Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 14 Απριλίου 2014 - Στρασβούργο

5. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 87α, παράγραφος 6, του Κανονισμού)

Η σύσταση της επιτροπής EMPL περί μη διατύπωσης αντίρρησης επί του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 223/2014 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (C(2014)1627 – 2014/2676(DEA)) (B7-0273/2014) είχε ανακοινωθεί στη συνεδρίαση της ολομέλειας της 2ας Απριλίου 2014 (σημείο 5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 2.4.2014).

Δεν υπήρξαν αντιρρήσεις επί της συστάσεως εντός της προθεσμίας των 24 ωρών που ορίζεται στο άρθρο 87α, παράγραφος 6, του Κανονισμού.

Κατά συνέπεια, η σύσταση αυτή λογίζεται ως εγκριθείσα, με ισχύ από 3ης Απριλίου 2014 και η απόφαση θα δημοσιευθεί στα κείμενα που εγκρίθηκαν στη συνεδρίαση της 15ης Απριλίου 2014 (P7_TA(2014)0340).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου