Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0344(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0079/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0079/2014

Συζήτηση :

PV 02/04/2014 - 25
CRE 02/04/2014 - 25

Ψηφοφορία :

PV 03/04/2014 - 7.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0278

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 3 Απριλίου 2014 - Βρυξέλλες

7.2. Εμπορία δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου (εκπομπές που οφείλονται στις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές) ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας, ενόψει της εφαρμογής έως το 2020 μιας διεθνούς συμφωνίας για τη θέσπιση ενός ενιαίου παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου σχετικά με τις εκπομπές που οφείλονται στις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές [COM(2013)0722 - C7-0374/2013 - 2013/0344(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Peter Liese (A7-0079/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0278)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0278)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου