Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2146(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0138/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0138/2014

Συζήτηση :

PV 03/04/2014 - 4
CRE 03/04/2014 - 4

Ψηφοφορία :

PV 03/04/2014 - 7.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0286

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 3 Απριλίου 2014 - Βρυξέλλες

4. Kύριες πτυχές και βασικές επιλογές της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και της Κοινής Πολιτικής Ασφαλείας και Άμυνας (άρθρο 36 ΣΕΕ) - Ολιστική προσέγγιση της ΕΕ και συνοχή της εξωτερικής δράσης της ΕΕ (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας: Kύριες πτυχές και βασικές επιλογές της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και της Κοινής Πολιτικής Ασφαλείας και Άμυνας (άρθρο 36 ΣΕΕ) (2013/2633(RSP))

Έκθεση σχετικά με την ολιστική προσέγγιση της ΕΕ και τις επιπτώσεις της στη συνοχή της εξωτερικής δράσης της EE [2013/2146(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Arnaud Danjean (A7-0138/2014)

Η Catherine Ashton (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας) προβαίνει στη δήλωση.

Ο Arnaud Danjean παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Ricardo Cortés Lastra (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Minodora Cliveti (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Annemie Neyts-Uyttebroeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Reinhard Bütikofer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Geoffrey Van Orden, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του William (The Earl of) Dartmouth, Sabine Lösing, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Reinhard Bütikofer και Charles Goerens, Nick Griffin, μη εγγεγραμμένος, Krzysztof Lisek, Ioan Mircea Paşcu, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Franz Obermayr, Norica Nicolai, Indrek Tarand, Ruža Tomašić, Willy Meyer, Cristian Dan Preda, María Muñiz De Urquiza, Andrew Duff, Mark Demesmaeker, Francisco José Millán Mon, Marek Siwiec, Marietje Schaake, Anna Ibrisagic, Liisa Jaakonsaari, Charles Goerens, Alojz Peterle, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Davor Ivo Stier και Eduard Kukan.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Tonino Picula, Andrew Henry William Brons και Nikola Vuljanić.

Παρεμβαίνουν οι Arnaud Danjean και Catherine Ashton.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.4.2014.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Αντιπρόεδρος

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου