Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 14 aprilie 2014 - Strasbourg

6. Rectificări (articolul 216 din Regulamentul de procedură)

Rectificările P6_TA(2009)0275(COR01), P7_TA-PROV(2013)0461(COR01), P7_TA-PROV(2013)0342(COR01) şi P7_TA-PROV(2014)0057(COR01) au fost anunțate în plen miercuri, 2 aprilie 2014 (punctul 6 al PV din 2.4.2014).

Având în vedere că nu au facut obiectul unei solicitări de supunere la vot din partea unui grup politic sau a cel puţin 40 de deputaţi [articolul 216 alineatul (4) din Regulamentul de procedură], aceste rectificări sunt considerate adoptate.

°
° ° °

Comisiile competente au transmis următoarele rectificări la textele adoptate de Parlamentul European:

- Rectificarea (P7_TA-PROV(2013)0492(COR02)) la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 671) (poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 20 noiembrie 2013 în vederea adoptării regulamentului menţionat mai sus (P7_TA-PROV(2013)0492) (COM(2011)0626 – C7-0339/2011– COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD))

- Rectificarea (P7_TA-PROV(2014)0168(COR01)) la poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 27 februarie 2014 în vederea adoptării Deciziei 2014/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului de introducere a unui regim simplificat de control al persoanelor la frontierele externe, bazat pe recunoașterea unilaterală de către [Bulgaria], Croația, Cipru [și România] a anumitor documente ca fiind echivalente cu vizele naționale ale acestora pentru tranzitul sau șederea preconizată pe teritoriile lor pentru o perioadă care nu depășește 90 de zile în decursul unei perioade de 180 de zile și de abrogare a Deciziilor nr. 895/2006/CE și 582/2008/CE ale Parlamentului European și ale Consiliulu (P7_TA-PROV(2014)0168) (COM(2013)0441 – C7-0186/2013 – 2013/0210(COD))

- Rectificarea (P7_TA-PROV(2014)0169(COR01)) la poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 27 februarie 2014 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 al Consiliului de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (P7_TA-PROV(2014)0169) (COM(2012)0650 – C7-0371/2012 – 2012/0309(COD))

- Rectificarea (P7_TA-PROV(2014)0024(COR01)) la Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune (JO L 94, 28.3.2014, p. 1) (poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 15 ianuarie 2014 în vederea adoptării directivei menţionate mai sus (P7_TA-PROV(2014)0024)) (COM(2011)0897 – C7-0004/2012 – 2011/0437(COD)).

În perioada de sesiune în curs, rectificările sunt disponibile pe site-ul Séance en direct.

În conformitate cu articolul 216 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, aceste rectificări se consideră aprobate, cu excepţia cazului în care, în următoarele 24 de ore, un grup politic sau un număr de cel puţin patruzeci de deputaţi solicită supunerea lor la vot.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate