Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0389(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0171/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0171/2013

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 03/04/2014 - 7.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0284

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 3 Απριλίου 2014 - Βρυξέλλες

7.8. Υποχρεωτικοί έλεγχοι των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών [COM(2011)0778 - C7-0461/2011 - 2011/0389(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Sajjad Karim (A7-0171/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0284)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0284)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου