Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 14. april 2014 - Strasbourg

6. Berigtigelser (forretningsordenens artikel 216)

Berigtigelserne P6_TA(2009)0275(COR01), P7_TA-PROV(2013)0461(COR01), P7_TA-PROV(2013)0342(COR01) og P7_TA-PROV(2014)0057(COR01) var blevet meddelt på plenarmødet onsdag 2. april 2014 (punkt 6 i protokollen af 2.4.2014).

Da der ikke af nogen politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer var blevet anmodet om, at disse berigtigelser blev sat under afstemning, jf. forretningsordenens artikel 216, stk. 4, ansås de for vedtaget.

°
° ° °

De kompetente udvalg havde fremsendt følgende berigtigelser til tekster vedtaget af Europa-Parlamentet:

- Berigtigelse (P7_TA-PROV(2013)0492(COR02)) til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671) (Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 20. november 2013 med henblik på vedtagelse af ovennævnte forordning (P7_TA-PROV(2013)0492) (COM(2011)0626 – C7-0339/2011– COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD))

- Berigtigelse (P7_TA-PROV(2014)0168(COR01)) til Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 27. februar 2014 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. …/2014/EU om indførelse af en forenklet ordning for personkontrol ved de ydre grænser, som bygger på, at [Bulgarien], Kroatien, Cypern [og Rumænien] ensidigt anerkender visse dokumenter som ligestillede med deres nationale visa til transit gennem eller forventet ophold på deres område af en varighed på højst 90 dage inden for en given periode på 180 dage og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 895/2006/EF og nr. 582/2008/EF (P7_TA-PROV(2014)0168) (COM(2013)0441 – C7-0186/2013 – 2013/0210(COD))

- Berigtigelse (P7_TA-PROV(2014)0169(COR01)) til Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 27. februar 2014 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2014 om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (P7_TA-PROV(2014)0169) (COM(2012)0650 – C7-0371/2012 – 2012/0309(COD))

- Berigtigelse (P7_TA-PROV(2014)0024(COR01)) til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU af 26. februar 2014 om tildeling af koncessionskontrakter (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 1) (Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 15. januar 2014 med henblik på vedtagelse af ovennævnte direktiv (P7_TA-PROV(2014)0024)) (COM(2011)0897 – C7-0004/2012 – 2011/0437(COD)).

Berigtigelserne ville foreligge på websiden ”Séance en direct” under den indeværende mødeperiode.

I henhold til forretningsordenens artikel 216, stk. 4, anses disse berigtigelser for vedtaget, medmindre en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer senest 24 timer efter meddelelsen anmoder om, at de sættes under afstemning.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik