Показалец 
Протокол
PDF 325kWORD 295k
Четвъртък, 3 април 2014 г. - Брюксел
1.Откриване на заседанието
 2.Делегирани актове (член 87а, параграф 6 от Правилника за дейността)
 3.Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността)
 4.Главни аспекти и основни решения в областта на общата външна политика и политиката на сигурност и общата политика за сигурност и отбрана - Цялостният подход на ЕС и последиците от него за съгласуваността на външните действия на ЕС (разискване)
 5.Положението в Иран (разискване)
 6.Режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба ***II (разискване)
 7.Време за гласуване
  7.1.Режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба ***II (гласуване)
  7.2.Търговия с квоти за емисии на парникови газове (за емисиите от международната авиация) ***I (гласуване)
  7.3.Обменни такси за платежни операции, свързани с карти ***I (гласуване)
  7.4.Платежните услуги на вътрешния пазар ***I (гласуване)
  7.5.Eдинeн европейски пазар на електронни съобщителни услуги ***I (гласуване)
  7.6.Електронна идентификация и удостоверителни услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар ***I (гласуване)
  7.7.Специфични изисквания по отношение на задължителния одит на предприятия от обществен интерес ***I (гласуване)
  7.8.Задължителен одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети ***I (гласуване)
  7.9.Намаляване или премахване на митата върху стоки с произход от Украйна ***I (гласуване)
  7.10.Цялостният подход на ЕС и последиците от него за съгласуваността на външните действия на ЕС (гласуване)
  7.11.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейска комисия и изпълнителни агенции (гласуване)
  7.12.Специални доклади на Европейската сметна палата в контекста на процедурата по освобождаване на Комисията от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г. (гласуване)
  7.13.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета: Европейски парламент (гласуване)
  7.14.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: 8-и, 9-и и 10-и Европейски фонд за развитие (гласуване)
  7.15.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Съвет и Европейски съвет (гласуване)
  7.16.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейска служба за външна дейност (гласуване)
  7.17.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета: Съд на ЕС (гласуване)
  7.18.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета: Сметна палата (гласуване)
  7.19.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейски икономически и социален комитет (гласуване)
  7.20.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Комитет на регионите (гласуване)
  7.21.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейски омбудсман (гласуване)
  7.22.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейски надзорен орган по защита на данните (гласуване)
  7.23.Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на Европейския съюз за финансовата 2012 година: резултати от дейността, финансово управление и контрол (гласуване)
  7.24.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (гласуване)
  7.25.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (гласуване)
  7.26.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Център за преводи за органите на Европейския съюз (гласуване)
  7.27.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейски център за развитие на професионалното обучение (гласуване)
  7.28.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейски полицейски колеж (гласуване)
  7.29.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейска агенция за авиационна безопасност (гласуване)
  7.30.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (гласуване)
  7.31.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейски банков орган (гласуване)
  7.32.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (гласуване)
  7.33.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейска агенция по химикалите (гласуване)
  7.34.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейска агенция за околната среда (гласуване)
  7.35.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейска агенция за контрол на рибарството (гласуване)
  7.36.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейски орган за безопасност на храните (гласуване)
  7.37.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейски институт за равенство между половете (гласуване)
  7.38.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (гласуване)
  7.39.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейски институт за иновации и технологии (гласуване)
  7.40.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейска агенция по лекарствата (гласуване)
  7.41.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (гласуване)
  7.42.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейска агенция за морска безопасност (гласуване)
  7.43.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (гласуване)
  7.44.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейска железопътна агенция (гласуване)
  7.45.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейски орган за ценни книжа и пазари (гласуване)
  7.46.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейска фондация за обучение (гласуване)
  7.47.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (гласуване)
  7.48.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Агенция за снабдяване към Евратом (гласуване)
  7.49.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (гласуване)
  7.50.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Евроюст (гласуване)
  7.51.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европол (гласуване)
  7.52.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Агенция на Европейския съюз за основните права (гласуване)
  7.53.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: FRONTEX (гласуване)
  7.54.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейска агенция за ГНСС (гласуване)
  7.55.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: съвместно предприятие ARTEMIS (гласуване)
  7.56.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: съвместно предприятие „Чисто небе“ (гласуване)
  7.57.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: съвместно предприятие ENIAC (гласуване)
  7.58.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“ (гласуване)
  7.59.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Съвместно предприятие на инициативата за иновативни лекарства (гласуване)
  7.60.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейско съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия (гласуване)
  7.61.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Съвместно предприятие SESAR (гласуване)
  7.62.Годишен доклад за 2012 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС - Борба срещу измамите (гласуване)
  7.63.Положението в Иран (гласуване)
 8.Състав на комисиите и делегациите
 9.Обяснениe на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Внесени документи
 12.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 13.График на следващите заседания
 14.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Othmar KARAS
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 8.30 ч.


2. Делегирани актове (член 87а, параграф 6 от Правилника за дейността)

Следните проекти на делегирани актове бяха предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) №648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на процедурните правила относно санкциите, налагани на регистрите на трансакции от страна на Европейския орган за ценни книжа и пазари, включително правилата относно правото на защита и временни разпоредби (C(2014)01537 – 2014/2682(DEA))

Срок за внасяне на възражения: три месеца, считано от датата на получаване на 13 март 2014 г. разглеждане в комисия: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) №223/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (C(2014)01627 – 2014/2676(DEA))
Срок за внасяне на възражения: два месеца, считано от датата на получаване на 13 март 2014 г. разглеждане в комисия: EMPL

- Делегирана директива на Комисията за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаването за олово в платинирани платинени електроди, използвани за измервания на проводимостта (C(2014)01628 – 2014/2677(DEA))

Срок за внасяне на възражения: два месеца, считано от датата на получаване на 13 март 2014 г. разглеждане в комисия: ENVI

- Делегирана директива на Комисията за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на приложениеIII към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаването за олово в припой и покрития за клеми за електрически и електронни компоненти и покрития за печатни платки, използвани в модулите на запалването и други електрически и електронни системи за управление на двигатели (C(2014)01629 – 2014/2678(DEA))
Срок за внасяне на възражения: два месеца, считано от датата на получаване на 13 март 2014 г. разглеждане в комисия: ENVI

- Делегирана директива на Комисията за изменение, с цел адаптиране към техническия прогрес, на ПриложениеIV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаването за живак във флуоресцентни лампи със студен катод (ФЛСК) за течнокристални екрани с подсветка, който не превишава 5mg на лампа, използвани в промишлените прибори за контрол и управление, пуснати на пазара преди 22 юли 2017година (C(2014)01633 – 2014/2687(DEA))
Срок за внасяне на възражения: два месеца, считано от датата на получаване на 13 март 2014 г. разглеждане в комисия: ENVI

- Делегирана директива на Комисията за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаването за олово в различни от C-press съвместимите щифтови конекторни системи за промищлени прибори за контрол и управление (C(2014)01636 – 2014/2684(DEA))
Срок за внасяне на възражения: два месеца, считано от датата на получаване на 13 март 2014 г. разглеждане в комисия: ENVI

- Делегирана директива на Комисията за изменение, с цел адаптиране към техническия прогрес, на приложениеIV към Директива2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, състоящо се в освобождаване от съответното ограничение на употребата на олово в керамиката на диелектрика на кондензатори с номинално напрежение до ~125V или до 250–V, използвани в промишлени контролни и регулиращи прибори (C(2014)01637 – 2014/2685(DEA))
Срок за внасяне на възражения: два месеца, считано от датата на получаване на 13 март 2014 г. разглеждане в комисия: ENVI

- Делегирана директива на Комисията за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаването за олово в микроканални плочи (МКП) (C(2014)01641 – 2014/2671(DEA))
Срок за внасяне на възражения: два месеца, считано от датата на получаване на 13 март 2014 г. разглеждане в комисия: ENVI

- Делегирана директива на Комисията за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаването за олово в припой в интерфейс от разположени един върху друг елементи с голяма повърхност (C(2014)01642 – 2014/2683(DEA))
Срок за внасяне на възражения: два месеца, считано от датата на получаване на 13 март 2014 г. разглеждане в комисия: ENVI

- Делегирана директива на Комисията за изменение, с цел адаптиране към техническия прогрес, на приложениеIII към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаването за живак в ръчно изработени светещи газоразрядни тръби (РСГТ), използвани за светлинни надписи, декоративно или архитектурно и специализирано осветление, и светлинни творби на изкуството (C(2014)01645 – 2014/2686(DEA))
Срок за внасяне на възражения: два месеца, считано от датата на получаване на 13 март 2014 г. разглеждане в комисия: ENVI

Проекти на делегирани актове, за които срокът за внасяне на възражения се удължава:

- Делегиран регламент на Комисията относно условията за предоставяне на разположение на уебсайт на декларация за експлоатационни показатели относно строителни продукти (C(2013)07086 – 2013/2928(DEA))
Срок за внасяне на възражения: три месеца, считано от датата на получаване на 30 октомври 2013 г. Удължаване на срока за внасяне на възражения: три месеца допълнително по искане на Съвета. разглеждане в комисия: IMCO

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на категориите лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове (C(2013)09098 – 2013/3001(DEA))
Срок за внасяне на възражения: три месеца, считано от датата на получаване на 17 декември 2013 г. Удължаване на срока за внасяне на възражения: три месеца допълнително по искане на Европейския парламент.

разглеждане в комисия: ECON (член 50 от Правилника за дейността), JURI (член 50 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти във връзка с качествените и подходящите количествени критерии за установяване на категориите персонал, чиито професионални дейности имат съществено въздействие върху рисковия профил на институцията (C(2014)01332 – 2014/2621(DEA))
Срок за внасяне на възражения: един месец, считано от датата на получаване на 14 март 2014 г.

Удължаване на срока за внасяне на възражения: един месец допълнително по искане на Европейския парламент.

разглеждане в комисия: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Директива2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, с които се определя каква информация си предоставят взаимно компетентните органи на държавата членка по произход и компетентните органи на приемащата държава членка (C(2014)01554 – 2014/2660(DEA))

Срок за внасяне на възражения: един месец, считано от датата на получаване на 12 март 2014 г. Удължаване на срока за внасяне на възражения: един месец допълнително по искане на Европейския парламент.

разглеждане в комисия: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) №575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за риска по опции, различен от делта риска, при стандартизирания подход за пазарен риск (C(2014)01556 – 2014/2662(DEA))

Срок за внасяне на възражения: един месец, считано от датата на получаване на 12 март 2014 г. Удължаване на срока за внасяне на възражения: един месец допълнително по искане на Европейския парламент.

разглеждане в комисия: ECON

- Делегиран регламент (ЕС) на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) №575/2013 на Европейския парламент и на Съвета с регулаторни технически стандарти за оценяване на степента на същественост на разширяването на обхвата и изменянето на вътрешнорейтинговия подход и на усъвършенствания подход за измерване (C(2014)01551 – 2014/2663(DEA))

Срок за внасяне на възражения: един месец, считано от датата на получаване на 12 март 2014 г. Удължаване на срока за внасяне на възражения: един месец допълнително по искане на Европейския парламент.

разглеждане в комисия: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за по-конкретно определяне на значимите експозиции и праговете за вътрешните подходи към специфичните рискове в търговския портфейл (C(2014)01561 – 2014/2664(DEA))

Срок за внасяне на възражения: един месец, считано от датата на получаване на 12 март 2014 г. Удължаване на срока за внасяне на възражения: един месец допълнително по искане на Европейския парламент.

разглеждане в комисия: ECON

- Делегиран регламент (ЕС) на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на това какво представлява близкото съответствие между стойността на покрити облигации на институцията и стойността на активите на институцията (C(2014)01553 – 2014/2665(DEA))

Срок за внасяне на възражения: един месец, считано от датата на получаване на 12 март 2014 г. Удължаване на срока за внасяне на възражения: един месец допълнително по искане на Европейския парламент.

разглеждане в комисия: ECON

- Делегиран регламент № .../... на Комисията за допълнение на Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на класовете инструменти, които правилно отразяват кредитното качество на институцията като действащо предприятие и са подходящи за използване за целите на променливите възнаграждения (C(2014)01550 – 2014/2666(DEA))

Срок за внасяне на възражения: един месец, считано от датата на получаване на 12 март 2014 г. Удължаване на срока за внасяне на възражения: един месец допълнително по искане на Европейския парламент.

разглеждане в комисия: ECON

- Делегиран регламент № .../... на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) №575/2013 на Европейския парламент и на Съвета с регулаторни технически стандарти за определяне на понятието „пазар“ (C(2014)01552 – 2014/2673(DEA))

Срок за внасяне на възражения: един месец, считано от датата на получаване на 13 март 2014 г. Удължаване на срока за внасяне на възражения: един месец допълнително по искане на Европейския парламент.

разглеждане в комисия: ECON

- Делегиран регламент (ЕС) № .../... на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) №575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на използвания като приближение спред и на критерия за ограничен брой по-малки портфейли за риска във връзка с корекцията на кредитната оценка (C(2014)01555 – 2014/2674(DEA))

Срок за внасяне на възражения: един месец, считано от датата на получаване на 13 март 2014 г. Удължаване на срока за внасяне на възражения: един месец допълнително по искане на Европейския парламент.

разглеждане в комисия: ECON

- Делегиран регламент № .../... на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) №575/2013 на Европейския парламент и на Съвета чрез приемане на регулаторни технически стандарти, с които се уточняват изискванията за инвеститор, спонсор, първоначални кредитори и институции инициатори във връзка с експозиции към прехвърлен кредитен риск (C(2014)01557 – 2014/2675(DEA))

Срок за внасяне на възражения: един месец, считано от датата на получаване на 13 март 2014 г. Удължаване на срока за внасяне на възражения: един месец допълнително по искане на Европейския парламент.

разглеждане в комисия: ECON


3. Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Директива на Комисията за изменение на Директива 96/98/ЕО на Съвета относно морското оборудване (D031588/04 - 2014/2669(RPS) - срок: 14/6/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : TRAN

- Регламент Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на категориите храни от месо и употребата на някои добавки в месните полуфабрикати (D031939/03 - 2014/2668(RPS) - срок: 14/5/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от етоксисулфурон, метсулфурон-метил, никосулфурон, просулфурон, римсулфурон, сулфосулфурон и тифенсулфурон-метил във или върху определени продукти (D032073/03 - 2014/2688(RPS) - срок: 19/5/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложения III и IV към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества за портокалово масло, Phlebiopsis gigantea, гиберелинова киселина, Paecilomyces fumosoroseus щам FE 9901, ядрено-полиедрен вирус в Spodoptera littoralis, ядрено-полиедрен вирус в Spodoptera exigua, Bacillus firmus I-1582, S-абсцисинова киселина, L-аскорбинова киселина и ядрено-полиедрен вирус в Helicoverpa armigera във и върху определени продукти (D032083/03 - 2014/2681(RPS) - срок: 14/5/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 211/2013 на Комисията относно изискванията за сертифициране на вноса в Съюза на кълнове и семена, предназначени за производство на кълнове (D032107/02 - 2014/2667(RPS) - срок: 14/6/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за замяна на приложение VII към Регламент (ЕС) № 601/2012 по отношение на минимално допустимата честота на извършването на анализи (D032367/01 - 2014/2680(RPS) - срок: 14/6/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI
подпомагаща: ITRE

- Регламент на Комисията за адаптиране към техническия напредък на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт (D032390/01 - 2014/2672(RPS) - срок: 14/6/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : TRAN

- Регламент на Комисията за установяване на предвидения в Регламент (ЕИО) № 3924/91 на Съвета „Продком списък“ на промишлените продукти за 2014 г. (D032483/01 - 2014/2679(RPS) - срок: 14/6/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : ITRE


4. Главни аспекти и основни решения в областта на общата външна политика и политиката на сигурност и общата политика за сигурност и отбрана - Цялостният подход на ЕС и последиците от него за съгласуваността на външните действия на ЕС (разискване)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Главни аспекти и основни решения в областта на общата външна политика и политиката на сигурност и общата политика за сигурност и отбрана (2013/2633(RSP))

Доклад относно цялостния подход на ЕС и последиците от него за съгласуваността на външните действия на ЕС [2013/2146(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Arnaud Danjean (A7-0138/2014)

Catherine Ashton (Заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Arnaud Danjean представи доклада.

Изказаха се: Ricardo Cortés Lastra (докладчик по становището на комисията DEVE), Minodora Cliveti (докладчик по становището на комисията FEMM), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, от името на групата PPE, Ana Gomes, от името на групата S&D, Annemie Neyts-Uyttebroeck, от името на групата ALDE, Reinhard Bütikofer, от името на групата Verts/ALE, Geoffrey Van Orden, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от William (The Earl of) Dartmouth, Sabine Lösing, от името на групата GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth, от името на групата EFD, който/която отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Reinhard Bütikofer и Charles Goerens, Nick Griffin, независим член на ЕП, Krzysztof Lisek, Ioan Mircea Paşcu, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Franz Obermayr, Norica Nicolai, Indrek Tarand, Ruža Tomašić, Willy Meyer, Cristian Dan Preda, María Muñiz De Urquiza, Andrew Duff, Mark Demesmaeker, Francisco José Millán Mon, Marek Siwiec, Marietje Schaake, Anna Ibrisagic, Liisa Jaakonsaari, Charles Goerens, Alojz Peterle, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Davor Ivo Stier и Eduard Kukan.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Tonino Picula, Andrew Henry William Brons и Nikola Vuljanić.

Изказаха се: Arnaud Danjean и Catherine Ashton.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.10 от протокола от 3.4.2014.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alejo VIDAL-QUADRAS
Заместник-председател


5. Положението в Иран (разискване)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Иран (2014/2625(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (действащ председател на Съвета) направи изявление от името на Катрин Аштън (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност).

Изказаха се: Tunne Kelam, от името на групата PPE, María Muñiz De Urquiza, от името на групата S&D, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Isabelle Durant, от името на групата Verts/ALE, Charles Tannock, от името на групата ECR, Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos, от името на групата EFD, Ewald Stadler, независим член на ЕП, Krzysztof Lisek, Josef Weidenholzer, Peter van Dalen, Tunne Kelam, за да зададе въпрос „синя карта“ Josef Weidenholzer който/която отговори, Bastiaan Belder, Andrew Henry William Brons, Potito Salatto, Libor Rouček, Derk Jan Eppink, Paweł Zalewski, Ana Gomes и Oldřich Vlasák.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Richard Howitt, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Oreste Rossi, Paul Murphy и Franz Obermayr.

Изказа се Dimitrios Kourkoulas.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- María Muñiz De Urquiza, от името на комисията AFET, относно стратегията на ЕС спрямо Иран 2014/2625 (RSP) (B7-0279/2014)

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.63 от протокола от 3.4.2014.


6. Режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба ***II (разискване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба [18086/1/2013 - C7-0093/2014 - 2011/0310(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Christofer Fjellner (A7-0236/2014)

Christofer Fjellner представи препоръката за второ четене.

Изказа се Karel De Gucht (член на Комисията).

Изказаха се: Jörg Leichtfried, от името на групата S&D, Niccolò Rinaldi, от името на групата ALDE, Paul Murphy, от името на групата GUE/NGL, и George Sabin Cutaş.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Franz Obermayr.

Изказаха се: Karel De Gucht и Christofer Fjellner.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.1 от протокола от 3.4.2014.

(Заседанието, прекъснато в 11.25 ч , в очакване на времето за гласуване, бе възобновено в 11.30 ч)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Anni PODIMATA
Заместник-председател

7. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


7.1. Режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба [18086/1/2013 - C7-0093/2014 - 2011/0310(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Christofer Fjellner (A7-0236/2014)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

обявено за одобрено (P7_TA(2014)0277)


7.2. Търговия с квоти за емисии на парникови газове (за емисиите от международната авиация) ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/87/ЕО за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността с оглед на изпълнението до 2020 година на международно споразумение за прилагане на единна, основана на пазара глобална мярка за емисиите от международната авиация [COM(2013)0722 - C7-0374/2013 - 2013/0344(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Peter Liese (A7-0079/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0278)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0278)


7.3. Обменни такси за платежни операции, свързани с карти ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно обменните такси за платежни операции, свързани с карти [COM(2013)0550 - C7-0241/2013- 2013/0265(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Pablo Zalba Bidegain (A7-0167/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0279)

Pablo Zalba Bidegain (докладчик) предложи отлагане на гласуването на предложението за законодателна резолюция в съответствие с член 57, параграф 2 от Правилника за дейността.

Парламентът одобри предложението. Въпросът се счита за препратен за преразглеждане от компетентната комисия.


7.4. Платежните услуги на вътрешния пазар ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 2002/65/ЕО, 2013/36/ЕС и 2009/110/ЕО и за отмяна на Директива 2007/64/ЕО [COM(2013)0547 - C7-0230/2013 - 2013/0264(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Diogo Feio (A7-0169/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0280)

Diogo Feio (докладчик) предложи отлагане на гласуването на предложението за законодателна резолюция в съответствие с член 57, параграф 2 от Правилника за дейността.

Парламентът одобри предложението. Въпросът се счита за препратен за преразглеждане от компетентната комисия.


7.5. Eдинeн европейски пазар на електронни съобщителни услуги ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на мерки относно единния европейски пазар на електронни съобщителни услуги, за изграждане на континентална мрежа и за изменение на директиви 2002/20/ЕО, 2002/21/ЕО, 2002/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 1211/2009 и Регламент (ЕС) № 531/2012 [COM(2013)0627 - C7-0267/2013 - 2013/0309(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Pilar del Castillo Vera (A7-0190/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0281)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0281)

Изказвания

Pilar del Castillo Vera (докладчик), след гласуването.


7.6. Електронна идентификация и удостоверителни услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар [COM(2012)0238 - C7-0133/2012 - 2012/0146(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Marita Ulvskog (A7-0365/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0282)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0282)


7.7. Специфични изисквания по отношение на задължителния одит на предприятия от обществен интерес ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно специфични изисквания по отношение на задължителния одит на предприятия от обществен интерес [COM(2011)0779 - C7-0470/2011 - 2011/0359(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Sajjad Karim (A7-0177/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0283)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0283)


7.8. Задължителен одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/43/ЕО относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети [COM(2011)0778 - C7-0461/2011 - 2011/0389(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Sajjad Karim (A7-0171/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0284)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0284)


7.9. Намаляване или премахване на митата върху стоки с произход от Украйна ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за намаляване или премахване на митата върху стоки с произход от Украйна [COM(2014)0166 - C7-0103/2014 - 2014/0090(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Paweł Zalewski (A7-0238/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

приема се (P7_TA(2014)0285)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0285)


7.10. Цялостният подход на ЕС и последиците от него за съгласуваността на външните действия на ЕС (гласуване)

Доклад относно цялостния подход на ЕС и последиците от него за съгласуваността на външните действия на ЕС [2013/2146(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Arnaud Danjean (A7-0138/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0286)


7.11. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейска комисия и изпълнителни агенции (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2012 година, раздел III — Комисия и изпълнителни агенции [COM(2013)0570 - C7-0273/2013 - 2013/2195(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Markus Pieper (A7-0242/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P7_TA(2014)0287)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0287)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. Приложение VІ, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността)


7.12. Специални доклади на Европейската сметна палата в контекста на процедурата по освобождаване на Комисията от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г. (гласуване)

Доклад относно специалните доклади на Сметната палата в рамките на освобождаването на Комисията от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2012 година [2013/2260(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Markus Pieper (A7-0222/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P7_TA(2014)0288)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0288)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. Приложение VІ, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността)

Изказвания

Markus Pieper (докладчик), за да представи две устни изменения към параграфи 283 и 284 съответно, които бяха приети.


7.13. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета: Европейски парламент (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2012 година, Раздел І – Европейски парламент [COM(2013)0570 - C7-0274/2013 - 2013/2196(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Cătălin Sorin Ivan (A7-0246/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P7_TA(2014)0289)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. Приложение VІ, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността)

Изказаха се::

Ingeborg Gräßle, за да се противопостави на решението на председателя да обяви за недопустим параграф 47 в съответствие с член 20 от Правилника за дейността (Председателят направи уточнения относно член 20 от Правилника за дейността), Bart Staes (от името на Michael Theurer, председател на комисията CONT), за да се противопостави също на това решение (Председателят на заседанието обяви решението на председателя за прието);

Edward McMillan-Scott;

Hans-Peter Mayer, за да поиска отлагане на окончателното гласуване за следващото пленарно заседание, Bart Staes, за да подкрепи искането, и Jens Geier, за да се противопоcтави на искането. Члез електронно гласуване (431 „за“, 154 „против“, 13 „въздържал се“) Парламентът прие искането;

Lucas Hartong.


7.14. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: 8-и, 9-и и 10-и Европейски фонд за развитие (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за Осми, Девети и Десети европейски фондове за развитие за финансовата 2012 година [COM(2013)0541 - C7-0283/2013 - 2013/2206(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Jan Mulder (A7-0176/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P7_TA(2014)0290)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0290)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. Приложение VІ, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността)


7.15. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Съвет и Европейски съвет (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2012 година, раздел ІI – Европейски съвет и Съвет [COM(2013)0570 - C7-0275/2013 - 2013/2197(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bogusław Sonik (A7-0189/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P7_TA(2014)0291)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0291)

Освобождаването от отговорност се отсрочва и приключването на сметките се отлага (вж. Приложение VI, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).


7.16. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейска служба за външна дейност (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2012 година, раздел X – Европейска служба за външна дейност [COM(2013)0570 - C7-0282/2013 - 2013/2205(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Tamás Deutsch (A7-0199/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P7_TA(2014)0292)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0292)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. Приложение VІ, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността)


7.17. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета: Съд на ЕС (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2012 година, раздел IV – Съд на Европейския съюз [COM(2013)0570 - C7-0276/2013 - 2013/2199(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Tamás Deutsch (A7-0213/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 17)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P7_TA(2014)0293)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0293)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. Приложение VІ, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността)


7.18. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета: Сметна палата (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2012 година, раздел V – Сметна палата [COM(2013)0570 - C7-0277/2013 - 2013/2200(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Tamás Deutsch (A7-0212/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 18)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P7_TA(2014)0294)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0294)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. Приложение VІ, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността)


7.19. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейски икономически и социален комитет (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2012 година, раздел VI – Европейски икономически и социален комитет [COM(2013)0570 - C7-0278/2013 - 2013/2201(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bogusław Sonik (A7-0218/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 19)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P7_TA(2014)0295)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0295)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. Приложение VІ, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността)


7.20. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Комитет на регионите (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2012 година, раздел VІІ – Комитет на регионите [COM(2013)0570 - C7-0279/2013 - 2013/2202(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bogusław Sonik (A7-0226/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 20)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P7_TA(2014)0296)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0296)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. Приложение VІ, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността)


7.21. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейски омбудсман (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2012 година, раздел VІІІ – Европейски омбудсман [COM(2013)0570 - C7-0280/2013 - 2013/2203(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bogusław Sonik (A7-0225/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 21)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P7_TA(2014)0297)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0297)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. Приложение VІ, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността)


7.22. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейски надзорен орган по защита на данните (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2012 година, раздел ІX – Европейски надзорен орган по защита на данните [COM(2013)0570 - C7-0281/2013 - 2013/2204(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bogusław Sonik (A7-0228/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 22)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P7_TA(2014)0298)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0298)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. Приложение VІ, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността)


7.23. Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на Европейския съюз за финансовата 2012 година: резултати от дейността, финансово управление и контрол (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на ЕС за финансовата 2012 година: резултати от дейността, финансово управление и контрол [2013/2256(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A7-0237/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 23)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0299)


7.24. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2012 година [COM(2013)0570 - C7-0328/2013 - 2013/2240(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A7-0208/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 24)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P7_TA(2014)0300)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0300)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. Приложение VІ, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността)


7.25. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения за финансовата 2012 година [COM(2013)0570 - C7-0329/2013 - 2013/2241(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A7-0206/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 25)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P7_TA(2014)0301)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0301)

Освобождаването от отговорност се отсрочва и приключването на сметките се отлага (вж. Приложение VI, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).


7.26. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Център за преводи за органите на Европейския съюз (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2012 година [COM(2013)0570 - C7-0292/2013 - 2013/2214(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A7-0205/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 26)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P7_TA(2014)0302)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0302)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. Приложение VІ, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).


7.27. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейски център за развитие на професионалното обучение (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2012 година [COM(2013)0570 - C7-0286/2013 - 2013/2208(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A7-0207/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 27)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P7_TA(2014)0303)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0303)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. Приложение VІ, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).


7.28. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейски полицейски колеж (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския полицейски колеж за финансовата 2012 година [COM(2013)0570 - C7-0317/2013 - 2013/2229(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A7-0240/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 28)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P7_TA(2014)0304)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0304)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. Приложение VІ, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).


7.29. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейска агенция за авиационна безопасност (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2012 година [COM(2013)0570 - C7-0297/2013 - 2013/2219(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A7-0221/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 29)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P7_TA(2014)0305)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0305)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. Приложение VІ, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността)


7.30. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2012 година [COM(2013)0570 - C7-0333/2013 - 2013/2245(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A7-0187/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 30)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P7_TA(2014)0306)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0306)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. Приложение VІ, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността)


7.31. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейски банков орган (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския банков орган за финансовата 2012 година [COM(2013)0570 - C7-0325/2013 - 2013/2237(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A7-0220/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 31)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P7_TA(2014)0307)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0307)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. Приложение VІ, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността)


7.32. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2012 година [COM(2013)0570 - C7-0299/2013 - 2013/2221(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A7-0224/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 32)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P7_TA(2014)0308)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0308)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. Приложение VІ, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността)


7.33. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейска агенция по химикалите (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по химикалите за финансовата 2012 година [COM(2013)0570 - C7-0321/2013 - 2013/2233(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A7-0229/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 33)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P7_TA(2014)0309)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0309)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. Приложение VІ, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността)


7.34. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейска агенция за околната среда (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2012 година [COM(2013)0570 - C7-0290/2013 - 2013/2212(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A7-0235/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 34)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P7_TA(2014)0310)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0310)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. Приложение VІ, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността)


7.35. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейска агенция за контрол на рибарството (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2012 година [COM(2013)0570 - C7-0320/2013 - 2013/2232(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A7-0233/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 35)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P7_TA(2014)0311)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0311)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. Приложение VІ, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността)


7.36. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейски орган за безопасност на храните (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2012 година [COM(2013)0570 - C7-0298/2013 - 2013/2220(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A7-0219/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 36)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P7_TA(2014)0312)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0312)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. Приложение VІ, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността)


7.37. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейски институт за равенство между половете (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2012 година [COM(2013)0570 - C7-0324/2013 - 2013/2236(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A7-0230/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 37)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P7_TA(2014)0313)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0313)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. Приложение VІ, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността)


7.38. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за финансовата 2012 година [COM(2013)0570 - C7-0326/2013 - 2013/2238(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A7-0232/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 38)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P7_TA(2014)0314)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0314)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. Приложение VІ, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността)


7.39. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейски институт за иновации и технологии (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2012 година [COM(2013)0570 - C7-0330/2013 - 2013/2242(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A7-0234/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 39)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P7_TA(2014)0315)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0315)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. Приложение VІ, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността)


7.40. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейска агенция по лекарствата (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2012 година [COM(2013)0570 - C7-0293/2013 - 2013/2215(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A7-0227/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 40)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P7_TA(2014)0316)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0316)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. Приложение VІ, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността)


7.41. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2012 година [COM(2013)0570 - C7-0289/2013 - 2013/2211(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A7-0185/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 41)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P7_TA(2014)0317)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0317)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. Приложение VІ, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността)


7.42. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейска агенция за морска безопасност (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2012 година [COM(2013)0570 - C7-0296/2013 - 2013/2218(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A7-0196/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 42)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P7_TA(2014)0318)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0318)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. Приложение VІ, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността)


7.43. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2012 година [COM(2013)0570 - C7-0300/2013 - 2013/2222(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A7-0194/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 43)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P7_TA(2014)0319)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0319)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. Приложение VІ, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността)


7.44. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейска железопътна агенция (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската железопътна агенция за финансовата 2012 година [COM(2013)0570 - C7-0316/2013 - 2013/2228(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A7-0209/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 44)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P7_TA(2014)0320)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0320)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. Приложение VІ, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността)


7.45. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейски орган за ценни книжа и пазари (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2012 година [COM(2013)0570 - C7-0327/2013 - 2013/2239(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A7-0231/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 45)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P7_TA(2014)0321)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0321)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. Приложение VІ, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността)


7.46. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейска фондация за обучение (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение за финансовата 2012 година [COM(2013)0570 - C7-0295/2013 - 2013/2217(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A7-0182/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 46)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P7_TA(2014)0322)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0322)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. Приложение VІ, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността)


7.47. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2012 година [COM(2013)0570 - C7-0291/2013 - 2013/2213(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A7-0193/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 47)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P7_TA(2014)0323)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0323)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. Приложение VІ, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността)


7.48. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Агенция за снабдяване към Евратом (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2012 година [COM(2013)0570 - C7-0322/2013 - 2013/2234(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A7-0180/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 48)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P7_TA(2014)0324)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0324)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. Приложение VІ, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността)


7.49. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2012 година [COM(2013)0570 - C7-0288/2013 - 2013/2210(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A7-0183/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 49)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P7_TA(2014)0325)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0325)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. Приложение VІ, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността)


7.50. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Евроюст (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за финансовата 2012 година [COM(2013)0570 - C7-0294/2013 - 2013/2216(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A7-0186/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 50)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P7_TA(2014)0326)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0326)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. Приложение VІ, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността)


7.51. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европол (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската полицейска служба за финансовата 2012 година [COM(2013)0570 - C7-0323/2013 - 2013/2235(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A7-0179/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 51)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P7_TA(2014)0327)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0327)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. Приложение VІ, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността)


7.52. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Агенция на Европейския съюз за основните права (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2012 година [COM(2013)0570 - C7-0287/2013 - 2013/2209(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A7-0184/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 52)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P7_TA(2014)0328)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0328)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. Приложение VІ, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността)


7.53. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: FRONTEX (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите членки на Европейския съюз за финансовата 2012 година [COM(2013)0570 - C7-0318/2013 - 2013/2230(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A7-0181/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 53)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P7_TA(2014)0329)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0329)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. Приложение VІ, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността)


7.54. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейска агенция за ГНСС (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2012 година [COM(2013)0570 - C7-0319/2013 - 2013/2231(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A7-0223/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 54)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P7_TA(2014)0330)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0330)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. Приложение VІ, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността)


7.55. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: съвместно предприятие ARTEMIS (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ARTEMIS за финансовата 2012 година [COM(2013)0570 - C7-0338/2013 - 2013/2250(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Paul Rübig (A7-0203/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 55)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P7_TA(2014)0331)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0331)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. Приложение VІ, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността)


7.56. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: съвместно предприятие „Чисто небе“ (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Чисто небе“ за финансовата 2012 година [COM(2013)0570 - C7-0337/2013 - 2013/2249(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Paul Rübig (A7-0210/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 56)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P7_TA(2014)0332)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0332)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. Приложение VІ, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността)


7.57. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: съвместно предприятие ENIAC (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ENIAC за финансовата 2012 година [COM(2013)0570 - C7-0341/2013 - 2013/2253(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Paul Rübig (A7-0204/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 57)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P7_TA(2014)0333)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0333)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. Приложение VІ, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността)


7.58. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“ (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород“ за финансовата 2012 година [COM(2013)0570 - C7-0340/2013 - 2013/2252(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Paul Rübig (A7-0202/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 58)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P7_TA(2014)0334)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0334)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. Приложение VІ, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността)


7.59. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Съвместно предприятие на инициативата за иновативни лекарства (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Съвместното предприятие на инициативата за иновативни лекарства за финансовата 2012 година [COM(2013)0570 - C7-0339/2013 - 2013/2251(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Paul Rübig (A7-0200/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 59)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P7_TA(2014)0335)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0335)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. Приложение VІ, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността)


7.60. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейско съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия за финансовата 2012 година [COM(2013)0570 - C7-0335/2013 - 2013/2247(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Paul Rübig (A7-0198/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 60)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P7_TA(2014)0336)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0336)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. Приложение VІ, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността)


7.61. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Съвместно предприятие SESAR (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие SESAR за финансовата 2012 година [COM(2013)0570 - C7-0336/2013 - 2013/2248(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Paul Rübig (A7-0197/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 61)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P7_TA(2014)0337)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0337)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. Приложение VІ, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността)


7.62. Годишен доклад за 2012 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС - Борба срещу измамите (гласуване)

Доклад относно годишния доклад за 2012 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС – Борба срещу измамите [2013/2132(INI)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A7-0195/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 62)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0338)


7.63. Положението в Иран (гласуване)

Предложение за резолюция B7-0279/2014

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 63)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0339).


8. Състав на комисиите и делегациите

По искане на групата EFD Парламентът утвърди следното назначение:

комисия JURI: Francesco Enrico Speroni вече не е член на комисията.


9. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 170 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Изказа се Jean-Pierre Audy.

(Време за гласуване от сряда 2 април 2014)

Доклад Niccolò Rinaldi - A7-0308/2013
Marino Baldini

Доклад Dagmar Roth-Behrendt - A7-0324/2013
Biljana Borzan и Elisabetta Gardini

Доклад Luigi Berlinguer, Juan Fernando López Aguilar и Carlo Casini - A7-0153/2014
Zdravka Bušić, Krisztina Morvai и Marino Baldini

(Време за гласуване от четвъртък 3 април 2014)

Доклад Pilar del Castillo Vera - A7-0190/2014
Phil Bennion и Davor Ivo Stier

Доклад Paweł Zalewski - A7-0238/2014
Krisztina Morvai

Доклад Arnaud Danjean - A7-0138/2014
Charles Tannock

Доклад Tamás Deutsch - A7-0199/2014
Biljana Borzan

Доклад Bogusław Sonik - A7-0226/2014
Marino Baldini.


10. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“, както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


11. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 08/2014 - Раздел III - Комисия (N7-0061/2014 - C7-0131/2014 - 2014/2033(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за регламент на Европейския парламент и Съвета за създаване на виза за турне и за изменение на Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген и на регламенти (ЕО) №562/2006 и (ЕО) №767/2008 (COM(2014)0163 - C7-0135/2014 - 2014/0095(COD))
В съответствие с член 304, параграф 1 от Договора председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

DEVE, AFET

2) от членове на Парламента

2.1) предложения за резолюция (член 120 от Правилника за дейността)

- Philip Claeys Marine Le Pen. Предложение за резолюция относно премахването на Европейската служба за външна дейност (B7-0269/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

подпомагаща :

AFCO

- Philip Claeys Marine Le Pen. Предложение за резолюция относно премахването на Комитета на регионите (B7-0270/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFCO

подпомагаща :

REGI

- Philip Claeys Marine Le Pen. Предложение за резолюция относно премахването на Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) (B7-0271/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET

- Philip Claeys Marine Le Pen. Предложение за резолюция относно премахването на Европейския икономически и социален комитет (B7-0272/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFCO

подпомагаща :

EMPL, ECON

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно безопасността по пътищата в Европа (B7-0274/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно клаузите за най-облагодетелствана нация и защитата на предприятията в европейския хотелиерски сектор (B7-0275/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно последиците от референдума в Швейцария за европейската политика в областта на имиграцията (B7-0276/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

EMPL

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно борбата срещу проявите на дъмпинг в сектора на зайцевъдството в Италия (B7-0277/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно регулирането на дейността на лицата, предоставящи сексуални услуги в Европа (B7-0278/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

FEMM

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно честването на стогодишнината от Първата световна война на Монте Грапа (B7-0280/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

подпомагаща :

REGI


12. Предаване на текстове, приети на настоящото заседание

В съответствие с член 179, параграф 2 от Правилника за дейността, протоколът от настоящото заседание и протоколът от вчерашното заседание ще бъдат предложени за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента, приетите текстове ще бъдат предадени незабавно на посочените адресати.


13. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят от 14 април 2014 до 17 април 2014


14. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Заседанието беше закрито в 13.20 ч.

Klaus Welle

Martin Schulz

генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Allam, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Baldini, Balz, Bánki, Barbagallo, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Бинев, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Böge, Bonsignore, Borghezio, Борисов, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Childers, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Backer, De Castro, De Keyser, Delvaux, Demesmaeker, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Färm, Feio, Fernandes, Ferreira Elisa, Fidanza, Fisas Ayxela, Flasarová, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Frigo, Габриел, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Haug, Häusling, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Хюсменова, Iacolino, Ibrisagic, Imbrasas, in 't Veld, Йотова, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jadot, Jędrzejewska, Jeggle, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kaczmarek, Kadenbach, Калфин, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kastler, Казак, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Кирилов, Klaß, Kleva Kekuš, Klute, Koch, Koewius, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Ковачев, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, La Via, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lyon, Любчева, McAvan, McClarkin, McIntyre, McMillan-Scott, Maletić, Малинов, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Meissner, Mélenchon, Melo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Neuser, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nitras, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Omarjee, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Pakarinen, Paleckis, Paliadeli, Панайотов, Панайотова, Papadopoulou, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Poręba, Pöttering, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Стоянов, Strejček, Striffler, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Thein, Theocharous, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulvskog, Уручев, Vaidere, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Weber Henri, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver

Извинени:

Bufton, Dehaene, Mirsky, Papastamkos, Scurria, Tzavela

Правна информация - Политика за поверителност