Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 14 april 2014 - Straatsburg

5. Gedelegeerde handelingen (artikel 87 bis, lid 6, van het Reglement)

De aanbeveling van de Commissie EMPL om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 223/2014 van 11 maart 2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (C(2014)1627 – 2014/2676(DEA)) (B7-0273/2014) is ter plenaire vergadering aangekondigd op 2 april 2014 (punt 5 van de notulen van 2.4.2014).

Er is geen bezwaar gemaakt tegen deze aanbeveling binnen de in artikel 87 bis, lid 6, van het Reglement gestelde termijn van 24 uur.

Deze aanbeveling wordt bijgevolg geacht te zijn goedgekeurd met ingang van 3 april 2014, en het besluit zal in de aangenomen teksten van de vergadering van 15 april 2014 worden gepubliceerd (P7_TA(2014)0340).

Juridische mededeling - Privacybeleid