Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0309(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0190/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0190/2014

Συζήτηση :

PV 02/04/2014 - 16
CRE 02/04/2014 - 16

Ψηφοφορία :

PV 03/04/2014 - 7.5
CRE 03/04/2014 - 7.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0281

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 3 Απριλίου 2014 - Βρυξέλλες

7.5. Ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών ***I (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την επίτευξη μιας συνδεδεμένης ηπείρου και την τροποποίηση των οδηγιών 2002/20/EΚ, 2002/21/EΚ και 2002/22/EΚ και των κανονισμών (EΚ) αριθ. 1211/2009 και (EΕ) αριθ. 531/2012 [COM(2013)0627 - C7-0267/2013 - 2013/0309(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Pilar del Castillo Vera (A7-0190/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0281)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0281)

Παρεμβάσεις

Pilar del Castillo Vera (εισηγήτρια), μετά την ψηφοφορία.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου