Index 
Protokoll
PDF 275kWORD 195k
Torsdagen den 3 april 2014 - Bryssel
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Delegerade akter (artikel 87a i arbetsordningen)
 3.Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)
 4.De viktigaste aspekterna och de grundläggande valmöjligheterna när det gäller den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (artikel 36 i EU-fördraget) - Den EU-övergripande strategin och samstämdheten i EU:s yttre åtgärder (debatt)
 5.Situationen i Iran (debatt)
 6.Gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden ***II (debatt)
 7.Omröstning
  
7.1.Gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden ***II (omröstning)
  
7.2.Handel med utsläppsrätter för växthusgaser (utsläpp från internationell luftfart) ***I (omröstning)
  
7.3.Förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner ***I (omröstning)
  
7.4.Betaltjänster på den inre marknaden ***I (omröstning)
  
7.5.Den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation ***I (omröstning)
  
7.6.Elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden ***I (omröstning)
  
7.7.Lagstadgad revision av företag av allmänt intresse ***I (omröstning)
  
7.8.Lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning ***I (omröstning)
  
7.9.Sänkning eller avskaffande av tullar på varor med ursprung i Ukraina ***I (omröstning)
  
7.10.Den EU-övergripande strategin och samstämdheten i EU:s yttre åtgärder (omröstning)
  
7.11.Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska kommissionen och genomförandeorganen (omröstning)
  
7.12.Europeiska revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för kommissionen för budgetåret 2012 (omröstning)
  
7.13.Ansvarsfrihet för 2012: Europaparlamentet (omröstning)
  
7.14.Ansvarsfrihet för 2012: 8:e, 9:e och 10:e Europeiska utvecklingsfonden (omröstning)
  
7.15.Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska rådet och rådet (omröstning)
  
7.16.Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska utrikestjänsten (omröstning)
  
7.17.Ansvarsfrihet för 2012: Domstolen (omröstning)
  
7.18.Ansvarsfrihet för 2012: Revisionsrätten (omröstning)
  
7.19.Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (omröstning)
  
7.20.Ansvarsfrihet för 2012: Regionkommittén (omröstning)
  
7.21.Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska ombudsmannen (omröstning)
  
7.22.Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska datatillsynsmannen (omröstning)
  
7.23.Ansvarsfrihet för 2012: EU:s byråer - verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll (omröstning)
  
7.24.Ansvarsfrihet för 2012: Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (omröstning)
  
7.25.Ansvarsfrihet för 2012: Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (omröstning)
  
7.26.Ansvarsfrihet för 2012: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (omröstning)
  
7.27.Ansvarsfrihet för 2012: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (omröstning)
  
7.28.Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska polisakademin (omröstning)
  
7.29.Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (omröstning)
  
7.30.Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (omröstning)
  
7.31.Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska bankmyndigheten (omröstning)
  
7.32.Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (omröstning)
  
7.33.Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska kemikaliemyndigheten (omröstning)
  
7.34.Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska miljöbyrån (omröstning)
  
7.35.Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska fiskerikontrollbyrån (omröstning)
  
7.36.Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (omröstning)
  
7.37.Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska jämställdhetsinstitutet (omröstning)
  
7.38.Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (omröstning)
  
7.39.Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska institutet för innovation och teknik (omröstning)
  
7.40.Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska läkemedelsmyndigheten (omröstning)
  
7.41.Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (omröstning)
  
7.42.Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska sjösäkerhetsbyrån (omröstning)
  
7.43.Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (omröstning)
  
7.44.Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska järnvägsbyrån (omröstning)
  
7.45.Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (omröstning)
  
7.46.Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (omröstning)
  
7.47.Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska arbetsmiljöbyrån (omröstning)
  
7.48.Ansvarsfrihet för 2012: Euratoms försörjningsbyrå (omröstning)
  
7.49.Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (omröstning)
  
7.50.Ansvarsfrihet för 2012: Eurojust (omröstning)
  
7.51.Ansvarsfrihet för 2012: Europol (omröstning)
  
7.52.Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (omröstning)
  
7.53.Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (omröstning)
  
7.54.Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska byrån för GNSS (omröstning)
  
7.55.Ansvarsfrihet för 2012: Det gemensamma företaget Artemis (omröstning)
  
7.56.Ansvarsfrihet för 2012: Det gemensamma företaget Clean Sky (omröstning)
  
7.57.Ansvarsfrihet för 2012: Det gemensamma företaget Eniac (omröstning)
  
7.58.Ansvarsfrihet för 2012: Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas (omröstning)
  
7.59.Ansvarsfrihet för 2012: Det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel (omröstning)
  
7.60.Ansvarsfrihet för 2012: Det gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi (omröstning)
  
7.61.Ansvarsfrihet för 2012 : Det gemensamma företaget Sesar (omröstning)
  
7.62.Årsrapporten för 2012 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier (omröstning)
  
7.63.Situationen i Iran (omröstning)
 8.Utskottens och delegationernas sammansättning
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Inkomna dokument
 12.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 13.Datum för nästa sammanträdesperiod
 14.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Othmar KARAS
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 08.30.


2. Delegerade akter (artikel 87a i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om transaktionsregister när det gäller förfaranderegler för sanktioner som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ålägger transaktionsregister, samt bestämmelser om rätten till försvar och tidsfrister (C(2014)01537 – 2014/2682(DEA))
Tidsfrist för invändningar: tre månader från och med mottagandedagen den 13 mars 2014
ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (C(2014)01627 – 2014/2676(DEA))
Tidsfrist för invändningar: två månader från och med mottagandedagen den 13 mars 2014
ansvarigt utskott: EMPL

- Kommissionens delegerade direktivom ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bly i platinerade platinaelektroder som används för mätningar av ledningsförmåga (C(2014)01628 – 2014/2677(DEA))

Tidsfrist för invändningar: två månader från och med mottagandedagen den 13 mars 2014
ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade direktiv om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bly i lödmetall och ytbeläggningar för elektriska och elektroniska komponenters anslutningar och ytbeläggningar för mönsterkort som används i tändningsmoduler och andra elektriska och elektroniska system för kontroll av förbränningsmotorer (C(2014)01629 – 2014/2678(DEA))

Tidsfrist för invändningar: två månader från och med mottagandedagen den 13 mars 2014
ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade direktiv om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för kvicksilver i kallkatodlysrör för bakgrundsbelysta bildskärmar med flytande kristaller, inte överskridande 5 mg per lampa, som används i industriella övervaknings- och kontrollinstrument som släpps ut på EU-marknaden före den 22 juli 2017 (C(2014)01633 – 2014/2687(DEA))

Tidsfrist för invändningar: två månader från och med mottagandedagen den 13 mars 2014
ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade direktiv om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bly använt i andra än ’C-press’-kontaktsystem (press fit) i industriella övervaknings- och kontrollinstrument (C(2014)01636 – 2014/2684(DEA))

Tidsfrist för invändningar: två månader från och med mottagandedagen den 13 mars 2014
ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade direktiv om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bly i dielektrisk keramik i kondensatorer med en märkspänning på mindre än 125V AC eller 250V DC i industriella övervaknings- och kontrollinstrument (C(2014)01637 – 2014/2685(DEA))

Tidsfrist för invändningar: två månader från och med mottagandedagen den 13 mars 2014
ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade direktiv om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bly i mikrokanalplattor (C(2014)01641 – 2014/2671(DEA))

Tidsfrist för invändningar: två månader från och med mottagandedagen den 13 mars 2014
ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade direktiv om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bly i lödmetall för anslutning av staplade skivelement för stora ytor (C(2014)01642 – 2014/2683(DEA))

Tidsfrist för invändningar: två månader från och med mottagandedagen den 13 mars 2014
ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade direktiv om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för kvicksilver i handgjorda urladdningsrör som används för skyltar, dekorativa, arkitektoniska och specialiserade belysningar och ljuskonstverk (C(2014)01645 – 2014/2686(DEA))

Tidsfrist för invändningar: två månader från och med mottagandedagen den 13 mars 2014
ansvarigt utskott: ENVI

Förslag till delegerade akter för vilka tidsfristen för invändningar har förlängts:

- Kommissionens delegerade förordning om villkoren för att göra en prestandadeklaration för byggprodukter tillgänglig på en webbplats (C(2013)07086 – 2013/2928(DEA))
Tidsfrist för invändningar: tre månader från och med mottagandedagen den 30 oktober 2013
Förlängning av tidsfristen för invändningar: ytterligare tre månader på begäran av rådet.
Ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU vad gäller tekniska standarder för tillsyn för att avgöra typ av förvaltare av alternativa investeringsfonder (C(2013)09098 – 2013/3001(DEA))
Tidsfrist för invändningar: tre månader från och med mottagandedagen den 17 december 2013
Förlängning av tidsfristen för invändningar: ytterligare tre månader på begäran av Europaparlamentet.
Ansvariga utskott: ECON (artikel 50 i arbetsordningen), JURI (artikel 50 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning som kompletterar Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU vad gäller tekniska standarder för tillsyn avseende kvalitativa och kvantitativa kriterier för att fastställa personalkategorier vars yrkesutövning har väsentlig inverkan på ett instituts riskprofil (C(2014)01332 – 2014/2621(DEA))

Tidsfrist för invändningar: en månad från och med mottagandedagen den 14 mars 2014
Förlängning av tidsfristen för invändningar: ytterligare en månad på begäran av Europaparlamentet.
Ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU vad gäller tekniska standarder för tillsyn i vilka den information som hemmedlemsstaters och värdmedlemsstaters behöriga myndigheter ska förse varandra med specificeras (C(2014)01554 – 2014/2660(DEA))

Tidsfrist för invändningar: en månad från och med mottagandedagen den 12 mars 2014
Förlängning av tidsfristen för invändningar: ytterligare en månad på begäran av Europaparlamentet.
Ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning (EU) om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr575/2013 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för optioners icke-deltarisker i samband med standardmetoden för marknadsrisk (C(2014)01556 – 2014/2662(DEA))

Tidsfrist för invändningar: en månad från och med mottagandedagen den 12 mars 2014
Förlängning av tidsfristen för invändningar: ytterligare en månad på begäran av Europaparlamentet.
Ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr575/2013 med avseende på tekniska tillsynsstandarder för bedömning av väsentligheten hos utvidgningar eller förändringar av internmetoden och avancerade mätmetoder (C(2014)01551 – 2014/2663(DEA))

Tidsfrist för invändningar: en månad från och med mottagandedagen den 12 mars 2014
Förlängning av tidsfristen för invändningar: ytterligare en månad på begäran av Europaparlamentet.
Ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU vad gäller tekniska standarder för tillsyn i vilka det, för interna modeller för beräkning av kapitalbaskrav för specifik risk i skuldinstrument i handelslagret, anges vad som avses med betydande exponering för specifik risk och med stort antal betydande positioner i skuldinstrument (C(2014)01561 – 2014/2664(DEA))
Tidsfrist för invändningar: en månad från och med mottagandedagen den 12 mars 2014
Förlängning av tidsfristen för invändningar: ytterligare en månad på begäran av Europaparlamentet.
Ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 med avseende på tekniska tillsynsstandarder för fastställande av nära samband mellan värdet av ett instituts täckta obligationer och värdet av institutets tillgångar (C(2014)01553 – 2014/2665(DEA))

Tidsfrist för invändningar: en månad från och med mottagandedagen den 12 mars 2014
Förlängning av tidsfristen för invändningar: ytterligare en månad på begäran av Europaparlamentet.
Ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU med avseende på tekniska tillsynsstandarder som specificerar de instrumentklasser som på ett tillbörligt sätt återspeglar institutens kreditkvalitet på löpande basis och är avsedda att användas till rörliga ersättningar (C(2014)01550 – 2014/2666(DEA))

Tidsfrist för invändningar: en månad från och med mottagandedagen den 12 mars 2014
Förlängning av tidsfristen för invändningar: ytterligare en månad på begäran av Europaparlamentet.
Ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 med avseende på tekniska tillsynsstandarder för definition av begreppet marknad (C(2014)01552 – 2014/2673(DEA))

Tidsfrist för invändningar: en månad från och med mottagandedagen den 13 mars 2014
Förlängning av tidsfristen för invändningar: ytterligare en månad på begäran av Europaparlamentet.
Ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 med tekniska standarder för tillsyn för att fastställa skattning av spreaden och ett begränsat antal mindre portföljer för kreditvärdighetsjusteringsrisk (C(2014)01555 – 2014/2674(DEA))

Tidsfrist för invändningar: en månad från och med mottagandedagen den 13 mars 2014
Förlängning av tidsfristen för invändningar: ytterligare en månad på begäran av Europaparlamentet.
Ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 med hjälp av tekniska tillsynsstandarder om de krav som investerande institut, medverkande institut, institut som är ursprungliga långivare och institut som är originatorer ska uppfylla när det gäller exponeringar mot överförda kreditrisker (C(2014)01557 – 2014/2675(DEA))

Tidsfrist för invändningar: en månad från och med mottagandedagen den 13 mars 2014
Förlängning av tidsfristen för invändningar: ytterligare en månad på begäran av Europaparlamentet.
Ansvarigt utskott: ECON


3. Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens direktiv om ändring av rådets direktiv 96/98/EG om marin utrustning (D031588/04 - 2014/2669(RPS) - tidsfrist: 14/6/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller livsmedelskategorierna för kött och användningen av vissa livsmedelstillsatser i köttberedningar (D031939/03 - 2014/2668(RPS) - tidsfrist: 14/5/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för etoxisulfuron, metsulfuronmetyl, nikosulfuron, prosulfuron, rimsulfuron, sulfosulfuron och tifensulfuronmetyl i eller på vissa produkter (D032073/03 - 2014/2688(RPS) - tidsfrist: 19/5/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna III och IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för apelsinolja, Phlebiopsis gigantea, gibberellinsyra, Paecilomyces fumosoroseus stam FE 9901, Spodoptera littoralis kärnpolyedervirus, Spodoptera exigua kärnpolyedervirus, Bacillus firmus I-1582, S-abskisinsyra, L-askorbinsyra och Helicoverpa armigera kärnpolyedervirus i eller på vissa produkter (D032083/03 - 2014/2681(RPS) - tidsfrist: 14/5/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 211/2013 om intygskrav för import till unionen av groddar och av frön avsedda för produktion av groddar (D032107/02 - 2014/2667(RPS) - tidsfrist: 14/6/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ersättande av bilaga VII till förordning (EU) nr 601/2012 vad gäller minsta analysfrekvens (D032367/01 - 2014/2680(RPS) - tidsfrist: 14/6/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: ITRE

- Kommissionens förordning om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter (D032390/01 - 2014/2672(RPS) - tidsfrist: 14/6/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens förordning om upprättande av 2014 års Prodcom-förteckning över industriprodukter i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 3924/91 (D032483/01 - 2014/2679(RPS) - tidsfrist: 14/6/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE


4. De viktigaste aspekterna och de grundläggande valmöjligheterna när det gäller den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (artikel 36 i EU-fördraget) - Den EU-övergripande strategin och samstämdheten i EU:s yttre åtgärder (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: De viktigaste aspekterna och de grundläggande valmöjligheterna när det gäller den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (artikel 36 i EU-fördraget) (2013/2633(RSP))

Betänkande om den EU-övergripande strategin och dess konsekvenser för samstämdheten i EU:s yttre åtgärder [2013/2146(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Arnaud Danjean (A7-0138/2014)

Catherine Ashton (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Arnaud Danjean redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Ricardo Cortés Lastra (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Minodora Cliveti (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra för PPE-gruppen, Ana Gomes för S&D-gruppen, Annemie Neyts-Uyttebroeck för ALDE-gruppen, Reinhard Bütikofer för Verts/ALE-gruppen, Geoffrey Van Orden för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från William (The Earl of) Dartmouth, Sabine Lösing för GUE/NGL-gruppen, William (The Earl of) Dartmouth för EFD-gruppen, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Reinhard Bütikofer och Charles Goerens, Nick Griffin, grupplös, Krzysztof Lisek, Ioan Mircea Paşcu, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Franz Obermayr, Norica Nicolai, Indrek Tarand, Ruža Tomašić, Willy Meyer, Cristian Dan Preda, María Muñiz De Urquiza, Andrew Duff, Mark Demesmaeker, Francisco José Millán Mon, Marek Siwiec, Marietje Schaake, Anna Ibrisagic, Liisa Jaakonsaari, Charles Goerens, Alojz Peterle, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Davor Ivo Stier och Eduard Kukan.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Tonino Picula, Andrew Henry William Brons och Nikola Vuljanić.

Talare: Arnaud Danjean och Catherine Ashton.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.10 i protokollet av den 3.4.2014.

ORDFÖRANDESKAP: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vice talman


5. Situationen i Iran (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Iran (2014/2625(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande för Catherine Ashton (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talare: Tunne Kelam för PPE-gruppen, María Muñiz De Urquiza för S&D-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Isabelle Durant för Verts/ALE-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen, Nikolaos Salavrakos för EFD-gruppen, Ewald Stadler, grupplös, Krzysztof Lisek, Josef Weidenholzer, Peter van Dalen, Tunne Kelam, ställde en fråga ("blått kort") Josef Weidenholzer som svarade, Bastiaan Belder, Andrew Henry William Brons, Potito Salatto, Libor Rouček, Derk Jan Eppink, Paweł Zalewski, Ana Gomes och Oldřich Vlasák.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Richard Howitt, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Oreste Rossi, Paul Murphy och Franz Obermayr.

Talare: Dimitrios Kourkoulas.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- María Muñiz De Urquiza, för utskottet AFET, om EU:s strategi gentemot Iran 2014/2625(RSP) (B7-0279/2014)

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.63 i protokollet av den 3.4.2014.


6. Gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden ***II (debatt)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 428/2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden [18086/1/2013 - C7-0093/2014 - 2011/0310(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Christofer Fjellner (A7-0236/2014)

Christofer Fjellner redogjorde för andrabehandlingsrekommendationen.

Talare: Karel De Gucht (ledamot av kommissionen).

Talare: Jörg Leichtfried för S&D-gruppen, Niccolò Rinaldi för ALDE-gruppen, Paul Murphy för GUE/NGL-gruppen, och George Sabin Cutaş.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Franz Obermayr.

Talare: Karel De Gucht och Christofer Fjellner.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.1 i protokollet av den 3.4.2014.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.25, i avvaktan på omröstningen, och återupptogs kl. 11.30.)


ORDFÖRANDESKAP: Anni PODIMATA
Vice talman

7. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


7.1. Gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 428/2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden [18086/1/2013 - C7-0093/2014 - 2011/0310(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Christofer Fjellner (A7-0236/2014)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

RÅDETS STÅNDPUNKT

Förklarades godkänt (P7_TA(2014)0277)


7.2. Handel med utsläppsrätter för växthusgaser (utsläpp från internationell luftfart) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen, med hänsyn till genomförandet 2020 av en internationell överenskommelse om tillämpning av en global marknadsbaserad åtgärd för utsläpp från internationell luftfart [COM(2013)0722 - C7-0374/2013 - 2013/0344(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Peter Liese (A7-0079/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0278)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0278)


7.3. Förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner [COM(2013)0550 - C7-0241/2013- 2013/0265(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Pablo Zalba Bidegain (A7-0167/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0279)

Pablo Zalba Bidegain (föredragande) föreslog att omröstningen om förslaget till lagstiftningsresolution skulle skjutas upp i enlighet med artikel 57.2 i arbetsordningen.

Parlamentet gav sitt samtycke till detta förslag. Ärendet ansågs därmed återförvisat till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling.


7.4. Betaltjänster på den inre marknaden ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om betaltjänster på den inre marknaden och om ändring av direktiven 2002/65/EG, 2013/36/EU och 2009/110/EG samt upphävande av direktiv 2007/64/EG [COM(2013)0547 - C7-0230/2013 - 2013/0264(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Diogo Feio (A7-0169/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0280)

Diogo Feio (föredragande) föreslog att omröstningen om förslaget till lagstiftningsresolution skulle skjutas upp i enlighet med artikel 57.2 i arbetsordningen.

Parlamentet gav sitt samtycke till detta förslag. Ärendet ansågs därmed återförvisat till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling.


7.5. Den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder avseende den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation och för att skapa en uppkopplad kontinent, och om ändring av direktiven 2002/20/EG, 2002/21/EG och 2002/22/EG samt förordningarna (EG) nr 1211/2009 och (EU) nr 531/2012 [COM(2013)0627 - C7-0267/2013 - 2013/0309(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Pilar del Castillo Vera (A7-0190/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0281)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0281)

Inlägg:

Pilar del Castillo Vera (föredragande) uttalade sig efter omröstningen.


7.6. Elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden ***I (omröstning)

Betänkande om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden [COM(2012)0238 - C7-0133/2012 - 2012/0146(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Marita Ulvskog (A7-0365/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0282)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0282)


7.7. Lagstadgad revision av företag av allmänt intresse ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse [COM(2011)0779 - C7-0470/2011 - 2011/0359(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Sajjad Karim (A7-0177/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0283)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0283)


7.8. Lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/43/EG om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning [COM(2011)0778 - C7-0461/2011 - 2011/0389(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Sajjad Karim (A7-0171/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0284)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0284)


7.9. Sänkning eller avskaffande av tullar på varor med ursprung i Ukraina ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om sänkning eller avskaffande av tullar på varor med ursprung i Ukraina [COM(2014)0166 - C7-0103/2014 - 2014/0090(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Paweł Zalewski (A7-0238/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2014)0285)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0285)


7.10. Den EU-övergripande strategin och samstämdheten i EU:s yttre åtgärder (omröstning)

Betänkande om den EU-övergripande strategin och dess konsekvenser för samstämdheten i EU:s yttre åtgärder [2013/2146(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Arnaud Danjean (A7-0138/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2014)0286)


7.11. Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska kommissionen och genomförandeorganen (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan [COM(2013)0570 - C7-0273/2013 - 2013/2195(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Markus Pieper (A7-0242/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2014)0287)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2014)0287)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga VI till arbetsordningen).


7.12. Europeiska revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för kommissionen för budgetåret 2012 (omröstning)

Betänkande om Europeiska revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för kommissionen för 2012 [2013/2260(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Markus Pieper (A7-0222/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2014)0288)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2014)0288)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga VI till arbetsordningen).

Inlägg:

Markus Pieper (föredragande), som lade fram två muntliga ändringsförslag till punkterna 283 respektive 284, vilka beaktades.


7.13. Ansvarsfrihet för 2012: Europaparlamentet (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012, avsnitt I – Europaparlamentet [COM(2013)0570 - C7-0274/2013 - 2013/2196(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Cătălin Sorin Ivan (A7-0246/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2014)0289)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga VI till arbetsordningen).

Talare:

Ingeborg Gräßle, som motsatte sig talmannens förslag att i enlighet med artikel 20 i arbetsordningen förklara punkt 47 otillåtlig (talmannen klargjorde innebörden av artikel 20 i arbetsordningen), Bart Staes (för Michael Theurer, ordförande för utskottet CONT), som också motsatte sig detta beslut (talmannens beslut bekräftades);

Edward McMillan-Scott;

Hans-Peter Mayer, som begärde att den slutliga omröstningen skulle skjutas upp till nästa sammanträdesperiod, Bart Staes, som stödde denna begäran, och Jens Geier, som motsatte sig denna begäran. Genom EO (431 för, 154 emot och 13 nedlagda röster) samtyckte parlamentet till begäran;

Lucas Hartong.


7.14. Ansvarsfrihet för 2012: 8:e, 9:e och 10:e Europeiska utvecklingsfonden (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för åttonde, nionde och tionde Europeiska utvecklingsfonden – budgetåret 2012 [COM(2013)0541 - C7-0283/2013 - 2013/2206(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Jan Mulder (A7-0176/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2014)0290)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2014)0290)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga VI till arbetsordningen).


7.15. Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska rådet och rådet (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet [COM(2013)0570 - C7-0275/2013 - 2013/2197(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bogusław Sonik (A7-0189/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2014)0291)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2014)0291)

Beslutet om ansvarsfrihet och avslutandet av räkenskaperna sköts upp (se bilaga VI artikel 5.1 i arbetsordningen).


7.16. Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska utrikestjänsten (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012, avsnitt X – Europeiska utrikestjänsten [COM(2013)0570 - C7-0282/2013 - 2013/2205(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Tamás Deutsch (A7-0199/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2014)0292)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2014)0292)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga VI till arbetsordningen).


7.17. Ansvarsfrihet för 2012: Domstolen (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012, avsnitt IV – domstolen [COM(2013)0570 - C7-0276/2013 - 2013/2199(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Tamás Deutsch (A7-0213/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2014)0293)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2014)0293)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga VI till arbetsordningen).


7.18. Ansvarsfrihet för 2012: Revisionsrätten (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012, avsnitt V – revisionsrätten [COM(2013)0570 - C7-0277/2013 - 2013/2200(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Tamás Deutsch (A7-0212/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2014)0294)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2014)0294)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga VI till arbetsordningen).


7.19. Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012, avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén [COM(2013)0570 - C7-0278/2013 - 2013/2201(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bogusław Sonik (A7-0218/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 19)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2014)0295)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2014)0295)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga VI till arbetsordningen).


7.20. Ansvarsfrihet för 2012: Regionkommittén (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012, avsnitt VII – Regionkommittén [COM(2013)0570 - C7-0279/2013 - 2013/2202(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bogusław Sonik (A7-0226/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 20)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2014)0296)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2014)0296)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga VI till arbetsordningen).


7.21. Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska ombudsmannen (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012, avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen [COM(2013)0570 - C7-0280/2013 - 2013/2203(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bogusław Sonik (A7-0225/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 21)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2014)0297)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2014)0297)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga VI till arbetsordningen).


7.22. Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska datatillsynsmannen (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012, avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen [COM(2013)0570 - C7-0281/2013 - 2013/2204(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bogusław Sonik (A7-0228/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 22)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2014)0298)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2014)0298)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga VI till arbetsordningen).


7.23. Ansvarsfrihet för 2012: EU:s byråer - verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byråer för budgetåret 2012: verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll [2013/2256(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0237/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 23)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2014)0299)


7.24. Ansvarsfrihet för 2012: Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0328/2013 - 2013/2240(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0208/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 24)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2014)0300)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2014)0300)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga VI till arbetsordningen).


7.25. Ansvarsfrihet för 2012: Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0329/2013 - 2013/2241(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0206/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 25)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2014)0301)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2014)0301)

Beslutet om ansvarsfrihet och avslutandet av räkenskaperna sköts upp (se bilaga VI artikel 5.1 i arbetsordningen).


7.26. Ansvarsfrihet för 2012: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0292/2013 - 2013/2214(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0205/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 26)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2014)0302)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2014)0302)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga VI till arbetsordningen).


7.27. Ansvarsfrihet för 2012: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0286/2013 - 2013/2208(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0207/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 27)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2014)0303)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2014)0303)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga VI till arbetsordningen).


7.28. Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska polisakademin (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska polisakademin för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0317/2013 - 2013/2229(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0240/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 28)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2014)0304)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2014)0304)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga VI till arbetsordningen).


7.29. Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0297/2013 - 2013/2219(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0221/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 29)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2014)0305)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2014)0305)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga VI till arbetsordningen).


7.30. Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0333/2013 - 2013/2245(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0187/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 30)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2014)0306)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2014)0306)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga VI till arbetsordningen).


7.31. Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska bankmyndigheten (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0325/2013 - 2013/2237(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0220/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 31)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2014)0307)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2014)0307)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga VI till arbetsordningen).


7.32. Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0299/2013 - 2013/2221(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0224/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 32)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2014)0308)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2014)0308)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga VI till arbetsordningen).


7.33. Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska kemikaliemyndigheten (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0321/2013 - 2013/2233(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0229/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 33)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2014)0309)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2014)0309)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga VI till arbetsordningen).


7.34. Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska miljöbyrån (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0290/2013 - 2013/2212(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0235/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 34)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2014)0310)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2014)0310)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga VI till arbetsordningen).


7.35. Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska fiskerikontrollbyrån (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0320/2013 - 2013/2232(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0233/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 35)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2014)0311)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2014)0311)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga VI till arbetsordningen).


7.36. Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0298/2013 - 2013/2220(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0219/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 36)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2014)0312)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2014)0312)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga VI till arbetsordningen).


7.37. Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska jämställdhetsinstitutet (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0324/2013 - 2013/2236(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0230/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 37)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2014)0313)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2014)0313)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga VI till arbetsordningen).


7.38. Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0326/2013 - 2013/2238(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0232/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 38)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2014)0314)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2014)0314)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga VI till arbetsordningen).


7.39. Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska institutet för innovation och teknik (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0330/2013 - 2013/2242(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0234/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 39)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2014)0315)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2014)0315)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga VI till arbetsordningen).


7.40. Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska läkemedelsmyndigheten (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0293/2013 - 2013/2215(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0227/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 40)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2014)0316)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2014)0316)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga VI till arbetsordningen).


7.41. Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0289/2013 - 2013/2211(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0185/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 41)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2014)0317)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2014)0317)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga VI till arbetsordningen).


7.42. Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska sjösäkerhetsbyrån (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0296/2013 - 2013/2218(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0196/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 42)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2014)0318)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2014)0318)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga VI till arbetsordningen).


7.43. Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0300/2013 - 2013/2222(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0194/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 43)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2014)0319)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2014)0319)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga VI till arbetsordningen).


7.44. Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska järnvägsbyrån (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0316/2013 - 2013/2228(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0209/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 44)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2014)0320)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2014)0320)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga VI till arbetsordningen).


7.45. Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0327/2013 - 2013/2239(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0231/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 45)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2014)0321)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2014)0321)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga VI till arbetsordningen).


7.46. Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0295/2013 - 2013/2217(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0182/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 46)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2014)0322)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2014)0322)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga VI till arbetsordningen).


7.47. Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska arbetsmiljöbyrån (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0291/2013 - 2013/2213(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0193/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 47)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2014)0323)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2014)0323)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga VI till arbetsordningen).


7.48. Ansvarsfrihet för 2012: Euratoms försörjningsbyrå (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0322/2013 - 2013/2234(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0180/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 48)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2014)0324)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2014)0324)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga VI till arbetsordningen).


7.49. Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0288/2013 - 2013/2210(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0183/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 49)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2014)0325)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2014)0325)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga VI till arbetsordningen).


7.50. Ansvarsfrihet för 2012: Eurojust (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Eurojust för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0294/2013 - 2013/2216(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0186/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 50)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2014)0326)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2014)0326)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga VI till arbetsordningen).


7.51. Ansvarsfrihet för 2012: Europol (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0323/2013 - 2013/2235(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0179/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 51)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2014)0327)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2014)0327)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga VI till arbetsordningen).


7.52. Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0287/2013 - 2013/2209(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0184/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 52)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2014)0328)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2014)0328)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga VI till arbetsordningen).


7.53. Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0318/2013 - 2013/2230(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0181/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 53)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2014)0329)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2014)0329)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga VI till arbetsordningen).


7.54. Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska byrån för GNSS (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0319/2013 - 2013/2231(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0223/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 54)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2014)0330)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2014)0330)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga VI till arbetsordningen).


7.55. Ansvarsfrihet för 2012: Det gemensamma företaget Artemis (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Artemis för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0338/2013 - 2013/2250(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Paul Rübig (A7-0203/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 55)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2014)0331)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2014)0331)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga VI till arbetsordningen).


7.56. Ansvarsfrihet för 2012: Det gemensamma företaget Clean Sky (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Clean Sky för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0337/2013 - 2013/2249(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Paul Rübig (A7-0210/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 56)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2014)0332)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2014)0332)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga VI till arbetsordningen).


7.57. Ansvarsfrihet för 2012: Det gemensamma företaget Eniac (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Eniac för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0341/2013 - 2013/2253(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Paul Rübig (A7-0204/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 57)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2014)0333)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2014)0333)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga VI till arbetsordningen).


7.58. Ansvarsfrihet för 2012: Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0340/2013 - 2013/2252(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Paul Rübig (A7-0202/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 58)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2014)0334)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2014)0334)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga VI till arbetsordningen).


7.59. Ansvarsfrihet för 2012: Det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för genomförande av teknikinitiativet för innovativa läkemedel för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0339/2013 - 2013/2251(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Paul Rübig (A7-0200/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 59)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2014)0335)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2014)0335)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga VI till arbetsordningen).


7.60. Ansvarsfrihet för 2012: Det gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0335/2013 - 2013/2247(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Paul Rübig (A7-0198/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 60)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2014)0336)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2014)0336)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga VI till arbetsordningen).


7.61. Ansvarsfrihet för 2012 : Det gemensamma företaget Sesar (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Sesar för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0336/2013 - 2013/2248(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Paul Rübig (A7-0197/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 61)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2014)0337)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2014)0337)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga VI till arbetsordningen).


7.62. Årsrapporten för 2012 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier (omröstning)

Betänkande om årsrapporten för 2012 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier [2013/2132(INI)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A7-0195/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 62)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2014)0338)


7.63. Situationen i Iran (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0279/2014

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 63)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2014)0339).


8. Utskottens och delegationernas sammansättning

Från EFD-gruppen hade talmannen tagit emot följande begäran:

JURI-utskottet: Francesco Enrico Speroni ingick inte längre i detta utskott.


9. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Talare: Jean-Pierre Audy.

(Omröstning: onsdagen den 2 april 2014)

Betänkande Niccolò Rinaldi - A7-0308/2013
Marino Baldini

Betänkande Dagmar Roth-Behrendt - A7-0324/2013
Biljana Borzan och Elisabetta Gardini

Betänkande Luigi Berlinguer, Juan Fernando López Aguilar och Carlo Casini - A7-0153/2014
Zdravka Bušić, Krisztina Morvai och Marino Baldini

(Omröstning: torsdagen den 3 april 2014)

Betänkande Pilar del Castillo Vera - A7-0190/2014
Phil Bennion och Davor Ivo Stier

Betänkande Paweł Zalewski - A7-0238/2014
Krisztina Morvai

Betänkande Arnaud Danjean - A7-0138/2014
Charles Tannock

Betänkande Tamás Deutsch - A7-0199/2014
Biljana Borzan

Betänkande Bogusław Sonik - A7-0226/2014
Marino Baldini.


10. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


11. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till anslagsöverföring DEC 08/2014- Avsnitt III – Kommissionen (N7-0061/2014 - C7-0131/2014 - 2014/2033(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av en rundresevisering och om ändring av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och förordningarna (EG) nr 562/2006 och (EG) nr 767/2008 (COM(2014)0163 - C7-0135/2014 - 2014/0095(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 304.1 i fördraget, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

DEVE, AFET

2) från ledamöterna,

resolutionsförslag (artikel 120 i arbetsordningen)

- Philip Claeys och Marine Le Pen. Förslag till resolution om avskaffande av Europeiska utrikestjänsten (B7-0269/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

rådgivande utskott :

AFCO

- Philip Claeys och Marine Le Pen. Förslag till resolution om avskaffande av Regionkommittén (B7-0270/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFCO

rådgivande utskott :

REGI

- Philip Claeys och Marine Le Pen. Förslag till resolution om avskaffande av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (B7-0271/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

AFET

- Philip Claeys och Marine Le Pen. Förslag till resolution om avvecklingen av Europeiska Ekonomiska och sociala kommittén (B7-0272/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFCO

rådgivande utskott :

EMPL, ECON

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om trafiksäkerheten i Europa (B7-0274/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om klausulerna om mest gynnad nation och skyddet av företagen i den europeiska hotellbranschen (B7-0275/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

IMCO

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om följderna av den schweiziska folkomröstningen för den europeiska invandringspolitiken (B7-0276/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

EMPL

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om åtgärder mot dumpning inom den italienska kaninuppfödningssektorn (B7-0277/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om bestämmelserna för sexarbetares verksamhet i Europa (B7-0278/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

rådgivande utskott :

FEMM

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om minneshögtider på Monte Grappa med anledning av att det är hundra år sedan första världskriget bröt ut (B7-0280/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

rådgivande utskott :

REGI


12. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 179.2 i arbetsordningen ska protokollet från sammanträdet och protokollet från föregående dags sammanträde föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande ska de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.


13. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod skulle äga rum den 14 april 201417 april 2014.


14. Avbrytande av sessionen

Europaparlamentets session avbröts.

Sammanträdet avslutades kl. 13.20.

Klaus Welle

Martin Schulz

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Allam, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Baldini, Balz, Bánki, Barbagallo, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Childers, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Backer, De Castro, De Keyser, Delvaux, Demesmaeker, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Färm, Feio, Fernandes, Ferreira Elisa, Fidanza, Fisas Ayxela, Flasarová, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Haug, Häusling, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jadot, Jędrzejewska, Jeggle, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva Kekuš, Klute, Koch, Koewius, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, La Via, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McClarkin, McIntyre, McMillan-Scott, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Meissner, Mélenchon, Melo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Neuser, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nitras, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Omarjee, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Pakarinen, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panayotova, Papadopoulou, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Poręba, Pöttering, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stoyanov, Strejček, Striffler, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Thein, Theocharous, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulvskog, Urutchev, Vaidere, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Weber Henri, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver

Befriade från närvaro:

Bufton, Dehaene, Mirsky, Papastamkos, Scurria, Tzavela

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy