Seznam 
Zápis
PDF 275kWORD 257k
Čtvrtek, 3. dubna 2014 - Brusel
1.Zahájení denního zasedání
 2.Akty v přenesené pravomoci (článek 87a jednacího řádu)
 3.Prováděcí opatření (článek 88 jednacího řádu)
 4.Hlavní aspekty a základní směry společné zahraniční a bezpečnostní politiky a společné bezpečnostní a obranné politiky (článek 36 SEU) – Komplexní přístup EU a jeho dopady na soudržnost vnější činnosti EU (rozprava)
 5.Situace v Íránu (rozprava)
 6.Režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití ***II (rozprava)
 7.Hlasování
  
7.1.Režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití ***II (hlasování)
  
7.2.Obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (emise z mezinárodní letecké dopravy) ***I (hlasování)
  
7.3.Mezibankovní poplatky za platební transakce založené na kartách ***I (hlasování)
  
7.4.Platební služby na vnitřním trhu ***I (hlasování)
  
7.5.Jednotný evropský trh elektronických komunikací ***I (hlasování)
  
7.6.Elektronická identifikace a důvěryhodné služby pro elektronické transakce na vnitřním trhu ***I (hlasování)
  
7.7.Povinný audit subjektů veřejného zájmu ***I (hlasování)
  
7.8.Povinný audit ročních a konsolidovaných účetních závěrek ***I (hlasování)
  
7.9.Snížení nebo odstranění cel na zboží pocházející z Ukrajiny ***I (hlasování)
  
7.10.Komplexní přístup EU a jeho dopady na soudržnost vnější činnosti EU (hlasování)
  
7.11.Absolutorium za rok 2012: Evropská komise a výkonné agentury (hlasování)
  
7.12.Zvláštní zprávy Účetního dvora v souvislosti s udělováním absolutoria Komisi za rok 2012 (hlasování)
  
7.13.Absolutorium za rok 2012: Evropský parlament (hlasování)
  
7.14.Absolutorium za rok 2012: 8., 9. a 10. Evropský rozvojový fond (hlasování)
  
7.15.Absolutorium za rok 2012: Evropská rada a Rada (hlasování)
  
7.16.Absolutorium za rok 2012: Evropská služba pro vnější činnost (hlasování)
  
7.17.Absolutorium za rok 2012: Soudní dvůr (hlasování)
  
7.18.Absolutorium za rok 2012: Účetní dvůr (hlasování)
  
7.19.Absolutorium za rok 2012: Hospodářský a sociální výbor (hlasování)
  
7.20.Absolutorium za rok 2012: Výbor regionů (hlasování)
  
7.21.Absolutorium za rok 2012: Evropský veřejný ochránce práv (hlasování)
  
7.22.Absolutorium za rok 2012: Evropský inspektor ochrany údajů (hlasování)
  
7.23.Absolutorium za rok 2012: výkonnost, finanční řízení a kontrola agentur EU (hlasování)
  
7.24.Absolutorium za rok 2012: Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (hlasování)
  
7.25.Absolutorium za rok 2012: Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (hlasování)
  
7.26.Absolutorium za rok 2012: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (hlasování)
  
7.27.Absolutorium za rok 2012: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (hlasování)
  
7.28.Absolutorium za rok 2012: Evropská policejní akademie (hlasování)
  
7.29.Absolutorium za rok 2012: Evropská agentura pro bezpečnost letectví (hlasování)
  
7.30.Absolutorium za rok 2012: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (hlasování)
  
7.31.Absolutorium za rok 2012: Evropský orgán pro bankovnictví (hlasování)
  
7.32.Absolutorium za rok 2012: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (hlasování)
  
7.33.Absolutorium za rok 2012: Evropská agentura pro chemické látky (hlasování)
  
7.34.Absolutorium za rok 2012: Evropská agentura pro životní prostředí (hlasování)
  
7.35.Absolutorium za rok 2012: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (hlasování)
  
7.36.Absolutorium za rok 2012: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (hlasování)
  
7.37.Absolutorium za rok 2012: Evropský institut pro rovnost žen a mužů (hlasování)
  
7.38.Absolutorium za rok 2012: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (hlasování)
  
7.39.Absolutorium za rok 2012: Evropský inovační a technologický institut (hlasování)
  
7.40.Absolutorium za rok 2012: Evropská agentura pro léčivé přípravky (hlasování)
  
7.41.Absolutorium za rok 2012: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (hlasování)
  
7.42.Absolutorium za rok 2012: Evropská agentura pro námořní bezpečnost (hlasování)
  
7.43.Absolutorium za rok 2012: Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací (hlasování)
  
7.44.Absolutorium za rok 2012: Evropská agentura pro železnice (hlasování)
  
7.45.Absolutorium za rok 2012: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (hlasování)
  
7.46.Absolutorium za rok 2012: Evropská nadace odborného vzdělávání (hlasování)
  
7.47.Absolutorium za rok 2012: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (hlasování)
  
7.48.Absolutorium za rok 2012: Zásobovací agentura Euratomu (hlasování)
  
7.49.Absolutorium za rok 2012: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (hlasování)
  
7.50.Absolutorium za rok 2012: Eurojust (hlasování)
  
7.51.Absolutorium za rok 2012: Europol (hlasování)
  
7.52.Absolutorium za rok 2012: Agentura Evropské unie pro základní práva (hlasování)
  
7.53.Absolutorium za rok 2012: Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích (hlasování)
  
7.54.Absolutorium za rok 2012: Agentura pro evropský GNSS (hlasování)
  
7.55.Absolutorium za rok 2012: společný podnik Artemis (hlasování)
  
7.56.Absolutorium za rok 2012: společný podnik Clean sky (hlasování)
  
7.57.Absolutorium za rok 2012: společný podnik ENIAC (hlasování)
  
7.58.Absolutorium za rok 2012: společný podnik pro palivové články a vodík (hlasování)
  
7.59.Absolutorium za rok 2012: společný podnik pro iniciativu pro inovativní léčiva (hlasování)
  
7.60.Absolutorium za rok 2012: společný podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (hlasování)
  
7.61.Absolutorium za rok 2012: společný podnik SESAR (hlasování)
  
7.62.Výroční zpráva za rok 2012 o ochraně finančních zájmů EU – boji proti podvodům (hlasování)
  
7.63.Situace v Íránu (hlasování)
 8.Členství ve výborech a delegacích
 9.Vysvětlení hlasování
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 11.Předložení dokumentů
 12.Předání textů přijatých během zasedání
 13.Termíny příštích zasedání
 14.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


ZÁPIS

ČTVRTEK 3. DUBNA 2014

PŘEDSEDNICTVÍ: Othmar KARAS
místopředseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 8:30.


2. Akty v přenesené pravomoci (článek 87a jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy aktů v přenesené pravomoci.

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o procesní pravidla týkající se sankcí ukládaných registrům obchodních údajů Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy, včetně pravidel týkajících se práva na obhajobu a ustanovení o lhůtách (C(2014)01537 – 2014/2682(DEA))

Lhůta pro námitku: tři měsíce od data přijetí, tj. 13. března 2014

předáno věcně příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 223/2014 o Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (C(2014)01627 – 2014/2676(DEA))

Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 13. března 2014

předáno věcně příslušnému výboru: EMPL

- Směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v poplatinovaných platinových elektrodách používaných k měření vodivosti (C(2014)01628 – 2014/2677(DEA))

Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 13. března 2014

předáno věcně příslušnému výboru: : ENVI

- Směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu aRady 2011/65/EU, pokud jde výjimku pro olovo v pájkách a povrchové úpravě vývodů elektrických a elektronických součástí a v povrchové úpravě desek plošných spojů používaných v modulech zapalování a jiných elektrických aelektronických řídicích systémech motorů (C(2014)01629 – 2014/2678(DEA))

Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 13. března 2014

předáno věcně příslušnému výboru: ENVI

- Směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro rtuť v zářivkách se studenou katodou (CCFL) pro podsvícení displejů na bázi tekutých krystalů, v množství nepřevyšujícím 5 mg na zářivku, používaných v průmyslových monitorovacích a kontrolních přístrojích uvedených na trh před 22. červencem 2017 (C(2014)01633 – 2014/2687(DEA))

Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 13. března 2014

předáno věcně příslušnému výboru: ENVI

- Směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo používané v pružných konektorových systémech jiných než se zalisovanými kolíky typu C-press pro průmyslové monitorovací a kontrolní přístroje (C(2014)01636 – 2014/2684(DEA))

Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 13. března 2014

předáno věcně příslušnému výboru: ENVI

- Směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v dielektrických keramických částech kondenzátorů na jmenovité napětí nižší než 125 V střídavých nebo 250 V stejnosměrných pro průmyslové monitorovací a kontrolní přístroje (C(2014)01637 – 2014/2685(DEA))

Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 13. března 2014

předáno věcně příslušnému výboru: ENVI

- Směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v mikrokanálových deskách (C(2014)01641 – 2014/2671(DEA))

Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 13. března 2014

předáno věcně příslušnému výboru: ENVI

- Směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v pájce v jednom rozhraní velkoplošných prvků z vrstvených čipů (C(2014)01642 – 2014/2683(DEA))

Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 13. března 2014

předáno věcně příslušnému výboru: ENVI

- Směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro rtuť v řemeslně vyráběných svíticích trubicích (HLDT) používaných pro značení, dekorativní či architektonické a speciální osvětlení a světelná umělecká díla (C(2014)01645 – 2014/2686(DEA))

Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 13. března 2014

předáno věcně příslušnému výboru: ENVI

Návrhy aktů v přenesené pravomoci, u nichž se prodlužuje lhůta pro předložení námitek:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci o podmínkách týkajících se zpřístupňování prohlášení o vlastnostech stavebních výrobků na internetové stránce (C(2013)07086 – 2013/2928(DEA))

Lhůta pro námitku: tři měsíce od data přijetí, tj. 30. října 2013

Prodloužení lhůty pro předložení námitek: další tři měsíce na žádost Rady.

předáno věcně příslušnému výboru: IMCO

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2011/61/EU, pokud jde o regulační technické normy určující typy správců alternativních investičních fondů (C(2013)09098 – 2013/3001(DEA))

Lhůta pro námitku: tři měsíce od data přijetí, tj. 17. prosince 2013

Prodloužení lhůty pro předložení námitek: další tři měsíce na žádost Evropského parlamentu.

předáno věcně příslušnému výboru: ECON (článek 50 jednacího řádu), JURI (článek 50 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se kvalitativních a vhodných kvantitativních kritérií k určení kategorií zaměstnanců, jejichž pracovní činnosti mají podstatný vliv na rizikový profil instituce (C(2014)01332 – 2014/2621(DEA))

Lhůta pro námitku: jeden měsíc od data přijetí, tj. 14. března 2014

Prodloužení lhůty pro předložení námitek: jeden měsíc na žádost Evropského parlamentu.

předáno věcně příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, pokud jde o regulační technické normy upřesňující informace, které si vzájemně poskytují příslušné orgány domovského a hostitelského členského státu (C(2014)01554 – 2014/2660(DEA))

Lhůta pro námitku: jeden měsíc od data přijetí, tj. 12. března 2014

Prodloužení lhůty pro předložení námitek: jeden měsíc na žádost Evropského parlamentu.

předáno věcně příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy pro rizika opcí jiná než rizika delta v rámci standardizovaného přístupu k tržním rizikům (C(2014)01556 – 2014/2662(DEA))

Lhůta pro námitku: jeden měsíc od data přijetí, tj. 12. března 2014

Prodloužení lhůty pro předložení námitek: jeden měsíc na žádost Evropského parlamentu.

předáno věcně příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy pro posuzování podstatnosti rozšíření a změn přístupu založeného na interním ratingu a pokročilého přístupu k měření (C(2014)01551 – 2014/2663(DEA))

Lhůta pro námitku: jeden měsíce od data přijetí, tj. 12. března 2014

Prodloužení lhůty pro předložení námitek: jeden měsíc na žádost Evropského parlamentu.

předáno věcně příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, pokud jde o regulační technické normy upřesňující významné expozice a limity pro interní přístupy ke specifickému riziku v obchodním portfoliu (C(2014)01561 – 2014/2664(DEA))

Lhůta pro námitku: jeden měsíc od data přijetí, tj. 12. března 2014

Prodloužení lhůty pro předložení námitek: jeden měsíc na žádost Evropského parlamentu.

předáno věcně příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy určující, co představuje úzkou spojitost mezi hodnotou krytých dluhopisů určité instituce a hodnotou aktiv této instituce (C(2014)01553 – 2014/2665(DEA))

Lhůta pro námitku: jeden měsíce od data přijetí, tj. 12. března 2014

Prodloužení lhůty pro předložení námitek: jeden měsíc na žádost Evropského parlamentu.

předáno věcně příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2013/36/EU, pokud jde o regulační technické normy, jimiž se stanoví kategorie nástrojů, které odpovídajícím způsobem odrážejí dlouhodobou úvěrovou kvalitu instituce a jsou vhodné k použití pro účely pohyblivé složky odměny (C(2014)01550 – 2014/2666(DEA))

Lhůta pro námitku: jeden měsíce od data přijetí, tj. 12. března 2014

Prodloužení lhůty pro předložení námitek: jeden měsíc na žádost Evropského parlamentu.

předáno věcně příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy definující termín „trh“ (C(2014)01552 – 2014/2673(DEA))

Lhůta pro námitku: jeden měsíc od data přijetí, tj. 13. března 2014

Prodloužení lhůty pro předložení námitek: jeden měsíc na žádost Evropského parlamentu.

předáno věcně příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy pro vymezení zástupného indikátoru rozpětí a omezeného počtu malých portfolií pro účely rizika úvěrové úpravy v ocenění (C(2014)01555 – 2014/2674(DEA))

Lhůta pro námitku: jeden měsíc od data přijetí, tj. 13. března 2014

Prodloužení lhůty pro předložení námitek: jeden měsíc na žádost Evropského parlamentu.

předáno věcně příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 prostřednictvím regulačních technických norem blíže určujících požadavky na instituce, které jsou investory, sponzory, původními věřiteli a původci, v souvislosti s expozicemi vůči převedenému úvěrovému riziku (C(2014)01557 – 2014/2675(DEA))

Lhůta pro námitku: jeden měsíc od data přijetí, tj. 13. března 2014

Prodloužení lhůty pro předložení námitek: jeden měsíc na žádost Evropského parlamentu.

předáno věcně příslušnému výboru: ECON


3. Prováděcí opatření (článek 88 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou.

- Směrnice Komise, kterou se mění směrnice Rady 96/98/ES o námořním zařízení (D031588/04 - 2014/2669(RPS) - lhůta: 14/6/2014)
předáno příslušný výbor: TRAN

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o kategorie potravin u masa a použití některých potravinářských přídatných látek v masných polotovarech (D031939/03 - 2014/2668(RPS) - lhůta: 14/5/2014)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro ethoxysulfuron, metsulfuron-methyl, nikosulfuron, prosulfuron, rimsulfuron, sulfosulfuron a thifensulfuron-methyl v některých produktech nebo na jejich povrchu (D032073/03 - 2014/2688(RPS) - lhůta: 19/5/2014)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro silici pomerančovou, Phlebiopsis gigantea, giberelovou kyselinu, Paecilomyces fumosoroseus kmen FE 9901, Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus, jaderný polyedrický virus můry Spodoptera exigua, Bacillus firmus I-1582, kyselinu S-abscisovou, kyselinu L-askorbovou a Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus v některých produktech a na jejich povrchu (D032083/03 - 2014/2681(RPS) - lhůta: 14/5/2014)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 211/2013 o požadavcích na osvědčení pro dovoz klíčků a semen určených k produkci klíčků do Unie (D032107/02 - 2014/2667(RPS) - lhůta: 14/6/2014)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se nahrazuje příloha VII nařízení (EU) č. 601/2012, pokud jde o minimální četnost analýz (D032367/01 - 2014/2680(RPS) - lhůta: 14/6/2014)
předáno příslušný výbor: ENVI
stanovisko: ITRE

- Nařízení Komise, kterým se nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě přizpůsobuje technickému pokroku (D032390/01 - 2014/2672(RPS) - lhůta: 14/6/2014)
předáno příslušný výbor: TRAN

- Nařízení Komise, kterým se na rok 2014 stanoví „seznam Prodcom“ průmyslových výrobků zavedený nařízením Rady (EHS) č. 3924/91 (D032483/01 - 2014/2679(RPS) - lhůta: 14/6/2014)
předáno příslušný výbor: ITRE


4. Hlavní aspekty a základní směry společné zahraniční a bezpečnostní politiky a společné bezpečnostní a obranné politiky (článek 36 SEU) – Komplexní přístup EU a jeho dopady na soudržnost vnější činnosti EU (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Hlavní aspekty a základní směry společné zahraniční a bezpečnostní politiky a společné bezpečnostní a obranné politiky (článek 36 SEU) (2013/2633(RSP))

Zpráva o komplexním přístupu EU a jeho dopadech na soudržnost vnější činnosti EU [2013/2146(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Arnaud Danjean (A7-0138/2014)

Catherine Ashton (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Arnaud Danjean uvedl zprávu.

Vystoupili: Ricardo Cortés Lastra (navrhovatel výboru DEVE), Minodora Cliveti (navrhovatelka výboru FEMM), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE, Ana Gomes za skupinu S&D, Annemie Neyts-Uyttebroeck za skupinu ALDE, Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE, Geoffrey Van Orden za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil William (The Earl of) Dartmouth, Sabine Lösing za skupinu GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth za skupinu EFD, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Reinhard Bütikofer a Charles Goerens, Nick Griffin nezařazený, Krzysztof Lisek, Ioan Mircea Paşcu, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Franz Obermayr, Norica Nicolai, Indrek Tarand, Ruža Tomašić, Willy Meyer, Cristian Dan Preda, María Muñiz De Urquiza, Andrew Duff, Mark Demesmaeker, Francisco José Millán Mon, Marek Siwiec, Marietje Schaake, Anna Ibrisagic, Liisa Jaakonsaari, Charles Goerens, Alojz Peterle, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Davor Ivo Stier a Eduard Kukan.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Tonino Picula, Andrew Henry William Brons a Nikola Vuljanić.

Vystoupili: Arnaud Danjean a Catherine Ashton.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.10 zápisu ze dne 3.4.2014.

PŘEDSEDNICTVÍ: Alejo VIDAL-QUADRAS
místopředseda


5. Situace v Íránu (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Íránu (2014/2625(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (úřadující předseda Rady) učinil prohlášení jménem Catherine Ashtonové (místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku).

Vystoupili: Tunne Kelam za skupinu PPE, María Muñiz De Urquiza za skupinu S&D, Marietje Schaake za skupinu ALDE, Isabelle Durant za skupinu Verts/ALE, Charles Tannock za skupinu ECR, Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos za skupinu EFD, Ewald Stadler nezařazený, Krzysztof Lisek, Josef Weidenholzer, Peter van Dalen, Tunne Kelam, aby zvednutím modré karty položil otázku Josefu Weidenholzerovi, který na otázku odpověděl, Bastiaan Belder, Andrew Henry William Brons, Potito Salatto, Libor Rouček, Derk Jan Eppink, Paweł Zalewski, Ana Gomes a Oldřich Vlasák.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Richard Howitt, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Oreste Rossi, Paul Murphy a Franz Obermayr.

Vystoupil Dimitrios Kourkoulas.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- María Muñiz De Urquiza za výbor AFET o strategii EU vůči Íránu (2014/2625(RSP)) (B7-0279/2014)

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.63 zápisu ze dne 3.4.2014.


6. Režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití ***II (rozprava)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití [18086/1/2013 - C7-0093/2014 - 2011/0310(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Christofer Fjellner (A7-0236/2014)

Christofer Fjellner uvedl doporučení pro druhé čtení.

Vystoupil Karel De Gucht (člen Komise).

Vystoupili: Jörg Leichtfried za skupinu S&D, Niccolò Rinaldi za skupinu ALDE, Paul Murphy za skupinu GUE/NGL, a George Sabin Cutaş.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Franz Obermayr.

Vystoupili: Karel De Gucht a Christofer Fjellner.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.1 zápisu ze dne 3.4.2014.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 11:25 před hlasováním a pokračovalo v 11:30)


PŘEDSEDNICTVÍ: Anni PODIMATA
místopředsedkyně

7. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


7.1. Režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití [18086/1/2013 - C7-0093/2014 - 2011/0310(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Christofer Fjellner (A7-0236/2014)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

POSTOJ RADY

prohlášen za schválený (P7_TA(2014)0277)


7.2. Obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (emise z mezinárodní letecké dopravy) ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství s cílem provést do roku 2020 mezinárodní dohodu o uplatňování jednotného celosvětového tržního opatření na emise z mezinárodní letecké dopravy [COM(2013)0722 - C7-0374/2013 - 2013/0344(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Peter Liese (A7-0079/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2014)0278)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0278)


7.3. Mezibankovní poplatky za platební transakce založené na kartách ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o mezibankovních poplatcích za platební transakce založené na kartách [COM(2013)0550 - C7-0241/2013- 2013/0265(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Pablo Zalba Bidegain (A7-0167/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2014)0279)

Pablo Zalba Bidegain (zpravodaj) navrhl, aby bylo hlasování o návrhu legislativního usnesení odloženo v souladu s čl. 57 odst. 2 jednacího řádu.

Parlament návrh schválil. Věc je tudíž vrácena příslušnému výboru k opětovnému projednání.


7.4. Platební služby na vnitřním trhu ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2013/36/EU a 2009/110/ES a kterou se zrušuje směrnice 2007/64/ES [COM(2013)0547 - C7-0230/2013 - 2013/0264(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Diogo Feio (A7-0169/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2014)0280)

Diogo Feio (zpravodaj) navrhl, aby bylo hlasování o návrhu legislativního usnesení odloženo v souladu s čl. 57 odst. 2 jednacího řádu.

Parlament návrh schválil. Věc je tudíž vrácena příslušnému výboru k opětovnému projednání.


7.5. Jednotný evropský trh elektronických komunikací ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví opatření týkající se jednotného evropského trhu elektronických komunikací a vytvoření propojeného kontinentu a kterým se mění směrnice 2002/20/ES, 2002/21/ES a 2002/22/ES a nařízení (ES) č. 1211/2009 a (EU) č. 531/2012 [COM(2013)0627 - C7-0267/2013 - 2013/0309(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Pilar del Castillo Vera (A7-0190/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2014)0281)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0281)

Vystoupení

Pilar del Castillo Vera (zpravodajka) po hlasování.


7.6. Elektronická identifikace a důvěryhodné služby pro elektronické transakce na vnitřním trhu ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním trhu [COM(2012)0238 - C7-0133/2012 - 2012/0146(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Marita Ulvskog (A7-0365/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2014)0282)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0282)


7.7. Povinný audit subjektů veřejného zájmu ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu [COM(2011)0779 - C7-0470/2011 - 2011/0359(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Sajjad Karim (A7-0177/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2014)0283)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0283)


7.8. Povinný audit ročních a konsolidovaných účetních závěrek ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/43/ES o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek [COM(2011)0778 - C7-0461/2011 - 2011/0389(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Sajjad Karim (A7-0171/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2014)0284)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0284)


7.9. Snížení nebo odstranění cel na zboží pocházející z Ukrajiny ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o snížení nebo odstranění cel na zboží pocházející z Ukrajiny [COM(2014)0166 - C7-0103/2014 - 2014/0090(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Paweł Zalewski (A7-0238/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

přijat (P7_TA(2014)0285)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0285)


7.10. Komplexní přístup EU a jeho dopady na soudržnost vnější činnosti EU (hlasování)

Zpráva o komplexním přístupu EU a jeho dopadech na soudržnost vnější činnosti EU [2013/2146(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Arnaud Danjean (A7-0138/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0286)


7.11. Absolutorium za rok 2012: Evropská komise a výkonné agentury (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2012, oddíl III – Komise a výkonné agentury [COM(2013)0570 - C7-0273/2013 - 2013/2195(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Markus Pieper (A7-0242/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P7_TA(2014)0287)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0287)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka byla schválena (viz příloha VI čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


7.12. Zvláštní zprávy Účetního dvora v souvislosti s udělováním absolutoria Komisi za rok 2012 (hlasování)

Zpráva o zvláštních zprávách Účetního dvora v souvislosti s udělováním absolutoria Komisi za rok 2012 [2013/2260(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Markus Pieper (A7-0222/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P7_TA(2014)0288)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0288)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka byla schválena (viz příloha VI čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).

Vystoupení

Markus Pieper (zpravodaj), aby předložil dva ústní pozměňovací návrhy k bodům 283 a 284, které byly vzaty v potaz.


7.13. Absolutorium za rok 2012: Evropský parlament (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2012, oddíl I – Evropský parlament [COM(2013)0570 - C7-0274/2013 - 2013/2196(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Cătălin Sorin Ivan (A7-0246/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P7_TA(2014)0289)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka byla schválena (viz příloha VI čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).

Vystoupili:

Ingeborg Gräßle, aby vyjádřila nesouhlas s rozhodnutím předsedy Parlamentu prohlásit bod 47 za nepřípustný v souladu s článkem 20 jednacího řádu (předsedající upřesnila článek 20 jednacího řádu), Bart Staes (jménem předsedy výboru CONT Michaela Theurera), aby rovněž vyjádřil nesouhlas s tímto rozhodnutím (předsedající prohlásila rozhodnutí předsedy Parlamentu za přijaté);

Edward McMillan-Scott;

Hans-Peter Mayer s žádostí, aby bylo konečné hlasování odloženo na příští dílčí zasedání, Bart Staes ve prospěch žádosti a Jens Geier proti žádosti. Parlament žádost schválil EH (431 pro, 154 proti, 13 se zdrželo);

Lucas Hartong.


7.14. Absolutorium za rok 2012: 8., 9. a 10. Evropský rozvojový fond (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu osmého, devátého a desátého Evropského rozvojového fondu na rozpočtový rok 2012 [COM(2013)0541 - C7-0283/2013 - 2013/2206(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Jan Mulder (A7-0176/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P7_TA(2014)0290)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0290)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka byla schválena (viz příloha VI čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


7.15. Absolutorium za rok 2012: Evropská rada a Rada (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2012, oddíl II – Evropská rada a Rada [COM(2013)0570 - C7-0275/2013 - 2013/2197(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bogusław Sonik (A7-0189/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P7_TA(2014)0291)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0291)

Udělení absolutoria a účetní závěrka jsou odloženy (viz příloha VI čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


7.16. Absolutorium za rok 2012: Evropská služba pro vnější činnost (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2012, oddíl X – Evropská služba pro vnější činnost [COM(2013)0570 - C7-0282/2013 - 2013/2205(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tamás Deutsch (A7-0199/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P7_TA(2014)0292)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0292)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka byla schválena (viz příloha VI čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


7.17. Absolutorium za rok 2012: Soudní dvůr (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2012, oddíl IV – Soudní dvůr [COM(2013)0570 - C7-0276/2013 - 2013/2199(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tamás Deutsch (A7-0213/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 17)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P7_TA(2014)0293)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0293)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka byla schválena (viz příloha VI čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


7.18. Absolutorium za rok 2012: Účetní dvůr (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2012, oddíl V – Účetní dvůr [COM(2013)0570 - C7-0277/2013 - 2013/2200(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tamás Deutsch (A7-0212/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 18)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P7_TA(2014)0294)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0294)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka byla schválena (viz příloha VI čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


7.19. Absolutorium za rok 2012: Hospodářský a sociální výbor (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2012, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor [COM(2013)0570 - C7-0278/2013 - 2013/2201(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bogusław Sonik (A7-0218/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 19)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P7_TA(2014)0295)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0295)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka byla schválena (viz příloha VI čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


7.20. Absolutorium za rok 2012: Výbor regionů (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2012, oddíl VII – Výbor regionů [COM(2013)0570 - C7-0279/2013 - 2013/2202(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bogusław Sonik (A7-0226/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 20)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P7_TA(2014)0296)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0296)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka byla schválena (viz příloha VI čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


7.21. Absolutorium za rok 2012: Evropský veřejný ochránce práv (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2012, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv [COM(2013)0570 - C7-0280/2013 - 2013/2203(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bogusław Sonik (A7-0225/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 21)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P7_TA(2014)0297)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0297)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka byla schválena (viz příloha VI čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


7.22. Absolutorium za rok 2012: Evropský inspektor ochrany údajů (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2012, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů [COM(2013)0570 - C7-0281/2013 - 2013/2204(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bogusław Sonik (A7-0228/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 22)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P7_TA(2014)0298)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0298)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka byla schválena (viz příloha VI čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


7.23. Absolutorium za rok 2012: výkonnost, finanční řízení a kontrola agentur EU (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu agentur Evropské unie na rozpočtový rok 2012: výkonnost, finanční řízení a kontrola [2013/2256(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A7-0237/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 23)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0299)


7.24. Absolutorium za rok 2012: Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů na rozpočtový rok 2012 [COM(2013)0570 - C7-0328/2013 - 2013/2240(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A7-0208/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 24)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P7_TA(2014)0300)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0300)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka byla schválena (viz příloha VI čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


7.25. Absolutorium za rok 2012: Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací na rozpočtový rok 2012 [COM(2013)0570 - C7-0329/2013 - 2013/2241(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A7-0206/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 25)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P7_TA(2014)0301)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0301)

Udělení absolutoria a účetní závěrka jsou odloženy (viz příloha VI čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


7.26. Absolutorium za rok 2012: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2012 [COM(2013)0570 - C7-0292/2013 - 2013/2214(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A7-0205/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 26)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P7_TA(2014)0302)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0302)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka byla schválena (viz příloha VI čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


7.27. Absolutorium za rok 2012: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2012 [COM(2013)0570 - C7-0286/2013 - 2013/2208(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A7-0207/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 27)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P7_TA(2014)0303)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0303)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka byla schválena (viz příloha VI čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


7.28. Absolutorium za rok 2012: Evropská policejní akademie (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské policejní akademie na rozpočtový rok 2012 [COM(2013)0570 - C7-0317/2013 - 2013/2229(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A7-0240/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 28)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P7_TA(2014)0304)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0304)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka byla schválena (viz příloha VI čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


7.29. Absolutorium za rok 2012: Evropská agentura pro bezpečnost letectví (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro leteckou bezpečnost na rozpočtový rok 2012 [COM(2013)0570 - C7-0297/2013 - 2013/2219(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A7-0221/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 29)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P7_TA(2014)0305)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0305)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka byla schválena (viz příloha VI čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


7.30. Absolutorium za rok 2012: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2012 [COM(2013)0570 - C7-0333/2013 - 2013/2245(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A7-0187/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 30)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P7_TA(2014)0306)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0306)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka byla schválena (viz příloha VI čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


7.31. Absolutorium za rok 2012: Evropský orgán pro bankovnictví (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro bankovnictví na rozpočtový rok 2012 [COM(2013)0570 - C7-0325/2013 - 2013/2237(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A7-0220/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 31)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P7_TA(2014)0307)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0307)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka byla schválena (viz příloha VI čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


7.32. Absolutorium za rok 2012: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2012 [COM(2013)0570 - C7-0299/2013 - 2013/2221(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A7-0224/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 32)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P7_TA(2014)0308)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0308)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka byla schválena (viz příloha VI čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


7.33. Absolutorium za rok 2012: Evropská agentura pro chemické látky (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2012 [COM(2013)0570 - C7-0321/2013 - 2013/2233(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A7-0229/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 33)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P7_TA(2014)0309)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0309)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka byla schválena (viz příloha VI čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


7.34. Absolutorium za rok 2012: Evropská agentura pro životní prostředí (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2012 [COM(2013)0570 - C7-0290/2013 - 2013/2212(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A7-0235/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 34)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P7_TA(2014)0310)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0310)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka byla schválena (viz příloha VI čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


7.35. Absolutorium za rok 2012: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro kontrolu rybolovu na rozpočtový rok 2012 [COM(2013)0570 - C7-0320/2013 - 2013/2232(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A7-0233/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 35)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P7_TA(2014)0311)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0311)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka byla schválena (viz příloha VI čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


7.36. Absolutorium za rok 2012: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2012 [COM(2013)0570 - C7-0298/2013 - 2013/2220(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A7-0219/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 36)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P7_TA(2014)0312)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0312)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka byla schválena (viz příloha VI čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


7.37. Absolutorium za rok 2012: Evropský institut pro rovnost žen a mužů (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského institutu pro rovnost žen a mužů na rozpočtový rok 2012 [COM(2013)0570 - C7-0324/2013 - 2013/2236(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A7-0230/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 37)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P7_TA(2014)0313)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0313)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka byla schválena (viz příloha VI čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


7.38. Absolutorium za rok 2012: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění na rozpočtový rok 2012 [COM(2013)0570 - C7-0326/2013 - 2013/2238(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A7-0232/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 38)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P7_TA(2014)0314)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0314)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka byla schválena (viz příloha VI čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


7.39. Absolutorium za rok 2012: Evropský inovační a technologický institut (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského inovačního a technologického institutu na rozpočtový rok 2012 [COM(2013)0570 - C7-0330/2013 - 2013/2242(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A7-0234/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 39)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P7_TA(2014)0315)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0315)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka byla schválena (viz příloha VI čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


7.40. Absolutorium za rok 2012: Evropská agentura pro léčivé přípravky (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2012 [COM(2013)0570 - C7-0293/2013 - 2013/2215(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A7-0227/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 40)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P7_TA(2014)0316)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0316)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka byla schválena (viz příloha VI čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


7.41. Absolutorium za rok 2012: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2012 [COM(2013)0570 - C7-0289/2013 - 2013/2211(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A7-0185/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 41)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P7_TA(2014)0317)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0317)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka byla schválena (viz příloha VI čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


7.42. Absolutorium za rok 2012: Evropská agentura pro námořní bezpečnost (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2012 [COM(2013)0570 - C7-0296/2013 - 2013/2218(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A7-0196/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 42)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P7_TA(2014)0318)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0318)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka byla schválena (viz příloha VI čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


7.43. Absolutorium za rok 2012: Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací na rozpočtový rok 2012 [COM(2013)0570 - C7-0300/2013 - 2013/2222(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A7-0194/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 43)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P7_TA(2014)0319)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0319)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka byla schválena (viz příloha VI čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


7.44. Absolutorium za rok 2012: Evropská agentura pro železnice (hlasování)

Zpráva k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro železnice na rozpočtový rok 2012 [COM(2013)0570 - C7-0316/2013 - 2013/2228(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A7-0209/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 44)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P7_TA(2014)0320)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0320)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka byla schválena (viz příloha VI čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


7.45. Absolutorium za rok 2012: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy na rozpočtový rok 2012 [COM(2013)0570 - C7-0327/2013 - 2013/2239(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A7-0231/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 45)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P7_TA(2014)0321)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0321)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka byla schválena (viz příloha VI čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


7.46. Absolutorium za rok 2012: Evropská nadace odborného vzdělávání (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2012 [COM(2013)0570 - C7-0295/2013 - 2013/2217(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A7-0182/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 46)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P7_TA(2014)0322)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0322)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka byla schválena (viz příloha VI čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


7.47. Absolutorium za rok 2012: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2012 [COM(2013)0570 - C7-0291/2013 - 2013/2213(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A7-0193/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 47)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P7_TA(2014)0323)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0323)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka byla schválena (viz příloha VI čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


7.48. Absolutorium za rok 2012: Zásobovací agentura Euratomu (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Zásobovací agentury Euratomu na rozpočtový rok 2012 [COM(2013)0570 - C7-0322/2013 - 2013/2234(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A7-0180/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 48)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P7_TA(2014)0324)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0324)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka byla schválena (viz příloha VI čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


7.49. Absolutorium za rok 2012: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2012 [COM(2013)0570 - C7-0288/2013 - 2013/2210(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A7-0183/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 49)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P7_TA(2014)0325)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0325)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka byla schválena (viz příloha VI čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


7.50. Absolutorium za rok 2012: Eurojust (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské jednotky pro justiční spolupráci na rozpočtový rok 2012 [COM(2013)0570 - C7-0294/2013 - 2013/2216(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A7-0186/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 50)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P7_TA(2014)0326)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0326)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka byla schválena (viz příloha VI čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


7.51. Absolutorium za rok 2012: Europol (hlasování)

Zpráva k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského policejního úřadu na rozpočtový rok 2012 [COM(2013)0570 - C7-0323/2013 - 2013/2235(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A7-0179/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 51)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P7_TA(2014)0327)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0327)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka byla schválena (viz příloha VI čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


7.52. Absolutorium za rok 2012: Agentura Evropské unie pro základní práva (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2012 [COM(2013)0570 - C7-0287/2013 - 2013/2209(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A7-0184/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 52)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P7_TA(2014)0328)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0328)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka byla schválena (viz příloha VI čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


7.53. Absolutorium za rok 2012: Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie na rozpočtový rok 2012 [COM(2013)0570 - C7-0318/2013 - 2013/2230(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A7-0181/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 53)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P7_TA(2014)0329)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0329)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka byla schválena (viz příloha VI čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


7.54. Absolutorium za rok 2012: Agentura pro evropský GNSS (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2012 [COM(2013)0570 - C7-0319/2013 - 2013/2231(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A7-0223/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 54)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P7_TA(2014)0330)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0330)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka byla schválena (viz příloha VI čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


7.55. Absolutorium za rok 2012: společný podnik Artemis (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Artemis na rozpočtový rok 2012 [COM(2013)0570 - C7-0338/2013 - 2013/2250(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Paul Rübig (A7-0203/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 55)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P7_TA(2014)0331)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0331)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka byla schválena (viz příloha VI čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


7.56. Absolutorium za rok 2012: společný podnik Clean sky (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Clean Sky na rozpočtový rok 2012 [COM(2013)0570 - C7-0337/2013 - 2013/2249(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Paul Rübig (A7-0210/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 56)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P7_TA(2014)0332)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0332)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka byla schválena (viz příloha VI čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


7.57. Absolutorium za rok 2012: společný podnik ENIAC (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ENIAC na rozpočtový rok 2012 [COM(2013)0570 - C7-0341/2013 - 2013/2253(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Paul Rübig (A7-0204/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 57)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P7_TA(2014)0333)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0333)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka byla schválena (viz příloha VI čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


7.58. Absolutorium za rok 2012: společný podnik pro palivové články a vodík (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro palivové články a vodík na rozpočtový rok 2012 [COM(2013)0570 - C7-0340/2013 - 2013/2252(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Paul Rübig (A7-0202/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 58)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P7_TA(2014)0334)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0334)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka byla schválena (viz příloha VI čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


7.59. Absolutorium za rok 2012: společný podnik pro iniciativu pro inovativní léčiva (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva na rozpočtový rok 2012 [COM(2013)0570 - C7-0339/2013 - 2013/2251(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Paul Rübig (A7-0200/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 59)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P7_TA(2014)0335)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0335)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka byla schválena (viz příloha VI čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


7.60. Absolutorium za rok 2012: společný podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy za rozpočtový rok 2012 [COM(2013)0570 - C7-0335/2013 - 2013/2247(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Paul Rübig (A7-0198/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 60)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P7_TA(2014)0336)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0336)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka byla schválena (viz příloha VI čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


7.61. Absolutorium za rok 2012: společný podnik SESAR (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku SESAR na rozpočtový rok 2012 [COM(2013)0570 - C7-0336/2013 - 2013/2248(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Paul Rübig (A7-0197/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 61)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P7_TA(2014)0337)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0337)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka byla schválena (viz příloha VI čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


7.62. Výroční zpráva za rok 2012 o ochraně finančních zájmů EU – boji proti podvodům (hlasování)

Zpráva k výroční zprávě za rok 2012 o ochraně finančních zájmů Evropské unie – boji proti podvodům [2013/2132(INI)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A7-0195/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 62)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0338)


7.63. Situace v Íránu (hlasování)

Návrh usnesení B7-0279/2014

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 63)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0339).


8. Členství ve výborech a delegacích

Na žádost politické skupiny EFD schválil Parlament toto jmenování:

výbor JURI: Francesco Enrico Speroni již není členem.


9. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 170 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

Vystoupil Jean-Pierre Audy.

(Hlasování: středa 2. dubna 2014)

zpráva Niccolò Rinaldi - A7-0308/2013
Marino Baldini

zpráva Dagmar Roth-Behrendt - A7-0324/2013
Biljana Borzan a Elisabetta Gardini

zpráva Luigi Berlinguer, Juan Fernando López Aguilar a Carlo Casini - A7-0153/2014
Zdravka Bušić, Krisztina Morvai a Marino Baldini

(Hlasování: čtvrtek 3. dubna 2014)

zpráva Pilar del Castillo Vera - A7-0190/2014
Phil Bennion a Davor Ivo Stier

zpráva Paweł Zalewski - A7-0238/2014
Krisztina Morvai

zpráva Arnaud Danjean - A7-0138/2014
Charles Tannock

zpráva Tamás Deutsch - A7-0199/2014
Biljana Borzan

zpráva Bogusław Sonik - A7-0226/2014
Marino Baldini.


10. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


11. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) z Rady a Komise

- Návrh na převod prostředků DEC 08/2014 - Oddíl III - Komise (N7-0061/2014 - C7-0131/2014 - 2014/2033(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení cestovních víz a o změně úmluvy k provedení Schengenské dohody a nařízení (ES) č. 562/2006 a (ES) č. 767/2008 (COM(2014)0163 - C7-0135/2014 - 2014/0095(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 304 odst. 1 Smlouvy návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

DEVE, AFET

2) od poslanců, návrhy usnesení (článek 120 jednacího řádu)

- Philip Claeys a Marine Le Pen. Návrh usnesení o zrušení Evropské služby pro vnější činnost (B7-0269/2014)

předáno

příslušný výbor :

AFET

stanovisko :

AFCO

- Philip Claeys a Marine Le Pen. Návrh usnesení o zrušení Výboru regionů (B7-0270/2014)

předáno

příslušný výbor :

AFCO

stanovisko :

REGI

- Philip Claeys a Marine Le Pen. Návrh usnesení o zrušení Agentury Evropské unie pro základní práva (B7-0271/2014)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

- Philip Claeys a Marine Le Pen. Návrh usnesení o zrušení Evropského hospodářského a sociálního výboru (B7-0272/2014)

předáno

příslušný výbor :

AFCO

stanovisko :

EMPL, ECON

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o bezpečnosti silničního provozu v Evropě (B7-0274/2014)

předáno

příslušný výbor :

TRAN

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o doložkách nejvyšších výhod a ochraně podniků v evropském hotelnictví (B7-0275/2014)

předáno

příslušný výbor :

IMCO

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o důsledcích švýcarského referenda pro evropské přistěhovalecké politiky (B7-0276/2014)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

EMPL

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o boji proti dumpingu v odvětví chovu králíků v Itálii (B7-0277/2014)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o právních předpisech upravujících činnost osob poskytujících v Evropě sexuální služby (B7-0278/2014)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

FEMM

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o připomínce stého výročí první světové války na Monte Grappa (B7-0280/2014)

předáno

příslušný výbor :

CULT

stanovisko :

REGI


12. Předání textů přijatých během zasedání

Podle čl. 179 odst. 2 jednacího řádu bude zápis ze včerejšího a dnešního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou přijaté texty ihned předány všem příjemcům.


13. Termíny příštích zasedání

Příští zasedání se bude konat od 14. do 17. dubna 2014.


14. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Denní zasedání skončilo ve 13:20.

Klaus Welle

Martin Schulz

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Allam, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Baldini, Balz, Bánki, Barbagallo, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Childers, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Backer, De Castro, De Keyser, Delvaux, Demesmaeker, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Färm, Feio, Fernandes, Ferreira Elisa, Fidanza, Fisas Ayxela, Flasarová, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Haug, Häusling, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jadot, Jędrzejewska, Jeggle, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva Kekuš, Klute, Koch, Koewius, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, La Via, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McClarkin, McIntyre, McMillan-Scott, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Meissner, Mélenchon, Melo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Neuser, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nitras, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Omarjee, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Pakarinen, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panayotova, Papadopoulou, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Poręba, Pöttering, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stoyanov, Strejček, Striffler, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Thein, Theocharous, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulvskog, Urutchev, Vaidere, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Weber Henri, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver

Omluven/a:

Bufton, Dehaene, Mirsky, Papastamkos, Scurria, Tzavela

Právní upozornění - Ochrana soukromí