Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Четвъртък, 3 април 2014 г. - Брюксел
 1.Откриване на заседанието
 2.Делегирани актове (член 87а, параграф 6 от Правилника за дейността)
 3.Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността)
 4.Главни аспекти и основни решения в областта на общата външна политика и политиката на сигурност и общата политика за сигурност и отбрана - Цялостният подход на ЕС и последиците от него за съгласуваността на външните действия на ЕС (разискване)
 5.Положението в Иран (разискване)
 6.Режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба ***II (разискване)
 7.Време за гласуване
  7.1.Режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба ***II (гласуване)
  7.2.Търговия с квоти за емисии на парникови газове (за емисиите от международната авиация) ***I (гласуване)
  7.3.Обменни такси за платежни операции, свързани с карти ***I (гласуване)
  7.4.Платежните услуги на вътрешния пазар ***I (гласуване)
  7.5.Eдинeн европейски пазар на електронни съобщителни услуги ***I (гласуване)
  7.6.Електронна идентификация и удостоверителни услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар ***I (гласуване)
  7.7.Специфични изисквания по отношение на задължителния одит на предприятия от обществен интерес ***I (гласуване)
  7.8.Задължителен одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети ***I (гласуване)
  7.9.Намаляване или премахване на митата върху стоки с произход от Украйна ***I (гласуване)
  7.10.Цялостният подход на ЕС и последиците от него за съгласуваността на външните действия на ЕС (гласуване)
  7.11.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейска комисия и изпълнителни агенции (гласуване)
  7.12.Специални доклади на Европейската сметна палата в контекста на процедурата по освобождаване на Комисията от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г. (гласуване)
  7.13.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета: Европейски парламент (гласуване)
  7.14.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: 8-и, 9-и и 10-и Европейски фонд за развитие (гласуване)
  7.15.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Съвет и Европейски съвет (гласуване)
  7.16.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейска служба за външна дейност (гласуване)
  7.17.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета: Съд на ЕС (гласуване)
  7.18.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета: Сметна палата (гласуване)
  7.19.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейски икономически и социален комитет (гласуване)
  7.20.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Комитет на регионите (гласуване)
  7.21.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейски омбудсман (гласуване)
  7.22.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейски надзорен орган по защита на данните (гласуване)
  7.23.Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на Европейския съюз за финансовата 2012 година: резултати от дейността, финансово управление и контрол (гласуване)
  7.24.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (гласуване)
  7.25.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (гласуване)
  7.26.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Център за преводи за органите на Европейския съюз (гласуване)
  7.27.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейски център за развитие на професионалното обучение (гласуване)
  7.28.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейски полицейски колеж (гласуване)
  7.29.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейска агенция за авиационна безопасност (гласуване)
  7.30.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (гласуване)
  7.31.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейски банков орган (гласуване)
  7.32.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (гласуване)
  7.33.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейска агенция по химикалите (гласуване)
  7.34.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейска агенция за околната среда (гласуване)
  7.35.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейска агенция за контрол на рибарството (гласуване)
  7.36.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейски орган за безопасност на храните (гласуване)
  7.37.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейски институт за равенство между половете (гласуване)
  7.38.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (гласуване)
  7.39.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейски институт за иновации и технологии (гласуване)
  7.40.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейска агенция по лекарствата (гласуване)
  7.41.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (гласуване)
  7.42.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейска агенция за морска безопасност (гласуване)
  7.43.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (гласуване)
  7.44.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейска железопътна агенция (гласуване)
  7.45.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейски орган за ценни книжа и пазари (гласуване)
  7.46.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейска фондация за обучение (гласуване)
  7.47.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (гласуване)
  7.48.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Агенция за снабдяване към Евратом (гласуване)
  7.49.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (гласуване)
  7.50.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Евроюст (гласуване)
  7.51.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европол (гласуване)
  7.52.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Агенция на Европейския съюз за основните права (гласуване)
  7.53.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: FRONTEX (гласуване)
  7.54.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейска агенция за ГНСС (гласуване)
  7.55.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: съвместно предприятие ARTEMIS (гласуване)
  7.56.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: съвместно предприятие „Чисто небе“ (гласуване)
  7.57.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: съвместно предприятие ENIAC (гласуване)
  7.58.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“ (гласуване)
  7.59.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Съвместно предприятие на инициативата за иновативни лекарства (гласуване)
  7.60.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейско съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия (гласуване)
  7.61.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Съвместно предприятие SESAR (гласуване)
  7.62.Годишен доклад за 2012 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС - Борба срещу измамите (гласуване)
  7.63.Положението в Иран (гласуване)
 8.Състав на комисиите и делегациите
 9.Обяснениe на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Внесени документи
 12.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 13.График на следващите заседания
 14.Прекъсване на сесията
 Списък на присъствалите
Протокол (345 kb) Списък на присъствалите (55 kb)    Поименни гласувания (5370 kb) 
 
Протокол (295 kb) Списък на присъствалите (35 kb) Резултати от различните гласувания (614 kb) Поименни гласувания (2246 kb) 
 
Протокол (325 kb) Списък на присъствалите (70 kb) Резултати от различните гласувания (240 kb) Поименни гласувания (1219 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност