Kazalo 
Zapisnik
PDF 269kWORD 254k
Četrtek, 3. april 2014 - Bruselj
1.Otvoritev seje
 2.Delegirani akti (člen 87a(6) Poslovnika)
 3.Izvedbeni ukrepi (člen 88 Poslovnika)
 4.Glavni vidiki in temeljne usmeritve skupne zunanje in varnostne politike, vključno s skupno varnostno in obrambno politiko (člen 36 PEU) - Celovit pristop EU in doslednost zunanjega delovanja EU (razprava)
 5.Razmere v Iranu (razprava)
 6.Režim Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo ***II (razprava)
 7.Čas glasovanja
  
7.1.Režim Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo ***II (glasovanje)
  
7.2.Trgovanje z emisijami toplogrednih plinov (emisije iz mednarodnega letalstva) ***I (glasovanje)
  
7.3.Medbančne provizije za kartične plačilne transakcije ***I (glasovanje)
  
7.4.Plačilne storitve na notranjem trgu ***I (glasovanje)
  
7.5.Evropski enotni trg elektronskih komunikacij ***I (glasovanje)
  
7.6.Elektronska identifikacija in skrbniške storitve za elektronske transakcije na notranjem trgu ***I (glasovanje)
  
7.7.Obvezna revizija subjektov javnega interesa ***I (glasovanje)
  
7.8.Obvezne revizije za letne in konsolidirane računovodske izkaze ***I (glasovanje)
  
7.9.Znižanje ali odprava carinskih dajatev za blago s poreklom iz Ukrajine ***I (glasovanje)
  
7.10.Celovit pristop EU in doslednost zunanjega delovanja EU (glasovanje)
  
7.11.Razrešnica za leto 2012: Evropska komisija in izvajalske agencije (glasovanje)
  
7.12.Posebna poročila Računskega sodišča v okviru razrešnice za Komisijo za leto 2012 (glasovanje)
  
7.13.Razrešnica za leto 2012: Evropski parlament (glasovanje)
  
7.14.Razrešnica za leto 2012: 8., 9. in 10. Evropski razvojni sklad (glasovanje)
  
7.15.Razrešnica za leto 2012: Evropski svet in Svet (glasovanje)
  
7.16.Razrešnica za leto 2012: Evropska služba za zunanje delovanje (glasovanje)
  
7.17.Razrešnica za leto 2012: Sodišče Evropske unije (glasovanje)
  
7.18.Razrešnica za leto 2012: Računsko sodišče (glasovanje)
  
7.19.Razrešnica za leto 2012: Evropski ekonomsko-socialni odbor (glasovanje)
  
7.20.Razrešnica za leto 2012: Odbor regij (glasovanje)
  
7.21.Razrešnica za leto 2012: Evropski varuh človekovih pravic (glasovanje)
  
7.22.Razrešnica za leto 2012: Evropski nadzornik za varstvo podatkov (glasovanje)
  
7.23.Razrešnica za leto 2012: uspešnost, finančno upravljanje in nadzor agencij Evropske unije (glasovanje)
  
7.24.Razrešnica za leto 2012: Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (glasovanje)
  
7.25.Razrešnica za leto 2012: Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (glasovanje)
  
7.26.Razrešnica za leto 2012: Prevajalski center za organe Evropske unije (glasovanje)
  
7.27.Razrešnica za leto 2012: Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (glasovanje)
  
7.28.Razrešnica za leto 2012: Evropska policijska akademija (glasovanje)
  
7.29.Razrešnica za leto 2012: Evropska agencija za varnost v letalstvu (glasovanje)
  
7.30.Razrešnica za leto 2012: Evropski azilni podporni urad (glasovanje)
  
7.31.Razrešnica za leto 2012: Evropski bančni organ (glasovanje)
  
7.32.Razrešnica za leto 2012: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (glasovanje)
  
7.33.Razrešnica za leto 2012: Evropska agencija za kemikalije (glasovanje)
  
7.34.Razrešnica za leto 2012: Evropska agencija za okolje (glasovanje)
  
7.35.Razrešnica za leto 2012: Evropska agencija za nadzor ribištva (glasovanje)
  
7.36.Razrešnica za leto 2012: Evropska agencija za varnost hrane (glasovanje)
  
7.37.Razrešnica za leto 2012: Evropski inštitut za enakost spolov (glasovanje)
  
7.38.Razrešnica za leto 2012: Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (glasovanje)
  
7.39.Razrešnica za leto 2012: Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (glasovanje)
  
7.40.Razrešnica za leto 2012: Evropska agencija za zdravila (glasovanje)
  
7.41.Razrešnica za leto 2012: Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (glasovanje)
  
7.42.Razrešnica za leto 2012: Evropska agencija za pomorsko varnost (glasovanje)
  
7.43.Razrešnica za leto 2012: Evropska agencija za varnost omrežij in informacij (glasovanje)
  
7.44.Razrešnica za leto 2012: Evropska železniška agencija (glasovanje)
  
7.45.Razrešnica za leto 2012: Evropski organ za vrednostne papirje in trge (glasovanje)
  
7.46.Razrešnica za leto 2012: Evropska fundacija za usposabljanje (glasovanje)
  
7.47.Razrešnica za leto 2012: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (glasovanje)
  
7.48.Razrešnica za leto 2012: Agencija za oskrbo Euratom (glasovanje)
  
7.49.Razrešnica za leto 2012: Evropska fundacija za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer (glasovanje)
  
7.50.Razrešnica za leto 2012: Eurojust (glasovanje)
  
7.51.Razrešnica za leto 2012: Europol (glasovanje)
  
7.52.Razrešnica za leto 2012: Agencija Evropske unije za temeljne pravice (glasovanje)
  
7.53.Razrešnica za leto 2012: Evropska agencija za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah (glasovanje)
  
7.54.Razrešnica za leto 2012: Agencija za evropski GNSS (glasovanje)
  
7.55.Razrešnica za leto 2012: Skupno podjetje Artemis (glasovanje)
  
7.56.Razrešnica za leto 2012: Skupno podjetje Čisto nebo (glasovanje)
  
7.57.Razrešnica za leto 2012: Skupno podjetje ENIAC (glasovanje)
  
7.58.Razrešnica za leto 2012: Skupno podjetje za gorivne celice in vodik (glasovanje)
  
7.59.Razrešnica za leto 2012: Skupno podjetje za izvajanje skupne tehnološke pobude za inovativna zdravila (glasovanje)
  
7.60.Razrešnica za leto 2012: Skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije (glasovanje)
  
7.61.Razrešnica za leto 2012: Skupno podjetje SESAR (glasovanje)
  
7.62.Letno poročilo za leto 2012 o zaščiti finančnih interesov Evropske unije – boj proti goljufijam (glasovanje)
  
7.63.Razmere v Iranu (glasovanje)
 8.Sestava odborov in delegacij
 9.Obrazložitve glasovanja
 10.Popravki in namere glasovanja
 11.Predložitev dokumentov
 12.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 13.Datum naslednjih sej
 14.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Othmar KARAS
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 8.30.


2. Delegirani akti (člen 87a(6) Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s postopkovnimi pravili glede kazni, ki jih repozitorijem sklenjenih poslov naloži Evropski organ za vrednostne papirje in trge, vključno s pravili glede pravice do obrambe in začasnimi določbami (C(2014)01537 – 2014/2682(DEA))

Rok za vložitev ugovorov: tri mesece od datuma prejema dne 13. marca 2014      posredovano pristojni: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 223/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Skladu za evropsko pomoč najbolj ogroženim (C(2014)01627 – 2014/2676(DEA))

Rok za vložitev ugovorov: dva meseca od datuma prejema dne 13. marca 2014
posredovan pristojni: EMPL

- Delegirana direktiva o spremembi Priloge IV k Direktivi št. 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme pri uporabi svinca v platiniranih elektrodah iz platine, ki se uporabljajo za merjenje prevodnosti, zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (C(2014)01628 – 2014/2677(DEA))

Rok za vložitev ugovorov: dva meseca od datuma prejema dne 13. marca 2014
posredovano pristojni: ENVI

- Delegirana direktiva Komisije o spremembi PrilogeIII k Direktivišt. 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za svinec v spajkah in na obdelanih priključkih električnih in elektronskih komponent ter v obdelavi tiskanih vezij, ki se uporabljajo v modulih za vžig in drugih električnih in elektronskih krmilnih sistemih motorja zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (C(2014)01629 – 2014/2678(DEA))

Rok za vložitev ugovorov: dva meseca od datuma prejema dne 13. marca 2014
posredovano pristojni: ENVI

- Delegirana direktiva Komisije o spremembi PrilogeIV k Direktivišt. 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za živo srebro, v hladnih katodnih fluorescentnih sijalkah (CCFL) za osvetlitev ozadja zaslonov s tekočimi kristali, ki se uporabljajo v instrumentih za spremljanje in nadzor za industrijsko uporabo, danih na trg pred 22. julijem 2017, kadar količina živega srebra ne presega 5 mg na sijalko, zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (C(2014)01633 – 2014/2687(DEA))

Rok za vložitev ugovorov: dva meseca od datuma prejema dne 13. marca 2014

posredovano pristojni: ENVI

- Delegirana direktiva Komisije o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme pri uporabi svinca v skladnih sistemih pinskih priključkov, razen sistema C-press, za instrumente za spremljanje in nadzor za industrijsko uporabo zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (C(2014)01636 – 2014/2684(DEA))

Rok za vložitev ugovorov: dva meseca od datuma prejema dne 13. marca 2014
posredovano pristojni: ENVI

- Delegirana direktiva Komisije o spremembi, zaradi prilagoditve tehničnemu napredku, Priloge IV k Direktivi št. 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za svinec v dielektrični keramiki v kondenzatorjih z nazivno napetostjo manj kot 125 V AC ali 250 DC, ki se uporabljajo v instrumentih za spremljanje in nadzor za industrijsko uporabo (C(2014)01637 – 2014/2685(DEA))

Rok za vložitev ugovorov: dva meseca od datuma prejema dne 13. marca 2014
posredovano pristojni: ENVI

- Delegirana direktiva Komisije .../…/EU o spremembi Priloge IV k Direktivi št. 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme pri uporabi svinca v mikrokanalnih ploščah (MCP) zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (C(2014)01641 – 2014/2671(DEA))

Rok za vložitev ugovorov: dva meseca od datuma prejema dne 13. marca 2014
posredovano pristojni: ENVI

- Delegirana direktiva Komisije o spremembi Priloge IV k Direktivi št. 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme pri uporabi svinca v spajki na enem vmesniku naloženih tiskanih elementov (SDE) z veliko površino zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (C(2014)01642 – 2014/2683(DEA))

Rok za vložitev ugovorov: dva meseca od datuma prejema dne 13. marca 2014

posredovano pristojni: ENVI

- Delegirana direktiva Komisije o spremembi Priloge III k Direktivi št. 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme pri uporabi živega srebra v ročno izdelanih cevnih plinskih sijalkah (HLDT), ki se uporabljajo za oznake, dekorativno ali arhitekturno in posebno osvetlitev ter svetlobno umetnost, zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (C(2014)01645 – 2014/2686(DEA))

Rok za vložitev ugovorov: dva meseca od datuma prejema dne 13. marca 2014

posredovano pristojni: ENVI

Osnutki delegiranih aktov, za katere se je rok za nasprotovanje podaljšal:

- Delegirana uredba Komisije o pogojih za objavo izjave o lastnostih gradbenih proizvodov na spletnem mestu (C(2013)07086 2013/2928(DEA))

Rok za vložitev ugovorov: tri meseci od datuma prejema dne 30. oktobra 2013
Podaljšanje roka za vložitev ugovorov: dodatni tri meseci na zahtevo Sveta.

posredovano pristojni: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo vrste upraviteljev alternativnih investicijskih skladov (C(2013)09098 – 2013/3001(DEA))

Rok za vložitev ugovorov: tri meseci od datuma prejema dne 17. decembra 2013
Podaljšanje roka za vložitev ugovorov: dodatni tri meseci na zahtevo Evropskega parlamenta.

posredovano pristojni: ECON (člen 50 poslovnika), JURI (člen 50 poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov v zvezi s kvalitativnimi in ustreznimi kvantitativnimi merili za opredelitev kategorij zaposlenih, katerih poklicne dejavnosti pomembno vplivajo na profil tveganosti institucij (C(2014)01332 2014/2621(DEA))

Rok za vložitev ugovorov: en mesec od datuma prejema dne 14. marca 2014
Podaljšanje roka za vložitev ugovorov: dodatni mesec na zahtevo Evropskega parlamenta.

posredovano pristojni: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov, v katerih so določene informacije, ki jih drug drugemu posredujejo pristojni organi matičnih držav članic in držav članic gostiteljic (C(2014)01554 – 2014/2660(DEA))

Rok za vložitev ugovorov: en mesec od datuma prejema dne 12. marca 2014
Podaljšanje roka za vložitev ugovorov: dodatni mesec na zahtevo Evropskega parlamenta.

posredovano pristojni: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za ne-delta tveganja, povezana z opcijami, pri standardiziranem pristopu za tržna tveganja (C(2014)01556 – 2014/2662(DEA))

Rok za vložitev ugovorov: en mesec od datuma prejema dne 12. marca 2014
Podaljšanje roka za vložitev ugovorov: en dodatni mesec na zahtevo Evropskega parlamenta.


posredovano pristojni: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi zregulativnimi tehničnimi standardi za ocenjevanje pomembnosti razširitev in sprememb pristopa na osnovi notranjih bonitetnih ocen in naprednega pristopa za merjenje (C(2014)01551 – 2014/2663(DEA))

Rok za vložitev ugovorov: en mesec od datuma prejema dne 12. marca 2014
Podaljšanje roka za vložitev ugovorov: en dodatni mesec na zahtevo Evropskega parlamenta.

posedovano pristojni: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi zregulativnimi tehničnimi standardi, ki dodatno opredeljujejo pomembne izpostavljenosti in pragove za notranje pristope k posebnemu tveganju v trgovalni knjigi (C(2014)01561 – 2014/2664(DEA))

Rok za vložitev ugovorov: en mesec od datuma prejema dne 12. marca 2014
Podaljšanje roka za vložitev ugovorov: en dodatni mesec na zahtevo Evropskega parlamenta.

posredovano pristojni: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za opredelitev, kaj predstavlja tesno vez med vrednostjo kritih obveznic institucije in vrednostjo njenih sredstev (C(2014)01553- 2014/2665(DEA))

Rok za vložitev ugovorov: en mesec od datuma prejema dne 12. marca 2014
Podaljšanje roka za vložitev ugovorov: dodatni mesec na zahtevo Evropskega parlamenta.

posredovano pristojni: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive (EU) št. 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi zregulativnimi tehničnimi standardi, ki opredeljujejo vrste instrumentov, ki ustrezno odražajo kreditno kvaliteto institucije v okviru rednega poslovanja in so primerni, da se uporabljajo za namene variabilnih prejemkov (C(2014)01550 – 2014/2666(DEA))

Rok za vložitev ugovorov: en mesec od datuma prejema dne 12. marca 2014
Podaljšanje roka za vložitev ugovorov: en dodatni mesec na zahtevo Evropskega parlamenta.

posredovano pristojni: ECON

- Delegirana uredba Komisije (EU) o dopolnitvi Uredbe(EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za opredelitev trga (C(2014)01552 – 2014/2673(DEA))

Rok za vložitev ugovorov: en mesec od datuma prejema dne 13. marca 2014
Podaljšanje roka za vložitev ugovorov: en dodatni mesec na zahtevo Evropskega parlamenta.

posredovano pristojni: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za določitev približka razmika in omejenega števila manjših portfeljev za tveganje prilagoditve kreditnega vrednotenja (C(2014)01555 – 2014/2674(DEA))

Rok za vložitev ugovorov: en mesec od datuma prejema dne 13. marca 2014
Podaljšanje roka za vložitev ugovorov: en dodatni mesec na zahtevo Evropskega parlamenta.

posredovano pristojni: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe(EU) št.575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo zahteve za institucije v vlogah investitorja, sponzorja, prvotnega kreditodajalca in originatorja v zvezi z izpostavljenostmi prenesenemu kreditnemu tveganju (C(2014)01557 – 2014/2675(DEA))

Rok za vložitev ugovorov: en mesec od datuma prejema dne 13. marca 2014
Podaljšanje roka za vložitev ugovorov: en dodatni mesec na zahtevo Evropskega parlamenta.


posredovano pristojni: ECON


3. Izvedbeni ukrepi (člen 88 Poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Direktive Komisije o spremembi Direktive Sveta 96/98/ES o pomorski opremi (D031588/04 - 2014/2669(RPS) - rok: 14/6/2014)
posredovano pristojni: TRAN

- Uredba Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede kategorij mesa in uporabe nekaterih aditivov za živila (D031939/03 - 2014/2668(RPS) - rok: 14/5/2014)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za etoksisulfuron, metsulfuron-metil, nikosulfuron, prosulfuron, rimsulfuron, sulfosulfuron in tifensulfuron-metil v ali na nekaterih proizvodih (D032073/03 - 2014/2688(RPS) - rok: 19/5/2014)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi prilog III in IV k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za olje pomarančevca, Phlebiopsis gigantea, giberelinsko kislino, Paecilomyces fumosoroseus, sev FE 9901, Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus, Spodoptera exigua nuclear polyhedrosis virus, Bacillus firmus I-1582, S-abscizinsko kislino, L-askorbinsko kislino in Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus v ali na nekaterih proizvodih (D032083/03 - 2014/2681(RPS) - rok: 14/5/2014)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 211/2013 o zahtevah za certificiranje za uvoz v Unijo kalčkov in semen, namenjenih za proizvodnjo kalčkov (D032107/02 - 2014/2667(RPS) - rok: 14/6/2014)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o nadomestitvi Priloge VII k Uredbi (EU) št. 601/2012 glede najmanjše možne pogostosti analiz (D032367/01 - 2014/2680(RPS) - rok: 14/6/2014)
posredovano pristojni: ENVI
mnenje: ITRE

- Uredba Komisije o prilagoditvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3821/85 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu tehničnemu napredku (D032390/01 - 2014/2672(RPS) - rok: 14/6/2014)
posredovano pristojni: TRAN

- Uredba Komisije o določitvi „seznama Prodcom“ industrijskih izdelkov za leto 2014 v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 3924/91 (D032483/01 - 2014/2679(RPS) - rok: 14/6/2014)
posredovano pristojni: ITRE


4. Glavni vidiki in temeljne usmeritve skupne zunanje in varnostne politike, vključno s skupno varnostno in obrambno politiko (člen 36 PEU) - Celovit pristop EU in doslednost zunanjega delovanja EU (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Glavni vidiki in temeljne usmeritve skupne zunanje in varnostne politike, vključno s skupno varnostno in obrambno politiko (člen 36 PEU) (2013/2633(RSP))

Poročilo o celovitem pristopu EU in njegove posledice za doslednost zunanjega delovanja EU [2013/2146(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Arnaud Danjean (A7-0138/2014)

Catherine Ashton (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podala izjavo.

Arnaud Danjean je predstavil poročilo.

Govorili so Ricardo Cortés Lastra (pripravljavec mnenja odbora DEVE), Minodora Cliveti (pripravljavka mnenja odbora FEMM), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v imenu skupine PPE, Ana Gomes v imenu skupine S&D, Annemie Neyts-Uyttebroeck v imenu skupine ALDE, Reinhard Bütikofer v imenu skupine Verts/ALE, Geoffrey Van Orden v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil William (The Earl of) Dartmouth, Sabine Lösing v imenu skupine GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth v imenu skupine EFD, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Reinhard Bütikofer in Charles Goerens, Nick Griffin samostojni poslanec, Krzysztof Lisek, Ioan Mircea Paşcu, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Franz Obermayr, Norica Nicolai, Indrek Tarand, Ruža Tomašić, Willy Meyer, Cristian Dan Preda, María Muñiz De Urquiza, Andrew Duff, Mark Demesmaeker, Francisco José Millán Mon, Marek Siwiec, Marietje Schaake, Anna Ibrisagic, Liisa Jaakonsaari, Charles Goerens, Alojz Peterle, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Davor Ivo Stier in Eduard Kukan.

Po postopku "catch the eye" so govorili Tonino Picula, Andrew Henry William Brons in Nikola Vuljanić

Govorila sta Arnaud Danjean in Catherine Ashton.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.10 zapisnika z dne 3.4.2014.

PREDSEDSTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredsednik


5. Razmere v Iranu (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Iranu (2014/2625(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (predsedujoči Svetu) je podal izjavo v imenu Catherine Ashton (podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko).

Govorili so Tunne Kelam v imenu skupine PPE, María Muñiz De Urquiza v imenu skupine S&D, Marietje Schaake v imenu skupine ALDE, Isabelle Durant v imenu skupine Verts/ALE, Charles Tannock v imenu skupine ECR, Cornelia Ernst v imenu skupine GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos v imenu skupine EFD, Ewald Stadler samostojni poslanec, Krzysztof Lisek, Josef Weidenholzer, Peter van Dalen, Tunne Kelam, ki je z dvigom modrega kartončka postavil vprašanje, na katerega je odgovoril Josef Weidenholzer, Bastiaan Belder, Andrew Henry William Brons, Potito Salatto, Libor Rouček, Derk Jan Eppink, Paweł Zalewski, Ana Gomes in Oldřich Vlasák.

Po postopku "catch the eye" so govorili Richard Howitt, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Oreste Rossi, Paul Murphy in Franz Obermayr.

Govoril je Dimitrios Kourkoulas.

Na koncu razprave je bil v skladu s členom 110(2) Poslovnika vložen predlog resolucije.

- María Muñiz De Urquiza, v imenu odbora AFET, o strategiji EU do Irana 2014/2625(RSP) (B7-0279/2014)

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.63 zapisnika z dne 3.4.2014.


6. Režim Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo ***II (razprava)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta iz prve obravnave z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 428/2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo [18086/1/2013 - C7-0093/2014 - 2011/0310(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Christofer Fjellner (A7-0236/2014)

Christofer Fjellner je predstavil priporočilo za drugo obravnavo.

Govoril je Karel De Gucht (član Komisije).

Govorili so Jörg Leichtfried v imenu skupine S&D, Niccolò Rinaldi v imenu skupine ALDE, Paul Murphy v imenu skupine GUE/NGL, in George Sabin Cutaş.

Po postopku "catch the eye" je govoril Franz Obermayr.

Govorila sta Karel De Gucht in Christofer Fjellner.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.1 zapisnika z dne 3.4.2014.

(Seja, ki je bila prekinjena ob __[A6282]__ v pričakovanju začetka časa glasovanja, se je nadaljevala ob __[A6283]__.)


PREDSEDSTVO: Anni PODIMATA
podpredsednica

7. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


7.1. Režim Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta iz prve obravnave z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 428/2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo [18086/1/2013 - C7-0093/2014 - 2011/0310(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Christofer Fjellner (A7-0236/2014)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

STALIŠČE SVETA

Razglašeno kot odobreno (P7_TA(2014)0277)


7.2. Trgovanje z emisijami toplogrednih plinov (emisije iz mednarodnega letalstva) ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/87/ES o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti zaradi izvajanja mednarodnega sporazuma o uporabi enotnega globalnega tržnega ukrepa za emisije iz mednarodnega letalstva od leta 2020 [COM(2013)0722 - C7-0374/2013 - 2013/0344(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Peter Liese (A7-0079/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2014)0278)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0278)


7.3. Medbančne provizije za kartične plačilne transakcije ***I (glasovanje)

Poročlilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o medbančnih provizijah za kartične plačilne transakcije [COM(2013)0550 - C7-0241/2013- 2013/0265(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Pablo Zalba Bidegain (A7-0167/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2014)0279)

Pablo Zalba Bidegain (poročevalec) je v skladu s členom 57(2) Poslovnika predlagal preložitev glasovanja o osnutku zakonodajne resolucije.

Parlament je njegov predlog sprejel. Šteje se, da je zadeva vrnjena pristojnemu odboru v ponovno obravnavo.


7.4. Plačilne storitve na notranjem trgu ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o plačilnih storitvah na notranjem trgu, o spremembah direktiv 2002/65/ES, 2013/36/EU in 2009/110/ES ter o razveljavitvi Direktive 2007/64/ES [COM(2013)0547 - C7-0230/2013 - 2013/0264(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Diogo Feio (A7-0169/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2014)0280)

Diogo Feio (poročevalec) je v skladu s členom 57(2) Poslovnika predlagal preložitev glasovanja o osnutku zakonodajne resolucije.

Parlament je njegov predlog sprejel. Šteje se, da je zadeva vrnjena pristojnemu odboru v ponovno obravnavo.


7.5. Evropski enotni trg elektronskih komunikacij ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za evropski enotni trg elektronskih komunikacij in doseganje povezane celine ter spremembi direktiv 2002/20/ES, 2002/21/ES in 2002/22/ES ter uredb (ES) št. 1211/2009 in (EU) št. 531/2012 [COM(2013)0627 - C7-0267/2013 - 2013/0309(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalka: Pilar del Castillo Vera (A7-0190/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2014)0281)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0281)

Govorili so

Pilar del Castillo Vera (poročevalka), po glasovanju.


7.6. Elektronska identifikacija in skrbniške storitve za elektronske transakcije na notranjem trgu ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o elektronski identifikaciji in skrbniških storitvah za elektronske transakcije na notranjem trgu [COM(2012)0238 - C7-0133/2012 - 2012/0146(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalka: Marita Ulvskog (A7-0365/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2014)0282)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0282)


7.7. Obvezna revizija subjektov javnega interesa ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih zahtevah v zvezi z obvezno revizijo subjektov javnega interesa [COM(2011)0779 - C7-0470/2011 - 2011/0359(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Sajjad Karim (A7-0177/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2014)0283)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0283)


7.8. Obvezne revizije za letne in konsolidirane računovodske izkaze ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2006/43/ES o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze [COM(2011)0778 - C7-0461/2011 - 2011/0389(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Sajjad Karim (A7-0171/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2014)0284)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0284)


7.9. Znižanje ali odprava carinskih dajatev za blago s poreklom iz Ukrajine ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o znižanju ali odpravi carinskih dajatev za blago s poreklom iz Ukrajine [COM(2014)0166 - C7-0103/2014 - 2014/0090(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Paweł Zalewski (A7-0238/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Sprejeto (P7_TA(2014)0285)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0285)


7.10. Celovit pristop EU in doslednost zunanjega delovanja EU (glasovanje)

Poročilo o celovitem pristopu EU in njegove posledice za doslednost zunanjega delovanja EU [2013/2146(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Arnaud Danjean (A7-0138/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0286)


7.11. Razrešnica za leto 2012: Evropska komisija in izvajalske agencije (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2012, oddelek III – Komisija in izvajalske agencije [COM(2013)0570 - C7-0273/2013 - 2013/2195(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Markus Pieper (A7-0242/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2014)0287)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0287)

Razrešnica je bila podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo VI, člen 5(1) Poslovnika)


7.12. Posebna poročila Računskega sodišča v okviru razrešnice za Komisijo za leto 2012 (glasovanje)

Poročilo o posebnih poročilih Računskega sodišča v okviru razrešnice za Komisijo za leto 2012 [2013/2260(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Markus Pieper (A7-0222/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2014)0288)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0288)

Razrešnica je bila podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo VI, člen 5(1) Poslovnika)

Govorili so

Markus Pieper (poročevalec), ki je podal dva ustna predloga spremembe k odstavkoma 283 in 284, ki sta bila upoštevana..


7.13. Razrešnica za leto 2012: Evropski parlament (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2012, oddelek I – Evropski parlament [COM(2013)0570 - C7-0274/2013 - 2013/2196(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Cătălin Sorin Ivan (A7-0246/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2014)0289)

Razrešnica je bila podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo VI, člen 5(1) Poslovnika)

Govorili so:

Ingeborg Gräßle, ki je nasprotovala odločitvi predsednika, da razglasi odstavek 47 za nedopusten v skladu s členom 20 Poslovnika (predsedujoča je pojasnila člen 20 poslovnika), Bart Staes (v imenu Michaela Theurerja, predsednika odbora CONT), ki je prav tako nasprotoval tej odločitvi (predsedujoča je izjavila, da je odločitev predsednika sprejeta);

Edward McMillan-Scott;

Hans-Peter Mayer, ki je predlagal preložitev končnega glasovanja na naslednje zasedanje, Bart Staes, ki je to zahtevo podprl, in Jens Geier, ki ji je nasprotoval. Parlament je z EG sprejel zahtevo (431 za, 154 proti, 13 vzdržanih);

Lucas Hartong.


7.14. Razrešnica za leto 2012: 8., 9. in 10. Evropski razvojni sklad (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna osmega, devetega in desetega Evropskega razvojnega sklada za proračunsko leto 2012 [COM(2013)0541 - C7-0283/2013 - 2013/2206(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Jan Mulder (A7-0176/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2014)0290)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0290)

Razrešnica je bila podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo VI, člen 5(1) Poslovnika)


7.15. Razrešnica za leto 2012: Evropski svet in Svet (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2012, oddelek II – Evropski svet in Svet [COM(2013)0570 - C7-0275/2013 - 2013/2197(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Bogusław Sonik (A7-0189/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2014)0291)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0291)

Razrešnica je odložena in zaključek poslovnih knjig je odložen (glej Prilogo VI, člen 5(1) Poslovnika).


7.16. Razrešnica za leto 2012: Evropska služba za zunanje delovanje (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2012, oddelek X – Evropska služba za zunanje delovanje [COM(2013)0570 - C7-0282/2013 - 2013/2205(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Tamás Deutsch (A7-0199/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2014)0292)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0292)

Razrešnica je bila podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo VI, člen 5(1) Poslovnika)


7.17. Razrešnica za leto 2012: Sodišče Evropske unije (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2012, oddelek IV – Sodišče Evropske unije [COM(2013)0570 - C7-0276/2013 - 2013/2199(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Tamás Deutsch (A7-0213/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 17)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2014)0293)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0293)

Razrešnica je bila podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo VI, člen 5(1) Poslovnika)


7.18. Razrešnica za leto 2012: Računsko sodišče (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2012, oddelek V – Računsko sodišče [COM(2013)0570 - C7-0277/2013 - 2013/2200(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Tamás Deutsch (A7-0212/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 18)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2014)0294)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0294)

Razrešnica je bila podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo VI, člen 5(1) Poslovnika)


7.19. Razrešnica za leto 2012: Evropski ekonomsko-socialni odbor (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2012, oddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor [COM(2013)0570 - C7-0278/2013 - 2013/2201(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Bogusław Sonik (A7-0218/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 19)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2014)0295)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0295)

Razrešnica je bila podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo VI, člen 5(1) Poslovnika)


7.20. Razrešnica za leto 2012: Odbor regij (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2012, oddelek VII – Odbor regij [COM(2013)0570 - C7-0279/2013 - 2013/2202(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Bogusław Sonik (A7-0226/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 20)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2014)0296)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0296)

Razrešnica je bila podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo VI, člen 5(1) Poslovnika)


7.21. Razrešnica za leto 2012: Evropski varuh človekovih pravic (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2012, oddelek VIII – Evropski varuh človekovih pravic [COM(2013)0570 - C7-0280/2013 - 2013/2203(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Bogusław Sonik (A7-0225/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 21)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2014)0297)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0297)

Razrešnica je bila podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo VI, člen 5(1) Poslovnika)


7.22. Razrešnica za leto 2012: Evropski nadzornik za varstvo podatkov (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2012, oddelek IX – Evropski nadzornik za varstvo podatkov [COM(2013)0570 - C7-0281/2013 - 2013/2204(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Bogusław Sonik (A7-0228/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 22)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2014)0298)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0298)

Razrešnica je bila podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo VI, člen 5(1) Poslovnika)


7.23. Razrešnica za leto 2012: uspešnost, finančno upravljanje in nadzor agencij Evropske unije (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna agencij Evropske unije za proračunsko leto 2012: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor [2013/2256(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A7-0237/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 23)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0299)


7.24. Razrešnica za leto 2012: Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2012 [COM(2013)0570 - C7-0328/2013 - 2013/2240(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A7-0208/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 24)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2014)0300)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0300)

Razrešnica je bila podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo VI, člen 5(1) Poslovnika)


7.25. Razrešnica za leto 2012: Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije za proračunsko leto 2012 [COM(2013)0570 - C7-0329/2013 - 2013/2241(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A7-0206/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 25)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2014)0301)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0301)

Razrešnica je odložena in zaključek poslovnih knjig je odložen (glej Prilogo VI, člen 5(1) Poslovnika).


7.26. Razrešnica za leto 2012: Prevajalski center za organe Evropske unije (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2012 [COM(2013)0570 - C7-0292/2013 - 2013/2214(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A7-0205/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 26)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2014)0302)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0302)

Razrešnica je bila podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo VI, člen 5(1) Poslovnika).


7.27. Razrešnica za leto 2012: Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2012 [COM(2013)0570 - C7-0286/2013 - 2013/2208(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A7-0207/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 27)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2014)0303)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0303)

Razrešnica je bila podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo VI, člen 5(1) Poslovnika).


7.28. Razrešnica za leto 2012: Evropska policijska akademija (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske policijske akademije za proračunsko leto 2012 [COM(2013)0570 - C7-0317/2013 - 2013/2229(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A7-0240/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 28)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2014)0304)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0304)

Razrešnica je bila podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo VI, člen 5(1) Poslovnika).


7.29. Razrešnica za leto 2012: Evropska agencija za varnost v letalstvu (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2012 [COM(2013)0570 - C7-0297/2013 - 2013/2219(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A7-0221/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 29)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2014)0305)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0305)

Razrešnica je bila podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo VI, člen 5(1) Poslovnika)


7.30. Razrešnica za leto 2012: Evropski azilni podporni urad (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2012 [COM(2013)0570 - C7-0333/2013 - 2013/2245(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A7-0187/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 30)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2014)0306)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0306)

Razrešnica je bila podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo VI, člen 5(1) Poslovnika)


7.31. Razrešnica za leto 2012: Evropski bančni organ (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega bančnega organa za proračunsko leto 2012 [COM(2013)0570 - C7-0325/2013 - 2013/2237(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A7-0220/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 31)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2014)0307)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0307)

Razrešnica je bila podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo VI, člen 5(1) Poslovnika)


7.32. Razrešnica za leto 2012: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2012 [COM(2013)0570 - C7-0299/2013 - 2013/2221(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A7-0224/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 32)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2014)0308)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0308)

Razrešnica je bila podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo VI, člen 5(1) Poslovnika)


7.33. Razrešnica za leto 2012: Evropska agencija za kemikalije (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2012 [COM(2013)0570 - C7-0321/2013 - 2013/2233(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A7-0229/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 33)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2014)0309)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0309)

Razrešnica je bila podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo VI, člen 5(1) Poslovnika)


7.34. Razrešnica za leto 2012: Evropska agencija za okolje (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2012 [COM(2013)0570 - C7-0290/2013 - 2013/2212(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A7-0235/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 34)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2014)0310)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0310)

Razrešnica je bila podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo VI, člen 5(1) Poslovnika)


7.35. Razrešnica za leto 2012: Evropska agencija za nadzor ribištva (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2012 [COM(2013)0570 - C7-0320/2013 - 2013/2232(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A7-0233/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 35)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2014)0311)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0311)

Razrešnica je bila podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo VI, člen 5(1) Poslovnika)


7.36. Razrešnica za leto 2012: Evropska agencija za varnost hrane (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2012 [COM(2013)0570 - C7-0298/2013 - 2013/2220(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A7-0219/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 36)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2014)0312)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0312)

Razrešnica je bila podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo VI, člen 5(1) Poslovnika)


7.37. Razrešnica za leto 2012: Evropski inštitut za enakost spolov (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2012 [COM(2013)0570 - C7-0324/2013 - 2013/2236(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A7-0230/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 37)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2014)0313)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0313)

Razrešnica je bila podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo VI, člen 5(1) Poslovnika)


7.38. Razrešnica za leto 2012: Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine za proračunsko leto 2012 [COM(2013)0570 - C7-0326/2013 - 2013/2238(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A7-0232/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 38)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2014)0314)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0314)

Razrešnica je bila podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo VI, člen 5(1) Poslovnika)


7.39. Razrešnica za leto 2012: Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2012 [COM(2013)0570 - C7-0330/2013 - 2013/2242(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A7-0234/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 39)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2014)0315)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0315)

Razrešnica je bila podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo VI, člen 5(1) Poslovnika)


7.40. Razrešnica za leto 2012: Evropska agencija za zdravila (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2012 [COM(2013)0570 - C7-0293/2013 - 2013/2215(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A7-0227/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 40)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2014)0316)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0316)

Razrešnica je bila podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo VI, člen 5(1) Poslovnika)


7.41. Razrešnica za leto 2012: Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2012 [COM(2013)0570 - C7-0289/2013 - 2013/2211(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A7-0185/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 41)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2014)0317)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0317)

Razrešnica je bila podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo VI, člen 5(1) Poslovnika)


7.42. Razrešnica za leto 2012: Evropska agencija za pomorsko varnost (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2012 [COM(2013)0570 - C7-0296/2013 - 2013/2218(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A7-0196/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 42)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2014)0318)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0318)

Razrešnica je bila podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo VI, člen 5(1) Poslovnika)


7.43. Razrešnica za leto 2012: Evropska agencija za varnost omrežij in informacij (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2012 [COM(2013)0570 - C7-0300/2013 - 2013/2222(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A7-0194/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 43)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2014)0319)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0319)

Razrešnica je bila podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo VI, člen 5(1) Poslovnika)


7.44. Razrešnica za leto 2012: Evropska železniška agencija (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske železniške agencije za proračunsko leto 2012 [COM(2013)0570 - C7-0316/2013 - 2013/2228(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A7-0209/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 44)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2014)0320)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0320)

Razrešnica je bila podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo VI, člen 5(1) Poslovnika)


7.45. Razrešnica za leto 2012: Evropski organ za vrednostne papirje in trge (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za vrednostne papirje in trge za proračunsko leto 2012 [COM(2013)0570 - C7-0327/2013 - 2013/2239(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A7-0231/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 45)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2014)0321)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0321)

Razrešnica je bila podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo VI, člen 5(1) Poslovnika)


7.46. Razrešnica za leto 2012: Evropska fundacija za usposabljanje (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2012 [COM(2013)0570 - C7-0295/2013 - 2013/2217(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A7-0182/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 46)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2014)0322)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0322)

Razrešnica je bila podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo VI, člen 5(1) Poslovnika)


7.47. Razrešnica za leto 2012: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2012 [COM(2013)0570 - C7-0291/2013 - 2013/2213(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A7-0193/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 47)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2014)0323)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0323)

Razrešnica je bila podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo VI, člen 5(1) Poslovnika)


7.48. Razrešnica za leto 2012: Agencija za oskrbo Euratom (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2012 [COM(2013)0570 - C7-0322/2013 - 2013/2234(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A7-0180/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 48)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2014)0324)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0324)

Razrešnica je bila podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo VI, člen 5(1) Poslovnika)


7.49. Razrešnica za leto 2012: Evropska fundacija za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2012 [COM(2013)0570 - C7-0288/2013 - 2013/2210(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A7-0183/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 49)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2014)0325)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0325)

Razrešnica je bila podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo VI, člen 5(1) Poslovnika)


7.50. Razrešnica za leto 2012: Eurojust (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Eurojusta za proračunsko leto 2012 [COM(2013)0570 - C7-0294/2013 - 2013/2216(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A7-0186/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 50)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2014)0326)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0326)

Razrešnica je bila podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo VI, člen 5(1) Poslovnika)


7.51. Razrešnica za leto 2012: Europol (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2012 [COM(2013)0570 - C7-0323/2013 - 2013/2235(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A7-0179/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 51)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2014)0327)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0327)

Razrešnica je bila podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo VI, člen 5(1) Poslovnika)


7.52. Razrešnica za leto 2012: Agencija Evropske unije za temeljne pravice (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2012 [COM(2013)0570 - C7-0287/2013 - 2013/2209(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A7-0184/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 52)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2014)0328)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0328)

Razrešnica je bila podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo VI, člen 5(1) Poslovnika)


7.53. Razrešnica za leto 2012: Evropska agencija za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije za proračunsko leto 2012 [COM(2013)0570 - C7-0318/2013 - 2013/2230(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A7-0181/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 53)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2014)0329)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0329)

Razrešnica je bila podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo VI, člen 5(1) Poslovnika)


7.54. Razrešnica za leto 2012: Agencija za evropski GNSS (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2012 [COM(2013)0570 - C7-0319/2013 - 2013/2231(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A7-0223/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 54)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2014)0330)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0330)

Razrešnica je bila podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo VI, člen 5(1) Poslovnika)


7.55. Razrešnica za leto 2012: Skupno podjetje Artemis (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Artemis za proračunsko leto 2012 [COM(2013)0570 - C7-0338/2013 - 2013/2250(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Paul Rübig (A7-0203/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 55)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2014)0331)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0331)

Razrešnica je bila podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo VI, člen 5(1) Poslovnika)


7.56. Razrešnica za leto 2012: Skupno podjetje Čisto nebo (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Čisto nebo za proračunsko leto 2012 [COM(2013)0570 - C7-0337/2013 - 2013/2249(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Paul Rübig (A7-0210/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 56)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2014)0332)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0332)

Razrešnica je bila podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo VI, člen 5(1) Poslovnika)


7.57. Razrešnica za leto 2012: Skupno podjetje ENIAC (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja ENIAC za proračunsko leto 2012 [COM(2013)0570 - C7-0341/2013 - 2013/2253(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Paul Rübig (A7-0204/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 57)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2014)0333)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0333)

Razrešnica je bila podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo VI, člen 5(1) Poslovnika)


7.58. Razrešnica za leto 2012: Skupno podjetje za gorivne celice in vodik (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik za proračunsko leto 2012 [COM(2013)0570 - C7-0340/2013 - 2013/2252(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Paul Rübig (A7-0202/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 58)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2014)0334)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0334)

Razrešnica je bila podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo VI, člen 5(1) Poslovnika)


7.59. Razrešnica za leto 2012: Skupno podjetje za izvajanje skupne tehnološke pobude za inovativna zdravila (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za izvajanje skupne tehnološke pobude za inovativna zdravila za proračunsko leto 2012 [COM(2013)0570 - C7-0339/2013 - 2013/2251(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Paul Rübig (A7-0200/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 59)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2014)0335)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0335)

Razrešnica je bila podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo VI, člen 5(1) Poslovnika)


7.60. Razrešnica za leto 2012: Skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije za proračunsko leto 2012 [COM(2013)0570 - C7-0335/2013 - 2013/2247(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Paul Rübig (A7-0198/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 60)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2014)0336)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0336)

Razrešnica je bila podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo VI, člen 5(1) Poslovnika)


7.61. Razrešnica za leto 2012: Skupno podjetje SESAR (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2012 [COM(2013)0570 - C7-0336/2013 - 2013/2248(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Paul Rübig (A7-0197/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 61)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2014)0337)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0337)

Razrešnica je bila podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo VI, člen 5(1) Poslovnika)


7.62. Letno poročilo za leto 2012 o zaščiti finančnih interesov Evropske unije – boj proti goljufijam (glasovanje)

Poročilo o letnem poročilu za leto 2012 o zaščiti finančnih interesov Evropske unije – boj proti goljufijam [2013/2132(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Inés Ayala Sender (A7-0195/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 62)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0338)


7.63. Razmere v Iranu (glasovanje)

Predlog resolucije B7-0279/2014

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 63)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0339).


8. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je na zahtevo skupine EFD potrdil naslednje imenovanje:

odbor JURI: Francesco Enrico Speroni ni več njegov član.


9. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 170 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Govoril je Jean-Pierre Audy.

(Čas glasovanja v sredo, 2. aprila 2014)

Poročilo: Niccolò Rinaldi - A7-0308/2013
Marino Baldini

Poročilo: Dagmar Roth-Behrendt - A7-0324/2013
Biljana Borzan in Elisabetta Gardini

Poročilo: Luigi Berlinguer, Juan Fernando López Aguilar in Carlo Casini - A7-0153/2014
Zdravka Bušić, Krisztina Morvai in Marino Baldini

(Čas glasovanja v četrtek, 3. aprila 2014)

Poročilo: Pilar del Castillo Vera - A7-0190/2014
Phil Bennion in Davor Ivo Stier

Poročilo: Paweł Zalewski - A7-0238/2014
Krisztina Morvai

Poročilo: Arnaud Danjean - A7-0138/2014
Charles Tannock

Poročilo: Tamás Deutsch - A7-0199/2014
Biljana Borzan

Poročilo: Bogusław Sonik - A7-0226/2014
Marino Baldini.


10. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletni strani "Séance en direct" na povezavi "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


11. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 08/2014 - Oddelek III - Komisija (N7-0061/2014 - C7-0131/2014 - 2014/2033(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o popotniškem vizumu ter spremembi Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma in uredb (ES) št. 562/2006 in (ES) št.767/2008 (COM(2014)0163 - C7-0135/2014 - 2014/0095(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 304(1) Pogodbe o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

DEVE, AFET

2) od poslancev Parlamenta

predlogi resolucij (člen 120 Poslovnika)

- Philip Claeys in Marine Le Pen. Predlog resolucije o ukinitvi Evropske službe za zunanje delovanje (B7-0269/2014)

posredovano

pristojni :

AFET

mnenje :

AFCO

- Philip Claeys in Marine Le Pen. Predlog resolucije o ukinitvi Odbora regij (B7-0270/2014)

posredovano

pristojni :

AFCO

mnenje :

REGI

- Philip Claeys in Marine Le Pen. Predlog resolucije o ukinitvi Agencije Evropske unije za temeljne pravice (B7-0271/2014)

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

AFET

- Philip Claeys in Marine Le Pen. Predlog resolucije o ukinitvi Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (B7-0272/2014)

posredovano

pristojni :

AFCO

mnenje :

EMPL, ECON

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o varnosti v cestnem prometu v Evropi (B7-0274/2014)

posredovano

pristojni :

TRAN

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o klavzulah o državi z največjimi ugodnostmi in varstvu podjetij v evropskem hotelskem sektorju (B7-0275/2014)

posredovano

pristojni :

IMCO

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o posledicah švicarskega referenduma za evropsko politiko priseljevanja (B7-0276/2014)

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

EMPL

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o boju proti pojavom dampinga v italijanskem zajčjerejskem sektorju (B7-0277/2014)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o regulaciji dejavnosti ponudnikov spolnih uslug v Evropi (B7-0278/2014)

posredovano

pristojni :

EMPL

mnenje :

FEMM

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o spominskih slovesnostih ob stoti obletnici prve svetovne vojne na Monte Grappi (B7-0280/2014)

posredovano

pristojni :

CULT

mnenje :

REGI


12. Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

V skladu s členom 179(2) Poslovnika bosta zapisnik te seje in zapisnik včerajšnje seje predložena v sprejetje Parlamentu na začetku naslednje seje.

Sprejeta besedila bodo s privolitvijo Parlamenta nemudoma posredovana naslovnikom.


13. Datum naslednjih sej

Naslednje seje bodo potekale od 14. aprila 2014 do 17. aprila 2014.


14. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Seja se je zaključila ob 13.20.

Klaus Welle

Martin Schulz

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Allam, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Baldini, Balz, Bánki, Barbagallo, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Childers, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Backer, De Castro, De Keyser, Delvaux, Demesmaeker, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Färm, Feio, Fernandes, Ferreira Elisa, Fidanza, Fisas Ayxela, Flasarová, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Haug, Häusling, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jadot, Jędrzejewska, Jeggle, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva Kekuš, Klute, Koch, Koewius, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, La Via, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McClarkin, McIntyre, McMillan-Scott, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Meissner, Mélenchon, Melo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Neuser, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nitras, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Omarjee, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Pakarinen, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panayotova, Papadopoulou, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Poręba, Pöttering, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stoyanov, Strejček, Striffler, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Thein, Theocharous, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulvskog, Urutchev, Vaidere, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Weber Henri, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver

Opravičeni:

Bufton, Dehaene, Mirsky, Papastamkos, Scurria, Tzavela

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov