Indeks 
Protokół
PDF 285kWORD 270k
Czwartek, 3 kwietnia 2014 r. - Bruksela
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Akty delegowane (art. 87a Regulaminu)
 3.Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu)
 4.Główne aspekty i podstawowe wybory we wspólnej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa oraz wspólnej polityce bezpieczeństwa i obrony (artykuł 36 TUE) - Kompleksowe podejście UE a spójność działań zewnętrznych UE (debata)
 5.Sytuacja w Iranie (debata)
 6.Wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania ***II (debata)
 7.Głosowanie
  7.1.Wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania ***II (głosowanie)
  7.2.System handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych (emisje z międzynarodowego lotnictwa) ***I (głosowanie)
  7.3.Opłaty interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę ***I (głosowanie)
  7.4.Usługi płatnicze w ramach rynku wewnętrznego ***I (głosowanie)
  7.5.Europejski jednolity rynek łączności elektronicznej ***I (głosowanie)
  7.6.Identyfikacja elektroniczna i usługi zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym ***I (głosowanie)
  7.7.Ustawowe badania jednostek interesu publicznego ***I (głosowanie)
  7.8.Ustawowe badania rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych ***I (głosowanie)
  7.9.Obniżenie lub zniesienie należności celnych za towary pochodzące z Ukrainy ***I (głosowanie)
  7.10.Kompleksowe podejście UE a spójność działań zewnętrznych UE (głosowanie)
  7.11.Absolutorium za rok 2012: Komisja Europejska i agencje wykonawcze (głosowanie)
  7.12.Sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego w kontekście absolutorium dla Komisji za rok 2012 (głosowanie)
  7.13.Absolutorium za rok 2012: Parlament Europejski (głosowanie)
  7.14.Absolutorium za rok 2012: 8., 9. i 10. Europejski Fundusz Rozwoju (głosowanie)
  7.15.Absolutorium za rok 2012: Rada Europejska i Rada (głosowanie)
  7.16.Absolutorium za rok 2012: Europejska Służba Działań Zewnętrznych (głosowanie)
  7.17.Absolutorium za rok 2012: Trybunał Sprawiedliwości (głosowanie)
  7.18.Absolutorium za rok 2012: Trybunał Obrachunkowy (głosowanie)
  7.19.Absolutorium za rok 2012: Komitet Ekonomiczno-Społeczny (głosowanie)
  7.20.Absolutorium za rok 2012: Komitet Regionów (głosowanie)
  7.21.Absolutorium za rok 2012: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (głosowanie)
  7.22.Absolutorium za rok 2012: Europejski Inspektor Ochrony Danych (głosowanie)
  7.23.Absolutorium za rok 2012: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji UE (głosowanie)
  7.24.Absolutorium za rok 2012: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (głosowanie)
  7.25.Absolutorium za rok 2012: Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (głosowanie)
  7.26.Absolutorium za rok 2012: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (głosowanie)
  7.27.Absolutorium za rok 2012: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (głosowanie)
  7.28.Absolutorium za rok 2012: Europejskie Kolegium Policyjne (głosowanie)
  7.29.Absolutorium za rok 2012: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (głosowanie)
  7.30.Absolutorium za rok 2012: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (głosowanie)
  7.31.Absolutorium za rok 2012: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (głosowanie)
  7.32.Absolutorium za rok 2012: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (głosowanie)
  7.33.Absolutorium za rok 2012: Europejska Agencja Chemikaliów (głosowanie)
  7.34.Absolutorium za rok 2012: Europejska Agencja Środowiska (głosowanie)
  7.35.Absolutorium za rok 2012: Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (głosowanie)
  7.36.Absolutorium za rok 2012: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (głosowanie)
  7.37.Absolutorium za rok 2012: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (głosowanie)
  7.38.Absolutorium za rok 2012: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (głosowanie)
  7.39.Absolutorium za rok 2012: Europejski Instytut Innowacji i Technologii (głosowanie)
  7.40.Absolutorium za rok 2012: Europejska Agencja Leków (głosowanie)
  7.41.Absolutorium za rok 2012: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (głosowanie)
  7.42.Absolutorium za rok 2012: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (głosowanie)
  7.43.Absolutorium za rok 2012: Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (głosowanie)
  7.44.Absolutorium za rok 2012: Europejska Agencja Kolejowa (głosowanie)
  7.45.Absolutorium za rok 2012: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (głosowanie)
  7.46.Absolutorium za rok 2012: Europejska Fundacja Kształcenia (głosowanie)
  7.47.Absolutorium za rok 2012: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (głosowanie)
  7.48.Absolutorium za rok 2012: Agencja Dostaw Euratomu (głosowanie)
  7.49.Absolutorium za rok 2012: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (głosowanie)
  7.50.Absolutorium za rok 2012: Eurojust (głosowanie)
  7.51.Absolutorium za rok 2012: Europol (głosowanie)
  7.52.Absolutorium za rok 2012: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (głosowanie)
  7.53.Absolutorium za rok 2012: Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach (głosowanie)
  7.54.Absolutorium za rok 2012: Agencja Nadzoru Europejskiego GNSS (głosowanie)
  7.55.Absolutorium za rok 2012: Wspólne przedsiębiorstwo ARTEMIS (głosowanie)
  7.56.Absolutorium za rok 2012: Wspólne przedsiębiorstwo „Czyste niebo” (głosowanie)
  7.57.Absolutorium za rok 2012: Wspólne przedsiębiorstwo ENIAC (głosowanie)
  7.58.Absolutorium za rok 2012: Wspólne przedsiębiorstwo na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych (głosowanie)
  7.59.Absolutorium za rok 2012: Wspólne przedsiębiorstwo na rzecz inicjatywy w zakresie leków innowacyjnych (głosowanie)
  7.60.Absolutorium za rok 2012: Wspólne przedsięwzięcie na rzecz realizacji projektu ITER i rozwoju energii termojądrowej (głosowanie)
  7.61.Absolutorium za rok 2012: Wspólne przedsięwzięcie SESAR (głosowanie)
  7.62.Sprawozdanie roczne za rok 2012 dotyczące ochrony interesów finansowych UE – zwalczanie nadużyć finansowych (głosowanie)
  7.63.Sytuacja w Iranie (głosowanie)
 8.Skład komisji i delegacji
 9.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 11.Składanie dokumentów
 12.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 13.Kalendarz następnych posiedzeń
 14.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Othmar KARAS
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 8:30.


2. Akty delegowane (art. 87a Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów delegowanych:

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do przepisów proceduralnych dotyczących grzywien nakładanych na repozytoria transakcji przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, w tym przepisów dotyczących prawa do obrony i przepisów tymczasowych (C(2014)01537 – 2014/2682(DEA))

Termin zgłoszenia sprzeciwu: trzy miesięce, licząc od daty otrzymania 13 marca 2014 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (C(2014)01627 – 2014/2676(DEA))

Termin zgłoszenia sprzeciwu: dwa miesięce, licząc od daty otrzymania 13 marca 2014 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: EMPL

- Dyrektywa delegowana Komisji zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik IV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dla ołowiu w elektrodach z platyny platynizowanej wykorzystywanych do pomiarów przewodności właściwej (C(2014)01628 – 2014/2677(DEA))

Termin zgłoszenia sprzeciwu: dwa miesięce, licząc od daty otrzymania 13 marca 2014 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Dyrektywa delegowana Komisji zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dla ołowiu w spoiwach lutowniczych i wykończeniach końcówek elektrycznych i elektronicznych części składowych oraz wykończeniach płytek obwodów drukowanych wykorzystywanych w modułach zapłonowych i innych elektrycznych i elektronicznych systemach kontroli silników spalinowych (C(2014)01629 – 2014/2678(DEA))

Termin zgłoszenia sprzeciwu: dwa miesięce, licząc od daty otrzymania 13 marca 2014 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Dyrektywa delegowana Komisji zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik IV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dla rtęci w lampach fluorescencyjnych z zimną katodą (CCFL) do podświetlanych wyświetlaczy ciekłokrystalicznych o zawartości rtęci nieprzekraczającej 5 mg na lampę, wykorzystywanych w przyrządach do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych wprowadzonych do obrotu przed dniem 22 lipca 2017 r. (C(2014)01633 – 2014/2687(DEA))

Termin zgłoszenia sprzeciwu: dwa miesięce, licząc od daty otrzymania 13 marca 2014 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Dyrektyw delegowana Komisji zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik IV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dla ołowiu stosowanego w systemach złączy stykowych innych niż zgodne z technologią C-press, wykorzystywanych w przyrządach do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych (C(2014)01636 – 2014/2684(DEA))

Termin zgłoszenia sprzeciwu: dwa miesięce, licząc od daty otrzymania 13 marca 2014 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Dyrektywa delegowana Komisji zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik IV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia ołowiu w ceramicznych dielektrycznych elementach kondensatorów o napięciu znamionowym niższym niż 125 V AC lub 250 V DC stosowanych w przyrządach do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych (C(2014)01637 – 2014/2685(DEA))

Termin zgłoszenia sprzeciwu: dwa miesięce, licząc od daty otrzymania 13 marca 2014 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Dyrektywa delegowana Komisji zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik IV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dla ołowiu w płytkach mikrokanałowych (MCP) (C(2014)01641 – 2014/2671(DEA))

Termin zgłoszenia sprzeciwu: dwa miesięce, licząc od daty otrzymania 13 marca 2014 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Dyrektywa delegowana Komisji zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik IV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dla ołowiu w spoiwie lutowniczym w jednym interfejsie wielkopowierzchniowych SDE (C(2014)01642 – 2014/2683(DEA))

Termin zgłoszenia sprzeciwu: dwa miesięce, licząc od daty otrzymania 13 marca 2014 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Dyrektywa delegowana Komisji zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik III do dyrektywy 2011/65/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wyłączenia dla rtęci w wytwarzanych ręcznie świecących rurach wyładowczych (HLDT) stosowanych w instalacjach neonowych, oświetleniu dekoracyjnym lub architektonicznym oraz oświetleniu specjalistycznym i artystycznych instalacjach świetlnych (C(2014)01645 – 2014/2686(DEA))

Termin zgłoszenia sprzeciwu: dwa miesięce, licząc od daty otrzymania 13 marca 2014 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

Projekty aktów delegowanych, w stosunku do których przedłużono termin zgłaszania sprzeciwu:

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie warunków udostępniania deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych na stronie internetowej (C(2013)07086 – 2013/2928(DEA))

Termin zgłoszenia sprzeciwu: trzy miesięce, licząc od daty otrzymania 30 października 2013 r.
Przedłużenie terminu zgłoszenia sprzeciwu: trzy dodatkowe miesiące na wniosek Rady.

odesłano do komisji przedm. właśc.: IMCO

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych służących określeniu typów zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (C(2013)09098 – 2013/3001(DEA))

Termin zgłoszenia sprzeciwu: trzy miesięce, licząc od daty otrzymania 17 grudnia 2013 r.
Przedłużenie terminu zgłoszenia sprzeciwu: trzy dodatkowe miesiące na wniosek Parlamentu Europejskiego.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON (art. 50 Regulaminu), JURI (art. 50 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w odniesieniu do kryteriów jakościowych i właściwych kryteriów ilościowych ustalania kategorii pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka instytucji (C(2014)01332 – 2014/2621(DEA))

Termin zgłoszenia sprzeciwu: miesiąc, licząc od daty otrzymania 14 marca 2014 r.
Przedłużenie terminu zgłoszenia sprzeciwu: dodatkowy miesiąc na wniosek Parlamentu Europejskiego.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających informacje, które właściwe organy państw członkowskich pochodzenia i przyjmujących państw członkowskich przekazują sobie nawzajem (C(2014)01554 – 2014/2660(DEA))

Termin zgłoszenia sprzeciwu: miesiąc, licząc od daty otrzymania 12 marca 2014 r.
Przedłużenie terminu zgłoszenia sprzeciwu: dodatkowy miesiąc na wniosek Parlamentu Europejskiego.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących ryzyka związanego z opcjami innego niż ryzyko delta w ramach standardowego podejścia do ryzyka rynkowego (C(2014)01556 – 2014/2662(DEA))

Termin zgłoszenia sprzeciwu: miesiąc, licząc od daty otrzymania 12 marca 2014 r.
Przedłużenie terminu zgłoszenia sprzeciwu: dodatkowy miesiąc na wniosek Parlamentu Europejskiego.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących oceny istotności rozszerzeń i zmian metody wewnętrznych ratingów oraz metody zaawansowanego pomiaru (C(2014)01551 – 2014/2663(DEA))

Termin zgłoszenia sprzeciwu: miesiąc, licząc od daty otrzymania 12 marca 2014 r.
Przedłużenie terminu zgłoszenia sprzeciwu: dodatkowy miesiąc na wniosek Parlamentu Europejskiego.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w zakresie regulacyjnych standardów technicznych precyzujących istotne ekspozycje i progi w odniesieniu do wewnętrznych metod dotyczących ryzyka szczególnego w portfelu handlowym (C(2014)01561 – 2014/2664(DEA))

Termin zgłoszenia sprzeciwu: miesiąc, licząc od daty otrzymania 12 marca 2014 r.
Przedłużenie terminu zgłoszenia sprzeciwu: dodatkowy miesiąc na wniosek Parlamentu Europejskiego.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych służących określeniu, czym jest bliska odpowiedniość między wartością obligacji zabezpieczonych instytucji a wartością aktywów instytucji (C(2014)01553 – 2014/2665(DEA))

Termin zgłoszenia sprzeciwu: miesiąc, licząc od daty otrzymania 12 marca 2014 r.
Przedłużenie terminu zgłoszenia sprzeciwu: dodatkowy miesiąc na wniosek Parlamentu Europejskiego.1

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających klasy instrumentów, które odpowiednio odzwierciedlają jakość kredytową instytucji kontynuującej działalność i są przeznaczone do wykorzystania do celów wynagrodzenia zmiennego (C(2014)01550 – 2014/2666(DEA))


Termin zgłoszenia sprzeciwu: miesiąc, licząc od daty otrzymania 12 marca 2014 r.
Przedłużenie terminu zgłoszenia sprzeciwu: dodatkowy miesiąc na wniosek Parlamentu Europejskiego.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących definicji rynku (C(2014)01552 – 2014/2673(DEA))

Termin zgłoszenia sprzeciwu: miesiąc, licząc od daty otrzymania 13 marca 2014 r.
Przedłużenie terminu zgłoszenia sprzeciwu: dodatkowy miesiąc na wniosek Parlamentu Europejskiego.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr …/… uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących ustalania wskaźnika zastępczego spreadu i ograniczonej liczby mniejszych portfeli w odniesieniu do ryzyka korekty wyceny kredytowej (C(2014)01555 – 2014/2674(DEA))

Termin zgłoszenia sprzeciwu: miesiąc, licząc od daty otrzymania 13 marca 2014 r.
Przedłużenie terminu zgłoszenia sprzeciwu: dodatkowy miesiąc na wniosek Parlamentu Europejskiego.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w drodze regulacyjnych standardów technicznych określających wymogi dla instytucji inwestujących, instytucji sponsorujących, pierwotnych kredytodawców oraz instytucji inicjujących w odniesieniu do ekspozycji z tytułu przeniesionego ryzyka kredytowego (C(2014)01557 – 2014/2675(DEA))

Termin zgłoszenia sprzeciwu: miesiąc, licząc od daty otrzymania 13 marca 2014 r.
Przedłużenie terminu zgłoszenia sprzeciwu: dodatkowy miesiąc na wniosek Parlamentu Europejskiego.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON


3. Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Dyrektywa Komisji zmieniająca dyrektywę Rady 96/98/WE w sprawie wyposażenia statków (D031588/04 - 2014/2669(RPS) - termin: 14/6/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: TRAN

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do kategorii żywności „Mięso” oraz w odniesieniu do stosowania określonych dodatków do żywności w surowych wyrobach mięsnych (D031939/03 - 2014/2668(RPS) - termin: 14/5/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości etoksysulfuronu, metsulfuronu metylowego, nikosulfuronu, prosulfuronu, rimsulfuronu, sulfosulfuronu oraz tifensulfuronu metylowego w określonych produktach oraz na ich powierzchni (D032073/03 - 2014/2688(RPS) - termin: 19/5/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki III i IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości olejku pomarańczowego, Phlebiopsis gigantea, kwasu giberelinowego, Paecilomyces fumosoroseus szczep FE 9901, wirusa polihedrozy jądrowej Spodoptera littoralis, wirusa polihedrozy jądrowej Spodoptera exigua, Bacillus firmus I-1582, kwasu S-abscysynowego, kwasu L-askorbinowego i wirusa polihedrozy jądrowej Helicoverpa armigera w określonych produktach lub na ich powierzchni (D032083/03 - 2014/2681(RPS) - termin: 14/5/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (UE) nr 211/2013 w sprawie wymogów dotyczących świadectw przy przywozie do Unii kiełków i nasion przeznaczonych do produkcji kiełków (D032107/02 - 2014/2667(RPS) - termin: 14/6/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zastępujące załącznik VII do rozporządzenia (UE) nr 601/2012 w odniesieniu do minimalnej częstotliwości analiz (D032367/01 - 2014/2680(RPS) - termin: 14/6/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: ITRE

- Rozporządzenie Komisji dostosowujące do postępu technicznego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (D032390/01 - 2014/2672(RPS) - termin: 14/6/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: TRAN

- Rozporządzenie Komisji ustanawiające na 2014 r. „wykaz Prodcom” – listę produktów przemysłowych zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3924/91 (D032483/01 - 2014/2679(RPS) - termin: 14/6/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ITRE


4. Główne aspekty i podstawowe wybory we wspólnej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa oraz wspólnej polityce bezpieczeństwa i obrony (artykuł 36 TUE) - Kompleksowe podejście UE a spójność działań zewnętrznych UE (debata)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Główne aspekty i podstawowe wybory we wspólnej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa oraz wspólnej polityce bezpieczeństwa i obrony (artykuł 36 TUE) (2013/2633(RSP))

Sprawozdanie w sprawie kompleksowego podejścia UE i jego skutków dla spójności działań zewnętrznych UE [2013/2146(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Arnaud Danjean (A7-0138/2014)

Catherine Ashton (wiceprzewodnicząca Komisji/ wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Arnaud Danjean przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Ricardo Cortés Lastra (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE), Minodora Cliveti (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra w imieniu grupy PPE, Ana Gomes w imieniu grupy S&D, Annemie Neyts-Uyttebroeck w imieniu grupy ALDE, Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE, Geoffrey Van Orden w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Williama (The Earl of) Dartmouth, Sabine Lösing w imieniu grupy GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth w imieniu grupy EFD, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Reinharda Bütikofera i Charles'a Goerensa, Nick Griffin niezrzeszony, Krzysztof Lisek, Ioan Mircea Paşcu, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Franza Obermayra, Norica Nicolai, Indrek Tarand, Ruža Tomašić, Willy Meyer, Cristian Dan Preda, María Muñiz De Urquiza, Andrew Duff, Mark Demesmaeker, Francisco José Millán Mon, Marek Siwiec, Marietje Schaake, Anna Ibrisagic, Liisa Jaakonsaari, Charles Goerens, Alojz Peterle, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Davor Ivo Stier i Eduard Kukan.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Tonino Picula, Andrew Henry William Brons i Nikola Vuljanić

Głos zabrali: Arnaud Danjean i Catherine Ashton

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.10 protokołu z dnia 3.4.2014.

PRZEWODNICTWO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Wiceprzewodniczący


5. Sytuacja w Iranie (debata)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Sytuacja w Iranie (2014/2625(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (urzędujący przewodniczący Rady) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali: Tunne Kelam w imieniu grupy PPE, María Muñiz De Urquiza w imieniu grupy S&D, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Isabelle Durant w imieniu grupy Verts/ALE, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos w imieniu grupy EFD, Ewald Stadler niezrzeszony, Krzysztof Lisek, Josef Weidenholzer, Peter van Dalen, Tunne Kelam, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Josefowi Weidenholzerowi, który udzielił odpowiedzi, Bastiaan Belder, Andrew Henry William Brons, Potito Salatto, Libor Rouček, Derk Jan Eppink, Paweł Zalewski, Ana Gomes i Oldřich Vlasák.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Richard Howitt, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Oreste Rossi, Paul Murphy i Franz Obermayr.

Głos zabrał Dimitrios Kourkoulas.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- María Muñiz De Urquiza, w imieniu komisji AFET, w sprawie strategii UE wobec Iranu 2014/2625(RSP) (B7-0279/2014)

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.63 protokołu z dnia 3.4.2014.


6. Wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania ***II (debata)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 428/2009 ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania [18086/1/2013 - C7-0093/2014 - 2011/0310(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Christofer Fjellner (A7-0236/2014)

Christofer Fjellner przedstawił zalecenie do drugiego czytania.

Głos zabrał Karel De Gucht (członek Komisji).

Głos zabrali: Jörg Leichtfried w imieniu grupy S&D, Niccolò Rinaldi w imieniu grupy ALDE, Paul Murphy w imieniu grupy GUE/NGL, i George Sabin Cutaş.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Franz Obermayr.

Głos zabrali: Karel De Gucht i Christofer Fjellner.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.1 protokołu z dnia 3.4.2014.

(Posiedzenie, zawieszone o godz. 11:25 w oczekiwaniu na głosowanie, zostało wznowione o godz.11:30.)


PRZEWODNICTWO: Anni PODIMATA
Wiceprzewodnicząca

7. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


7.1. Wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 428/2009 ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania [18086/1/2013 - C7-0093/2014 - 2011/0310(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Christofer Fjellner (A7-0236/2014)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie (P7_TA(2014)0277)


7.2. System handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych (emisje z międzynarodowego lotnictwa) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady, zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie w celu wprowadzenia w życie do 2020 r. porozumienia międzynarodowego w sprawie stosowania jednego międzynarodowego środka rynkowego do emisji z międzynarodowego lotnictwa [COM(2013)0722 - C7-0374/2013 - 2013/0344(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Peter Liese (A7-0079/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WNIOSEK KOMISJI oraz POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2014)0278)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2014)0278)


7.3. Opłaty interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę [COM(2013)0550 - C7-0241/2013- 2013/0265(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Pablo Zalba Bidegain (A7-0167/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WNIOSEK KOMISJI oraz POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2014)0279)

Pablo Zalba Bidegain (sprawozdawca) zaproponował odroczenie głosowania nad projektem rezolucji ustawodawczej zgodnie z art. 57 ust. 2 Regulaminu.

Parlament zatwierdził wniosek. Sprawę uznano za odesłaną do ponownego rozpatrzenia przez komisję przedmiotowo właściwą.


7.4. Usługi płatnicze w ramach rynku wewnętrznego ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego oraz zmieniającej dyrektywy 2002/65/WE, 2013/36/UE i 2009/110/WE i uchylającej dyrektywę 2007/64/WE [COM(2013)0547 - C7-0230/2013 - 2013/0264(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Diogo Feio (A7-0169/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WNIOSEK KOMISJI oraz POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2014)0280)

Diogo Feio (sprawozdawca) zaproponował odroczenie głosowania nad projektem rezolucji ustawodawczej zgodnie z art. 57 ust. 2 Regulaminu.

Parlament zatwierdził wniosek. Sprawę uznano za odesłaną do ponownego rozpatrzenia przez komisję przedmiotowo właściwą.


7.5. Europejski jednolity rynek łączności elektronicznej ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego środki dotyczące europejskiego jednolitego rynku łączności elektronicznej i mającego na celu zapewnienie łączności na całym kontynencie, zmieniającego dyrektywy 2002/20/WE, 2002/21/WE i 2002/22/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 1211/2009 i (UE) nr 531/2012 [COM(2013)0627 - C7-0267/2013- 2013/0309(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawczyni: Pilar del Castillo Vera (A7-0190/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WNIOSEK KOMISJI oraz POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2014)0281)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2014)0281)

Wystąpienia

Pilar del Castillo Vera (sprawozdawczyni), po głosowaniu.


7.6. Identyfikacja elektroniczna i usługi zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym [COM(2012)0238 - C7-0133/2012 - 2012/0146(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawczyni: Marita Ulvskog (A7-0365/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WNIOSEK KOMISJI oraz POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2014)0282)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2014)0282)


7.7. Ustawowe badania jednostek interesu publicznego ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego [COM(2011)0779 - C7-0470/2011 - 2011/0359(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Sajjad Karim (A7-0177/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WNIOSEK KOMISJI oraz POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2014)0283)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2014)0283)


7.8. Ustawowe badania rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych [COM(2011)0778 - C7-0461/2011 - 2011/0389(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Sajjad Karim (A7-0171/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WNIOSEK KOMISJI oraz POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2014)0284)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2014)0284)


7.9. Obniżenie lub zniesienie należności celnych za towary pochodzące z Ukrainy ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie obniżenia lub zniesienia należności celnych na towary pochodzące z Ukrainy [COM(2014)0166 - C7-0103/2014 - 2014/0090(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Paweł Zalewski (A7-0238/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

WNIOSEK KOMISJI oraz POPRAWKI

Przyjęto (P7_TA(2014)0285)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2014)0285)


7.10. Kompleksowe podejście UE a spójność działań zewnętrznych UE (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie kompleksowego podejścia UE i jego skutków dla spójności działań zewnętrznych UE [2013/2146(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Arnaud Danjean (A7-0138/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0286)


7.11. Absolutorium za rok 2012: Komisja Europejska i agencje wykonawcze (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2012, sekcja 3 – Komisja i agencje wykonawcze [COM(2013)0570 - C7-0273/2013 - 2013/2195(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Markus Pieper (A7-0242/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0287)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0287)

Absolutorium zostało udzielone oraz zamknięto księgę dochodów i wydatków (zob. art. 5 ust. 1 załącznika VI do Regulaminu)


7.12. Sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego w kontekście absolutorium dla Komisji za rok 2012 (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdań specjalnych Trybunału Obrachunkowego w kontekście absolutorium dla Komisji za rok 2012 [2013/2260(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Markus Pieper (A7-0222/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0288)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0288)

Absolutorium zostało udzielone oraz zamknięto księgę dochodów i wydatków (zob. art. 5 ust. 1 załącznika VI do Regulaminu)

Wystąpienia

Markus Pieper (sprawozdawca) w celu przedstawienia dwóch poprawek ustnych odpowiednio do ust. 283 i 284. Poprawki te zostały przyjęte.


7.13. Absolutorium za rok 2012: Parlament Europejski (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2012, sekcja 1 – Parlament Europejski [COM(2013)0570 - C7-0274/2013 - 2013/2196(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Cătălin Sorin Ivan (A7-0246/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0289)

Absolutorium zostało udzielone oraz zamknięto księgę dochodów i wydatków (zob. art. 5 ust. 1 załącznika VI do Regulaminu)

Głos zabrali::

Ingeborg Gräßle, aby sprzeciwić się decyzji przewodniczącego o uznaniu ust. 47 niedopuszczalnym zgodnie z art. 20 Regulaminu (Przewodnicząca udzieliła szczegółowych informacji dotyczących art. 20 Regulaminu), Bart Staes (w imieniu Michaela Theurera, przewodniczącego komisji CONT), również aby sprzeciwić się tej decyzji (Przewodnicząca ogłosiła decyzję przewodniczącego za przyjętą);

Edward McMillan-Scott;

Hans-Peter Mayer, aby wnieść o przeniesienie głosowania końcowego na następną sesję, Bart Staes, aby poprzeć ten wniosek, i Jens Geier, przeciw wnioskowi. W głosowaniu elektronicznym (431 za, 154 przeciw, 13 wstrzymujących się) Parlament zatwierdził ten wniosek;

Lucas Hartong.


7.14. Absolutorium za rok 2012: 8., 9. i 10. Europejski Fundusz Rozwoju (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu 8., 9. i 10. Europejskiego Funduszu Rozwoju na rok budżetowy 2012 [COM(2013)0541 - C7-0283/2013 - 2013/2206(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Jan Mulder (A7-0176/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0290)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0290)

Absolutorium zostało udzielone oraz zamknięto księgę dochodów i wydatków (zob. art. 5 ust. 1 załącznika VI do Regulaminu)


7.15. Absolutorium za rok 2012: Rada Europejska i Rada (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2012, sekcja 2 – Rada Europejska i Rada [COM(2013)0570 - C7-0275/2013 - 2013/2197(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bogusław Sonik (A7-0189/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0291)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0291)

Decyzja o absolutorium została wstrzymana, a zamkięcie rozliczeń zostało odroczone (zob. załącznik VI art. 5 ust. 1 Regulaminu).


7.16. Absolutorium za rok 2012: Europejska Służba Działań Zewnętrznych (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2012, sekcja 10 – Europejska Służba Działań Zewnętrznych [COM(2013)0570 - C7-0282/2013 - 2013/2205(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Tamás Deutsch (A7-0199/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0292)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0292)

Absolutorium zostało udzielone oraz zamknięto księgę dochodów i wydatków (zob. art. 5 ust. 1 załącznika VI do Regulaminu)


7.17. Absolutorium za rok 2012: Trybunał Sprawiedliwości (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2012, sekcja 4 – Trybunał Sprawiedliwości [COM(2013)0570 - C7-0276/2013 - 2013/2199(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Tamás Deutsch (A7-0213/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 17)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0293)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0293)

Absolutorium zostało udzielone oraz zamknięto księgę dochodów i wydatków (zob. art. 5 ust. 1 załącznika VI do Regulaminu)


7.18. Absolutorium za rok 2012: Trybunał Obrachunkowy (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2012, sekcja 5 – Trybunał Obrachunkowy [COM(2013)0570 - C7-0277/2013 - 2013/2200(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Tamás Deutsch (A7-0212/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 18)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0294)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0294)

Absolutorium zostało udzielone oraz zamknięto księgę dochodów i wydatków (zob. art. 5 ust. 1 załącznika VI do Regulaminu)


7.19. Absolutorium za rok 2012: Komitet Ekonomiczno-Społeczny (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2012, sekcja 6 – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny [COM(2013)0570 - C7-0278/2013 - 2013/2201(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bogusław Sonik (A7-0218/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 19)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0295)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0295)

Absolutorium zostało udzielone oraz zamknięto księgę dochodów i wydatków (zob. art. 5 ust. 1 załącznika VI do Regulaminu)


7.20. Absolutorium za rok 2012: Komitet Regionów (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2012, sekcja 7 – Komitet Regionów [COM(2013)0570 - C7-0279/2013 - 2013/2202(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bogusław Sonik (A7-0226/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 20)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0296)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0296)

Absolutorium zostało udzielone oraz zamknięto księgę dochodów i wydatków (zob. art. 5 ust. 1 załącznika VI do Regulaminu)


7.21. Absolutorium za rok 2012: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2012, sekcja 8 – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich [COM(2013)0570 - C7-0280/2013 - 2013/2203(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bogusław Sonik (A7-0225/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 21)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0297)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0297)

Absolutorium zostało udzielone oraz zamknięto księgę dochodów i wydatków (zob. art. 5 ust. 1 załącznika VI do Regulaminu)


7.22. Absolutorium za rok 2012: Europejski Inspektor Ochrony Danych (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2012, sekcja 9 – Europejski Inspektor Ochrony Danych [COM(2013)0570 - C7-0281/2013 - 2013/2204(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bogusław Sonik (A7-0228/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 22)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0298)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0298)

Absolutorium zostało udzielone oraz zamknięto księgę dochodów i wydatków (zob. art. 5 ust. 1 załącznika VI do Regulaminu)


7.23. Absolutorium za rok 2012: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji UE (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu agencji Unii Europejskiej na rok budżetowy 2012: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola [2013/2256(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A7-0237/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 23)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0299)


7.24. Absolutorium za rok 2012: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki na rok budżetowy 2012 [COM(2013)0570 - C7-0328/2013 - 2013/2240(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A7-0208/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 24)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0300)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0300)

Absolutorium zostało udzielone oraz zamknięto księgę dochodów i wydatków (zob. art. 5 ust. 1 załącznika VI do Regulaminu)


7.25. Absolutorium za rok 2012: Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej na rok budżetowy 2012 [COM(2013)0570 - C7-0329/2013 - 2013/2241(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A7-0206/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 25)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0301)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0301)

Decyzja o absolutorium została wstrzymana, a zamkięcie rozliczeń zostało odroczone (zob. załącznik VI art. 5 ust. 1 Regulaminu).


7.26. Absolutorium za rok 2012: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2012 [COM(2013)0570 - C7-0292/2013 - 2013/2214(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A7-0205/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 26)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0302)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0302)

Absolutorium zostało udzielone oraz zamknięto księgę dochodów i wydatków (zob. art. 5 ust. 1 załącznika VI do Regulaminu).


7.27. Absolutorium za rok 2012: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego na rok budżetowy 2012 [COM(2013)0570 - C7-0286/2013 - 2013/2208(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A7-0207/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 27)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0303)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0303)

Absolutorium zostało udzielone oraz zamknięto księgę dochodów i wydatków (zob. art. 5 ust. 1 załącznika VI do Regulaminu).


7.28. Absolutorium za rok 2012: Europejskie Kolegium Policyjne (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Kolegium Policyjnego na rok budżetowy 2012 [COM(2013)0570 - C7-0317/2013 - 2013/2229(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A7-0240/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 28)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0304)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0304)

Absolutorium zostało udzielone oraz zamknięto księgę dochodów i wydatków (zob. art. 5 ust. 1 załącznika VI do Regulaminu).


7.29. Absolutorium za rok 2012: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2012 [COM(2013)0570 - C7-0297/2013 - 2013/2219(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A7-0221/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 29)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0305)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0305)

Absolutorium zostało udzielone oraz zamknięto księgę dochodów i wydatków (zob. art. 5 ust. 1 załącznika VI do Regulaminu)


7.30. Absolutorium za rok 2012: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu na rok budżetowy 2012 [COM(2013)0570 - C7-0333/2013 - 2013/2245(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A7-0187/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 30)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0306)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0306)

Absolutorium zostało udzielone oraz zamknięto księgę dochodów i wydatków (zob. art. 5 ust. 1 załącznika VI do Regulaminu)


7.31. Absolutorium za rok 2012: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego na rok budżetowy 2012 [COM(2013)0570 - C7-0325/2013 - 2013/2237(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A7-0220/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 31)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0307)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0307)

Absolutorium zostało udzielone oraz zamknięto księgę dochodów i wydatków (zob. art. 5 ust. 1 załącznika VI do Regulaminu)


7.32. Absolutorium za rok 2012: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2012 [COM(2013)0570 - C7-0299/2013 - 2013/2221(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A7-0224/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 32)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0308)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0308)

Absolutorium zostało udzielone oraz zamknięto księgę dochodów i wydatków (zob. art. 5 ust. 1 załącznika VI do Regulaminu)


7.33. Absolutorium za rok 2012: Europejska Agencja Chemikaliów (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2012 [COM(2013)0570 - C7-0321/2013 - 2013/2233(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A7-0229/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 33)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0309)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0309)

Absolutorium zostało udzielone oraz zamknięto księgę dochodów i wydatków (zob. art. 5 ust. 1 załącznika VI do Regulaminu)


7.34. Absolutorium za rok 2012: Europejska Agencja Środowiska (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2012 [COM(2013)0570 - C7-0290/2013 - 2013/2212(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A7-0235/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 34)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0310)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0310)

Absolutorium zostało udzielone oraz zamknięto księgę dochodów i wydatków (zob. art. 5 ust. 1 załącznika VI do Regulaminu)


7.35. Absolutorium za rok 2012: Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2012 [COM(2013)0570 - C7-0320/2013 - 2013/2232(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A7-0233/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 35)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0311)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0311)

Absolutorium zostało udzielone oraz zamknięto księgę dochodów i wydatków (zob. art. 5 ust. 1 załącznika VI do Regulaminu)


7.36. Absolutorium za rok 2012: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2012 [COM(2013)0570 - C7-0298/2013 - 2013/2220(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A7-0219/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 36)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0312)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0312)

Absolutorium zostało udzielone oraz zamknięto księgę dochodów i wydatków (zob. art. 5 ust. 1 załącznika VI do Regulaminu)


7.37. Absolutorium za rok 2012: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na rok budżetowy 2012 [COM(2013)0570 - C7-0324/2013 - 2013/2236(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A7-0230/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 37)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0313)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0313)

Absolutorium zostało udzielone oraz zamknięto księgę dochodów i wydatków (zob. art. 5 ust. 1 załącznika VI do Regulaminu)


7.38. Absolutorium za rok 2012: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych na rok budżetowy 2012 [COM(2013)0570 - C7-0326/2013 - 2013/2238(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A7-0232/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 38)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0314)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0314)

Absolutorium zostało udzielone oraz zamknięto księgę dochodów i wydatków (zob. art. 5 ust. 1 załącznika VI do Regulaminu)


7.39. Absolutorium za rok 2012: Europejski Instytut Innowacji i Technologii (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok budżetowy 2012 [COM(2013)0570 - C7-0330/2013 - 2013/2242(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A7-0234/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 39)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0315)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0315)

Absolutorium zostało udzielone oraz zamknięto księgę dochodów i wydatków (zob. art. 5 ust. 1 załącznika VI do Regulaminu)


7.40. Absolutorium za rok 2012: Europejska Agencja Leków (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2012 [COM(2013)0570 - C7-0293/2013 - 2013/2215(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A7-0227/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 40)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0316)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0316)

Absolutorium zostało udzielone oraz zamknięto księgę dochodów i wydatków (zob. art. 5 ust. 1 załącznika VI do Regulaminu)


7.41. Absolutorium za rok 2012: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2012 [COM(2013)0570 - C7-0289/2013 - 2013/2211(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A7-0185/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 41)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0317)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0317)

Absolutorium zostało udzielone oraz zamknięto księgę dochodów i wydatków (zob. art. 5 ust. 1 załącznika VI do Regulaminu)


7.42. Absolutorium za rok 2012: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2012 [COM(2013)0570 - C7-0296/2013 - 2013/2218(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A7-0196/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 42)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0318)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0318)

Absolutorium zostało udzielone oraz zamknięto księgę dochodów i wydatków (zob. art. 5 ust. 1 załącznika VI do Regulaminu)


7.43. Absolutorium za rok 2012: Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2012 [COM(2013)0570 - C7-0300/2013 - 2013/2222(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A7-0194/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 43)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0319)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0319)

Absolutorium zostało udzielone oraz zamknięto księgę dochodów i wydatków (zob. art. 5 ust. 1 załącznika VI do Regulaminu)


7.44. Absolutorium za rok 2012: Europejska Agencja Kolejowa (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2012 [COM(2013)0570 - C7-0316/2013 - 2013/2228(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A7-0209/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 44)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0320)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0320)

Absolutorium zostało udzielone oraz zamknięto księgę dochodów i wydatków (zob. art. 5 ust. 1 załącznika VI do Regulaminu)


7.45. Absolutorium za rok 2012: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych na rok budżetowy 2012 [COM(2013)0570 - C7-0327/2013 - 2013/2239(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A7-0231/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 45)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0321)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0321)

Absolutorium zostało udzielone oraz zamknięto księgę dochodów i wydatków (zob. art. 5 ust. 1 załącznika VI do Regulaminu)


7.46. Absolutorium za rok 2012: Europejska Fundacja Kształcenia (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2012 [COM(2013)0570 - C7-0295/2013 - 2013/2217(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A7-0182/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 46)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0322)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0322)

Absolutorium zostało udzielone oraz zamknięto księgę dochodów i wydatków (zob. art. 5 ust. 1 załącznika VI do Regulaminu)


7.47. Absolutorium za rok 2012: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2012 [COM(2013)0570 - C7-0291/2013 - 2013/2213(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A7-0193/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 47)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0323)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0323)

Absolutorium zostało udzielone oraz zamknięto księgę dochodów i wydatków (zob. art. 5 ust. 1 załącznika VI do Regulaminu)


7.48. Absolutorium za rok 2012: Agencja Dostaw Euratomu (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Dostaw Euratomu na rok budżetowy 2012 [COM(2013)0570 - C7-0322/2013 - 2013/2234(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A7-0180/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 48)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0324)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0324)

Absolutorium zostało udzielone oraz zamknięto księgę dochodów i wydatków (zob. art. 5 ust. 1 załącznika VI do Regulaminu)


7.49. Absolutorium za rok 2012: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2012 [COM(2013)0570 - C7-0288/2013 - 2013/2210(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A7-0183/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 49)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0325)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0325)

Absolutorium zostało udzielone oraz zamknięto księgę dochodów i wydatków (zob. art. 5 ust. 1 załącznika VI do Regulaminu)


7.50. Absolutorium za rok 2012: Eurojust (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Eurojustu na rok budżetowy 2012 [COM(2013)0570 - C7-0294/2013 - 2013/2216(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A7-0186/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 50)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0326)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0326)

Absolutorium zostało udzielone oraz zamknięto księgę dochodów i wydatków (zob. art. 5 ust. 1 załącznika VI do Regulaminu)


7.51. Absolutorium za rok 2012: Europol (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Policji na rok budżetowy 2012 [COM(2013)0570 - C7-0323/2013 - 2013/2235(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A7-0179/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 51)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0327)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0327)

Absolutorium zostało udzielone oraz zamknięto księgę dochodów i wydatków (zob. art. 5 ust. 1 załącznika VI do Regulaminu)


7.52. Absolutorium za rok 2012: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2012 [COM(2013)0570 - C7-0287/2013 - 2013/2209(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A7-0184/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 52)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0328)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0328)

Absolutorium zostało udzielone oraz zamknięto księgę dochodów i wydatków (zob. art. 5 ust. 1 załącznika VI do Regulaminu)


7.53. Absolutorium za rok 2012: Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej na rok budżetowy 2012 [COM(2013)0570 - C7-0318/2013 - 2013/2230(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A7-0181/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 53)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0329)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0329)

Absolutorium zostało udzielone oraz zamknięto księgę dochodów i wydatków (zob. art. 5 ust. 1 załącznika VI do Regulaminu)


7.54. Absolutorium za rok 2012: Agencja Nadzoru Europejskiego GNSS (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Nadzoru Europejskiego GNSS na rok budżetowy 2012 [COM(2013)0570 - C7-0319/2013 - 2013/2231(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A7-0223/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 54)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0330)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0330)

Absolutorium zostało udzielone oraz zamknięto księgę dochodów i wydatków (zob. art. 5 ust. 1 załącznika VI do Regulaminu)


7.55. Absolutorium za rok 2012: Wspólne przedsiębiorstwo ARTEMIS (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS na rok budżetowy 2012 [COM(2013)0570 - C7-0338/2013 - 2013/2250(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Paul Rübig (A7-0203/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 55)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0331)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0331)

Absolutorium zostało udzielone oraz zamknięto księgę dochodów i wydatków (zob. art. 5 ust. 1 załącznika VI do Regulaminu)


7.56. Absolutorium za rok 2012: Wspólne przedsiębiorstwo „Czyste niebo” (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsiębiorstwa „Czyste niebo” na rok budżetowy 2012 [COM(2013)0570 - C7-0337/2013 - 2013/2249(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Paul Rübig (A7-0210/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 56)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0332)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0332)

Absolutorium zostało udzielone oraz zamknięto księgę dochodów i wydatków (zob. art. 5 ust. 1 załącznika VI do Regulaminu)


7.57. Absolutorium za rok 2012: Wspólne przedsiębiorstwo ENIAC (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsiębiorstwa ENIAC na rok budżetowy 2012 [COM(2013)0570 - C7-0341/2013 - 2013/2253(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Paul Rübig (A7-0204/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 57)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0333)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0333)

Absolutorium zostało udzielone oraz zamknięto księgę dochodów i wydatków (zob. art. 5 ust. 1 załącznika VI do Regulaminu)


7.58. Absolutorium za rok 2012: Wspólne przedsiębiorstwo na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsiębiorstwa na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych na rok budżetowy 2012 [COM(2013)0570 - C7-0340/2013 - 2013/2252(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Paul Rübig (A7-0202/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 58)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0334)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0334)

Absolutorium zostało udzielone oraz zamknięto księgę dochodów i wydatków (zob. art. 5 ust. 1 załącznika VI do Regulaminu)


7.59. Absolutorium za rok 2012: Wspólne przedsiębiorstwo na rzecz inicjatywy w zakresie leków innowacyjnych (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsiębiorstwa na rzecz Realizacji Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych na rok budżetowy 2012 [COM(2013)0570 - C7-0339/2013 - 2013/2251(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Paul Rübig (A7-0200/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 59)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0335)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0335)

Absolutorium zostało udzielone oraz zamknięto księgę dochodów i wydatków (zob. art. 5 ust. 1 załącznika VI do Regulaminu)


7.60. Absolutorium za rok 2012: Wspólne przedsięwzięcie na rzecz realizacji projektu ITER i rozwoju energii termojądrowej (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu europejskiego wspólnego przedsięwzięcia na rzecz realizacji projektu ITER i rozwoju energii termojądrowej na rok budżetowy 2012 [COM(2013)0570 - C7-0335/2013 - 2013/2247(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Paul Rübig (A7-0198/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 60)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0336)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0336)

Absolutorium zostało udzielone oraz zamknięto księgę dochodów i wydatków (zob. art. 5 ust. 1 załącznika VI do Regulaminu)


7.61. Absolutorium za rok 2012: Wspólne przedsięwzięcie SESAR (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsięwzięcia SESAR na rok budżetowy 2012 [COM(2013)0570 - C7-0336/2013 - 2013/2248(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Paul Rübig (A7-0197/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 61)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0337)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0337)

Absolutorium zostało udzielone oraz zamknięto księgę dochodów i wydatków (zob. art. 5 ust. 1 załącznika VI do Regulaminu)


7.62. Sprawozdanie roczne za rok 2012 dotyczące ochrony interesów finansowych UE – zwalczanie nadużyć finansowych (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego za rok 2012 dotyczącego ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej – zwalczanie nadużyć finansowych [2013/2132(INI)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Inés Ayala Sender (A7-0195/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 62)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0338)


7.63. Sytuacja w Iranie (głosowanie)

Projekt rezolucji B7-0279/2014

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 63)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0339).


8. Skład komisji i delegacji

Na wniosek grupy EFD Parlament zatwierdził następujące mianowanie:

komisja JURI: Francesco Enrico Speroni nie jest już członkiem tej komisji.


9. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 170 Regulaminu, zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Głos zabrał Jean-Pierre Audy.

(Głosowanie ze środy 2 kwietnia 2014)

Sprawozdanie Niccolò Rinaldi - A7-0308/2013
Marino Baldini

Sprawozdanie Dagmar Roth-Behrendt - A7-0324/2013
Biljana Borzan i Elisabetta Gardini

Sprawozdanie Luigi Berlinguer, Juan Fernando López Aguilar i Carlo Casini - A7-0153/2014
Zdravka Bušić, Krisztina Morvai i Marino Baldini

(Głosowanie z czwartku 3 kwietnia 2014)

Sprawozdanie Pilar del Castillo Vera - A7-0190/2014
Phil Bennion i Davor Ivo Stier

Sprawozdanie Paweł Zalewski - A7-0238/2014
Krisztina Morvai

Sprawozdanie Arnaud Danjean - A7-0138/2014
Charles Tannock

Sprawozdanie Tamás Deutsch - A7-0199/2014
Biljana Borzan

Sprawozdanie Bogusław Sonik - A7-0226/2014
Marino Baldini.


10. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” oraz w wersji drukowanej załącznika „Wyniki głosowania imiennego”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.


11. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 08/2014 - Sekcja III - Komisja (N7-0061/2014 - C7-0131/2014 - 2014/2033(GBD))

odesłano

przedm. właśc.:

BUDG

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wizę objazdową i zmieniającego Konwencję wykonawczą do układu z Schengen oraz rozporządzenia (WE) nr 562/2006 i (WE) nr 767/2008 (COM(2014)0163 - C7-0135/2014 - 2014/0095(COD))
Zgodnie z art. 304 ust. 1 traktatu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

przedm. właśc.:

LIBE

opinia :

DEVE, AFET

2) przez posłów

projekty rezolucji (art. 120 Regulaminu)

- Philip Claeys i Marine Le Pen. Projekt rezolucji w sprawie likwidacji Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (B7-0269/2014)

odesłano

przedm. właśc.:

AFET

opinia :

AFCO

- Philip Claeys i Marine Le Pen. Projekt rezolucji w sprawie likwidacji Komitetu Regionów (B7-0270/2014)

odesłano

przedm. właśc.:

AFCO

opinia :

REGI

- Philip Claeys i Marine Le Pen. Projekt rezolucji w sprawie likwidacji Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) (B7-0271/2014)

odesłano

przedm. właśc.:

LIBE

opinia :

AFET

- Philip Claeys i Marine Le Pen. Projekt rezolucji w sprawie likwidacji Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (B7-0272/2014)

odesłano

przedm. właśc.:

AFCO

opinia :

EMPL, ECON

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Europie (B7-0274/2014)

odesłano

przedm. właśc.:

TRAN

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie klauzul najwyższego uprzywilejowania oraz ochrony przedsiębiorstw europejskiego sektora hotelarskiego (B7-0275/2014)

odesłano

przedm. właśc.:

IMCO

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie skutków referendum w Szwajcarii dla europejskiej polityki imigracyjnej (B7-0276/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc.przedm. właśc.:

LIBE

opinia :

EMPL

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie zwalczania zjawisk dumpingu we włoskim sektorze hodowli królików (B7-0277/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. przedm właśc.:

AGRI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie uregulowania działalności osób świadczących usługi seksualne w Europie (B7-0278/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. przed. właśc.:

EMPL

opinia :

FEMM

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie upamiętnienia na Monte Grappa setnej rocznicy I wojny światowej (B7-0280/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. przedm. włąśc.:

CULT

opinia :

REGI


12. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia

Zgodnie z art. 179 ust. 2 Regulaminu protokół obecnego posiedzenia i protokół posiedzenia wczorajszego zostaną poddane do zatwierdzenia przez Parlament na początku kolejnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte teksty zostaną bezzwłocznie przekazane instytucjom, do których są skierowane.


13. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach od 14 kwietnia 2014 do 17 kwietnia 2014.


14. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 13:20.

Klaus Welle

Martin Schulz

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Allam, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Baldini, Balz, Bánki, Barbagallo, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Childers, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Backer, De Castro, De Keyser, Delvaux, Demesmaeker, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Färm, Feio, Fernandes, Ferreira Elisa, Fidanza, Fisas Ayxela, Flasarová, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Haug, Häusling, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jadot, Jędrzejewska, Jeggle, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva Kekuš, Klute, Koch, Koewius, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, La Via, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McClarkin, McIntyre, McMillan-Scott, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Meissner, Mélenchon, Melo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Neuser, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nitras, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Omarjee, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Pakarinen, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panayotova, Papadopoulou, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Poręba, Pöttering, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stoyanov, Strejček, Striffler, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Thein, Theocharous, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulvskog, Urutchev, Vaidere, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Weber Henri, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver

Nieobecność usprawiedliwiona:

Bufton, Dehaene, Mirsky, Papastamkos, Scurria, Tzavela

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności