Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 14 april 2014 - Straatsburg

6. Rectificaties (artikel 216 van het Reglement)

De rectificaties P6_TA(2009)0275(COR01), P7_TA-PROV(2013)0461(COR01), P7_TA-PROV(2013)0342(COR01) en P7_TA-PROV(2014)0057(COR01) zijn tijdens de plenaire vergadering van woensdag 2 april 2014 aangekondigd (punt 6 van de notulen van 2.4.2014).

Aangezien noch een fractie noch ten minste veertig leden hebben verzocht deze rectificaties in stemming te brengen overeenkomstig artikel 216, lid 4, van het Reglement, worden zij geacht te zijn goedgekeurd.

°
° ° °

De bevoegde commissies hebben kennis gegeven van de volgende rectificaties op door het Europees Parlement aangenomen teksten:

- Rectificatie (P7_TA-PROV(2013)0492(COR02)) op Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke marktordening voor landbouwproducten en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671) (standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 20 november 2013 met het oog op de vaststelling van bovengenoemde verordening (P7_TA-PROV(2013)0492) (COM(2011)0626 – C7-0339/2011– COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD))

- Rectificatie (P7_TA-PROV(2014)0168(COR01)) op het standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 27 februari 2014 met het oog op de vaststelling van Besluit nr. .../2014/EU van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een vereenvoudigde regeling voor de controle van personen aan de buitengrenzen, gebaseerd op de eenzijdige erkenning door [Bulgarije], Kroatië, Cyprus [en Roemenië] van bepaalde documenten als gelijkwaardig met hun nationale visa voor de doorreis over hun grondgebied of een voorgenomen verblijf op hun grondgebied van ten hoogste 90 dagen binnen een periode van 180 dagen en tot intrekking van Beschikkingen nrs. 895/2006/EG en 582/2008/EG van het Europees Parlement en de Raad (P7_TA-PROV(2014)0168) (COM(2013)0441 – C7-0186/2013 – 2013/0210(COD))

- Rectificatie (P7_TA-PROV(2014)0169(COR01)) op het standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 27 februari 2014 met het oog op de vaststelling van de verordening van het Europees Parlement met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. .../2014 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 van de Raad tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (P7_TA-PROV(2014)0169) (COM(2012)0650 – C7-0371/2012 – 2012/0309(COD))

- Rectificatie (P7_TA-PROV(2014)0024(COR01)) op Richtlijn 2014/23/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van concessieovereenkomsten (PB L 94 van 28.3.2014, blz. 1) (standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 15 januari 2014 met het oog op de vaststelling van bovengenoemde richtlijn (P7_TA-PROV(2014)0024)) (COM(2011)0897 – C7-0004/2012 – 2011/0437(COD)).

De rectificaties zijn gedurende deze vergaderperiode beschikbaar op de website Séance en direct.

Overeenkomstig artikel 216, lid 4, van het Reglement worden deze rectificaties geacht te zijn goedgekeurd, tenzij een fractie of ten minste veertig leden binnen vierentwintig uur verzoeken deze in stemming te brengen.

Juridische mededeling - Privacybeleid