Indekss 
Protokols
PDF 301kWORD 270k
Ceturtdiena, 2014. gada 3. aprīlis - Brisele
1.Sēdes atklāšana
 2.Deleģētie akti (Reglamenta 87.a panta 6. punkts)
 3.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 88. pants)
 4.Kopējās ārpolitikas un drošības politikas un kopējās drošības un aizsardzības politikas galvenie aspekti un pamatvirzieni (LES 36. pants) - ES vispārējā pieeja un ES ārējās darbības konsekvence (debates)
 5.Stāvoklis Irānā (debates)
 6.Kopienas režīms divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības un tranzīta kontrolei ***II (debates)
 7.Balsošanas laiks
  
7.1.Kopienas režīms divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības un tranzīta kontrolei ***II (balsošana)
  
7.2.Siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecība (starptautiskās aviācijas emisijas) ***I (balsošana)
  
7.3.Starpbanku komisijas maksas, ko piemēro kartēm piesaistītiem maksājumu darījumiem ***I (balsošana)
  
7.4.Maksājumu pakalpojumi iekšējā tirgū ***I (balsošana)
  
7.5.Eiropas vienotais elektronisko sakaru tirgus ***I (balsošana)
  
7.6.Elektroniskā identifikācija un uzticamības pakalpojumi elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū ***I (balsošana)
  
7.7.Obligātas revīzijas sabiedriskas nozīmes struktūrās ***I (balsošana)
  
7.8.Gada pārskatu un konsolidēto pārskatu obligātās revīzijas ***I (balsošana)
  
7.9.Muitas nodokļu samazināšana vai atcelšana Ukrainas izcelsmes precēm ***I (balsošana)
  
7.10.ES vispārējā pieeja un ES ārējās darbības konsekvence (balsošana)
  
7.11.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija un izpildaģentūras (balsošana)
  
7.12.Revīzijas palātas īpašie ziņojumi saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 2012. finanšu gada budžeta izpildi (balsošana)
  
7.13.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments (balsošana)
  
7.14.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — 8., 9. un 10. Eiropas Attīstības fonds (balsošana)
  
7.15.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropadome un Padome (balsošana)
  
7.16.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ārējās darbības dienests (balsošana)
  
7.17.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Tiesa (balsošana)
  
7.18.2012. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palāta (balsošana)
  
7.19.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (balsošana)
  
7.20.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Reģionu komiteja (balsošana)
  
7.21.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ombuds (balsošana)
  
7.22.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (balsošana)
  
7.23.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES aģentūru darbība, finanšu pārvaldība un kontrole (balsošana)
  
7.24.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Energoregulatoru sadarbības aģentūra (balsošana)
  
7.25.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestāde (balsošana)
  
7.26.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs (balsošana)
  
7.27.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (balsošana)
  
7.28.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Policijas akadēmija (balsošana)
  
7.29.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (balsošana)
  
7.30.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (balsošana)
  
7.31.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Banku iestāde (balsošana)
  
7.32.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (balsošana)
  
7.33.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra (balsošana)
  
7.34.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vides aģentūra (balsošana)
  
7.35.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (balsošana)
  
7.36.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (balsošana)
  
7.37.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (balsošana)
  
7.38.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (balsošana)
  
7.39.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (balsošana)
  
7.40.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zāļu aģentūra (balsošana)
  
7.41.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (balsošana)
  
7.42.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Jūras drošības aģentūra (balsošana)
  
7.43.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūra (balsošana)
  
7.44.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzelzceļa aģentūra (balsošana)
  
7.45.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (balsošana)
  
7.46.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Izglītības fonds (balsošana)
  
7.47.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (balsošana)
  
7.48.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Euratom Apgādes aģentūra (balsošana)
  
7.49.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (balsošana)
  
7.50.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eurojust (balsošana)
  
7.51.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropols (balsošana)
  
7.52.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (balsošana)
  
7.53.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības ārējām robežām (balsošana)
  
7.54.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas GNSS aģentūra (balsošana)
  
7.55.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums ARTEMIS (balsošana)
  
7.56.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums "Clean Sky" (balsošana)
  
7.57.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums ENIAC (balsošana)
  
7.58.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums “Kurināmā elementi un ūdeņradis” (balsošana)
  
7.59.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Kopuzņēmums novatorisku zāļu jomā uzsāktās ierosmes īstenošanai (balsošana)
  
7.60.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotais Eiropas kopuzņēmums (balsošana)
  
7.61.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — SESAR kopuzņēmums (balsošana)
  
7.62.2012. gada ziņojums par ES finansiālo interešu aizsardzību — cīņa pret krāpšanu (balsošana)
  
7.63.Stāvoklis Irānā (balsošana)
 8.Komiteju un delegāciju sastāvs
 9.Balsojuma skaidrojumi
 10.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 11.Dokumentu iesniegšana
 12.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 13.Nākamo sēžu datumi
 14.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Othmar KARAS
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 8.30.


2. Deleģētie akti (Reglamenta 87.a panta 6. punkts)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie deleģēto aktu projekti.

- Komisijas deleģētā regula (ES), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 attiecībā uz procedūras noteikumiem par sankcijām, ko darījumu reģistriem piemēro Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde, tostarp noteikumiem par aizsardzības tiesībām un pagaidu noteikumiem (C(2014)01537 – 2014/2682(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: trīs mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2014. gada 13. martu.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula, kas papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 223/2014 par Eiropas Vistrūcīgāko personu atbalstīšanas fondu (C(2014)01627 – 2014/2676(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: divi mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2014. gada 13. martu.

nodots atbildīgajai komitejai: EMPL

- Komisijas deleģētā direktīva, ar ko, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu attiecībā uz atbrīvojumiem svina lietošanai ar platīnu pārklātos platīna elektrodos, kurus izmanto vadītspējas mērīšanai (C(2014)01628 – 2014/2677(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: divi mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2014. gada 13. martu.

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas deleģētā direktīva, ar ko, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas2011/65/ES III pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu svina lietošanai tādos lodmetālos un tādu elektrisko un elektronisko detaļu savienojumu pārklājumos un drukātu shēmas plašu pārklājumos, ko izmanto aizdedzes blokos un citās elektriskās un elektroniskās motora vadības sistēmās (C(2014)01629 – 2014/2678(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: divi mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2014. gada 13. martu.

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas deleģētā direktīva, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu, kas ļauj izmantot 5 mg dzīvsudraba katrā aukstā katoda luminiscences spuldzē (CCFL) aizmugurapgaismojuma šķidro kristālu displejiem, kurus izmanto rūpnieciskajos monitoringa un kontroles instrumentos, kas laisti tirgū līdz 2017.gada 22.jūlijam (C(2014)01633 – 2014/2687(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: divi mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2014. gada 13. martu.

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas deleģētā direktīva, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu svina lietošanai tādās pielāgotiesspējīgu kontakttapu sistēmās, kuras nav C-press pielāgotiesspējīgu kontakttapu [kontaktsaderīgu savienotāju] sistēmas un kuras izmanto vadītspējas mērīšanai (C(2014)01636 – 2014/2684(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: divi mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2014. gada 13. martu.

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas deleģētā direktīva, ar ko, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas2011/65/ES IV pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu svina lietošanai tādu kondensatoru dielektriskajā keramikā, kuri paredzēti nominālajam spriegumam līdz 125V maiņstrāvai vai 250V līdzstrāvai un kurus izmanto rūpnieciskā monitoringa un kontroles instrumentos (C(2014)01637 – 2014/2685(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: divi mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2014. gada 13. martu.

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas deleģētā direktīva, ar ko, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu svina lietošanai mikrokanālu platēs (MCP) (C(2014)01641 – 2014/2671(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: divi mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2014. gada 13. martu.

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas deleģētā direktīva, ar ko, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu svina lietošanai tādā lodmetālā, ko izmanto vienā plašvirsmas grēdotu mikroshēmelementu saskares plaknē (C(2014)01642 – 2014/2683(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: divi mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2014. gada 13. martu.

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas deleģētā direktīva, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu dzīvsudraba izmantošanai amatnieciski ražotās gaismu izstarojošās gāzizlādes lampās (HLDT), ko izmanto izkārtnēm, dekoratīvam vai arhitektūras objektu un specifiskam apgaismojumam un mākslinieciskiem apgaismes objektiem (C(2014)01645 – 2014/2686(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: divi mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2014. gada 13. martu.

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

Deleģēto aktu projekti, kuriem ir pagarināts termiņš iebildumu izteikšanai.

- Komisijas deleģētā regula par nosacījumiem, saskaņā ar kuriem būvizstrādājumu ekspluatācijas īpašību deklarāciju var darīt pieejamu tīmekļa vietnē (C(2013)07086 – 2013/2928(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: trīs mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2013. gada 30. oktobri.

Iebildumu izteikšanas termiņa pagarinājums: papildu trīs mēneši pēc Padomes pieprasījuma.

nodots atbildīgajai komitejai: IMCO

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/61/ES attiecībā uz regulatīvajiem tehniskiem standartiem, kas nosaka alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku veidus (C(2013)09098 – 2013/3001(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: trīs mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2013. gada 17. decembri.

Iebildumu izteikšanas termiņa pagarinājums: papildu trīs mēneši pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON (Reglamenta 50. pants), JURI (Reglamenta 50. pants)

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par kvalitātes un attiecīgiem kvantitātes kritērijiem, kas vajadzīgi, lai noteiktu to darbinieku kategorijas, kuru profesionālajai darbībai ir būtiska ietekme uz iestādes riska profilu (C(2014)01332 – 2014/2621(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: viens mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2014. gada 14. martu.

Iebildumu izteikšanas termiņa pagarinājums: papildu viens mēnesis pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizē informāciju, kuru piederības dalībvalsts un uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes sniedz cita citai (C(2014)01554 – 2014/2660(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: viens mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2014. gada 12. martu.

Iebildumu izteikšanas termiņa pagarinājums: papildu viens mēnesis pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 attiecībā uz regulatīviem tehniskajiem standartiem par iespējas līgumu riskiem, kuri nav delta riski, saskaņā ar standartizēto tirgus riska pieeju (C(2014)01556 – 2014/2662(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: viens mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2014. gada 12. martu.

Iebildumu izteikšanas termiņa pagarinājums: papildu viens mēnesis pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 attiecībā uz regulatīviem tehniskajiem standartiem, lai novērtētu uz iekšējiem reitingiem balstītās pieejas un attīstītās mērīšanas pieejas paplašinājumu un izmaiņu būtiskumu (C(2014)01551 – 2014/2663(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: viens mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2014. gada 12. martu.

Iebildumu izteikšanas termiņa pagarinājums: papildu viens mēnesis pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES papildina ar regulatīviem tehniskajiem standartiem, ar kuriem definē būtiskus riska darījumus un nosaka robežvērtības iekšējām pieejām tirdzniecības portfeļa specifiskajam riskam (C(2014)01561 – 2014/2664(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: viens mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2014. gada 12. martu.

Iebildumu izteikšanas termiņa pagarinājums: papildu viens mēnesis pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, lai noteiktu, kas veido ciešu atbilstību starp iestādes segto obligāciju un aktīvu vērtību (C(2014)01553 – 2014/2665(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: viens mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2014. gada 12. martu.

Iebildumu izteikšanas termiņa pagarinājums: papildu viens mēnesis pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) Nr. 2013/36/ES attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, precizējot to instrumentu kategorijas, kas adekvāti atspoguļo iestādes kredītkvalitāti parastās situācijās un kas ir piemēroti izmantošanai mainīgā atalgojuma vajadzībām (C(2014)01550 – 2014/2666(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: viens mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2014. gada 12. martu.

Iebildumu izteikšanas termiņa pagarinājums: papildu viens mēnesis pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 attiecībā uz regulatīviem tehniskajiem standartiem par tirgus definīciju (C(2014)01552 – 2014/2673(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: viens mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2014. gada 13. martu.

Iebildumu izteikšanas termiņa pagarinājums: papildu viens mēnesis pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 attiecībā uz regulatīviem tehniskajiem standartiem, lai kredīta vērtības korekcijas riskam noteiktu kredītriska starpības aizstājējvērtību un ierobežotu skaitu mazāku portfeļu (C(2014)01555 – 2014/2674(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: viens mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2014. gada 13. martu.

Iebildumu izteikšanas termiņa pagarinājums: papildu viens mēnesis pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013, izmantojot regulatīvus tehniskos standartus, ar kuriem precizē ieguldītājiem, sponsoriem, sākotnējiem aizdevējiem un iniciatoriestādēm piemērojamas prasības, kas attiecas uz riska darījumiem ar pārvestu kredītrisku (C(2014)01557 – 2014/2675(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: viens mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2014. gada 13. martu.

Iebildumu izteikšanas termiņa pagarinājums: papildu viens mēnesis pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON


3. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 88. pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie īstenošanas pasākumu projekti, uz kuriem attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

- Komisijas direktīva, ar ko groza Padomes Direktīvu 96/98/EK par kuģu aprīkojumu (D031588/04 - 2014/2669(RPS) - termiņš: 14/6/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

- Komisijas regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu attiecībā uz pārtikas kategorijām gaļai un dažu pārtikas piedevu izmantošanu gaļas izstrādājumos (D031939/03 - 2014/2668(RPS) - termiņš: 14/5/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula par grozījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumā attiecībā uz maksimāli pieļaujamiem etoksisulfurona, metsulfuronmetila, nikosulfurona, prosulfurona, rimsulfurona, sulfosulfurona un tifensulfuronmetila atlieku līmeņiem konkrētos produktos un uz tiem (D032073/03 - 2014/2688(RPS) - termiņš: 19/5/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 III un IV pielikumu attiecībā uz apelsīnu eļļas, Phlebiopsis gigantea, giberelskābes, Paecilomyces fumosoroseus celma FE 9901, Spodoptera littoralis kodolu poliedrozes vīrusa, Spodoptera exigua kodolu poliedrozes vīrusa, Bacillus firmus I-1582, s-abscizskābes, l-askorbīnskābes un Helicoverpa armigera kodolu poliedrozes vīrusa maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem (D032083/03 - 2014/2681(RPS) - termiņš: 14/5/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 211/2013 par sertifikācijas prasībām attiecībā uz dīgstu un sēklu, no kurām paredzēts ražot dīgstus, importu Savienībā (D032107/02 - 2014/2667(RPS) - termiņš: 14/6/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko aizstāj Regulas (ES) Nr. 601/2012 VII pielikumu attiecībā uz minimālo analīžu biežumu (D032367/01 - 2014/2680(RPS) - termiņš: 14/6/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: ITRE

- Komisijas regula, ar kuru Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā, pielāgo tehnikas attīstībai (D032390/01 - 2014/2672(RPS) - termiņš: 14/6/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

- Komisijas regula, ar ko 2014. gadam izveido Padomes Regulā (EEK) Nr. 3924/91 paredzēto rūpniecisko ražojumu Prodcom sarakstu (D032483/01 - 2014/2679(RPS) - termiņš: 14/6/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE


4. Kopējās ārpolitikas un drošības politikas un kopējās drošības un aizsardzības politikas galvenie aspekti un pamatvirzieni (LES 36. pants) - ES vispārējā pieeja un ES ārējās darbības konsekvence (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Kopējās ārpolitikas un drošības politikas un kopējās drošības un aizsardzības politikas galvenie aspekti un pamatvirzieni (LES 36. pants) (2013/2633(RSP)).

Ziņojums par ES vispārējo pieeju un tās ietekmi uz ES ārējās darbības konsekvenci [2013/2146(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Arnaud Danjean (A7-0138/2014).

Catherine Ashton (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve) sniedza paziņojumu.

Arnaud Danjean iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Ricardo Cortés Lastra (DEVE komitejas atzinuma sagatavotājs), Minodora Cliveti (FEMM komitejas atzinuma sagatavotāja), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE grupas vārdā, Ana Gomes S&D grupas vārdā, Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE grupas vārdā, Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā, Geoffrey Van Orden ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva William (The Earl of) Dartmouth, Sabine Lösing GUE/NGL grupas vārdā, William (The Earl of) Dartmouth EFD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Reinhard Bütikofer un Charles Goerens, Nick Griffin, pie grupām nepiederošs deputāts, Krzysztof Lisek, Ioan Mircea Paşcu, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Franz Obermayr, Norica Nicolai, Indrek Tarand, Ruža Tomašić, Willy Meyer, Cristian Dan Preda, María Muñiz De Urquiza, Andrew Duff, Mark Demesmaeker, Francisco José Millán Mon, Marek Siwiec, Marietje Schaake, Anna Ibrisagic, Liisa Jaakonsaari, Charles Goerens, Alojz Peterle, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Davor Ivo Stier un Eduard Kukan.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Tonino Picula, Andrew Henry William Brons un Nikola Vuljanić.

Uzstājās Arnaud Danjean un Catherine Ashton.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 3.4.2014. protokola 7.10. punkts.

SĒDI VADA: Alejo VIDAL-QUADRAS
Priekšsēdētāja vietnieks


5. Stāvoklis Irānā (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Irānā (2014/2625(RSP)).

Dimitrios Kourkoulas (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) sniedza paziņojumu Catherine Ashton (Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos) vārdā.

Uzstājās Tunne Kelam PPE grupas vārdā, María Muñiz De Urquiza S&D grupas vārdā, Marietje Schaake ALDE grupas vārdā, Isabelle Durant Verts/ALE grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Cornelia Ernst GUE/NGL grupas vārdā, Nikolaos Salavrakos EFD grupas vārdā, Ewald Stadler, pie grupām nepiederošs deputāts, Krzysztof Lisek, Josef Weidenholzer, Peter van Dalen, Tunne Kelam, lai uzdotu zilās kartītes jautājumu Josef Weidenholzer kas uz to atbildēja, Bastiaan Belder, Andrew Henry William Brons, Potito Salatto, Libor Rouček, Derk Jan Eppink, Paweł Zalewski, Ana Gomes un Oldřich Vlasák.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Richard Howitt, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Oreste Rossi, Paul Murphy un Franz Obermayr.

Uzstājās Dimitrios Kourkoulas.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- María Muñiz De Urquiza AFET komitejas vārdā – par ES stratēģiju attiecībā uz Irānu 2014/2625(RSP) (B7-0279/2014).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 3.4.2014. protokola 7.63. punkts.


6. Kopienas režīms divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības un tranzīta kontrolei ***II (debates)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 428/2009, ar ko izveido Kopienas režīmu divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības un tranzīta kontrolei [18086/1/2013 - C7-0093/2014 - 2011/0310(COD)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Christofer Fjellner (A7-0236/2014).

Christofer Fjellner iepazīstināja ar ieteikumu otrajam lasījumam.

Uzstājās Karel De Gucht (Komisijas loceklis).

Uzstājās Jörg Leichtfried S&D grupas vārdā, Niccolò Rinaldi ALDE grupas vārdā, Paul Murphy GUE/NGL grupas vārdā un George Sabin Cutaş.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Franz Obermayr.

Uzstājās Karel De Gucht un Christofer Fjellner.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 3.4.2014. protokola 7.1. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.25 pirms balsošanas laika un atsākta plkst. 11.30.)


SĒDI VADA: Anni PODIMATA
Priekšsēdētāja vietniece

7. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


7.1. Kopienas režīms divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības un tranzīta kontrolei ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 428/2009, ar ko izveido Kopienas režīmu divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības un tranzīta kontrolei [18086/1/2013 - C7-0093/2014 - 2011/0310(COD)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Christofer Fjellner (A7-0236/2014).

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

PADOMES NOSTĀJA

Pasludināts par apstiprinātu (P7_TA(2014)0277).


7.2. Siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecība (starptautiskās aviācijas emisijas) ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā, jo paredzams, ka līdz 2020. gadam tiks īstenota starptautiska vienošanās par vienotu un globālu tirgus pasākumu, ko piemēro starptautiskās aviācijas emisijām [COM(2013)0722 - C7-0374/2013 - 2013/0344(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Peter Liese (A7-0079/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2014)0278).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2014)0278).


7.3. Starpbanku komisijas maksas, ko piemēro kartēm piesaistītiem maksājumu darījumiem ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par starpbanku komisijas maksām, ko piemēro kartēm piesaistītiem maksājumu darījumiem [COM(2013)0550 - C7-0241/2013- 2013/0265(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Pablo Zalba Bidegain (A7-0167/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2014)0279).

Pablo Zalba Bidegain (referents) saskaņā ar Reglamenta 57. panta 2. punktu ierosināja balsošanu par normatīvās rezolūcijas projektu atlikt.

Parlaments priekšlikumu apstiprināja. Līdz ar to jautājums ir nodots atpakaļ atkārtotai izskatīšanai atbildīgajā komitejā.


7.4. Maksājumu pakalpojumi iekšējā tirgū ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko groza Direktīvas 2002/65/EK, 2013/36/ES un 2009/110/EK un atceļ Direktīvu 2007/64/EK [COM(2013)0547 - C7-0230/2013 - 2013/0264(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Diogo Feio (A7-0169/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2014)0280).

Diogo Feio (referents) saskaņā ar Reglamenta 57. panta 2. punktu ierosināja balsošanu par normatīvās rezolūcijas projektu atlikt.

Parlaments priekšlikumu apstiprināja. Līdz ar to jautājums ir nodots atpakaļ atkārtotai izskatīšanai atbildīgajā komitejā.


7.5. Eiropas vienotais elektronisko sakaru tirgus ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko nosaka pasākumus sakarā ar Eiropas elektronisko sakaru vienoto tirgu un savienota kontinenta īstenošanu un groza Direktīvas 2002/20/EK, 2002/21/EK un 2002/22/EK un Regulas (EK) Nr. 1211/2009 un (ES) Nr. 531/2012 [COM(2013)0627 - C7-0267/2013 - 2013/0309(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Pilar del Castillo Vera (A7-0190/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2014)0281).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2014)0281).

Uzstāšanās

Pilar del Castillo Vera (referente) – pēc balsošanas.


7.6. Elektroniskā identifikācija un uzticamības pakalpojumi elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū [COM(2012)0238 - C7-0133/2012 - 2012/0146(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Marita Ulvskog (A7-0365/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2014)0282).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2014)0282).


7.7. Obligātas revīzijas sabiedriskas nozīmes struktūrās ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par īpašām prasībām attiecībā uz obligātajām revīzijām sabiedriskas nozīmes struktūrās [COM(2011)0779 - C7-0470/2011 - 2011/0359(COD)] - Juridiskā komiteja. Referents: Sajjad Karim (A7-0177/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2014)0283).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2014)0283).


7.8. Gada pārskatu un konsolidēto pārskatu obligātās revīzijas ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2006/43/EK, ar ko paredz gada pārskatu un konsolidēto pārskatu obligātās revīzijas [COM(2011)0778 - C7-0461/2011 - 2011/0389(COD)] - Juridiskā komiteja. Referents: Sajjad Karim (A7-0171/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 8. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2014)0284).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2014)0284).


7.9. Muitas nodokļu samazināšana vai atcelšana Ukrainas izcelsmes precēm ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par muitas nodokļu samazināšanu vai atcelšanu Ukrainas izcelsmes precēm [COM(2014)0166 - C7-0103/2014 - 2014/0090(COD)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Paweł Zalewski (A7-0238/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 9. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Pieņemts (P7_TA(2014)0285).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2014)0285).


7.10. ES vispārējā pieeja un ES ārējās darbības konsekvence (balsošana)

Ziņojums par ES vispārējo pieeju un tās ietekmi uz ES ārējās darbības konsekvenci [2013/2146(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Arnaud Danjean (A7-0138/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 10. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0286).


7.11. 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija un izpildaģentūras (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2012. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras [COM(2013)0570 - C7-0273/2013 - 2013/2195(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Markus Pieper (A7-0242/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 11. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0287).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0287).

Budžeta izpilde tika apstiprināta, un konti tika atzīti par slēgtiem (sk. Reglamenta VI pielikuma 5. panta 1. punktu).


7.12. Revīzijas palātas īpašie ziņojumi saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 2012. finanšu gada budžeta izpildi (balsošana)

Ziņojums par Revīzijas palātas īpašajiem ziņojumiem saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 2012. finanšu gada budžeta izpildi [2013/2260(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Markus Pieper (A7-0222/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 12. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0288).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0288).

Budžeta izpilde tika apstiprināta, un konti tika atzīti par slēgtiem (sk. Reglamenta VI pielikuma 5. panta 1. punktu).

Uzstāšanās

Markus Pieper (referents), lai iepazīstinātu ar diviem mutiskajiem grozījumiem – attiecīgi 283. un 284. punktam, un tos pieņēma.


7.13. 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2012. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, I iedaļa – Eiropas Parlaments [COM(2013)0570 - C7-0274/2013 - 2013/2196(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Cătălin Sorin Ivan (A7-0246/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 13. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0289).

Budžeta izpilde tika apstiprināta, un konti tika atzīti par slēgtiem (sk. Reglamenta VI pielikuma 5. panta 1. punktu).

Uzstājās:

Ingeborg Gräßle, lai iebilstu pret priekšsēdētāja lēmumu pasludināt 47. punktu par nepieņemamu saskaņā ar Reglamenta 20. pantu (sēdes vadītāja sniedza precizējumus attiecībā uz Reglamenta 20. pantu), un Bart Staes (CONT komitejas priekšsēdētāja Michael Theurer vārdā), lai arī iebilstu pret šo lēmumu (sēdes vadītāja priekšsēdētāja lēmumu pasludināja par galīgu);

Edward McMillan-Scott;

Hans-Peter Mayer, lai pieprasītu galīgo balsošanu atlikt uz nākamo sesiju, Bart Staes, lai atbalstītu šo prasību, un Jens Geier, lai iebilstu pret to.    Balsojot elektroniski (431 par, 154 pret, 13 atturas), Parlaments priekšlikumu apstiprināja;

Lucas Hartong.


7.14. 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — 8., 9. un 10. Eiropas Attīstības fonds (balsošana)

Ziņojums par 8., 9. un 10. Eiropas Attīstības fonda 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2013)0541 - C7-0283/2013 - 2013/2206(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Jan Mulder (A7-0176/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 14. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0290).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0290).

Budžeta izpilde tika apstiprināta, un konti tika atzīti par slēgtiem (sk. Reglamenta VI pielikuma 5. panta 1. punktu).


7.15. 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropadome un Padome (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2012. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa — Eiropadome un Padome [COM(2013)0570 - C7-0275/2013 - 2013/2197(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bogusław Sonik (A7-0189/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 15. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0291).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0291).

Budžeta izpilde tika apstiprināta, un konti tika atzīti par slēgtiem (sk. Reglamenta VI pielikuma 5. panta 1. punktu).


7.16. 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ārējās darbības dienests (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2012. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, X iedaļa – Eiropas Ārējās darbības dienests [COM(2013)0570 - C7-0282/2013 - 2013/2205(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Tamás Deutsch (A7-0199/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 16. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0292).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0292).

Budžeta izpilde tika apstiprināta, un konti tika atzīti par slēgtiem (sk. Reglamenta VI pielikuma 5. panta 1. punktu).


7.17. 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Tiesa (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2012. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IV iedaļa – Tiesa [COM(2013)0570 - C7-0276/2013 - 2013/2199(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Tamás Deutsch (A7-0213/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 17. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0293).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0293).

Budžeta izpilde tika apstiprināta, un konti tika atzīti par slēgtiem (sk. Reglamenta VI pielikuma 5. panta 1. punktu).


7.18. 2012. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palāta (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2012. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, V iedaļa – Revīzijas palāta [COM(2013)0570 - C7-0277/2013 - 2013/2200(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Tamás Deutsch (A7-0212/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 18. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0294).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0294).

Budžeta izpilde tika apstiprināta, un konti tika atzīti par slēgtiem (sk. Reglamenta VI pielikuma 5. panta 1. punktu).


7.19. 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2012. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VI iedaļa — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja [COM(2013)0570 - C7-0278/2013 - 2013/2201(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bogusław Sonik (A7-0218/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 19. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0295).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0295).

Budžeta izpilde tika apstiprināta, un konti tika atzīti par slēgtiem (sk. Reglamenta VI pielikuma 5. panta 1. punktu).


7.20. 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Reģionu komiteja (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2012. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VII iedaļa — Reģionu komiteja [COM(2013)0570 - C7-0279/2013 - 2013/2202(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bogusław Sonik (A7-0226/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 20. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0296).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0296).

Budžeta izpilde tika apstiprināta, un konti tika atzīti par slēgtiem (sk. Reglamenta VI pielikuma 5. panta 1. punktu).


7.21. 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ombuds (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2012. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VIII iedaļa — Eiropas Ombuds [COM(2013)0570 - C7-0280/2013 - 2013/2203(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bogusław Sonik (A7-0225/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 21. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0297).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0297).

Budžeta izpilde tika apstiprināta, un konti tika atzīti par slēgtiem (sk. Reglamenta VI pielikuma 5. panta 1. punktu).


7.22. 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2012. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IX iedaļa — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs [COM(2013)0570 - C7-0281/2013 - 2013/2204(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bogusław Sonik (A7-0228/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 22. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0298).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0298).

Budžeta izpilde tika apstiprināta, un konti tika atzīti par slēgtiem (sk. Reglamenta VI pielikuma 5. panta 1. punktu).


7.23. 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES aģentūru darbība, finanšu pārvaldība un kontrole (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības aģentūru 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu — darbība, finanšu pārvaldība un kontrole [2013/2256(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A7-0237/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 23. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0299).


7.24. 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Energoregulatoru sadarbības aģentūra (balsošana)

Ziņojums par Energoregulatoru sadarbības aģentūras 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2013)0570 - C7-0328/2013 - 2013/2240(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A7-0208/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 24. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0300).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0300).

Budžeta izpilde tika apstiprināta, un konti tika atzīti par slēgtiem (sk. Reglamenta VI pielikuma 5. panta 1. punktu).


7.25. 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestāde (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2013)0570 - C7-0329/2013 - 2013/2241(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A7-0206/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 25. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0301).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0301).

Budžeta izpilde tika apstiprināta, un konti tika atzīti par slēgtiem (sk. Reglamenta VI pielikuma 5. panta 1. punktu).


7.26. 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2013)0570 - C7-0292/2013 - 2013/2214(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A7-0205/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 26. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0302).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0302).

Budžeta izpilde tika apstiprināta, un konti tika atzīti par slēgtiem (sk. Reglamenta VI pielikuma 5. panta 1. punktu).


7.27. 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2013)0570 - C7-0286/2013 - 2013/2208(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A7-0207/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 27. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0303).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0303).

Budžeta izpilde tika apstiprināta, un konti tika atzīti par slēgtiem (sk. Reglamenta VI pielikuma 5. panta 1. punktu).


7.28. 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Policijas akadēmija (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Policijas akadēmijas 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2013)0570 - C7-0317/2013 - 2013/2229(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A7-0240/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 28. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0304).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0304).

Budžeta izpilde tika apstiprināta, un konti tika atzīti par slēgtiem (sk. Reglamenta VI pielikuma 5. panta 1. punktu).


7.29. 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2013)0570 - C7-0297/2013 - 2013/2219(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A7-0221/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 29. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0305).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0305).

Budžeta izpilde tika apstiprināta, un konti tika atzīti par slēgtiem (sk. Reglamenta VI pielikuma 5. panta 1. punktu).


7.30. 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2013)0570 - C7-0333/2013 - 2013/2245(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A7-0187/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 30. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0306).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0306).

Budžeta izpilde tika apstiprināta, un konti tika atzīti par slēgtiem (sk. Reglamenta VI pielikuma 5. panta 1. punktu).


7.31. 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Banku iestāde (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Banku iestādes 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2013)0570 - C7-0325/2013 - 2013/2237(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A7-0220/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 31. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0307).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0307).

Budžeta izpilde tika apstiprināta, un konti tika atzīti par slēgtiem (sk. Reglamenta VI pielikuma 5. panta 1. punktu).


7.32. 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2013)0570 - C7-0299/2013 - 2013/2221(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A7-0224/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 32. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0308).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0308).

Budžeta izpilde tika apstiprināta, un konti tika atzīti par slēgtiem (sk. Reglamenta VI pielikuma 5. panta 1. punktu).


7.33. 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2013)0570 - C7-0321/2013 - 2013/2233(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A7-0229/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 33. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0309).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0309).

Budžeta izpilde tika apstiprināta, un konti tika atzīti par slēgtiem (sk. Reglamenta VI pielikuma 5. panta 1. punktu).


7.34. 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vides aģentūra (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Vides aģentūras 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2013)0570 - C7-0290/2013 - 2013/2212(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A7-0235/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 34. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0310).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0310).

Budžeta izpilde tika apstiprināta, un konti tika atzīti par slēgtiem (sk. Reglamenta VI pielikuma 5. panta 1. punktu).


7.35. 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2013)0570 - C7-0320/2013 - 2013/2232(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A7-0233/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 35. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0311).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0311).

Budžeta izpilde tika apstiprināta, un konti tika atzīti par slēgtiem (sk. Reglamenta VI pielikuma 5. panta 1. punktu).


7.36. 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2013)0570 - C7-0298/2013 - 2013/2220(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A7-0219/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 36. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0312).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0312).

Budžeta izpilde tika apstiprināta, un konti tika atzīti par slēgtiem (sk. Reglamenta VI pielikuma 5. panta 1. punktu).


7.37. 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2013)0570 - C7-0324/2013 - 2013/2236(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A7-0230/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 37. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0313).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0313).

Budžeta izpilde tika apstiprināta, un konti tika atzīti par slēgtiem (sk. Reglamenta VI pielikuma 5. panta 1. punktu).


7.38. 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2013)0570 - C7-0326/2013 - 2013/2238(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A7-0232/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 38. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0314).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0314).

Budžeta izpilde tika apstiprināta, un konti tika atzīti par slēgtiem (sk. Reglamenta VI pielikuma 5. panta 1. punktu).


7.39. 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2013)0570 - C7-0330/2013 - 2013/2242(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A7-0234/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 39. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0315).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0315).

Budžeta izpilde tika apstiprināta, un konti tika atzīti par slēgtiem (sk. Reglamenta VI pielikuma 5. panta 1. punktu).


7.40. 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zāļu aģentūra (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Zāļu aģentūras 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2013)0570 - C7-0293/2013 - 2013/2215(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A7-0227/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 40. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0316).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0316).

Budžeta izpilde tika apstiprināta, un konti tika atzīti par slēgtiem (sk. Reglamenta VI pielikuma 5. panta 1. punktu).


7.41. 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2013)0570 - C7-0289/2013 - 2013/2211(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A7-0185/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 41. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0317).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0317).

Budžeta izpilde tika apstiprināta, un konti tika atzīti par slēgtiem (sk. Reglamenta VI pielikuma 5. panta 1. punktu).


7.42. 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Jūras drošības aģentūra (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Jūras drošības aģentūras 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2013)0570 - C7-0296/2013 - 2013/2218(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A7-0196/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 42. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0318).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0318).

Budžeta izpilde tika apstiprināta, un konti tika atzīti par slēgtiem (sk. Reglamenta VI pielikuma 5. panta 1. punktu).


7.43. 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūra (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2013)0570 - C7-0300/2013 - 2013/2222(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A7-0194/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 43. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0319).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0319).

Budžeta izpilde tika apstiprināta, un konti tika atzīti par slēgtiem (sk. Reglamenta VI pielikuma 5. panta 1. punktu).


7.44. 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzelzceļa aģentūra (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Dzelzceļa aģentūras 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2013)0570 - C7-0316/2013 - 2013/2228(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A7-0209/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 44. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0320).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0320).

Budžeta izpilde tika apstiprināta, un konti tika atzīti par slēgtiem (sk. Reglamenta VI pielikuma 5. panta 1. punktu).


7.45. 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2013)0570 - C7-0327/2013 - 2013/2239(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A7-0231/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 45. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0321).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0321).

Budžeta izpilde tika apstiprināta, un konti tika atzīti par slēgtiem (sk. Reglamenta VI pielikuma 5. panta 1. punktu).


7.46. 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Izglītības fonds (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Izglītības fonda 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2013)0570 - C7-0295/2013 - 2013/2217(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A7-0182/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 46. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0322).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0322).

Budžeta izpilde tika apstiprināta, un konti tika atzīti par slēgtiem (sk. Reglamenta VI pielikuma 5. panta 1. punktu).


7.47. 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2013)0570 - C7-0291/2013 - 2013/2213(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A7-0193/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 47. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0323).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0323).

Budžeta izpilde tika apstiprināta, un konti tika atzīti par slēgtiem (sk. Reglamenta VI pielikuma 5. panta 1. punktu).


7.48. 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Euratom Apgādes aģentūra (balsošana)

Ziņojums par Euratom Apgādes aģentūras 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2013)0570 - C7-0322/2013 - 2013/2234(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A7-0180/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 48. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0324).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0324).

Budžeta izpilde tika apstiprināta, un konti tika atzīti par slēgtiem (sk. Reglamenta VI pielikuma 5. panta 1. punktu).


7.49. 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2013)0570 - C7-0288/2013 - 2013/2210(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A7-0183/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 49. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0325).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0325).

Budžeta izpilde tika apstiprināta, un konti tika atzīti par slēgtiem (sk. Reglamenta VI pielikuma 5. panta 1. punktu).


7.50. 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eurojust (balsošana)

Ziņojums par Eurojust 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2013)0570 - C7-0294/2013 - 2013/2216(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A7-0186/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 50. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0326).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0326).

Budžeta izpilde tika apstiprināta, un konti tika atzīti par slēgtiem (sk. Reglamenta VI pielikuma 5. panta 1. punktu).


7.51. 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropols (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Policijas biroja 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2013)0570 - C7-0323/2013 - 2013/2235(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A7-0179/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 51. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0327).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0327).

Budžeta izpilde tika apstiprināta, un konti tika atzīti par slēgtiem (sk. Reglamenta VI pielikuma 5. panta 1. punktu).


7.52. 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2013)0570 - C7-0287/2013 - 2013/2209(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A7-0184/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 52. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0328).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0328).

Budžeta izpilde tika apstiprināta, un konti tika atzīti par slēgtiem (sk. Reglamenta VI pielikuma 5. panta 1. punktu).


7.53. 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības ārējām robežām (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2013)0570 - C7-0318/2013 - 2013/2230(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A7-0181/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 53. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0329).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0329).

Budžeta izpilde tika apstiprināta, un konti tika atzīti par slēgtiem (sk. Reglamenta VI pielikuma 5. panta 1. punktu).


7.54. 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas GNSS aģentūra (balsošana)

Ziņojums par Eiropas GNSS aģentūras 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2013)0570 - C7-0319/2013 - 2013/2231(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A7-0223/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 54. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0330).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0330).

Budžeta izpilde tika apstiprināta, un konti tika atzīti par slēgtiem (sk. Reglamenta VI pielikuma 5. panta 1. punktu).


7.55. 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums ARTEMIS (balsošana)

Ziņojums par kopuzņēmuma Artemis 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2013)0570 - C7-0338/2013 - 2013/2250(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Paul Rübig (A7-0203/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 55. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0331).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0331).

Budžeta izpilde tika apstiprināta, un konti tika atzīti par slēgtiem (sk. Reglamenta VI pielikuma 5. panta 1. punktu).


7.56. 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums "Clean Sky" (balsošana)

Ziņojums par kopuzņēmuma „Clean Sky” 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2013)0570 - C7-0337/2013 - 2013/2249(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Paul Rübig (A7-0210/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 56. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0332).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0332).

Budžeta izpilde tika apstiprināta, un konti tika atzīti par slēgtiem (sk. Reglamenta VI pielikuma 5. panta 1. punktu).


7.57. 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums ENIAC (balsošana)

Ziņojums par kopuzņēmuma ENIAC 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2013)0570 - C7-0341/2013 - 2013/2253(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Paul Rübig (A7-0204/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 57. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0333).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0333).

Budžeta izpilde tika apstiprināta, un konti tika atzīti par slēgtiem (sk. Reglamenta VI pielikuma 5. panta 1. punktu).


7.58. 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums “Kurināmā elementi un ūdeņradis” (balsošana)

Ziņojums par kopuzņēmuma ,Kurināmā elementi un ūdeņradis” 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2013)0570 - C7-0340/2013 - 2013/2252(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Paul Rübig (A7-0202/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 58. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0334).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0334).

Budžeta izpilde tika apstiprināta, un konti tika atzīti par slēgtiem (sk. Reglamenta VI pielikuma 5. panta 1. punktu).


7.59. 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Kopuzņēmums novatorisku zāļu jomā uzsāktās ierosmes īstenošanai (balsošana)

Ziņojums par Kopuzņēmuma novatorisku zāļu jomā uzsāktās ierosmes īstenošanai 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2013)0570 - C7-0339/2013 - 2013/2251(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Paul Rübig (A7-0200/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 59. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0335).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0335).

Budžeta izpilde tika apstiprināta, un konti tika atzīti par slēgtiem (sk. Reglamenta VI pielikuma 5. panta 1. punktu).


7.60. 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotais Eiropas kopuzņēmums (balsošana)

Ziņojums par ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2013)0570 - C7-0335/2013 - 2013/2247(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Paul Rübig (A7-0198/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 60. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0336).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0336).

Budžeta izpilde tika apstiprināta, un konti tika atzīti par slēgtiem (sk. Reglamenta VI pielikuma 5. panta 1. punktu).


7.61. 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — SESAR kopuzņēmums (balsošana)

Ziņojums par SESAR kopuzņēmuma 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2013)0570 - C7-0336/2013 - 2013/2248(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Paul Rübig (A7-0197/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 61. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0337).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0337).

Budžeta izpilde tika apstiprināta, un konti tika atzīti par slēgtiem (sk. Reglamenta VI pielikuma 5. panta 1. punktu).


7.62. 2012. gada ziņojums par ES finansiālo interešu aizsardzību — cīņa pret krāpšanu (balsošana)

Ziņojums par 2012. gada ziņojumu par ES finansiālo interešu aizsardzību — cīņa pret krāpšanu [2013/2132(INI)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A7-0195/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 62. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0338).


7.63. Stāvoklis Irānā (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B7-0279/2014.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 63. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0339).


8. Komiteju un delegāciju sastāvs

Sēdes vadītājis ir saņēmis EFD grupas pieprasījumu izdarīt turpmāk minētās izmaiņas komiteju sastāvā:

JURI komiteja: Francesco Enrico Speroni vairs nav šīs komitejas loceklis.


9. Balsojuma skaidrojumi

Rakstiski balsojuma skaidrojumi

Balsojuma skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 170. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojuma skaidrojumi

Uzstājās Jean-Pierre Audy.

(Trešdienas, 2014. gada 2. aprīļa, balsošanas laiks)

Niccolò Rinaldi ziņojums - A7-0308/2013
Marino Baldini

Dagmar Roth-Behrendt ziņojums - A7-0324/2013
Biljana Borzan un Elisabetta Gardini

Luigi Berlinguer, Juan Fernando López Aguilar un Carlo Casini ziņojums - A7-0153/2014
Zdravka Bušić, Krisztina Morvai un Marino Baldini

(Ceturtdienas, 2014. gada 3. aprīļa, balsošanas laiks)

Pilar del Castillo Vera ziņojums - A7-0190/2014
Phil Bennion un Davor Ivo Stier

Paweł Zalewski ziņojums - A7-0238/2014
Krisztina Morvai

Arnaud Danjean ziņojums - A7-0138/2014
Charles Tannock

Tamás Deutsch ziņojums - A7-0199/2014
Biljana Borzan

Bogusław Sonik ziņojums - A7-0226/2014
Marino Baldini.


10. Balsojuma labojumi un nodomi balsot

Balsojuma labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)”, kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojuma labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


11. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 08/2014 – III iedaļa - Komisija (N7-0061/2014 – C7-0131/2014 – 2014/2033(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido apceļošanas vīzu un groza Konvenciju, ar ko īsteno Šengenas Nolīgumu, un groza Regulu (EK) Nr. 562/2006 un Regulu (EK) Nr. 767/2008 (COM(2014)0163 – C7-0135/2014 – 2014/0095(COD))
Atbilstoši Līguma 304. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

DEVE, AFET

2. Deputātu iesniegtie rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 120. pants)

- Philip Claeys un Marine Le Pen. Rezolūcijas priekšlikums par Eiropas Ārējās darbības dienesta likvidēšanu (B7-0269/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

atzinums:

AFCO

- Philip Claeys un Marine Le Pen. Rezolūcijas priekšlikums par Reģionu komitejas likvidāciju (B7-0270/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFCO

atzinums:

REGI

- Philip Claeys un Marine Le Pen. Rezolūcijas priekšlikums par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras likvidāciju (B7-0271/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET

- Philip Claeys un Marine Le Pen. Rezolūcijas priekšlikums par Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas likvidēšanu (B7-0272/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFCO

atzinums:

EMPL, ECON

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par ceļu satiksmes drošību Eiropā (B7-0274/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par lielākās labvēlības režīma klauzulām un Eiropas viesnīcu nozares uzņēmumu aizsardzību (B7-0275/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par Šveices referenduma ietekmi uz Eiropas migrācijas politikas nostādnēm (B7-0276/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

EMPL

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par cīņu pret sociālo dempingu Itālijas trušu audzēšanas jomā (B7-0277/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par seksuālo pakalpojumu uzņēmumu darbības regulējumu Eiropā (B7-0278/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

FEMM

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par Pirmā pasaules kara simtgades piemiņas pasākumiem Grapas kalnā (B7-0280/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

atzinums:

REGI


12. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 179. panta 2. punktu šīs sēdes protokolu un vakardienas sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka pieņemtos tekstus nosūtīs tajos minētajām struktūrām.


13. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks no 14.04.2014. līdz 17.04.2014.


14. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Sēde tika slēgta plkst. 13.20.

Klaus Welle

Martin Schulz

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Allam, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Baldini, Balz, Bánki, Barbagallo, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Childers, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Backer, De Castro, De Keyser, Delvaux, Demesmaeker, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Färm, Feio, Fernandes, Ferreira Elisa, Fidanza, Fisas Ayxela, Flasarová, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Haug, Häusling, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jadot, Jędrzejewska, Jeggle, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva Kekuš, Klute, Koch, Koewius, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, La Via, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McClarkin, McIntyre, McMillan-Scott, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Meissner, Mélenchon, Melo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Neuser, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nitras, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Omarjee, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Pakarinen, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panayotova, Papadopoulou, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Poręba, Pöttering, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stoyanov, Strejček, Striffler, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Thein, Theocharous, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulvskog, Urutchev, Vaidere, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Weber Henri, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver

Attaisnoti nepiedalās:

Bufton, Dehaene, Mirsky, Papastamkos, Scurria, Tzavela

Juridisks paziņojums - Privātuma politika