Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 3 kwietnia 2014 r. - Bruksela

3. Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Dyrektywa Komisji zmieniająca dyrektywę Rady 96/98/WE w sprawie wyposażenia statków (D031588/04 - 2014/2669(RPS) - termin: 14/6/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: TRAN

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do kategorii żywności „Mięso” oraz w odniesieniu do stosowania określonych dodatków do żywności w surowych wyrobach mięsnych (D031939/03 - 2014/2668(RPS) - termin: 14/5/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości etoksysulfuronu, metsulfuronu metylowego, nikosulfuronu, prosulfuronu, rimsulfuronu, sulfosulfuronu oraz tifensulfuronu metylowego w określonych produktach oraz na ich powierzchni (D032073/03 - 2014/2688(RPS) - termin: 19/5/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki III i IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości olejku pomarańczowego, Phlebiopsis gigantea, kwasu giberelinowego, Paecilomyces fumosoroseus szczep FE 9901, wirusa polihedrozy jądrowej Spodoptera littoralis, wirusa polihedrozy jądrowej Spodoptera exigua, Bacillus firmus I-1582, kwasu S-abscysynowego, kwasu L-askorbinowego i wirusa polihedrozy jądrowej Helicoverpa armigera w określonych produktach lub na ich powierzchni (D032083/03 - 2014/2681(RPS) - termin: 14/5/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (UE) nr 211/2013 w sprawie wymogów dotyczących świadectw przy przywozie do Unii kiełków i nasion przeznaczonych do produkcji kiełków (D032107/02 - 2014/2667(RPS) - termin: 14/6/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zastępujące załącznik VII do rozporządzenia (UE) nr 601/2012 w odniesieniu do minimalnej częstotliwości analiz (D032367/01 - 2014/2680(RPS) - termin: 14/6/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: ITRE

- Rozporządzenie Komisji dostosowujące do postępu technicznego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (D032390/01 - 2014/2672(RPS) - termin: 14/6/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: TRAN

- Rozporządzenie Komisji ustanawiające na 2014 r. „wykaz Prodcom” – listę produktów przemysłowych zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3924/91 (D032483/01 - 2014/2679(RPS) - termin: 14/6/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ITRE

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności