Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 14 april 2014 - Strasbourg

5. Delegerade akter (artikel 87a.6 i arbetsordningen)

EMPL-utskottets rekommendation att inte invända mot kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 av den 11 mars 2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (C(2014)1627 – 2014/2676(DEA)) (B7-0273/2014) tillkännagavs i plenum den 2 april 2014 (punkt 5 i protokollet av den 2.4.2014).

Ingen invändning hade gjorts mot denna rekommendation inom den tidsfrist på 24 timmar som fastställts i artikel 87a.6 i arbetsordningen.

Därmed ansågs rekommendationen godkänd med verkan den 3 april 2014, och beslutet kommer att offentliggöras i ”Antagna texter från sammanträdet” av den 15 april 2014 (P7_TA(2014)0340).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy