Indeks 
Protokol
PDF 296kWORD 199k
Torsdag den 3. april 2014 - Bruxelles
1.Åbning af mødet
 2.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 87a)
 3.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88)
 4.De vigtigste aspekter og grundlæggende valg i forbindelse med den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik samt den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (artikel 36 i TEU) - EU's samlede strategi og konsekvenserne for sammenhængen i EU’s optræden udadtil (forhandling)
 5.Situationen i Iran (forhandling)
 6.Fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse ***II (forhandling)
 7.Afstemningstid
  
7.1.Fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse ***II (afstemning)
  
7.2.Handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet ***I (afstemning)
  
7.3.Interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner ***I (afstemning)
  
7.4.Betalingstjenester i det indre marked ***I (afstemning)
  
7.5.EU's indre marked for elektronisk kommunikation ***I (afstemning)
  
7.6.Elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked ***I (afstemning)
  
7.7.Lovpligtig revision af virksomheder af interesse for offentligheden ***I (afstemning)
  
7.8.Lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber ***I (afstemning)
  
7.9.Nedsættelse eller afskaffelse af told på varer med oprindelse i Ukraine ***I (afstemning)
  
7.10.EU's samlede strategi og konsekvenserne for sammenhængen i EU’s optræden udadtil (afstemning)
  
7.11.Decharge 2012: EU's almindelige budget - Europa-Kommissionen (afstemning)
  
7.12.Revisionsrettens særberetninger i forbindelse med decharge for 2012 for Kommissionen (afstemning)
  
7.13.Decharge 2012: EU's almindelige budget - Europa-Parlamentet (afstemning)
  
7.14.Decharge 2012: EU's almindelige budget - 8., 9. og 10. EUF (afstemning)
  
7.15.Decharge 2012: EU's almindelige budget - Rådet og Det Europæiske Råd (afstemning)
  
7.16.Decharge 2012: EU's almindelige budget - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (afstemning)
  
7.17.Decharge 2012: EU's almindelige budget - Domstolen (afstemning)
  
7.18.Decharge 2012: EU's almindelige budget - Revisionsretten (afstemning)
  
7.19.Decharge 2012: EU's almindelige budget - Det Økonomiske og Sociale Udvalg (afstemning)
  
7.20.Decharge 2012: EU's almindelige budget - Regionsudvalget (afstemning)
  
7.21.Decharge 2012: EU's almindelige budget - Den Europæiske Ombudsmand (afstemning)
  
7.22.Decharge 2012: EU's almindelige budget - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (afstemning)
  
7.23.Decharge for Den Europæiske Unions agenturer for 2012: præstation, økonomisk forvaltning og kontrol (afstemning)
  
7.24.Decharge 2012: Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (afstemning)
  
7.25.Decharge 2012: Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) (afstemning)
  
7.26.Decharge 2012: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (afstemning)
  
7.27.Decharge 2012: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) (afstemning)
  
7.28.Decharge 2012: Det Europæiske Politiakademi (afstemning)
  
7.29.Decharge 2012: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (afstemning)
  
7.30.Decharge 2012: Det Europæiske Asylstøttekontor (afstemning)
  
7.31.Decharge 2012: Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (afstemning)
  
7.32.Decharge 2012: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC ) (afstemning)
  
7.33.Decharge 2012: Det Europæiske Kemikalieagentur (afstemning)
  
7.34.Decharge 2012: Det Europæiske Miljøagentur (afstemning)
  
7.35.Decharge 2012: EU-Fiskerikontrolagenturet (afstemning)
  
7.36.Decharge 2012: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (afstemning)
  
7.37.Decharge 2012: Det Europæiske Ligestillingsinstitut (afstemning)
  
7.38.Decharge2012: Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (afstemning)
  
7.39.Decharge 2012: Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (afstemning)
  
7.40.Decharge 2012: Det Europæiske Lægemiddelagentur (afstemning)
  
7.41.Decharge 2012: EU's almindelige budget - Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (afstemning)
  
7.42.Decharge 2012: Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur (afstemning)
  
7.43.Decharge 2012: Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) (afstemning)
  
7.44.Decharge 2012: Det Europæiske Jernbaneagentur (afstemning)
  
7.45.Decharge 2012: Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (afstemning)
  
7.46.Decharge 2012: Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (afstemning)
  
7.47.Decharge 2012: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (afstemning)
  
7.48.Decharge 2012: Euratoms Forsyningsagentur (afstemning)
  
7.49.Decharge 2012: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (afstemning)
  
7.50.Decharge 2012: Eurojust (afstemning)
  
7.51.Decharge 2012: Europol (afstemning)
  
7.52.Decharge 2012: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (afstemning)
  
7.53.Decharge 2012: Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser - Frontex (afstemning)
  
7.54.Decharge 2012: Tilsynsmyndigheden for Det Europæiske GNSS (GSA) (afstemning)
  
7.55.Decharge 2012: Artemis - indlejrede computersystemer (afstemning)
  
7.56.Decharge 2012: Clean Sky - Luftfart og miljø (afstemning)
  
7.57.Decharge 2012: European Nanoelectronics Initiative Advisory Council - ENIAC (afstemning)
  
7.58.Decharge 2012: Fællesforetagendet for brændselsceller og brint (afstemning)
  
7.59.Decharge 2012: IMI - Initiativet om innovative lægemidler (afstemning)
  
7.60.Decharge 2012: ITER - Fusionsenergi (afstemning)
  
7.61.Decharge 2012: SESAR - Luftfartssikkerhed (afstemning)
  
7.62.Årsrapport 2012 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser - Bekæmpelse af svig (afstemning)
  
7.63.Situationen i Iran (afstemning)
 8.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner
 11.Modtagne dokumenter
 12.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 13.Tidspunkt for næste mødeperiode
 14.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Othmar KARAS
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 08.30.


2. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 87a)

Parlamentet havde modtaget følgende udkast til delegerede retsakter:

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår procedureregler for sanktioner, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed pålægger transaktionsregistre, herunder bestemmelser om retten til forsvar og midlertidige bestemmelser (C(2014)01537 – 2014/2682(DEA))

Frist for indsigelse: tre måneder fra datoen for modtagelse den 13. marts 2014

henvist til: kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 223/2014 om Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (C(2014)01627 – 2014/2676(DEA))

Frist for indsigelse: to måneder fra datoen for modtagelse den 13. marts 2014

henvist til korr. udv.: EMPL

- Kommissionens delegerede direktiv om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling af bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU, for så vidt angår en undtagelse for bly i platinerede platinelektroder (PPE), der anvendes til målinger af ledningsevne (C(2014)01628 – 2014/2677(DEA))

Frist for indsigelse: to måneder fra datoen for modtagelse den 13. marts 2014

henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens delegerede direktiv om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling af bilagIII til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for bly i loddemateriale og overfladebehandling af elektriske og elektroniske komponenters termineringer og overfladebehandling af printkort, der anvendes i tændingsmoduler og andre eletriske og elektroniske motorreguleringssystemer (C(2014)01629 – 2014/2678(DEA))

Frist for indsigelse: to måneder fra datoen for modtagelse den 13. marts 2014

henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens delegerede direktiv om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling af bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for anvendelsen af kviksølv i koldkatodelysstofrør (CCFL) til bagbelysning i LCD-skærme (højst 5 mg kviksølv pr. lyskilde), som indgår i industrielle overvågnings- og reguleringsinstrumenter, der bringes i omsætning inden den 22. juli 2017 (C(2014)01633 – 2014/2687(DEA))

Frist for indsigelse: to måneder fra datoen for modtagelse den 13. marts 2014

henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens delegerede direktiv om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling af bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for bly anvendt i andre konnektorsystemer end "C-press" konnektorsystemer med deformerbare ben (compliant pins) til industrielle overvågnings- og reguleringsinstrumenter (C(2014)01636 – 2014/2684(DEA))

Frist for indsigelse: to måneder fra datoen for modtagelse den 13. marts 2014

henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens delegerede direktiv om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU, for så vidt angår undtagne anvendelser af bly i dielektrisk keramik i kondensatorer med en mærkespænding på mindre end 125VAC eller 250VCC til industrielle overvågnings- og reguleringsinstrumenter (C(2014)01637 – 2014/2685(DEA))

Frist for indsigelse: to måneder fra datoen for modtagelse den 13. marts 2014

henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens delegerede direktiv om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling af bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for anvendelsen af bly i mikrokanalplader (MCP) (C(2014)01641 – 2014/2671(DEA))

Frist for indsigelse: to måneder fra datoen for modtagelse den 13. marts 2014

henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens delegerede direktiv om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling af bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for anvendelsen af bly i loddemateriale i en grænseflade af SDE (stacked die elements) med stor flade (C(2014)01642 – 2014/2683(DEA))

Frist for indsigelse: to måneder fra datoen for modtagelse den 13. marts 2014

henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens delegerede direktiv om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for anvendelsen af kviksølv i håndlavede gasudladningslamper (HLDT) til anvendelse i skilte, dekorativ eller arkitektonisk belysning samt specialbelysning og lyskunst (C(2014)01645 – 2014/2686(DEA))

Frist for indsigelse: to måneder fra datoen for modtagelse den 13. marts 2014

henvist til kor. udv.: ENVI

Udkast til delegerede retsakter, for hvilke fristen for at gøre indsigelse var blevet forlænget:

- Kommissionens delegerede forordning om betingelserne for, hvornår en ydeevnedeklaration for byggevarer kan gøres tilgængelig på et websted (C(2013)07086 – 2013/2928(DEA))

Frist for indsigelse: tre måneder fra datoen for modtagelse den 30. oktober 2013

Forlængelse af fristen for indsigelse: yderligere tre måneder på anmodning fra Rådet
henvist til kor. udv.: IMCO

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til bestemmelse af typer af forvaltere af alternative investeringsfonde (C(2013)09098 – 2013/3001(DEA))

Frist for indsigelse: tre måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 17. december 2013

Forlængelse af fristen for indsigelse: yderligere tre måneder på anmodning fra Parlamentet

henvist til kor. udv.: ECON (forretningsordenens artikel 50), JURI (forretningsordenens artikel 50)

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for kvalitative og passende kvantitative kriterier til identifikation af de medarbejderkategorier, hvis arbejde har væsentlig indflydelse på institutters risikoprofil (C(2014)01332 – 2014/2621(DEA))

Frist for indsigelse: en måned fra datoen for modtagelse den 14. marts 2014

Forlængelse af fristen for indsigelse: yderligere en måned på anmodning fra Parlamentet.

henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til præcisering af de oplysninger, de kompetente myndigheder i hjemlandet og værtslandet meddeler hinanden (C(2014)01554 – 2014/2660(DEA))

Frist for indsigelse: en måned fra fristen for modtagelse den 12. marts 2014

Forlængelse af fristen for indsigelse: yderligere en måned på anmodning fra Europa-Parlamentet

henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende andre risici end deltarisiko ved optioner i den standardiserede markedsrisikometode (C(2014)01556 – 2014/2662(DEA))

Frist for indsigelse: en måned fra fristen for modtagelse den 12. marts 2014

Forlængelse af fristen for indsigelse: yderligere en måned på anmodning fra Europa-Parlamentet

henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.575/2013 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for vurdering af væsentligheden af udvidelser og ændringer af den interne ratingbaserede metode og den avancerede målemetode (C(2014)01551 – 2014/2663(DEA))

Frist for indsigelse: en måned fra fristen for modtagelse den 12. marts 2014

Forlængelse af fristen for indsigelse: yderligere en måned på anmodning fra Europa-Parlamentet

henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til præcisering af væsentlige eksponeringer og tærskler for interne metoder vedrørende specifik risiko i handelsbeholdningen (C(2014)01561 – 2014/2664(DEA))

Frist for indsigelse: en måned fra fristen for modtagelse den 12. marts 2014

Forlængelse af fristen for indsigelse: yderligere en måned på anmodning fra Europa-Parlamentet

henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for fastsættelsen af, hvad der udgør en snæver sammenhæng mellem værdien af et instituts særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer og værdien af instituttets aktiver (C(2014)01553 – 2014/2665(DEA))

Frist for indsigelse: en måned fra fristen for modtagelse den 12. marts 2014

Forlængelse af fristen for indsigelse: yderligere en måned på anmodning fra Europa-Parlamentet

henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til præcisering af de kategorier af instrumenter, der i tilstrækkelig grad afspejler et instituts kreditkvalitet som en going concern, og som egner sig til at blive anvendt for så vidt angår variabel løn (C(2014)01550 – 2014/2666(DEA))

Frist for indsigelse: en måned fra fristen for modtagelse den 12. marts 2014

Forlængelse af fristen for indsigelse: yderligere en måned på anmodning fra Europa-Parlamentet

henvist til kor. udv.: ECON

Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, der definerer begrebet marked (C(2014)01552 – 2014/2673(DEA))

Frist for indsigelse: en måned fra fristen for modtagelse den 13. marts 2014

Forlængelse af fristen for indsigelse: yderligere en måned på anmodning fra Europa-Parlamentet

henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende fastlæggelsen af et tilnærmet spænd og et begrænset antal mindre porteføljer i relation til kreditværdijusteringsrisiko (C(2014)01555 – 2014/2674(DEA))

Frist for indsigelse: en måned fra fristen for modtagelse den 13. marts 2014

Forlængelse af fristen for indsigelse: yderligere en måned på anmodning fra Europa-Parlamentet

henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende præciseringen af kravene til investorinstitutter, organiserende institutter, oprindelige långivere og eksponeringsleverende institutter i forbindelse med eksponeringer mod overført kreditrisiko (C(2014)01557 – 2014/2675(DEA))

Frist for indsigelse: en måned fra fristen for modtagelse den 13. marts 2014

Forlængelse af fristen for indsigelse: yderligere en måned på anmodning fra Europa-Parlamentet

henvist til kor. udv.: ECON


3. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens direktiv om ændring af Rådets direktiv 96/98/EF om udstyr på skibe (D031588/04 - 2014/2669(RPS) - frist: 14/6/2014)
henvist til: kor.udv.: TRAN

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår fødevarekategorierne for kød samt anvendelse af visse fødevaretilsætningsstoffer i tilberedt kød (D031939/03 - 2014/2668(RPS) - frist: 14/5/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for ethoxysulfuron, metsulfuron-methyl, nicosulfuron, prosulfuron, rimsulfuron, sulfosulfuron og thifensulfuron-methyl i eller på visse produkter (D032073/03 - 2014/2688(RPS) - frist: 19/5/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag III og IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for orangeolie, Phlebiopsis gigantea, gibberellinsyre, Paecilomyces fumosoroseus stamme FE 9901, Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus, Spodoptera exigua nuclear polyhedrosevirus, Bacillus firmus I-1582, s-abscisinsyre, L-ascorbinsyre og Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus i eller på visse produkter (D032083/03 - 2014/2681(RPS) - frist: 14/5/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EU) nr. 211/2013 om certifikatkrav for import til Unionen af spirer og frø beregnet til produktion af spirer (D032107/02 - 2014/2667(RPS) - frist: 14/6/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om erstatning af bilag VII til forordning (EU) nr. 601/2012 for så vidt angår mindstehyppighed for analyser (D032367/01 - 2014/2680(RPS) - frist: 14/6/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI
rådg.udv.: ITRE

- Kommissionens forordning om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 om kontrolapparatet inden for vejtransport (D032390/01 - 2014/2672(RPS) - frist: 14/6/2014)
henvist til: kor.udv.: TRAN

- Kommissionens forordning om fastsættelse for 2014 af Prodcom-listen over industriprodukter som omhandlet i Rådets forordning (EØF) nr. 3924/91 (D032483/01 - 2014/2679(RPS) - frist: 14/6/2014)
henvist til: kor.udv.: ITRE


4. De vigtigste aspekter og grundlæggende valg i forbindelse med den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik samt den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (artikel 36 i TEU) - EU's samlede strategi og konsekvenserne for sammenhængen i EU’s optræden udadtil (forhandling)

Redegørelse fra næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: De vigtigste aspekter og grundlæggende valg i forbindelse med den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik samt den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (artikel 36 i TEU) (2013/2633(RSP))

Betænkning om EU's samlede strategi og konsekvenserne for sammenhængen i EU's optræden udadtil [2013/2146(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Arnaud Danjean (A7-0138/2014)

Catherine Ashton (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Arnaud Danjean forelagde betænkningen.

Talere: Ricardo Cortés Lastra (ordfører for udtalelse fra DEVE), Minodora Cliveti (ordfører for udtalelse fra FEMM), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra for PPE-Gruppen, Ana Gomes for S&D-Gruppen, Annemie Neyts-Uyttebroeck for ALDE-Gruppen, Reinhard Bütikofer for Verts/ALE-Gruppen, Geoffrey Van Orden for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra William (The Earl of) Dartmouth, Sabine Lösing for GUE/NGL-Gruppen, William (The Earl of) Dartmouth for EFD-Gruppen, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Reinhard Bütikofer og Charles Goerens, Nick Griffin, løsgænger, Krzysztof Lisek, Ioan Mircea Paşcu, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Franz Obermayr, Norica Nicolai, Indrek Tarand, Ruža Tomašić, Willy Meyer, Cristian Dan Preda, María Muñiz De Urquiza, Andrew Duff, Mark Demesmaeker, Francisco José Millán Mon, Marek Siwiec, Marietje Schaake, Anna Ibrisagic, Liisa Jaakonsaari, Charles Goerens, Alojz Peterle, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Davor Ivo Stier og Eduard Kukan.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Tonino Picula, Andrew Henry William Brons og Nikola Vuljanić.

Talere: Arnaud Danjean og Catherine Ashton.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.10 i protokollen af 3.4.2014.

FORSÆDE: Alejo VIDAL-QUADRAS
næstformand


5. Situationen i Iran (forhandling)

Redegørelse fra næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Iran (2014/2625(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (formand for Rådet) afgav redegørelsen for Catherine Ashton (næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik).

Talere: Tunne Kelam for PPE-Gruppen, María Muñiz De Urquiza for S&D-Gruppen, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, Isabelle Durant for Verts/ALE-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Cornelia Ernst for GUE/NGL-Gruppen, Nikolaos Salavrakos for EFD-Gruppen, Ewald Stadler, løsgænger, Krzysztof Lisek, Josef Weidenholzer, Peter van Dalen, Tunne Kelam, for at stille et blåt kort-spørgsmål fra Josef Weidenholzer som besvarede det, Bastiaan Belder, Andrew Henry William Brons, Potito Salatto, Libor Rouček, Derk Jan Eppink, Paweł Zalewski, Ana Gomes og Oldřich Vlasák.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Richard Howitt, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Oreste Rossi, Paul Murphy og Franz Obermayr.

Indlæg af Dimitrios Kourkoulas.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- María Muñiz De Urquiza, for AFET, om EU's strategi over for Iran 2014/2625(RSP) (B7-0279/2014)

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.63 i protokollen af 3.4.2014.


6. Fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse ***II (forhandling)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse [18086/1/2013 - C7-0093/2014 - 2011/0310(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Christofer Fjellner (A7-0236/2014)

Christofer Fjellner forelagde indstillingen ved andenbehandling.

Indlæg af Karel De Gucht (medlem af Kommissionen).

Talere: Jörg Leichtfried for S&D-Gruppen, Niccolò Rinaldi for ALDE-Gruppen, Paul Murphy for GUE/NGL-Gruppen, og George Sabin Cutaş.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Franz Obermayr.

Talere: Karel De Gucht og Christofer Fjellner.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.1 i protokollen af 3.4.2014.

(Mødet udsat kl. 11.25 i afventning af afstemningstiden og genoptaget kl. 11.30)


FORSÆDE: Anni PODIMATA
næstformand

7. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


7.1. Fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse [18086/1/2013 - C7-0093/2014 - 2011/0310(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Christofer Fjellner (A7-0236/2014)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

RÅDETS HOLDNING

Erklæret godkendt (P7_TA(2014)0277)


7.2. Handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/87/EF om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet med henblik på i 2020 at gennemføre en international aftale om anvendelse af en global markedsbaseret foranstaltning i forbindelse med emissioner fra international luftfart [COM(2013)0722 - C7-0374/2013 - 2013/0344(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Peter Liese (A7-0079/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2014)0278)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0278)


7.3. Interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner [COM(2013)0550 - C7-0241/2013- 2013/0265(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Pablo Zalba Bidegain (A7-0167/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2014)0279)

Pablo Zalba Bidegain (ordfører) foreslog at udsætte afstemningen om forslaget til lovgivningsmæssig beslutning, jf. forretningsordenens artikel 57, stk. 2.

Parlamentet vedtog forslaget. Spørgsmålet blev dermed henvist til det kompetente udvalg til behandling.


7.4. Betalingstjenester i det indre marked ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om betalingstjenester i det indre marked og om ændring af direktiv 2002/65/EF, 2013/36/EU og 2009/110/EF og om ophævelse af direktiv 2007/64/EF [COM(2013)0547 - C7-0230/2013 - 2013/0264(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Diogo Feio (A7-0169/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2014)0280)

Diogo Feio (ordfører) foreslog at udsætte afstemningen om forslaget til lovgivningsmæssig beslutning, jf. forretningsordenens artikel 57, stk. 2.

Parlamentet vedtog forslaget. Spørgsmålet blev dermed henvist til det kompetente udvalg til behandling..


7.5. EU's indre marked for elektronisk kommunikation ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om foranstaltninger vedrørende EU's indre marked for elektronisk kommunikation med henblik på at opnå et netforbundet europæisk område, og om ændring af direktiv 2002/20/EF, 2002/21/EF og 2002/22/EF samt forordning (EF) nr. 1211/2009 og forordning (EU) 531/2012 [COM(2013)0627 - C7-0267/2013 - 2013/0309(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Pilar del Castillo Vera (A7-0190/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2014)0281)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0281)

Indlæg

Pilar del Castillo Vera (ordfører) efter afstemningen.


7.6. Elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked [COM(2012)0238 - C7-0133/2012 - 2012/0146(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Marita Ulvskog (A7-0365/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2014)0282)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0282)


7.7. Lovpligtig revision af virksomheder af interesse for offentligheden ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om specifikke krav til lovpligtig revision af virksomheder af interesse for offentligheden [COM(2011)0779 - C7-0470/2011 - 2011/0359(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Sajjad Karim (A7-0177/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2014)0283)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0283)


7.8. Lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/43/EF om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber [COM(2011)0778 - C7-0461/2011 - 2011/0389(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Sajjad Karim (A7-0171/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2014)0284)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0284)


7.9. Nedsættelse eller afskaffelse af told på varer med oprindelse i Ukraine ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om nedsættelse eller afskaffelse af told på varer med oprindelse i Ukraine [COM(2014)0166 - C7-0103/2014 - 2014/0090(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Paweł Zalewski (A7-0238/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Vedtaget (P7_TA(2014)0285)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0285)


7.10. EU's samlede strategi og konsekvenserne for sammenhængen i EU’s optræden udadtil (afstemning)

Betænkning om EU's samlede strategi og konsekvenserne for sammenhængen i EU's optræden udadtil [2013/2146(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Arnaud Danjean (A7-0138/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0286)


7.11. Decharge 2012: EU's almindelige budget - Europa-Kommissionen (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2012, Sektion III – Kommissionen og forvaltningsorganerne [COM(2013)0570 - C7-0273/2013 - 2013/2195(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Markus Pieper (A7-0242/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P7_TA(2014)0287)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0287)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag VI, artikel 5, stk. 1).


7.12. Revisionsrettens særberetninger i forbindelse med decharge for 2012 for Kommissionen (afstemning)

Betænkning om Den Europæiske Revisionsrets særberetninger i forbindelse med decharge for 2012 for Kommissionen [2013/2260(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Markus Pieper (A7-0222/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P7_TA(2014)0288)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0288)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag VI, artikel 5, stk. 1).

Indlæg

Markus Pieper (ordfører), der stillede to mundtlige ændringsforslag til hhv. punkt 283 og 284, hvilket var blevet godtaget.


7.13. Decharge 2012: EU's almindelige budget - Europa-Parlamentet (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2012, Sektion I – Europa-Parlamentet [COM(2013)0570 - C7-0274/2013 - 2013/2196(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Cătălin Sorin Ivan (A7-0246/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P7_TA(2014)0289)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag VI, artikel 5, stk. 1).

Talere:

Ingeborg Gräßle, der udtalte sig imod formandens afgørelse om at erklære punkt 47 for afvist jf. forretningsordenens artikel 20 (Formanden formanden gav nogle nærmere forklaringer vedrørende forretningsordenens artikel 20), Bart Staes (på vegne af Michael Theurer, formand for CONT), der også modsatte sig denne afgørelse (Formanden erklærede, at afgørelsen stod ved magt);

Edward McMillan-Scott;

Hans-Peter Mayer, der anmodede om, at den endelige afstemning blev udsag til den kommende mødeperiode, Bart Staes, der støttede anmodningen, og Jens Geier, der var imod. Parlamentet vedtog anmodningen ved elektronisk afstemning (431 for, 154 imod, 13 hverken for eller imod);

Lucas Hartong.


7.14. Decharge 2012: EU's almindelige budget - 8., 9. og 10. EUF (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for 8., 9. og 10. Europæiske Udviklingsfond for regnskabsåret 2012 [COM(2013)0541 - C7-0283/2013 - 2013/2206(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Jan Mulder (A7-0176/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P7_TA(2014)0290)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0290)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag VI, artikel 5, stk. 1).


7.15. Decharge 2012: EU's almindelige budget - Rådet og Det Europæiske Råd (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2012, Sektion II – Det Europæiske Råd og Rådet [COM(2013)0570 - C7-0275/2013 - 2013/2197(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bogusław Sonik (A7-0189/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P7_TA(2014)0291)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0291)

Afgørelsen om meddelelse af decharge blev udsat, og afslutningen af regnskaberne blev udsat (se bilag VI, artikel 5, stk. 1, i forretningsordenen).


7.16. Decharge 2012: EU's almindelige budget - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2012, Sektion X – Tjenesten for EU's Optræden Udadtil [COM(2013)0570 - C7-0282/2013 - 2013/2205(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Tamás Deutsch (A7-0199/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P7_TA(2014)0292)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0292)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag VI, artikel 5, stk. 1).


7.17. Decharge 2012: EU's almindelige budget - Domstolen (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2012, Sektion IV – Domstolen [COM(2013)0570 - C7-0276/2013 - 2013/2199(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Tamás Deutsch (A7-0213/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 17)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P7_TA(2014)0293)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0293)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag VI, artikel 5, stk. 1).


7.18. Decharge 2012: EU's almindelige budget - Revisionsretten (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2012, Sektion V – Revisionsretten [COM(2013)0570 - C7-0277/2013 - 2013/2200(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Tamás Deutsch (A7-0212/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 18)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P7_TA(2014)0294)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0294)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag VI, artikel 5, stk. 1).


7.19. Decharge 2012: EU's almindelige budget - Det Økonomiske og Sociale Udvalg (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2012, Sektion VI – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg [COM(2013)0570 - C7-0278/2013 - 2013/2201(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bogusław Sonik (A7-0218/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 19)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P7_TA(2014)0295)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0295)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag VI, artikel 5, stk. 1).


7.20. Decharge 2012: EU's almindelige budget - Regionsudvalget (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2012, Sektion VII – Regionsudvalget [COM(2013)0570 - C7-0279/2013 - 2013/2202(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bogusław Sonik (A7-0226/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 20)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P7_TA(2014)0296)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0296)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag VI, artikel 5, stk. 1).


7.21. Decharge 2012: EU's almindelige budget - Den Europæiske Ombudsmand (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2012, Sektion VIII – Den Europæiske Ombudsmand [COM(2013)0570 - C7-0280/2013 - 2013/2203(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bogusław Sonik (A7-0225/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 21)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P7_TA(2014)0297)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0297)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag VI, artikel 5, stk. 1).


7.22. Decharge 2012: EU's almindelige budget - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2012, Sektion IX – Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse [COM(2013)0570 - C7-0281/2013 - 2013/2204(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bogusław Sonik (A7-0228/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 22)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P7_TA(2014)0298)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0298)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag VI, artikel 5, stk. 1).


7.23. Decharge for Den Europæiske Unions agenturer for 2012: præstation, økonomisk forvaltning og kontrol (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions agenturer for regnskabsåret 2012: præstation, økonomisk forvaltning og kontrol [2013/2256(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A7-0237/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 23)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0299)


7.24. Decharge 2012: Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0328/2013 - 2013/2240(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A7-0208/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 24)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P7_TA(2014)0300)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0300)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag VI, artikel 5, stk. 1).


7.25. Decharge 2012: Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation for regnskabsåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0329/2013 - 2013/2241(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A7-0206/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 25)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P7_TA(2014)0301)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0301)

Afgørelsen om meddelelse af decharge blev udsat, og afslutningen af regnskaberne blev udsat (se bilag VI, artikel 5, stk. 1, i forretningsordenen).


7.26. Decharge 2012: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0292/2013 - 2013/2214(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A7-0205/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 26)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P7_TA(2014)0302)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0302)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag VI, artikel 5, stk. 1)..


7.27. Decharge 2012: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0286/2013 - 2013/2208(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A7-0207/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 27)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P7_TA(2014)0303)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0303)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag VI, artikel 5, stk. 1)..


7.28. Decharge 2012: Det Europæiske Politiakademi (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Politiakademi for regnskabsåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0317/2013 - 2013/2229(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A7-0240/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 28)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P7_TA(2014)0304)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0304)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag VI, artikel 5, stk. 1)..


7.29. Decharge 2012: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0297/2013 - 2013/2219(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A7-0221/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 29)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P7_TA(2014)0305)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0305)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag VI, artikel 5, stk. 1).


7.30. Decharge 2012: Det Europæiske Asylstøttekontor (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0333/2013 - 2013/2245(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A7-0187/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 30)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P7_TA(2014)0306)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0306)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag VI, artikel 5, stk. 1).


7.31. Decharge 2012: Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for regnskabsåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0325/2013 - 2013/2237(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A7-0220/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 31)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P7_TA(2014)0307)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0307)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag VI, artikel 5, stk. 1).


7.32. Decharge 2012: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC ) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0299/2013 - 2013/2221(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A7-0224/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 32)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P7_TA(2014)0308)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0308)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag VI, artikel 5, stk. 1).


7.33. Decharge 2012: Det Europæiske Kemikalieagentur (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0321/2013 - 2013/2233(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A7-0229/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 33)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P7_TA(2014)0309)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0309)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag VI, artikel 5, stk. 1).


7.34. Decharge 2012: Det Europæiske Miljøagentur (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0290/2013 - 2013/2212(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A7-0235/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 34)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P7_TA(2014)0310)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0310)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag VI, artikel 5, stk. 1).


7.35. Decharge 2012: EU-Fiskerikontrolagenturet (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0320/2013 - 2013/2232(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A7-0233/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 35)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P7_TA(2014)0311)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0311)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag VI, artikel 5, stk. 1).


7.36. Decharge 2012: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0298/2013 - 2013/2220(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A7-0219/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 36)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P7_TA(2014)0312)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0312)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag VI, artikel 5, stk. 1).


7.37. Decharge 2012: Det Europæiske Ligestillingsinstitut (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0324/2013 - 2013/2236(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A7-0230/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 37)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P7_TA(2014)0313)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0313)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag VI, artikel 5, stk. 1).


7.38. Decharge2012: Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0326/2013 - 2013/2238(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A7-0232/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 38)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P7_TA(2014)0314)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0314)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag VI, artikel 5, stk. 1).


7.39. Decharge 2012: Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0330/2013 - 2013/2242(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A7-0234/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 39)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P7_TA(2014)0315)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0315)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag VI, artikel 5, stk. 1).


7.40. Decharge 2012: Det Europæiske Lægemiddelagentur (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0293/2013 - 2013/2215(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A7-0227/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 40)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P7_TA(2014)0316)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0316)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag VI, artikel 5, stk. 1).


7.41. Decharge 2012: EU's almindelige budget - Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0289/2013 - 2013/2211(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A7-0185/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 41)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P7_TA(2014)0317)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0317)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag VI, artikel 5, stk. 1).


7.42. Decharge 2012: Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0296/2013 - 2013/2218(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A7-0196/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 42)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P7_TA(2014)0318)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0318)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag VI, artikel 5, stk. 1).


7.43. Decharge 2012: Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0300/2013 - 2013/2222(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A7-0194/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 43)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P7_TA(2014)0319)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0319)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag VI, artikel 5, stk. 1).


7.44. Decharge 2012: Det Europæiske Jernbaneagentur (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Jernbaneagentur for regnskabsåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0316/2013 - 2013/2228(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A7-0209/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 44)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P7_TA(2014)0320)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0320)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag VI, artikel 5, stk. 1).


7.45. Decharge 2012: Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed for regnskabsåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0327/2013 - 2013/2239(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A7-0231/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 45)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P7_TA(2014)0321)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0321)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag VI, artikel 5, stk. 1).


7.46. Decharge 2012: Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0295/2013 - 2013/2217(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A7-0182/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 46)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P7_TA(2014)0322)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0322)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag VI, artikel 5, stk. 1).


7.47. Decharge 2012: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0291/2013 - 2013/2213(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A7-0193/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 47)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P7_TA(2014)0323)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0323)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag VI, artikel 5, stk. 1).


7.48. Decharge 2012: Euratoms Forsyningsagentur (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0322/2013 - 2013/2234(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A7-0180/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 48)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P7_TA(2014)0324)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0324)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag VI, artikel 5, stk. 1).


7.49. Decharge 2012: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0288/2013 - 2013/2210(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A7-0183/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 49)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P7_TA(2014)0325)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0325)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag VI, artikel 5, stk. 1).


7.50. Decharge 2012: Eurojust (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Eurojust for regnskabsåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0294/2013 - 2013/2216(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A7-0186/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 50)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P7_TA(2014)0326)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0326)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag VI, artikel 5, stk. 1).


7.51. Decharge 2012: Europol (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0323/2013 - 2013/2235(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A7-0179/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 51)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P7_TA(2014)0327)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0327)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag VI, artikel 5, stk. 1).


7.52. Decharge 2012: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0287/2013 - 2013/2209(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A7-0184/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 52)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P7_TA(2014)0328)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0328)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag VI, artikel 5, stk. 1).


7.53. Decharge 2012: Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser - Frontex (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser for regnskabsåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0318/2013 - 2013/2230(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A7-0181/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 53)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P7_TA(2014)0329)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0329)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag VI, artikel 5, stk. 1).


7.54. Decharge 2012: Tilsynsmyndigheden for Det Europæiske GNSS (GSA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske GNSS-agentur for regnskabsåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0319/2013 - 2013/2231(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A7-0223/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 54)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P7_TA(2014)0330)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0330)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag VI, artikel 5, stk. 1).


7.55. Decharge 2012: Artemis - indlejrede computersystemer (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Artemis for regnskabsåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0338/2013 - 2013/2250(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Paul Rübig (A7-0203/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 55)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P7_TA(2014)0331)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0331)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag VI, artikel 5, stk. 1).


7.56. Decharge 2012: Clean Sky - Luftfart og miljø (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Clean Sky for regnskabsåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0337/2013 - 2013/2249(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Paul Rübig (A7-0210/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 56)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P7_TA(2014)0332)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0332)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag VI, artikel 5, stk. 1).


7.57. Decharge 2012: European Nanoelectronics Initiative Advisory Council - ENIAC (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet ENIAC for regnskabsåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0341/2013 - 2013/2253(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Paul Rübig (A7-0204/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 57)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P7_TA(2014)0333)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0333)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag VI, artikel 5, stk. 1).


7.58. Decharge 2012: Fællesforetagendet for brændselsceller og brint (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for brændselsceller og brint for regnskabsåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0340/2013 - 2013/2252(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Paul Rübig (A7-0202/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 58)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P7_TA(2014)0334)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0334)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag VI, artikel 5, stk. 1).


7.59. Decharge 2012: IMI - Initiativet om innovative lægemidler (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler for regnskabsåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0339/2013 - 2013/2251(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Paul Rübig (A7-0200/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 59)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P7_TA(2014)0335)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0335)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag VI, artikel 5, stk. 1).


7.60. Decharge 2012: ITER - Fusionsenergi (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0335/2013 - 2013/2247(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Paul Rübig (A7-0198/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 60)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P7_TA(2014)0336)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0336)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag VI, artikel 5, stk. 1).


7.61. Decharge 2012: SESAR - Luftfartssikkerhed (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0336/2013 - 2013/2248(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Paul Rübig (A7-0197/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 61)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P7_TA(2014)0337)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0337)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag VI, artikel 5, stk. 1).


7.62. Årsrapport 2012 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser - Bekæmpelse af svig (afstemning)

Betænkning om årsrapport 2012 om beskyttelse af EU’s finansielle interesser – Bekæmpelse af svig [2013/2132(INI)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A7-0195/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 62)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0338)


7.63. Situationen i Iran (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0279/2014

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 63)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0339).


8. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

formanden havde på anmodning fra EFD-Gruppen godkendt følgende:

JURI: Francesco Enrico Speroni var ikke længere medlem.


9. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 170, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Indlæg af Jean-Pierre Audy.

(Afstemningstid: onsdag 2. april 2014)

Betænkning: Niccolò Rinaldi - A7-0308/2013
Marino Baldini

Betænkning: Dagmar Roth-Behrendt - A7-0324/2013
Biljana Borzan og Elisabetta Gardini

Betænkning: Luigi Berlinguer, Juan Fernando López Aguilar og Carlo Casini - A7-0153/2014
Zdravka Bušić, Krisztina Morvai og Marino Baldini

(Afstemningstid: torsdag 3. april 2014)

Betænkning: Pilar del Castillo Vera - A7-0190/2014
Phil Bennion og Davor Ivo Stier

Betænkning: Paweł Zalewski - A7-0238/2014
Krisztina Morvai

Betænkning: Arnaud Danjean - A7-0138/2014
Charles Tannock

Betænkning: Tamás Deutsch - A7-0199/2014
Biljana Borzan

Betænkning: Bogusław Sonik - A7-0226/2014
Marino Baldini.


10. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


11. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 08/2014 - Sektion III - Kommissionen (N7-0061/2014 - C7-0131/2014 - 2014/2033(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af et rundrejsevisum og om ændring af konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen og forordning (EF) nr.562/2006 og (EF) nr.767/2008 (COM(2014)0163 - C7-0135/2014 - 2014/0095(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

DEVE, AFET

2) fra medlemmerne

beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 120)

- Philip Claeys og Marine Le Pen. Forslag til beslutning om nedlæggelse af Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (B7-0269/2014)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

rådg.udv. :

AFCO

- Philip Claeys og Marine Le Pen. Forslag til beslutning om nedlæggelse af Regionsudvalget, (B7-0270/2014)

henvist til:

kor.udv. :

AFCO

rådg.udv. :

REGI

- Philip Claeys og Marine Le Pen. Forslag til beslutning om nedlæggelse af Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (B7-0271/2014)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

AFET

- Philip Claeys og Marine Le Pen. Forslag til beslutning om nedlæggelse af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (B7-0272/2014)

henvist til:

kor.udv. :

AFCO

rådg.udv. :

EMPL, ECON

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om trafiksikkerheden i Europa (B7-0274/2014)

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om "most favoured nation"-klausulen og beskyttelse af virksomhederne i den europæiske hotelsektor (B7-0275/2014)

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om følgerne af den schweiziske folkeafstemning for den europæiske indvandringspolitik (B7-0276/2014)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

EMPL

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om bekæmpelse af dumping i den italienske kaninkødssektor (B7-0277/2014)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om regulering af sexarbejderes aktiviteter i Europa (B7-0278/2014)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

FEMM

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om mindehøjtideligheder på Monte Grappa i anledning af hundredåret for Første Verdenskrig (B7-0280/2014)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

rådg.udv. :

REGI


12. Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 179, stk. 2, ville protokollen fra dette møde og protokollen fra gårsdagens møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


13. Tidspunkt for næste mødeperiode

Formanden meddelte, at næste mødeperiode ville finde sted den 14. april 2014 - 17. april 2014.


14. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Formanden hævede mødet kl. 13.20.

Klaus Welle

Martin Schulz

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Allam, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Baldini, Balz, Bánki, Barbagallo, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Childers, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Backer, De Castro, De Keyser, Delvaux, Demesmaeker, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Färm, Feio, Fernandes, Ferreira Elisa, Fidanza, Fisas Ayxela, Flasarová, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Haug, Häusling, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jadot, Jędrzejewska, Jeggle, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva Kekuš, Klute, Koch, Koewius, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, La Via, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McClarkin, McIntyre, McMillan-Scott, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Meissner, Mélenchon, Melo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Neuser, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nitras, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Omarjee, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Pakarinen, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panayotova, Papadopoulou, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Poręba, Pöttering, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stoyanov, Strejček, Striffler, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Thein, Theocharous, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulvskog, Urutchev, Vaidere, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Weber Henri, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver

Fritaget:

Bufton, Dehaene, Mirsky, Papastamkos, Scurria, Tzavela

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik