Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 274kWORD 198k
Torstai 3. huhtikuuta 2014 - Bryssel
1.Istunnon avaaminen
 2.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 87 a artikla)
 3.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla)
 4.Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan sekä yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan keskeiset näkökohdat ja perusvalinnat (SEU:n 36 artikla) - EU:n kokonaisvaltainen lähestymistapa ja EU:n ulkoisen toiminnan johdonmukaisuus (keskustelu)
 5.Iranin tilanne (keskustelu)
 6.Kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskeva yhteisön valvontajärjestelmä ***II (keskustelu)
 7.Äänestykset
  
7.1.Kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskeva yhteisön valvontajärjestelmä ***II (äänestys)
  
7.2.Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmä (kansainvälisen ilmailun päästöt) ***I (äänestys)
  
7.3.Korttipohjaisista maksutapahtumista veloitettavat toimitusmaksut ***I (äänestys)
  
7.4.Maksupalvelut sisämarkkinoilla ***I (äänestys)
  
7.5.Eurooppalaiset sähköisen viestinnän sisämarkkinat ***I (äänestys)
  
7.6.Sähköinen tunnistaminen ja sähköisiin transaktioihin liittyvät luottamuspalvelut sisämarkkinoilla ***I (äänestys)
  
7.7.Yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen lakisääteinen tilintarkastus ***I (äänestys)
  
7.8.Tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteinen tilintarkastus ***I (äänestys)
  
7.9.Ukrainasta peräisin oleviin tavaroihin sovellettavien tullien alentaminen tai poistaminen ***I (äänestys)
  
7.10.EU:n kokonaisvaltainen lähestymistapa ja EU:n ulkoisen toiminnan johdonmukaisuus (äänestys)
  
7.11.Vastuuvapaus 2012: Euroopan komissio ja toimeenpanovirastot (äänestys)
  
7.12.Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset komissiota koskevassa varainhoitovuoden 2012 vastuuvapausmenettelyssä (äänestys)
  
7.13.Vastuuvapaus 2012: Euroopan parlamentti (äänestys)
  
7.14.Vastuuvapaus 2012: kahdeksas, yhdeksäs ja kymmenes EKR (äänestys)
  
7.15.Vastuuvapaus 2012: Eurooppa-neuvosto ja neuvosto (äänestys)
  
7.16.Vastuuvapaus 2012: Euroopan ulkosuhdehallinto (äänestys)
  
7.17.Vastuuvapaus 2012: Unionin tuomioistuin (äänestys)
  
7.18.Vastuuvapaus 2012: Tilintarkastustuomioistuin (äänestys)
  
7.19.Vastuuvapaus 2012: Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (äänestys)
  
7.20.Vastuuvapaus 2012: Alueiden komitea (äänestys)
  
7.21.Vastuuvapaus 2012: Euroopan oikeusasiamies (äänestys)
  
7.22.Vastuuvapaus 2012: Euroopan tietosuojavaltuutettu (äänestys)
  
7.23.Vastuuvapaus 2012: erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuus, varainhoito ja sen valvonta (äänestys)
  
7.24.Vastuuvapaus 2012: Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (äänestys)
  
7.25.Vastuuvapaus 2012: Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin (äänestys)
  
7.26.Vastuuvapaus 2012: Euroopan unionin elinten käännöskeskus (äänestys)
  
7.27.Vastuuvapaus 2012: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (äänestys)
  
7.28.Vastuuvapaus 2012: Euroopan poliisiakatemia (äänestys)
  
7.29.Vastuuvapaus 2012: Euroopan lentoturvallisuusvirasto (äänestys)
  
7.30.Vastuuvapaus 2012: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (äänestys)
  
7.31.Vastuuvapaus 2012: Euroopan pankkiviranomainen (äänestys)
  
7.32.Vastuuvapaus 2012: Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus (äänestys)
  
7.33.Vastuuvapaus 2012: Euroopan kemikaalivirasto (äänestys)
  
7.34.Vastuuvapaus 2012: Euroopan ympäristökeskus (äänestys)
  
7.35.Vastuuvapaus 2012: Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (äänestys)
  
7.36.Vastuuvapaus 2012: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (äänestys)
  
7.37.Vastuuvapaus 2012: Euroopan tasa-arvoinstituutti (äänestys)
  
7.38.Vastuuvapaus 2012: Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (äänestys)
  
7.39.Vastuuvapaus 2012: Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (äänestys)
  
7.40.Vastuuvapaus 2012: Euroopan lääkevirasto (äänestys)
  
7.41.Vastuuvapaus 2012: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (äänestys)
  
7.42.Vastuuvapaus 2012: Euroopan meriturvallisuusvirasto (äänestys)
  
7.43.Vastuuvapaus 2012: Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (äänestys)
  
7.44.Vastuuvapaus 2012: Euroopan rautatievirasto (äänestys)
  
7.45.Vastuuvapaus 2012: Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (äänestys)
  
7.46.Vastuuvapaus 2012: Euroopan koulutussäätiö (äänestys)
  
7.47.Vastuuvapaus 2012: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (äänestys)
  
7.48.Vastuuvapaus 2012: Euratomin hankintakeskus (äänestys)
  
7.49.Vastuuvapaus 2012: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (äänestys)
  
7.50.Vastuuvapaus 2012: Eurojust (äänestys)
  
7.51.Vastuuvapaus 2012: Europol (äänestys)
  
7.52.Vastuuvapaus 2012: Euroopan unionin perusoikeusvirasto (äänestys)
  
7.53.Vastuuvapaus 2012: Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto (äänestys)
  
7.54.Vastuuvapaus 2012: Euroopan GNSS-virasto (äänestys)
  
7.55.Vastuuvapaus 2012: Artemis-yhteisyritys (äänestys)
  
7.56.Vastuuvapaus 2012: Clean Sky -yhteisyritys (äänestys)
  
7.57.Vastuuvapaus 2012: ENIAC-yhteisyritys (äänestys)
  
7.58.Vastuuvapaus 2012: Polttokenno- ja vetyteknologian alan yhteisyritys (äänestys)
  
7.59.Vastuuvapaus 2012: Innovatiivisia lääkkeitä koskevaa yhteistä teknologia-aloitetta toteuttava yhteisyritys (äänestys)
  
7.60.Vastuuvapaus 2012: ITER-yhteisyritys ja fuusioenergian kehittäminen (äänestys)
  
7.61.Vastuuvapaus 2012: SESAR-yhteisyritys (äänestys)
  
7.62.Vuosikertomus 2012 EU:n taloudellisten etujen suojaamisesta - Petostentorjunta (äänestys)
  
7.63.Iranin tilanne (äänestys)
 8.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 11.Vastaanotetut asiakirjat
 12.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 13.Seuraavien istuntojen aikataulu
 14.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Othmar KARAS

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 8.30.


2. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 87 a artikla)

Parlamentille on toimitettu seuraavat ehdotukset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi delegoiduiksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen kauppatietorekistereille määräämiä seuraamuksia koskevien menettelysääntöjen osalta, mukaan lukien puolustautumisoikeuksia koskevat säännöt ja ajalliset säännökset (C(2014)01537 – 2014/2682(DEA))

Vastustamisen määräaika: kolme kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 13. maaliskuuta 2014.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON-valiokunta

- Komission delegoitu asetus vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 223/2014 täydentämisestä (C(2014)01627 – 2014/2676(DEA))

Vastustamisen määräaika: kaksi kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 13. maaliskuuta 2014.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: EMPL-valiokunta

- Komission delegoitu direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen sen poikkeuksen osalta, joka koskee lyijyä johtavuuden mittauksiin käytettävissä platinoiduissa platinaelektrodeissa (C(2014)01628 – 2014/2677(DEA))

Vastustamisen määräaika: kaksi kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 13. maaliskuuta 2014.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI-valiokunta

- Komission delegoitu direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen III muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen sen poikkeuksen osalta, joka koskee lyijyä sellaisten sähkö- ja elektroniikkakomponenttien juotoksissa ja liitäntöjen pinnoissa sekä sellaisten painettujen piirilevyjen pinnoissa, joita käytetään sytytysmoduuleissa ja muissa moottorien sähköisissä ja elektronisissa ohjausjärjestelmissä (C(2014)01629 – 2014/2678(DEA))

Vastustamisen määräaika: kaksi kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 13. maaliskuuta 2014.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI-valiokunta

- Komission delegoitu direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen sen poikkeuksen osalta, joka koskee elohopeaa taustavalollisiin nestekidenäyttöihin tarkoitetuissa kylmäkatodiloistelampuissa, lamppua kohden enintään 5 mg, joita käytetään ennen 22 päivää heinäkuuta 2017 markkinoille saatettavissa teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteissa (C(2014)01633 – 2014/2687(DEA))

Vastustamisen määräaika: kaksi kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 13. maaliskuuta 2014.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI-valiokunta

- Komission delegoitu direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen sen poikkeuksen osalta, joka koskee lyijyä teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteiden muissa kuin C-press compliant pin -tyyppisissä nastaliitinjärjestelmissä (C(2014)01636 – 2014/2684(DEA))

Vastustamisen määräaika: kaksi kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 13. maaliskuuta 2014.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI-valiokunta

- Komission delegoitu direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen teollisuuden tarkkailu- ja valvontavälineissä käytettäviksi tarkoitettujen nimellisjännitteeltään alle 125 V AC:n tai 250 V DC:n kondensaattoreiden keraamisten eristeiden sisältämää lyijyä koskevan poikkeuksen osalta (C(2014)01637 – 2014/2685(DEA))

Vastustamisen määräaika: kaksi kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 13. maaliskuuta 2014.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI-valiokunta

- Komission delegoitu direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen sen poikkeuksen osalta, joka koskee lyijyä mikrokanavalevyissä (C(2014)01641 – 2014/2671(DEA))

Vastustamisen määräaika: kaksi kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 13. maaliskuuta 2014.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI-valiokunta

- Komission delegoitu direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen sen poikkeuksen osalta, joka koskee lyijyä juotoksissa pinta-alaltaan suurten pinottujen monikerrospiirilevyelementtien yhdessä rajapinnassa (C(2014)01642 – 2014/2683(DEA))

Vastustamisen määräaika: kaksi kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 13. maaliskuuta 2014.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI-valiokunta

- Komission delegoitu direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen III muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen sen poikkeuksen osalta, joka koskee elohopeaa valomainoksissa, koriste-, arkkitehtuuri- ja erikoisvalaistuksessa sekä valotaideteoksissa käytettävissä käsityönä valmistettavissa valopurkausputkissa (HLDT-lamput) (C(2014)01645 – 2014/2686(DEA))

Vastustamisen määräaika: kaksi kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 13. maaliskuuta 2014.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI-valiokunta

Ehdotukset delegoiduiksi säädöksiksi, joiden osalta vastustamisen ilmaisemisen määräaikaa on jatkettu:

- Komission delegoitu asetus edellytyksistä, jotka koskevat rakennustuotteiden suoritustasoilmoituksen asettamista saataville verkkosivulla (C(2013)07086 – 2013/2928(DEA))

Vastustamisen määräaika: kolme kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 30. lokakuuta 2013.

Vastustamisen määräaikaa on jatkettu kolmella kuukaudella neuvoston pyynnöstä.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO-valiokunta

- Komission delegoitu asetus (EU) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien tyyppien määrittämiseksi (C(2013)09098 – 2013/3001(DEA))

Vastustamisen määräaika: kolme kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 17. joulukuuta 2013.

Vastustamisen määräaikaa on jatkettu kolmella kuukaudella Euroopan parlamentin pyynnöstä.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON-valiokunta (työjärjestyksen 50 artikla), JURI-valiokunta (työjärjestyksen 50 artikla)

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla laadullisista ja asianmukaisista määrällisistä perusteista sellaisten henkilöstöryhmien yksilöimiseksi, joiden ammatillisella toiminnalla on merkittävä vaikutus laitoksen riskiprofiiliin (C(2014)01332 – 2014/2621(DEA))

Vastustamisen määräaika: yksi kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 14. maaliskuuta 2014.

Vastustamisen määräaikaa on jatkettu yhdellä kuukaudella Euroopan parlamentin pyynnöstä.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON-valiokunta

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU täydentämisestä sellaisten tietojen täsmentämistä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla, jotka kotijäsenvaltioiden ja vastaanottavien jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava toisilleen (C(2014)01554 – 2014/2660(DEA))

Vastustamisen määräaika: yksi kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 12. maaliskuuta 2014.

Vastustamisen määräaikaa on jatkettu yhdellä kuukaudella Euroopan parlamentin pyynnöstä.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON-valiokunta

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, joita sovelletaan markkinariskiä koskevassa standardimenetelmässä optioihin liittyviin muihin riskeihin kuin deltaa koskeviin riskeihin (C(2014)01556 – 2014/2662(DEA))

Vastustamisen määräaika: yksi kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 12. maaliskuuta 2014.

Vastustamisen määräaikaa on jatkettu yhdellä kuukaudella Euroopan parlamentin pyynnöstä.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON-valiokunta

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä sisäisten luottoluokitusten menetelmän ja kehittyneen mittausmenetelmän laajennusten ja muutosten olennaisuuden arvioinnissa käytettävien teknisten sääntelystandardien osalta (C(2014)01551 – 2014/2663(DEA))

Vastustamisen määräaika: yksi kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 12. maaliskuuta 2014.

Vastustamisen määräaikaa on jatkettu yhdellä kuukaudella Euroopan parlamentin pyynnöstä.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON-valiokunta

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU täydentämisestä niiden teknisten sääntelystandardien osalta, joilla määritellään tarkemmin olennaiset vastuut ja raja-arvot kaupankäyntivarastoon liittyvää erityisriskiä koskevia sisäisiä menettelyjä varten (C(2014)01561 – 2014/2664(DEA))

Vastustamisen määräaika: yksi kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 12. maaliskuuta 2014.

Vastustamisen määräaikaa on jatkettu yhdellä kuukaudella Euroopan parlamentin pyynnöstä.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON-valiokunta

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla sen määrittämiseksi, vastaavatko laitoksen katettujen joukkolainojen arvo ja laitoksen varojen arvo suurelta osin toisiaan (C(2014)01553 – 2014/2665(DEA))

Vastustamisen määräaika: yksi kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 12. maaliskuuta 2014.

Vastustamisen määräaikaa on jatkettu yhdellä kuukaudella Euroopan parlamentin pyynnöstä.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON-valiokunta

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla sellaisten instrumenttien luokkien määrittämisestä, joissa otetaan asianmukaisesti huomioon laitoksen luottokelpoisuus toiminnan jatkuvuuden kannalta ja jotka soveltuvat muuttuviin palkkioihin (C(2014)01550 – 2014/2666(DEA))

Vastustamisen määräaika: yksi kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 12. maaliskuuta 2014.

Vastustamisen määräaikaa on jatkettu yhdellä kuukaudella Euroopan parlamentin pyynnöstä.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON-valiokunta

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä markkinan määritelmää koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2014)01552 – 2014/2673(DEA))

Vastustamisen määräaika: yksi kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 13. maaliskuuta 2014.

Vastustamisen määräaikaa on jatkettu yhdellä kuukaudella Euroopan parlamentin pyynnöstä.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON-valiokunta

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla hintaerosta tehtävän arvion määrittämiseksi ja rajallisten pienempien salkkujen täsmentämiseksi vastuun arvonoikaisuriskin osalta (C(2014)01555 – 2014/2674(DEA))

Vastustamisen määräaika: yksi kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 13. maaliskuuta 2014.

Vastustamisen määräaikaa on jatkettu yhdellä kuukaudella Euroopan parlamentin pyynnöstä.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON-valiokunta

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, joissa täsmennetään sijoittajia, järjestäjiä, alkuperäisiä luotonantajia ja alullepanevia laitoksia koskevia vaatimuksia siirrettyyn luottoriskiin liittyvien vastuiden osalta (C(2014)01557 – 2014/2675(DEA))

Vastustamisen määräaika: yksi kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 13. maaliskuuta 2014.

Vastustamisen määräaikaa on jatkettu yhdellä kuukaudella Euroopan parlamentin pyynnöstä.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON-valiokunta


3. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvat täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Komission direktiivi laivavarusteista annetun neuvoston direktiivin 96/98/EY muuttamisesta (D031588/04 - 2014/2669(RPS) - määräaika: 14/6/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse lihaan liittyvistä elintarvikeryhmistä ja tiettyjen elintarvikelisäaineiden käytöstä raakalihavalmisteissa (D031939/03 - 2014/2668(RPS) - määräaika: 14/5/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse etoksisulfuronin, metsulfuronimetyylin, nikosulfuronin, prosulfuronin, rimsulfuronin, sulfosulfuronin ja tifensulfuronimetyylin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D032073/03 - 2014/2688(RPS) - määräaika: 19/5/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden III ja IV muuttamisesta siltä osin kuin on kyse appelsiiniöljyn, Phlebiopsis gigantea -tehoaineen, gibberelliinihapon, Paecilomyces fumosoroseus -tehoaineen kannan FE 9901, Spodoptera littoralis -monisärmiöviruksen, Spodoptera exigua -monisärmiöviruksen, Bacillus firmus I-1582 -tehoaineen, S-abskissihapon, L-askorbiinihapon ja Helicoverpa armigera -monisärmiöviruksen jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D032083/03 - 2014/2681(RPS) - määräaika: 14/5/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus todistuksia koskevista vaatimuksista itujen ja itujen tuotantoon tarkoitettujen siementen tuonnissa unioniin annetun asetuksen (EU) N:o 211/2013 muuttamisesta (D032107/02 - 2014/2667(RPS) - määräaika: 14/6/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus asetuksen (EU) N:o 601/2012 liitteen VII korvaamisesta analyysien vähimmäistiheyden osalta (D032367/01 - 2014/2680(RPS) - määräaika: 14/6/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: ITRE

- Komission asetus tieliikenteen valvontalaitteista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3821/85 mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (D032390/01 - 2014/2672(RPS) - määräaika: 14/6/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission asetus neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 3924/91 säädetyn teollisten tuotteiden Prodcom-luettelon vahvistamisesta vuodeksi 2014 (D032483/01 - 2014/2679(RPS) - määräaika: 14/6/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE


4. Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan sekä yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan keskeiset näkökohdat ja perusvalinnat (SEU:n 36 artikla) - EU:n kokonaisvaltainen lähestymistapa ja EU:n ulkoisen toiminnan johdonmukaisuus (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan sekä yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan keskeiset näkökohdat ja perusvalinnat (SEU:n 36 artikla) (2013/2633(RSP))

Mietintö EU:n kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta ja sen vaikutuksista EU:n ulkoisen toiminnan johdonmukaisuuteen [2013/2146(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Arnaud Danjean (A7-0138/2014)

Catherine Ashton (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Arnaud Danjean esitteli mietinnön.

Puheenvuorot: Ricardo Cortés Lastra (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Minodora Cliveti (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-ryhmän puolesta, Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta, Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE-ryhmän puolesta, Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta, Geoffrey Van Orden ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla William (The Earl of) Dartmouth, Sabine Lösing GUE/NGL-ryhmän puolesta, William (The Earl of) Dartmouth EFD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Reinhard Bütikofer ja Charles Goerens, sitoutumaton Nick Griffin, Krzysztof Lisek, Ioan Mircea Paşcu, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Franz Obermayr, Norica Nicolai, Indrek Tarand, Ruža Tomašić, Willy Meyer, Cristian Dan Preda, María Muñiz De Urquiza, Andrew Duff, Mark Demesmaeker, Francisco José Millán Mon, Marek Siwiec, Marietje Schaake, Anna Ibrisagic, Liisa Jaakonsaari, Charles Goerens, Alojz Peterle, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Davor Ivo Stier ja Eduard Kukan.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Tonino Picula, Andrew Henry William Brons ja Nikola Vuljanić.

Puheenvuorot: Arnaud Danjean ja Catherine Ashton.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 3.4.2014, kohta 7.10.

Puhetta johti
varapuhemies Alejo VIDAL-QUADRAS


5. Iranin tilanne (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Iranin tilanne (2014/2625(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman Catherine Ashtonin puolesta (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja).

Puheenvuorot: Tunne Kelam PPE-ryhmän puolesta, María Muñiz De Urquiza S&D-ryhmän puolesta, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, Isabelle Durant Verts/ALE-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta, Nikolaos Salavrakos EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Ewald Stadler, Krzysztof Lisek, Josef Weidenholzer, Peter van Dalen, Tunne Kelam esittääkseen kysymyksen sinistä korttia nostamalla Josef Weidenholzerille, joka vastasi siihen, Bastiaan Belder, Andrew Henry William Brons, Potito Salatto, Libor Rouček, Derk Jan Eppink, Paweł Zalewski, Ana Gomes ja Oldřich Vlasák.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Richard Howitt, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Oreste Rossi, Paul Murphy ja Franz Obermayr.

Dimitrios Kourkoulas käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- María Muñiz De Urquiza AFET-valiokunnan puolesta EU:n Iranin-strategiasta 2014/2625(RSP) (B7-0279/2014).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 3.4.2014, kohta 7.63.


6. Kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskeva yhteisön valvontajärjestelmä ***II (keskustelu)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 muuttamisesta [18086/1/2013 - C7-0093/2014 - 2011/0310(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Christofer Fjellner (A7-0236/2014)

Christofer Fjellner esitteli suosituksen toiseen käsittelyyn.

Karel De Gucht (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Jörg Leichtfried S&D-ryhmän puolesta, Niccolò Rinaldi ALDE-ryhmän puolesta, Paul Murphy GUE/NGL-ryhmän puolesta ja George Sabin Cutaş.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Franz Obermayr.

Puheenvuorot: Karel De Gucht ja Christofer Fjellner.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 3.4.2014, kohta 7.1.

(Istunto keskeytettiin klo 11.25 äänestysten alkamista odotettaessa ja sitä jatkettiin klo 11.30.)


Puhetta johti
varapuhemies Anni PODIMATA

7. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


7.1. Kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskeva yhteisön valvontajärjestelmä ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 muuttamisesta [18086/1/2013 - C7-0093/2014 - 2011/0310(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Christofer Fjellner (A7-0236/2014)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

NEUVOSTON KANTA

Julistettiin hyväksytyksi (P7_TA(2014)0277)


7.2. Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmä (kansainvälisen ilmailun päästöt) ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä annetun direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta, jotta voidaan ottaa huomioon yksittäisen maailmanlaajuisen markkinapohjaisen toimenpiteen soveltamisesta kansainvälisen ilmailun päästöihin tehtävän kansainvälisen sopimuksen täytäntöönpano vuoteen 2020 mennessä [COM(2013)0722 - C7-0374/2013 - 2013/0344(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Peter Liese (A7-0079/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2014)0278)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0278)


7.3. Korttipohjaisista maksutapahtumista veloitettavat toimitusmaksut ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi korttipohjaisista maksutapahtumista veloitettavista toimitusmaksuista [COM(2013)0550 - C7-0241/2013- 2013/0265(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Pablo Zalba Bidegain (A7-0167/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2014)0279)

Pablo Zalba Bidegain (esittelijä) ehdotti luonnoksesta lainsäädäntöpäätöslauselmaksi toimitettavan äänestyksen lykkäämistä työjärjestyksen 57 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Parlamentti hyväksyi ehdotuksen. Asia katsotaan näin ollen palautetuksi asiasta vastaavaan valiokuntaan uudelleenkäsittelyä varten.


7.4. Maksupalvelut sisämarkkinoilla ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maksupalveluista sisämarkkinoilla, direktiivien 2002/65/EY, 2013/36/EU ja 2009/110/EY muuttamisesta ja direktiivin 2007/64/EY kumoamisesta [COM(2013)0547 - C7-0230/2013 - 2013/0264(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Diogo Feio (A7-0169/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2014)0280)

Diogo Feio (esittelijä) ehdotti luonnoksesta lainsäädäntöpäätöslauselmaksi toimitettavan äänestyksen lykkäämistä työjärjestyksen 57 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Parlamentti hyväksyi ehdotuksen. Asia katsotaan näin ollen palautetuksi asiasta vastaavaan valiokuntaan uudelleenkäsittelyä varten.


7.5. Eurooppalaiset sähköisen viestinnän sisämarkkinat ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisia sähköisen viestinnän sisämarkkinoita ja koko Euroopan yhteen liittämistä koskevista toimenpiteistä sekä direktiivien 2002/20/EY, 2002/21/EY ja 2002/22/EY ja asetusten (EY) N:o 1211/2009 ja (EU) N:o 531/2012 muuttamisesta [COM(2013)0627 - C7-0267/2013 - 2013/0309(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Pilar del Castillo Vera (A7-0190/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2014)0281)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0281)

Puheenvuorot:

Pilar del Castillo Vera (esittelijä) äänestyksen jälkeen.


7.6. Sähköinen tunnistaminen ja sähköisiin transaktioihin liittyvät luottamuspalvelut sisämarkkinoilla ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla [COM(2012)0238 - C7-0133/2012 - 2012/0146(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Marita Ulvskog (A7-0365/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2014)0282)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0282)


7.7. Yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen lakisääteinen tilintarkastus ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen lakisääteistä tilintarkastusta koskevista erityisvaatimuksista [COM(2011)0779 - C7-0470/2011 - 2011/0359(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Sajjad Karim (A7-0177/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2014)0283)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0283)


7.8. Tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteinen tilintarkastus ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteisestä tilintarkastuksesta annetun direktiivin 2006/43/EY muuttamisesta [COM(2011)0778 - C7-0461/2011 - 2011/0389(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Sajjad Karim (A7-0171/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2014)0284)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0284)


7.9. Ukrainasta peräisin oleviin tavaroihin sovellettavien tullien alentaminen tai poistaminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Ukrainasta peräisin oleviin tavaroihin sovellettavien tullien alentamisesta tai poistamisesta [COM(2014)0166 - C7-0103/2014 - 2014/0090(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Paweł Zalewski (A7-0238/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0285)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0285)


7.10. EU:n kokonaisvaltainen lähestymistapa ja EU:n ulkoisen toiminnan johdonmukaisuus (äänestys)

Mietintö EU:n kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta ja sen vaikutuksista EU:n ulkoisen toiminnan johdonmukaisuuteen [2013/2146(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Arnaud Danjean (A7-0138/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0286)


7.11. Vastuuvapaus 2012: Euroopan komissio ja toimeenpanovirastot (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot [COM(2013)0570 - C7-0273/2013 - 2013/2195(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Markus Pieper (A7-0242/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0287)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0287)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä VI olevan 5 artiklan 1 kohta)


7.12. Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset komissiota koskevassa varainhoitovuoden 2012 vastuuvapausmenettelyssä (äänestys)

Mietintö tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksista komissiota koskevassa varainhoitovuoden 2012 vastuuvapausmenettelyssä [2013/2260(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Markus Pieper (A7-0222/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0288)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0288)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä VI olevan 5 artiklan 1 kohta)

Puheenvuorot:

Markus Pieper (esittelijä) esitti 283 ja 284 kohtiin suulliset tarkistukset, jotka hyväksyttiin.


7.13. Vastuuvapaus 2012: Euroopan parlamentti (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012, pääluokka I – Euroopan parlamentti [COM(2013)0570 - C7-0274/2013 - 2013/2196(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Cătălin Sorin Ivan (A7-0246/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0289)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä VI olevan 5 artiklan 1 kohta)

Puheenvuorot:

Ingeborg Gräßle, joka vastusti parlamentin puhemiehen työjärjestyksen 20 artiklan nojalla tekemää päätöstä olla ottamatta käsiteltäväksi 47 kohtaa (puhemies täsmensi työjärjestyksen 20 artiklaa), CONT-valiokunnan puheenjohtajan Michael Theurerin puolesta Bart Staes, joka myös vastusti päätöstä (puhemies totesi, että parlamentin puhemiehen tekemä päätös on lopullinen);

Edward McMillan-Scott;

Hans-Peter Mayer, joka pyysi lopullisen äänestyksen lykkäämistä seuraavalle istuntojaksolle, Bart Staes, joka kannatti pyyntöä, ja Jens Geier, joka vastusti pyyntöä. Parlamentti hyväksyi pyynnön KÄ:ssä (431 puolesta, 154 vastaan, 13 tyhjää);

Lucas Hartong.


7.14. Vastuuvapaus 2012: kahdeksas, yhdeksäs ja kymmenes EKR (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä kahdeksannen, yhdeksännen ja kymmenennen Euroopan kehitysrahaston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 [COM(2013)0541 - C7-0283/2013 - 2013/2206(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Jan Mulder (A7-0176/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0290)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0290)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä VI olevan 5 artiklan 1 kohta)


7.15. Vastuuvapaus 2012: Eurooppa-neuvosto ja neuvosto (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto [COM(2013)0570 - C7-0275/2013 - 2013/2197(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bogusław Sonik (A7-0189/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0291)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0291)

Vastuuvapauden myöntämistä ja tilien päättämistä lykättiin (ks. työjärjestyksen liitteessä VI olevan 5 artiklan 1 kohta).


7.16. Vastuuvapaus 2012: Euroopan ulkosuhdehallinto (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012, pääluokka X – Euroopan ulkosuhdehallinto [COM(2013)0570 - C7-0282/2013 - 2013/2205(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Tamás Deutsch (A7-0199/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0292)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0292)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä VI olevan 5 artiklan 1 kohta)


7.17. Vastuuvapaus 2012: Unionin tuomioistuin (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012, pääluokka IV – Tuomioistuin [COM(2013)0570 - C7-0276/2013 - 2013/2199(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Tamás Deutsch (A7-0213/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 17)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0293)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0293)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä VI olevan 5 artiklan 1 kohta)


7.18. Vastuuvapaus 2012: Tilintarkastustuomioistuin (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012, pääluokka V – Tilintarkastustuomioistuin [COM(2013)0570 - C7-0277/2013 - 2013/2200(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Tamás Deutsch (A7-0212/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 18)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0294)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0294)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä VI olevan 5 artiklan 1 kohta)


7.19. Vastuuvapaus 2012: Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012, pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea [COM(2013)0570 - C7-0278/2013 - 2013/2201(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bogusław Sonik (A7-0218/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 19)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0295)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0295)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä VI olevan 5 artiklan 1 kohta)


7.20. Vastuuvapaus 2012: Alueiden komitea (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012, pääluokka VII – Alueiden komitea [COM(2013)0570 - C7-0279/2013 - 2013/2202(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bogusław Sonik (A7-0226/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 20)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0296)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0296)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä VI olevan 5 artiklan 1 kohta)


7.21. Vastuuvapaus 2012: Euroopan oikeusasiamies (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012, pääluokka VIII – Euroopan oikeusasiamies [COM(2013)0570 - C7-0280/2013 - 2013/2203(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bogusław Sonik (A7-0225/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 21)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0297)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0297)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä VI olevan 5 artiklan 1 kohta)


7.22. Vastuuvapaus 2012: Euroopan tietosuojavaltuutettu (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012, pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu [COM(2013)0570 - C7-0281/2013 - 2013/2204(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bogusław Sonik (A7-0228/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 22)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0298)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0298)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä VI olevan 5 artiklan 1 kohta)


7.23. Vastuuvapaus 2012: erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuus, varainhoito ja sen valvonta (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin erillisvirastojen talousarvioiden toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012: toiminnan tuloksellisuus, varainhoito ja sen valvonta [2013/2256(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A7-0237/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 23)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0299)


7.24. Vastuuvapaus 2012: Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 [COM(2013)0570 - C7-0328/2013 - 2013/2240(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A7-0208/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 24)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0300)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0300)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä VI olevan 5 artiklan 1 kohta)


7.25. Vastuuvapaus 2012: Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 [COM(2013)0570 - C7-0329/2013 - 2013/2241(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A7-0206/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 25)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0301)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0301)

Vastuuvapauden myöntämistä ja tilien päättämistä lykättiin (ks. työjärjestyksen liitteessä VI olevan 5 artiklan 1 kohta).


7.26. Vastuuvapaus 2012: Euroopan unionin elinten käännöskeskus (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 [COM(2013)0570 - C7-0292/2013 - 2013/2214(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A7-0205/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 26)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0302)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0302)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä VI olevan 5 artiklan 1 kohta).


7.27. Vastuuvapaus 2012: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 [COM(2013)0570 - C7-0286/2013 - 2013/2208(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A7-0207/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 27)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0303)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0303)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä VI olevan 5 artiklan 1 kohta).


7.28. Vastuuvapaus 2012: Euroopan poliisiakatemia (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan poliisiakatemian talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 [COM(2013)0570 - C7-0317/2013 - 2013/2229(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A7-0240/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 28)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0304)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0304)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä VI olevan 5 artiklan 1 kohta).


7.29. Vastuuvapaus 2012: Euroopan lentoturvallisuusvirasto (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lentoturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 [COM(2013)0570 - C7-0297/2013 - 2013/2219(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A7-0221/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 29)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0305)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0305)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä VI olevan 5 artiklan 1 kohta)


7.30. Vastuuvapaus 2012: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 [COM(2013)0570 - C7-0333/2013 - 2013/2245(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A7-0187/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 30)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0306)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0306)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä VI olevan 5 artiklan 1 kohta)


7.31. Vastuuvapaus 2012: Euroopan pankkiviranomainen (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan pankkiviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 [COM(2013)0570 - C7-0325/2013 - 2013/2237(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A7-0220/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 31)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0307)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0307)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä VI olevan 5 artiklan 1 kohta)


7.32. Vastuuvapaus 2012: Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 [COM(2013)0570 - C7-0299/2013 - 2013/2221(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A7-0224/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 32)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0308)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0308)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä VI olevan 5 artiklan 1 kohta)


7.33. Vastuuvapaus 2012: Euroopan kemikaalivirasto (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kemikaaliviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 [COM(2013)0570 - C7-0321/2013 - 2013/2233(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A7-0229/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 33)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0309)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0309)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä VI olevan 5 artiklan 1 kohta)


7.34. Vastuuvapaus 2012: Euroopan ympäristökeskus (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ympäristökeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 [COM(2013)0570 - C7-0290/2013 - 2013/2212(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A7-0235/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 34)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0310)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0310)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä VI olevan 5 artiklan 1 kohta)


7.35. Vastuuvapaus 2012: Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kalastuksenvalvontaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 [COM(2013)0570 - C7-0320/2013 - 2013/2232(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A7-0233/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 35)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0311)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0311)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä VI olevan 5 artiklan 1 kohta)


7.36. Vastuuvapaus 2012: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 [COM(2013)0570 - C7-0298/2013 - 2013/2220(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A7-0219/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 36)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0312)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0312)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä VI olevan 5 artiklan 1 kohta)


7.37. Vastuuvapaus 2012: Euroopan tasa-arvoinstituutti (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tasa-arvoinstituutin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 [COM(2013)0570 - C7-0324/2013 - 2013/2236(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A7-0230/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 37)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0313)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0313)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä VI olevan 5 artiklan 1 kohta)


7.38. Vastuuvapaus 2012: Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 [COM(2013)0570 - C7-0326/2013 - 2013/2238(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A7-0232/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 38)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0314)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0314)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä VI olevan 5 artiklan 1 kohta)


7.39. Vastuuvapaus 2012: Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 [COM(2013)0570 - C7-0330/2013 - 2013/2242(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A7-0234/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 39)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0315)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0315)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä VI olevan 5 artiklan 1 kohta)


7.40. Vastuuvapaus 2012: Euroopan lääkevirasto (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lääkeviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 [COM(2013)0570 - C7-0293/2013 - 2013/2215(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A7-0227/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 40)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0316)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0316)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä VI olevan 5 artiklan 1 kohta)


7.41. Vastuuvapaus 2012: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 [COM(2013)0570 - C7-0289/2013 - 2013/2211(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A7-0185/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 41)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0317)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0317)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä VI olevan 5 artiklan 1 kohta)


7.42. Vastuuvapaus 2012: Euroopan meriturvallisuusvirasto (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan meriturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 [COM(2013)0570 - C7-0296/2013 - 2013/2218(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A7-0196/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 42)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0318)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0318)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä VI olevan 5 artiklan 1 kohta)


7.43. Vastuuvapaus 2012: Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 [COM(2013)0570 - C7-0300/2013 - 2013/2222(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A7-0194/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 43)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0319)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0319)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä VI olevan 5 artiklan 1 kohta)


7.44. Vastuuvapaus 2012: Euroopan rautatievirasto (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan rautatieviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 [COM(2013)0570 - C7-0316/2013 - 2013/2228(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A7-0209/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 44)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0320)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0320)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä VI olevan 5 artiklan 1 kohta)


7.45. Vastuuvapaus 2012: Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 [COM(2013)0570 - C7-0327/2013 - 2013/2239(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A7-0231/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 45)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0321)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0321)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä VI olevan 5 artiklan 1 kohta)


7.46. Vastuuvapaus 2012: Euroopan koulutussäätiö (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan koulutussäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 [COM(2013)0570 - C7-0295/2013 - 2013/2217(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A7-0182/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 46)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0322)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0322)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä VI olevan 5 artiklan 1 kohta)


7.47. Vastuuvapaus 2012: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 [COM(2013)0570 - C7-0291/2013 - 2013/2213(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A7-0193/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 47)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0323)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0323)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä VI olevan 5 artiklan 1 kohta)


7.48. Vastuuvapaus 2012: Euratomin hankintakeskus (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euratomin hankintakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 [COM(2013)0570 - C7-0322/2013 - 2013/2234(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A7-0180/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 48)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0324)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0324)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä VI olevan 5 artiklan 1 kohta)


7.49. Vastuuvapaus 2012: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 [COM(2013)0570 - C7-0288/2013 - 2013/2210(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A7-0183/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 49)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0325)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0325)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä VI olevan 5 artiklan 1 kohta)


7.50. Vastuuvapaus 2012: Eurojust (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Eurojust-yksikön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 [COM(2013)0570 - C7-0294/2013 - 2013/2216(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A7-0186/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 50)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0326)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0326)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä VI olevan 5 artiklan 1 kohta)


7.51. Vastuuvapaus 2012: Europol (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan poliisiviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 [COM(2013)0570 - C7-0323/2013 - 2013/2235(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A7-0179/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 51)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0327)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0327)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä VI olevan 5 artiklan 1 kohta)


7.52. Vastuuvapaus 2012: Euroopan unionin perusoikeusvirasto (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin perusoikeusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 [COM(2013)0570 - C7-0287/2013 - 2013/2209(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A7-0184/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 52)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0328)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0328)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä VI olevan 5 artiklan 1 kohta)


7.53. Vastuuvapaus 2012: Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 [COM(2013)0570 - C7-0318/2013 - 2013/2230(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A7-0181/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 53)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0329)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0329)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä VI olevan 5 artiklan 1 kohta)


7.54. Vastuuvapaus 2012: Euroopan GNSS-virasto (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan GNSS-viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 [COM(2013)0570 - C7-0319/2013 - 2013/2231(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A7-0223/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 54)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0330)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0330)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä VI olevan 5 artiklan 1 kohta)


7.55. Vastuuvapaus 2012: Artemis-yhteisyritys (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä ARTEMIS-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 [COM(2013)0570 - C7-0338/2013 - 2013/2250(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Paul Rübig (A7-0203/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 55)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0331)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0331)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä VI olevan 5 artiklan 1 kohta)


7.56. Vastuuvapaus 2012: Clean Sky -yhteisyritys (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Clean Sky -yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 [COM(2013)0570 - C7-0337/2013 - 2013/2249(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Paul Rübig (A7-0210/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 56)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0332)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0332)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä VI olevan 5 artiklan 1 kohta)


7.57. Vastuuvapaus 2012: ENIAC-yhteisyritys (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä ENIAC-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 [COM(2013)0570 - C7-0341/2013 - 2013/2253(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Paul Rübig (A7-0204/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 57)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0333)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0333)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä VI olevan 5 artiklan 1 kohta)


7.58. Vastuuvapaus 2012: Polttokenno- ja vetyteknologian alan yhteisyritys (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä polttokenno- ja vetyteknologian alan yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 [COM(2013)0570 - C7-0340/2013 - 2013/2252(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Paul Rübig (A7-0202/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 58)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0334)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0334)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä VI olevan 5 artiklan 1 kohta)


7.59. Vastuuvapaus 2012: Innovatiivisia lääkkeitä koskevaa yhteistä teknologia-aloitetta toteuttava yhteisyritys (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä innovatiivisia lääkkeitä koskevaa yhteistä teknologia-aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 [COM(2013)0570 - C7-0339/2013 - 2013/2251(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Paul Rübig (A7-0200/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 59)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0335)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0335)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä VI olevan 5 artiklan 1 kohta)


7.60. Vastuuvapaus 2012: ITER-yhteisyritys ja fuusioenergian kehittäminen (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 [COM(2013)0570 - C7-0335/2013 - 2013/2247(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Paul Rübig (A7-0198/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 60)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0336)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0336)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä VI olevan 5 artiklan 1 kohta)


7.61. Vastuuvapaus 2012: SESAR-yhteisyritys (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä SESAR-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 [COM(2013)0570 - C7-0336/2013 - 2013/2248(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Paul Rübig (A7-0197/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 61)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0337)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0337)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä VI olevan 5 artiklan 1 kohta)


7.62. Vuosikertomus 2012 EU:n taloudellisten etujen suojaamisesta - Petostentorjunta (äänestys)

Mietintö vuosikertomuksesta 2012 EU:n taloudellisten etujen suojaamisesta – Petostentorjunta [2013/2132(INI)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Inés Ayala Sender (A7-0195/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 62)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0338)


7.63. Iranin tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B7-0279/2014

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 63)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0339).


8. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Parlamentti vahvisti EFD-ryhmän pyynnöstä seuraavan nimityksen:

JURI-valiokunta: Francesco Enrico Speroni ei ole enää jäsen.


9. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 170 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Jean-Pierre Audy käytti puheenvuoron.

(Äänestykset keskiviikkona 2. huhtikuuta 2014)

Mietintö Niccolò Rinaldi - A7-0308/2013
Marino Baldini

Mietintö Dagmar Roth-Behrendt - A7-0324/2013
Biljana Borzan ja Elisabetta Gardini

Mietintö Luigi Berlinguer, Juan Fernando López Aguilar ja Carlo Casini - A7-0153/2014
Zdravka Bušić, Krisztina Morvai ja Marino Baldini

(Äänestykset torstaina 3. huhtikuuta 2014)

Mietintö Pilar del Castillo Vera - A7-0190/2014
Phil Bennion ja Davor Ivo Stier

Mietintö Paweł Zalewski - A7-0238/2014
Krisztina Morvai

Mietintö Arnaud Danjean - A7-0138/2014
Charles Tannock

Mietintö Tamás Deutsch - A7-0199/2014
Biljana Borzan

Mietintö Bogusław Sonik - A7-0226/2014
Marino Baldini.


10. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä "Séance en direct" -sivustolla kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


11. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta:

- Määrärahasiirtoesitys DEC 08/2014 - Pääluokka III – Komissio (N7-0061/2014 - C7-0131/2014 - 2014/2033(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kiertomatkaviisumin luomisesta ja Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen sekä asetusten (EY) N:o 562/2006 ja (EY) N:o 767/2008 muuttamisesta (COM(2014)0163 - C7-0135/2014 - 2014/0095(COD))
Puhemies kuulee perussopimuksen 304 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

DEVE, AFET

2) jäseniltä päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 120 artikla):

- Philip Claeys ja Marine Le Pen. Päätöslauselmaesitys Euroopan ulkosuhdehallinnon lakkauttamisesta (B7-0269/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

lausuntoa varten:

AFCO

- Philip Claeys ja Marine Le Pen. Päätöslauselmaesitys alueiden komitean lakkauttamisesta (B7-0270/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFCO

lausuntoa varten:

REGI

- Philip Claeys ja Marine Le Pen. Päätöslauselmaesitys Euroopan unionin perusoikeusviraston lakkauttamisesta (B7-0271/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

AFET

- Philip Claeys ja Marine Le Pen. Päätöslauselmaesitys Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lakkauttamisesta (B7-0272/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFCO

lausuntoa varten:

EMPL, ECON

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys Euroopan tieliikenneturvallisuudesta (B7-0274/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys suosituimmuuskohtelua koskevista lausekkeista ja Euroopan majoitusalan yritysten turvaamisesta (B7-0275/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys eurooppalaista maahanmuuttopolitiikkaa koskeneen Sveitsin kansanäänestyksen seurauksista (B7-0276/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

EMPL

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys polkumyynnin torjunnasta Italian kaninkasvatusalalla (B7-0277/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys seksipalvelujen tarjoajien toiminnan sääntelystä EU:ssa (B7-0278/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

FEMM

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys ensimmäisen maailmansodan alkamisen satavuotismuistopäivän tapahtumista Monte Grappalla (B7-0280/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

lausuntoa varten:

REGI


12. Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Työjärjestyksen 179 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämän ja eilisen istunnon pöytäkirjat annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


13. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 14. huhtikuuta 2014 - 17. huhtikuuta 2014.


14. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Istunto päättyi klo 13.20.

Klaus Welle

Martin Schulz

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Allam, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Baldini, Balz, Bánki, Barbagallo, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Childers, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Backer, De Castro, De Keyser, Delvaux, Demesmaeker, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Färm, Feio, Fernandes, Ferreira Elisa, Fidanza, Fisas Ayxela, Flasarová, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Haug, Häusling, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jadot, Jędrzejewska, Jeggle, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva Kekuš, Klute, Koch, Koewius, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, La Via, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McClarkin, McIntyre, McMillan-Scott, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Meissner, Mélenchon, Melo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Neuser, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nitras, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Omarjee, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Pakarinen, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panayotova, Papadopoulou, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Poręba, Pöttering, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stoyanov, Strejček, Striffler, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Thein, Theocharous, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulvskog, Urutchev, Vaidere, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Weber Henri, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver

Estyneet:

Bufton, Dehaene, Mirsky, Papastamkos, Scurria, Tzavela

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö