Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 3 april 2014 - Bryssel

3. Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens direktiv om ändring av rådets direktiv 96/98/EG om marin utrustning (D031588/04 - 2014/2669(RPS) - tidsfrist: 14/6/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller livsmedelskategorierna för kött och användningen av vissa livsmedelstillsatser i köttberedningar (D031939/03 - 2014/2668(RPS) - tidsfrist: 14/5/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för etoxisulfuron, metsulfuronmetyl, nikosulfuron, prosulfuron, rimsulfuron, sulfosulfuron och tifensulfuronmetyl i eller på vissa produkter (D032073/03 - 2014/2688(RPS) - tidsfrist: 19/5/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna III och IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för apelsinolja, Phlebiopsis gigantea, gibberellinsyra, Paecilomyces fumosoroseus stam FE 9901, Spodoptera littoralis kärnpolyedervirus, Spodoptera exigua kärnpolyedervirus, Bacillus firmus I-1582, S-abskisinsyra, L-askorbinsyra och Helicoverpa armigera kärnpolyedervirus i eller på vissa produkter (D032083/03 - 2014/2681(RPS) - tidsfrist: 14/5/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 211/2013 om intygskrav för import till unionen av groddar och av frön avsedda för produktion av groddar (D032107/02 - 2014/2667(RPS) - tidsfrist: 14/6/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ersättande av bilaga VII till förordning (EU) nr 601/2012 vad gäller minsta analysfrekvens (D032367/01 - 2014/2680(RPS) - tidsfrist: 14/6/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: ITRE

- Kommissionens förordning om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter (D032390/01 - 2014/2672(RPS) - tidsfrist: 14/6/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens förordning om upprättande av 2014 års Prodcom-förteckning över industriprodukter i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 3924/91 (D032483/01 - 2014/2679(RPS) - tidsfrist: 14/6/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy