Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 14. apríla 2014 - Štrasburg

5. Delegované akty (článok 87a ods. 6 rokovacieho poriadku)

Odporúčanie výboru EMPL nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 223/2014 z 11. marca 2014 o Fonde európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (C(2014)1627 – 2014/2676(DEA)) (B7-0273/2014) bolo oznámené na plenárnej schôdzi 2. apríla 2014 (bod 5 zápisnice zo dňa 2.4.2014).

Voči tomuto odporúčaniu nebola v lehote 24 hodín stanovenej v článku 87a ods. 6 rokovacieho poriadu vznesená žiadna námietka.

Toto odporúčanie sa preto považuje za schválené s účinnosťou od 3. apríla 2014 a rozhodnutie bude zverejnené v textoch prijatých na zasadnutí 15. apríla 2014 (P7_TA(2014)0340).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia