Index 
Notulen
PDF 284kWORD 199k
Donderdag 3 april 2014 - Brussel
1.Opening van de vergadering
 2.Gedelegeerde handelingen (artikel 87 bis van het Reglement)
 3.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement)
 4.Voornaamste aspecten en fundamentele keuzen op het gebied van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid en het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (artikel 36 VEU) - De alomvattende aanpak van de EU en de coherentie van het externe optreden van de EU (debat)
 5.Situatie in Iran (debat)
 6.Communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik ***II (debat)
 7.Stemmingen
  
7.1.Communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik ***II (stemming)
  
7.2.Handel in broeikasgasemissierechten (emissies van de internationale luchtvaart) ***I (stemming)
  
7.3.Interbancaire vergoedingen voor op kaarten gebaseerde betalingstransacties ***I (stemming)
  
7.4.Betalingsdiensten in de interne markt ***I (stemming)
  
7.5.Europese interne markt voor elektronische communicatie ***I (stemming)
  
7.6.Elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt ***I (stemming)
  
7.7.Wettelijke controles van organisaties van openbaar belang ***I (stemming)
  
7.8.Wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen ***I (stemming)
  
7.9.Verlaging of afschaffing van douanerechten op goederen van oorsprong uit Oekraïne ***I (stemming)
  
7.10.De alomvattende aanpak van de EU en de coherentie van het externe optreden van de EU (stemming)
  
7.11.Kwijting 2012: Europese Commissie en uitvoerende agentschappen (stemming)
  
7.12.Speciale verslagen van de Rekenkamer in het kader van de kwijting 2012 aan de Commissie (stemming)
  
7.13.Kwijting 2012: Europees Parlement (stemming)
  
7.14.Kwijting 2012: achtste, negende en tiende Europees Ontwikkelingfonds (stemming)
  
7.15.Kwijting 2012: Europese Raad en Raad (stemming)
  
7.16.Kwijting 2012: Europese Dienst voor extern optreden (stemming)
  
7.17.Kwijting 2012: Hof van Justitie (stemming)
  
7.18.Kwijting 2012: Rekenkamer (stemming)
  
7.19.Kwijting 2012: Economisch en Sociaal Comité (stemming)
  
7.20.Kwijting 2012: Comité van de Regio's (stemming)
  
7.21.Kwijting 2012: Europese ombudsman (stemming)
  
7.22.Kwijting 2012: Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (stemming)
  
7.23.Kwijting 2012: prestaties, financieel beheer en controle van de EU-agentschappen (stemming)
  
7.24.Kwijting 2012: Europees Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (stemming)
  
7.25.Kwijting 2012: Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (stemming)
  
7.26.Kwijting 2012: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (stemming)
  
7.27.Kwijting 2012: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (stemming)
  
7.28.Kwijting 2012: Europese Politieacademie (stemming)
  
7.29.Kwijting 2012: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (stemming)
  
7.30.Kwijting 2012: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (stemming)
  
7.31.Kwijting 2012: Europese Bankautoriteit (stemming)
  
7.32.Kwijting 2012: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (stemming)
  
7.33.Kwijting 2012: Europees Agentschap voor chemische stoffen (stemming)
  
7.34.Kwijting 2012: Europees Milieuagentschap (stemming)
  
7.35.Kwijting 2012: Europees Bureau voor visserijcontrole (stemming)
  
7.36.Kwijting 2012: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (stemming)
  
7.37.Kwijting 2012: Europees Instituut voor gendergelijkheid (stemming)
  
7.38.Kwijting 2012: Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (stemming)
  
7.39.Kwijting 2012: Europees Instituut voor innovatie en technologie (stemming)
  
7.40.Kwijting 2012: Europees Geneesmiddelenbureau (stemming)
  
7.41.Kwijting 2012: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (stemming)
  
7.42.Kwijting 2012: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (stemming)
  
7.43.Kwijting 2012: Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (stemming)
  
7.44.Kwijting 2012: Europees Spoorwegbureau (stemming)
  
7.45.Kwijting 2012: Europese Autoriteit voor effecten en markten (stemming)
  
7.46.Kwijting 2012: Europese Stichting voor opleiding (stemming)
  
7.47.Kwijting 2012: Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (stemming)
  
7.48.Kwijting 2012: Voorzieningsagentschap van Euratom (stemming)
  
7.49.Kwijting 2012: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (stemming)
  
7.50.Kwijting 2012: Eurojust (stemming)
  
7.51.Kwijting 2012: Europol (stemming)
  
7.52.Kwijting 2012: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (stemming)
  
7.53.Kwijting 2012: Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen (stemming)
  
7.54.Kwijting 2012: Europees GNSS-Agentschap (stemming)
  
7.55.Kwijting 2012: Gemeenschappelijke Onderneming Artemis (stemming)
  
7.56.Kwijting 2012: Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky (stemming)
  
7.57.Kwijting 2012: Gemeenschappelijke Onderneming Eniac (stemming)
  
7.58.Kwijting 2012: Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof (stemming)
  
7.59.Kwijting 2012: Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen (stemming)
  
7.60.Kwijting 2012: Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie (stemming)
  
7.61.Kwijting 2012: Gemeenschappelijke Onderneming SESAR (stemming)
  
7.62.Jaarverslag 2012 over de bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie - fraudebestrijding (stemming)
  
7.63.Situatie in Iran (stemming)
 8.Samenstelling commissies en delegaties
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 11.Ingekomen stukken
 12.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 13.Rooster van de volgende vergaderingen
 14.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Othmar KARAS
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 08.30 uur geopend.


2. Gedelegeerde handelingen (artikel 87 bis van het Reglement)

De volgende ontwerpen van gedelegeerde handelingen zijn aan het Parlement toegezonden:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie ter aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad met procedureregels betreffende door de Europese Autoriteit voor effecten en markten aan transactieregisters opgelegde geldboeten, met inbegrip van bepalingen inzake het recht van verweer en termijnbepalingen (C(2014)01537 – 2014/2682(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: drie maanden vanaf de datum van ontvangst van 13 maart 2014
verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 223/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen ((C(2014)01627 – 2014/2676(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden, vanaf de datum van ontvangst van 13 maart 2014
verwezen naar ten principale: EMPL

- Gedelegeerde richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van bijlage IV bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor lood in geplatineerde platinaelektroden voor gebruik bij metingen van geleidbaarheid (C(2014)01628 – 2014/2677(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden vanaf de datum van ontvangst van 13 maart 2014
verwezen naar ten principale: ENVI

- Gedelegeerde richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor lood in soldeer en afwerkingen van de uiteinden van elektrische en elektronische componenten en afwerkingen van printplaten voor gebruik in ontstekingsmodules en andere elektrische en elektronische regelsystemen voor motoren (C(2014)01629 – 2014/2678(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden vanaf de datum van ontvangst van 13 maart 2014
verwezen naar ten principale: ENVI

- Gedelegeerde richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van bijlage IV bij Richtlijn2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor kwik in fluorescentielampen met koude cathode (CCFL's) voor lcd-beeldschermen met achtergrondverlichting met niet meer dan 5mg kwik per lamp voor gebruik in industriële meet- en regelapparatuur die vóór 22 juli 2017 in de handel is gebracht (C(2014)01633 – 2014/2687(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden, vanaf de datum van ontvangst van 13 maart 2014
verwezen naar ten principale: ENVI

- Gedelegeerde richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van bijlage IV bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor lood in connectorsystemen met buigzame pinnen, andere dan van het type C-press, voor gebruik in industriële meet- en regelapparatuur (C(2014)01636 – 2014/2684(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden, vanaf de datum van ontvangst van 13 maart 2014
verwezen naar ten principale: ENVI

- Gedelegeerde richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van bijlage IV bij Richtlijn2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor lood in diëlektrische keramiek in condensatoren voor een nominale spanning van minder dan 125 V wisselstroom of 250 V gelijkstroom voor industriële meet- en regelapparatuur (C(2014)01637 – 2014/2685(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden, vanaf de datum van ontvangst van 13 maart 2014
verwezen naar ten principale: ENVI

- Gedelegeerde richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van bijlage IV bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor lood in microkanaalplaten (MKP's) (C(2014)01641 – 2014/2671(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden, vanaf de datum van ontvangst van 13 maart 2014
verwezen naar ten principale: ENVI

- Gedelegeerde richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van bijlage IV bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor lood in soldeer in een interface van SDE's met een groot oppervlak (C(2014)01642 – 2014/2683(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden, vanaf de datum van ontvangst van 13 maart 2014
verwezen naar ten principale: ENVI

- Gedelegeerde richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor kwik in handgemaakte lichtbuizen voor gebruik in uithangborden, decoratieve of architecturale en gespecialiseerde verlichting en verlichtingskunst (C(2014)01645 – 2014/2686(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden, vanaf de datum van ontvangst van 13 maart 2014
verwezen naar ten principale: ENVI

Ontwerpen van gedelegeerde handelingen waarvoor de termijn voor de indiening van bezwaren is verlengd:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie betreffende de voorwaarden voor het beschikbaar stellen van prestatieverklaringen van bouwproducten op een website (C(2013)07086 – 2013/2928(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: drie maanden, vanaf de datum van ontvangst van 30 oktober 2013.
Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren met drie maanden op verzoek van de Raad.
verwezen naar ten principale: IMCO

- Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen voor het vaststellen van de soorten beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (C(2013)09098 – 2013/3001(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: drie maanden, vanaf de datum van ontvangst van 17 december 2013.
Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren met drie maanden op verzoek van het Europees Parlement.
verwezen naar ten principale: ECON (artikel 50 van het Reglement), JURI (artikel 50 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie houdende aanvulling van Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen met betrekking tot kwalitatieve en passende kwantitatieve criteria tot vaststelling van de categorieën van medewerkers wier beroepswerkzaamheden het risicoprofiel van een instelling materieel beïnvloeden (C(2014)01332 – 2014/2621(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: een maand, vanaf de datum van ontvangst van 14 maart 2014.
Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren met een maand op verzoek van het Europees Parlement.
verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen ter specificatie van de informatie die de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van herkomst en van ontvangst aan elkaar verstrekken (C(2014)01554 – 2014/2660(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: een maand, vanaf de datum van ontvangst van 12 maart 2014.
Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren met een maand op verzoek van het Europees Parlement.
verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen voor niet-deltarisico van opties in het kader van de standaardbenadering voor marktrisico (C(2014)01556 – 2014/2662(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: een maand, vanaf de datum van ontvangst van 12 maart 2014.
Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren met een maand op verzoek van het Europees Parlement.
verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van technische reguleringsnormen voor het beoordelen van het wezenlijke karakter van uitbreidingen en wijzigingen van de interneratingbenadering en de geavanceerde meetbenadering (C(2014)01551 – 2014/2663(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: een maand, vanaf de datum van ontvangst van 12 maart 2014.
Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren met een maand op verzoek van het Europees Parlement.
verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen tot nadere omschrijving van materiële blootstellingen en tot vaststelling van drempels voor interne benaderingen van het specifieke risico in de handelsportefeuille C(2014)01561 2014/2664(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: een maand, vanaf de datum van ontvangst van 12 maart 2014.
Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren met een maand op verzoek van het Europees Parlement.
verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen om uit te maken wat moet worden verstaan onder nauwe overeenstemming tussen de waarde van gedekte obligaties van een instelling en de waarde van de activa van de instelling (C(2014)01553 – 2014/2665(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: een maand, vanaf de datum van ontvangst van 12 maart 2014.
Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren met een maand op verzoek van het Europees Parlement.
verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen wat de specificatie betreft van de instrumenten die een goede weerspiegeling zijn van de kredietkwaliteit van de instelling in het kader van de lopende bedrijfsuitoefening en die mogen worden gebruikt voor de uitkering van een variabele beloning (C(2014)01550 – 2014/2666(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: een maand, vanaf de datum van ontvangst van 12 maart 2014.
Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren met een maand op verzoek van het Europees Parlement.
verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen voor de definitie van "markt" (C(2014)01552 – 2014/2673(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: een maand, vanaf de datum van ontvangst van 13 maart 2014.
Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren met een maand op verzoek van het Europees Parlement.
verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen voor het bepalen van vervangende spread en beperkte kleinere portefeuilles voor risico van aanpassing van de kredietwaardering (C(2014)01555 – 2014/2674(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: een maand, vanaf de datum van ontvangst van 13 maart 2014.
Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren met een maand op verzoek van het Europees Parlement.
verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie houdende aanvulling van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen tot vaststelling van de vereisten inzake blootstellingen aan overgedragen kredietrisico voor als belegger, sponsor, initiator of oorspronkelijke kredietverstrekker optredende instellingen (C(2014)01557 – 2014/2675(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: een maand, vanaf de datum van ontvangst van 13 maart 2014.
Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren met een maand op verzoek van het Europees Parlement.
verwezen naar ten principale: ECON


3. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Richtlijn van de Commissie tot wijziging van Richtlijn 96/98/EG van de Raad inzake uitrusting van zeeschepen (D031588/04 - 2014/2669(RPS) - termijn: 14/6/2014)
verwezen naar ten principale: TRAN

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat de levensmiddelencategorieën van vlees en het gebruik van bepaalde levensmiddelenadditieven in vleesbereidingen betreft (D031939/03 - 2014/2668(RPS) - termijn: 14/5/2014)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor ethoxysulfuron, metsulfuron-methyl, nicosulfuron, prosulfuron, rimsulfuron, sulfosulfuron en thifensulfuron-methyl in of op bepaalde producten (D032073/03 - 2014/2688(RPS) - termijn: 19/5/2014)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen III en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor sinaasappelolie, Phlebiopsis gigantea, gibberellinezuur, Paecilomyces fumosoroseus stam FE 9901, Spodoptera littoralis kernpolyedervirus, Spodoptera exigua kernpolyedervirus, Bacillus firmus I-1582, S abscisinezuur, L ascorbinezuur en Helicoverpa armigera kernpolyedervirus in of op bepaalde producten (D032083/03 - 2014/2681(RPS) - termijn: 14/5/2014)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 211/2013 betreffende de certificeringsvoorschriften voor de invoer in de Unie van kiemgroenten en voor de productie van kiemgroenten bestemde zaden (D032107/02 - 2014/2667(RPS) - termijn: 14/6/2014)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot vervanging van bijlage VII bij Verordening (EU) nr. 601/2012 wat betreft de minimale analysefrequenties (D032367/01 - 2014/2680(RPS) - termijn: 14/6/2014)
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: ITRE

- Verordening van de Commissie tot aanpassing aan de technische vooruitgang van Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad betreffende het controleapparaat in het wegvervoer (D032390/01 - 2014/2672(RPS) - termijn: 14/6/2014)
verwezen naar ten principale: TRAN

- Verordening van de Commissie tot opstelling voor 2014 van de "Prodcom-lijst" van industriële producten overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 3924/91 van de Raad (D032483/01 - 2014/2679(RPS) - termijn: 14/6/2014)
verwezen naar ten principale: ITRE


4. Voornaamste aspecten en fundamentele keuzen op het gebied van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid en het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (artikel 36 VEU) - De alomvattende aanpak van de EU en de coherentie van het externe optreden van de EU (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Voornaamste aspecten en fundamentele keuzen op het gebied van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid en het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (artikel 36 VEU) (2013/2633(RSP))

Verslag over de alomvattende aanpak van de EU en de gevolgen ervan voor de coherentie van het externe optreden van de EU [2013/2146(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Arnaud Danjean (A7-0138/2014)

Catherine Ashton (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Arnaud Danjean leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Ricardo Cortés Lastra (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Minodora Cliveti (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, namens de PPE-Fractie, Ana Gomes, namens de S&D-Fractie, Annemie Neyts-Uyttebroeck, namens de ALDE-Fractie, Reinhard Bütikofer, namens de Verts/ALE-Fractie, Geoffrey Van Orden, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van William (The Earl of) Dartmouth, Sabine Lösing, namens de GUE/NGL-Fractie, William (The Earl of) Dartmouth, namens de EFD-Fractie, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Reinhard Bütikofer en Charles Goerens, Nick Griffin, niet-fractiegebonden lid, Krzysztof Lisek, Ioan Mircea Paşcu, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Franz Obermayr, Norica Nicolai, Indrek Tarand, Ruža Tomašić, Willy Meyer, Cristian Dan Preda, María Muñiz De Urquiza, Andrew Duff, Mark Demesmaeker, Francisco José Millán Mon, Marek Siwiec, Marietje Schaake, Anna Ibrisagic, Liisa Jaakonsaari, Charles Goerens, Alojz Peterle, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Davor Ivo Stier en Eduard Kukan.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Tonino Picula, Andrew Henry William Brons en Nikola Vuljanić.

Het woord wordt gevoerd door Arnaud Danjean en Catherine Ashton.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.10 van de notulen van 3.4.2014.

VOORZITTER: Alejo VIDAL-QUADRAS
Ondervoorzitter


5. Situatie in Iran (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Situatie in Iran (2014/2625(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (fungerend voorzitter van de Raad) legt de verklaring af namens Catherine Ashton (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid).

Het woord wordt gevoerd door Tunne Kelam, namens de PPE-Fractie, María Muñiz De Urquiza, namens de S&D-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Isabelle Durant, namens de Verts/ALE-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie, Nikolaos Salavrakos, namens de EFD-Fractie, Ewald Stadler, niet-fractiegebonden lid, Krzysztof Lisek, Josef Weidenholzer, Peter van Dalen, Tunne Kelam, om een "blauwe kaart"-vraag te stellen Josef Weidenholzer die hierop ingaat, Bastiaan Belder, Andrew Henry William Brons, Potito Salatto, Libor Rouček, Derk Jan Eppink, Paweł Zalewski, Ana Gomes en Oldřich Vlasák.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Richard Howitt, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Oreste Rossi, Paul Murphy en Franz Obermayr.

Het woord wordt gevoerd door Dimitrios Kourkoulas.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- María Muñiz De Urquiza, namens de Commissie AFET, over de EU-strategie ten aanzien van Iran 2014/2625(RSP) (B7-0279/2014)

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.63 van de notulen van 3.4.2014.


6. Communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik ***II (debat)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik [18086/1/2013 - C7-0093/2014 - 2011/0310(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Christofer Fjellner (A7-0236/2014)

Christofer Fjellner licht de aanbeveling voor de tweede lezing toe.

Het woord wordt gevoerd door Karel De Gucht (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Jörg Leichtfried, namens de S&D-Fractie, Niccolò Rinaldi, namens de ALDE-Fractie, Paul Murphy, namens de GUE/NGL-Fractie, en George Sabin Cutaş.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Franz Obermayr.

Het woord wordt gevoerd door Karel De Gucht en Christofer Fjellner.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.1 van de notulen van 3.4.2014.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 11.25 uur onderbroken en om 11.30 uur hervat.)


VOORZITTER: Anni PODIMATA
Ondervoorzitter

7. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


7.1. Communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik [18086/1/2013 - C7-0093/2014 - 2011/0310(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Christofer Fjellner (A7-0236/2014)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

STANDPUNT VAN DE RAAD

Goedgekeurd (P7_TA(2014)0277)


7.2. Handel in broeikasgasemissierechten (emissies van de internationale luchtvaart) ***I (stemming)

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap, met het oog op de tenuitvoerlegging tegen 2020 van een internationale overeenkomst die op emissies van de internationale luchtvaart wereldwijd één marktgebaseerde maatregel toepast [COM(2013)0722 - C7-0374/2013 - 2013/0344(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Peter Liese (A7-0079/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2014)0278)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0278)


7.3. Interbancaire vergoedingen voor op kaarten gebaseerde betalingstransacties ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende interbancaire vergoedingen voor op kaarten gebaseerde betalingstransacties [COM(2013)0550 - C7-0241/2013- 2013/0265(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Pablo Zalba Bidegain (A7-0167/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2014)0279)

Pablo Zalba Bidegain (rapporteur) stelt voor de stemming over de ontwerpwetgevingsresolutie overeenkomstig artikel 57, lid 2, van het Reglement uit te stellen.

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan dit voorstel. De zaak wordt dus geacht voor een nieuwe behandeling naar de bevoegde commissie te zijn terugverwezen.


7.4. Betalingsdiensten in de interne markt ***I (stemming)

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van de Richtlijnen 2002/65/EG, 2013/36/EU en 2009/110/EG en houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG [COM(2013)0547 - C7-0230/2013 - 2013/0264(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Diogo Feio (A7-0169/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2014)0280)

Diogo Feio (rapporteur) stelt voor de stemming over de ontwerpwetgevingsresolutie overeenkomstig artikel 57, lid 2, van het Reglement uit te stellen.

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan dit voorstel. De zaak wordt dus geacht voor een nieuwe behandeling naar de bevoegde commissie te zijn terugverwezen.


7.5. Europese interne markt voor elektronische communicatie ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van maatregelen inzake de Europese interne markt voor elektronische communicatie en om een connectief continent tot stand te brengen alsmede tot wijziging van Richtlijnen 2002/20/EG, 2002/21/EG en 2002/22/EG en Verordeningen (EG) nr. 1211/2009 en (EU) nr. 531/2012 [COM(2013)0627 - C7-0267/2013 - 2013/0309(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Pilar del Castillo Vera (A7-0190/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2014)0281)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0281)

Het woord werd gevoerd door:

Pilar del Castillo Vera (rapporteur), na de stemming.


7.6. Elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt [COM(2012)0238 - C7-0133/2012 - 2012/0146(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Marita Ulvskog (A7-0365/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2014)0282)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0282)


7.7. Wettelijke controles van organisaties van openbaar belang ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang [COM(2011)0779 - C7-0470/2011 - 2011/0359(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Sajjad Karim (A7-0177/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2014)0283)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0283)


7.8. Wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen [COM(2011)0778 - C7-0461/2011 - 2011/0389(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Sajjad Karim (A7-0171/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2014)0284)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0284)


7.9. Verlaging of afschaffing van douanerechten op goederen van oorsprong uit Oekraïne ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot verlaging of afschaffing van douanerechten op goederen van oorsprong uit Oekraïne [COM(2014)0166 - C7-0103/2014 - 2014/0090(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Paweł Zalewski (A7-0238/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Aangenomen (P7_TA(2014)0285)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0285)


7.10. De alomvattende aanpak van de EU en de coherentie van het externe optreden van de EU (stemming)

Verslag over de alomvattende aanpak van de EU en de gevolgen ervan voor de coherentie van het externe optreden van de EU [2013/2146(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Arnaud Danjean (A7-0138/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0286)


7.11. Kwijting 2012: Europese Commissie en uitvoerende agentschappen (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2012, afdeling III – Commissie en uitvoerende agentschappen [COM(2013)0570 - C7-0273/2013 - 2013/2195(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Markus Pieper (A7-0242/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2014)0287)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0287)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage VI, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


7.12. Speciale verslagen van de Rekenkamer in het kader van de kwijting 2012 aan de Commissie (stemming)

Verslag over de speciale verslagen van de Rekenkamer in de context van de verlening van kwijting aan de Commissie voor 2012 [2013/2260(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Markus Pieper (A7-0222/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2014)0288)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0288)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage VI, artikel 5, lid 1, van het Reglement)

Het woord werd gevoerd door:

Markus Pieper (rapporteur) om twee mondelinge amendementen in te dienen respectievelijk op de paragrafen 283 en 284, die in aanmerking werden genomen.


7.13. Kwijting 2012: Europees Parlement (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2012, Afdeling I – Europees Parlement [COM(2013)0570 - C7-0274/2013 - 2013/2196(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Cătălin Sorin Ivan (A7-0246/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2014)0289)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage VI, artikel 5, lid 1, van het Reglement)

Het woord wordt gevoerd door:

Ingeborg Gräßle, om zich uit te spreken tegen het besluit van de Voorzitter om paragraaf 47 niet ontvankelijk te verklaren, overeenkomstig artikel 20 van het Reglement (de Voorzitter licht artikel 20 van het Reglement toe), Bart Staes (namens Michael Theurer, voorzitter van de Commissie CONT), eveneens om zich tegen dit besluit uit te spreken (de Voorzitter verklaart dat het besluit van de Voorzitter vaststaat);

Edward McMillan-Scott;

Hans-Peter Mayer, om te verzoeken de eindstemming uit te stellen tot de volgende vergaderperiode, Bart Staes, om het verzoek te steunen, en Jens Geier, tegen het verzoek. Het Parlement hecht bij ES (431 voor, 154 tegen, 13 onthoudingen) zijn goedkeuring aan het verzoek;

Lucas Hartong.


7.14. Kwijting 2012: achtste, negende en tiende Europees Ontwikkelingfonds (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het achtste, negende en tiende Europees Ontwikkelingsfonds voor het begrotingsjaar 2012 [COM(2013)0541 - C7-0283/2013 - 2013/2206(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Jan Mulder (A7-0176/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2014)0290)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0290)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage VI, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


7.15. Kwijting 2012: Europese Raad en Raad (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2012, Afdeling II – Europese Raad en Raad [COM(2013)0570 - C7-0275/2013 - 2013/2197(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bogusław Sonik (A7-0189/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2014)0291)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0291)

De kwijting en de afsluiting van de rekeningen worden uitgesteld (zie bijlage VI, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


7.16. Kwijting 2012: Europese Dienst voor extern optreden (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2012, Afdeling X – Europese Dienst voor extern optreden [COM(2013)0570 - C7-0282/2013 - 2013/2205(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Tamás Deutsch (A7-0199/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2014)0292)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0292)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage VI, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


7.17. Kwijting 2012: Hof van Justitie (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2012, afdeling IV – Hof van Justitie [COM(2013)0570 - C7-0276/2013 - 2013/2199(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Tamás Deutsch (A7-0213/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 17)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2014)0293)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0293)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage VI, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


7.18. Kwijting 2012: Rekenkamer (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2012, afdeling V – Rekenkamer [COM(2013)0570 - C7-0277/2013 - 2013/2200(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Tamás Deutsch (A7-0212/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 18)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2014)0294)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0294)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage VI, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


7.19. Kwijting 2012: Economisch en Sociaal Comité (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2012, Afdeling VI – Europees Economisch en Sociaal Comité [COM(2013)0570 - C7-0278/2013 - 2013/2201(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bogusław Sonik (A7-0218/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 19)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2014)0295)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0295)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage VI, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


7.20. Kwijting 2012: Comité van de Regio's (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2012, Afdeling VII – Comité van de Regio's [COM(2013)0570 - C7-0279/2013 - 2013/2202(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bogusław Sonik (A7-0226/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 20)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2014)0296)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0296)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage VI, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


7.21. Kwijting 2012: Europese ombudsman (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2012, Afdeling VIII – Europese Ombudsman [COM(2013)0570 - C7-0280/2013 - 2013/2203(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bogusław Sonik (A7-0225/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 21)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2014)0297)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0297)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage VI, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


7.22. Kwijting 2012: Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2012, Afdeling IX – Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming [COM(2013)0570 - C7-0281/2013 - 2013/2204(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bogusław Sonik (A7-0228/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 22)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2014)0298)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0298)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage VI, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


7.23. Kwijting 2012: prestaties, financieel beheer en controle van de EU-agentschappen (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de agentschappen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2012: prestaties, financieel beheer en controle [2013/2256(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A7-0237/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 23)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0299)


7.24. Kwijting 2012: Europees Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators voor het begrotingsjaar 2012 [COM(2013)0570 - C7-0328/2013 - 2013/2240(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A7-0208/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 24)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2014)0300)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0300)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage VI, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


7.25. Kwijting 2012: Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie voor het begrotingsjaar 2012 [COM(2013)0570 - C7-0329/2013 - 2013/2241(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A7-0206/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 25)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2014)0301)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0301)

De kwijting en de afsluiting van de rekeningen worden uitgesteld (zie bijlage VI, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


7.26. Kwijting 2012: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2012 [COM(2013)0570 - C7-0292/2013 - 2013/2214(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A7-0205/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 26)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2014)0302)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0302)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage VI, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


7.27. Kwijting 2012: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding voor het begrotingsjaar 2012 [COM(2013)0570 - C7-0286/2013 - 2013/2208(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A7-0207/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 27)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2014)0303)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0303)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage VI, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


7.28. Kwijting 2012: Europese Politieacademie (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Politieacademie voor het begrotingsjaar 2012 [COM(2013)0570 - C7-0317/2013 - 2013/2229(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A7-0240/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 28)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2014)0304)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0304)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage VI, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


7.29. Kwijting 2012: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart voor het begrotingsjaar 2012 [COM(2013)0570 - C7-0297/2013 - 2013/2219(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A7-0221/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 29)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2014)0305)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0305)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage VI, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


7.30. Kwijting 2012: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken voor het begrotingsjaar 2012 [COM(2013)0570 - C7-0333/2013 - 2013/2245(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A7-0187/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 30)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2014)0306)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0306)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage VI, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


7.31. Kwijting 2012: Europese Bankautoriteit (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Bankautoriteit voor het begrotingsjaar 2012 [COM(2013)0570 - C7-0325/2013 - 2013/2237(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A7-0220/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 31)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2014)0307)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0307)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage VI, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


7.32. Kwijting 2012: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding voor het begrotingsjaar 2012 [COM(2013)0570 - C7-0299/2013 - 2013/2221(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A7-0224/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 32)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2014)0308)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0308)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage VI, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


7.33. Kwijting 2012: Europees Agentschap voor chemische stoffen (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2012 [COM(2013)0570 - C7-0321/2013 - 2013/2233(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A7-0229/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 33)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2014)0309)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0309)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage VI, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


7.34. Kwijting 2012: Europees Milieuagentschap (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2012 [COM(2013)0570 - C7-0290/2013 - 2013/2212(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A7-0235/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 34)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2014)0310)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0310)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage VI, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


7.35. Kwijting 2012: Europees Bureau voor visserijcontrole (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Bureau voor visserijcontrole voor het begrotingsjaar 2012 [COM(2013)0570 - C7-0320/2013 - 2013/2232(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A7-0233/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 35)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2014)0311)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0311)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage VI, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


7.36. Kwijting 2012: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voor het begrotingsjaar 2012 [COM(2013)0570 - C7-0298/2013 - 2013/2220(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A7-0219/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 36)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2014)0312)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0312)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage VI, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


7.37. Kwijting 2012: Europees Instituut voor gendergelijkheid (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Instituut voor gendergelijkheid voor het begrotingsjaar 2012 [COM(2013)0570 - C7-0324/2013 - 2013/2236(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A7-0230/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 37)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2014)0313)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0313)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage VI, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


7.38. Kwijting 2012: Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen voor het begrotingsjaar 2012 [COM(2013)0570 - C7-0326/2013 - 2013/2238(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A7-0232/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 38)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2014)0314)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0314)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage VI, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


7.39. Kwijting 2012: Europees Instituut voor innovatie en technologie (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Instituut voor innovatie en technologie voor het begrotingsjaar 2012 [COM(2013)0570 - C7-0330/2013 - 2013/2242(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A7-0234/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 39)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2014)0315)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0315)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage VI, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


7.40. Kwijting 2012: Europees Geneesmiddelenbureau (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Geneesmiddelenbureau voor het begrotingsjaar 2012 [COM(2013)0570 - C7-0293/2013 - 2013/2215(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A7-0227/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 40)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2014)0316)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0316)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage VI, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


7.41. Kwijting 2012: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2012 [COM(2013)0570 - C7-0289/2013 - 2013/2211(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A7-0185/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 41)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2014)0317)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0317)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage VI, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


7.42. Kwijting 2012: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2012 [COM(2013)0570 - C7-0296/2013 - 2013/2218(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A7-0196/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 42)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2014)0318)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0318)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage VI, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


7.43. Kwijting 2012: Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2012 [COM(2013)0570 - C7-0300/2013 - 2013/2222(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A7-0194/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 43)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2014)0319)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0319)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage VI, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


7.44. Kwijting 2012: Europees Spoorwegbureau (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Spoorwegbureau voor het begrotingsjaar 2012 [COM(2013)0570 - C7-0316/2013 - 2013/2228(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A7-0209/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 44)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2014)0320)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0320)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage VI, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


7.45. Kwijting 2012: Europese Autoriteit voor effecten en markten (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor effecten en markten voor het begrotingsjaar 2012 [COM(2013)0570 - C7-0327/2013 - 2013/2239(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A7-0231/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 45)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2014)0321)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0321)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage VI, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


7.46. Kwijting 2012: Europese Stichting voor opleiding (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2012 [COM(2013)0570 - C7-0295/2013 - 2013/2217(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A7-0182/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 46)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2014)0322)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0322)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage VI, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


7.47. Kwijting 2012: Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2012 [COM(2013)0570 - C7-0291/2013 - 2013/2213(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A7-0193/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 47)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2014)0323)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0323)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage VI, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


7.48. Kwijting 2012: Voorzieningsagentschap van Euratom (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Voorzieningsagentschap van Euratom voor het begrotingsjaar 2012 [COM(2013)0570 - C7-0322/2013 - 2013/2234(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A7-0180/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 48)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2014)0324)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0324)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage VI, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


7.49. Kwijting 2012: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2012 [COM(2013)0570 - C7-0288/2013 - 2013/2210(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A7-0183/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 49)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2014)0325)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0325)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage VI, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


7.50. Kwijting 2012: Eurojust (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van Eurojust voor het begrotingsjaar 2012 [COM(2013)0570 - C7-0294/2013 - 2013/2216(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A7-0186/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 50)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2014)0326)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0326)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage VI, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


7.51. Kwijting 2012: Europol (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Politiedienst Europol voor het begrotingsjaar 2012 [COM(2013)0570 - C7-0323/2013 - 2013/2235(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A7-0179/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 51)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2014)0327)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0327)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage VI, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


7.52. Kwijting 2012: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten voor het begrotingsjaar 2012 [COM(2013)0570 - C7-0287/2013 - 2013/2209(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A7-0184/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 52)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2014)0328)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0328)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage VI, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


7.53. Kwijting 2012: Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2012 [COM(2013)0570 - C7-0318/2013 - 2013/2230(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A7-0181/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 53)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2014)0329)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0329)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage VI, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


7.54. Kwijting 2012: Europees GNSS-Agentschap (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2012 [COM(2013)0570 - C7-0319/2013 - 2013/2231(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A7-0223/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 54)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2014)0330)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0330)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage VI, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


7.55. Kwijting 2012: Gemeenschappelijke Onderneming Artemis (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de gemeenschappelijke onderneming Artemis voor het begrotingsjaar 2012 [COM(2013)0570 - C7-0338/2013 - 2013/2250(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Paul Rübig (A7-0203/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 55)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2014)0331)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0331)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage VI, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


7.56. Kwijting 2012: Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky voor het begrotingsjaar 2012 [COM(2013)0570 - C7-0337/2013 - 2013/2249(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Paul Rübig (A7-0210/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 56)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2014)0332)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0332)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage VI, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


7.57. Kwijting 2012: Gemeenschappelijke Onderneming Eniac (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de gemeenschappelijke onderneming Eniac voor het begrotingsjaar 2012 [COM(2013)0570 - C7-0341/2013 - 2013/2253(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Paul Rübig (A7-0204/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 57)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2014)0333)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0333)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage VI, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


7.58. Kwijting 2012: Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof voor het begrotingsjaar 2012 [COM(2013)0570 - C7-0340/2013 - 2013/2252(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Paul Rübig (A7-0202/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 58)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2014)0334)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0334)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage VI, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


7.59. Kwijting 2012: Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen voor het begrotingsjaar 2012 [COM(2013)0570 - C7-0339/2013 - 2013/2251(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Paul Rübig (A7-0200/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 59)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2014)0335)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0335)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage VI, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


7.60. Kwijting 2012: Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie voor het begrotingsjaar 2012 [COM(2013)0570 - C7-0335/2013 - 2013/2247(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Paul Rübig (A7-0198/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 60)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2014)0336)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0336)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage VI, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


7.61. Kwijting 2012: Gemeenschappelijke Onderneming SESAR (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de gemeenschappelijke onderneming SESAR voor het begrotingsjaar 2012 [COM(2013)0570 - C7-0336/2013 - 2013/2248(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Paul Rübig (A7-0197/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 61)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2014)0337)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0337)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage VI, artikel 5, lid 1, van het Reglement)


7.62. Jaarverslag 2012 over de bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie - fraudebestrijding (stemming)

Verslag over het jaarverslag 2012 over de bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie - fraudebestrijding [2013/2132(INI)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A7-0195/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 62)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0338)


7.63. Situatie in Iran (stemming)

Ontwerpresolutie B7-0279/2014

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 63)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0339).


8. Samenstelling commissies en delegaties

Op verzoek van de EFD-Fractie bekrachtigt het Parlement de volgende benoeming:

Commissie JURI: Francesco Enrico Speroni is niet langer lid.


9. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 170 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Het woord wordt gevoerd door Jean-Pierre Audy.

(Stemmingen van woensdag 2 april 2014)

Verslag Niccolò Rinaldi - A7-0308/2013
Marino Baldini

Verslag Dagmar Roth-Behrendt - A7-0324/2013
Biljana Borzan en Elisabetta Gardini

Verslag Luigi Berlinguer, Juan Fernando López Aguilar en Carlo Casini - A7-0153/2014
Zdravka Bušić, Krisztina Morvai en Marino Baldini

(Stemmingen van donderdag 3 april 2014)

Verslag Pilar del Castillo Vera - A7-0190/2014
Phil Bennion en Davor Ivo Stier

Verslag Paweł Zalewski - A7-0238/2014
Krisztina Morvai

Verslag Arnaud Danjean - A7-0138/2014
Charles Tannock

Verslag Tamás Deutsch - A7-0199/2014
Biljana Borzan

Verslag Bogusław Sonik - A7-0226/2014
Marino Baldini.


10. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van de bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


11. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 08/2014 - Afdeling III – Commissie (N7-0061/2014 - C7-0131/2014 - 2014/2033(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een rondreisvisum en tot wijziging van de Schengenuitvoeringsovereenkomst en van de Verordeningen (EG) nr.562/2006 en (EG) nr. 767/2008 (COM(2014)0163 - C7-0135/2014 - 2014/0095(COD))
Overeenkomstig artikel 304, lid 1, van het Verdrag zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

DEVE, AFET

2) van de leden, ontwerpresoluties (artikel 120 van het Reglement)

- Philip Claeys en Marine Le Pen. Ontwerpresolutie over de afschaffing van de Europese dienst voor extern optreden (B7-0269/2014)

verwezen naar

ten principale :

AFET

advies :

AFCO

- Philip Claeys en Marine Le Pen. Ontwerpresolutie over de afschaffing van het Comité van de Regio's (B7-0270/2014)

verwezen naar

ten principale :

AFCO

advies :

REGI

- Philip Claeys en Marine Le Pen. Ontwerpresolutie over de afschaffing van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) (B7-0271/2014)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

AFET

- Philip Claeys en Marine Le Pen. Ontwerpresolutie over de afschaffing van het Europees Economisch en Sociaal Comité (B7-0272/2014)

verwezen naar

ten principale :

AFCO

advies :

EMPL, ECON

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de verkeersveiligheid in Europa (B7-0274/2014)

verwezen naar

ten principale :

TRAN

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de clausule inzake meest begunstigde natie en de bescherming van het hotelwezen in Europa (B7-0275/2014)

verwezen naar

ten principale :

IMCO

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de gevolgen van het Zwitserse referendum voor het Europese immigratiebeleid (B7-0276/2014)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

EMPL

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over bestrijding van dumping in de sector konijnenvlees in Italië (B7-0277/2014)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over reglementering van de activiteiten van sekswerkers in Europa (B7-0278/2014)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

advies :

FEMM

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de herdenking van de Eerste Wereldoorlog op de Monte Grappa (B7-0280/2014)

verwezen naar

ten principale :

CULT

advies :

REGI


12. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 179, lid 2, van het Reglement zullen de notulen van de huidige vergadering en de notulen van de vergadering van gisteren aan het begin van de volgende vergadering aan het Parlement ter goedkeuring worden voorgelegd.

Met instemming van het Parlement zullen de aangenomen teksten nu al worden toegezonden aan degenen voor wie zij bestemd zijn.


13. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats van 14 april 2014 t/m 17 april 2014.


14. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

De vergadering wordt om 13.20 uur gesloten.

Klaus Welle

Martin Schulz

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Allam, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Baldini, Balz, Bánki, Barbagallo, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Childers, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Backer, De Castro, De Keyser, Delvaux, Demesmaeker, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Färm, Feio, Fernandes, Ferreira Elisa, Fidanza, Fisas Ayxela, Flasarová, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Haug, Häusling, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jadot, Jędrzejewska, Jeggle, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva Kekuš, Klute, Koch, Koewius, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, La Via, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McClarkin, McIntyre, McMillan-Scott, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Meissner, Mélenchon, Melo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Neuser, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nitras, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Omarjee, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Pakarinen, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panayotova, Papadopoulou, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Poręba, Pöttering, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stoyanov, Strejček, Striffler, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Thein, Theocharous, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulvskog, Urutchev, Vaidere, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Weber Henri, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver

Afwezig met kennisgeving

Bufton, Dehaene, Mirsky, Papastamkos, Scurria, Tzavela

Juridische mededeling - Privacybeleid