Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 14. apríla 2014 - Štrasburg

6. Korigendá (článok 216 rokovacieho poriadku)

Korigendá P6_TA(2009)0275(COR01), P7_TA-PROV(2013)0461(COR01), P7_TA-PROV(2013)0342(COR01) a P7_TA-PROV(2014)0057(COR01) boli oznámené na plenárnej schôdzi v stredu 2. apríla 2014 (bod 6 zápisnice zo dňa 2.4.2014).

Keďže žiadna politická skupina ani skupina najmenej štyridsiatich poslancov nepožiadala v súlade s článkom 216 ods. 4 rokovacieho poriadku o hlasovanie, tieto korigendá sa považujú za schválené.

°
° ° °

Gestorské výbory predložili nasledujúce korigendá k textom prijatým Európskym parlamentom:

- Korigendum (P7_TA-PROV(2013)0492(COR02)) k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671) (pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 20. novembra 2013 na účely prijatia uvedeného nariadenia (P7_TA-PROV(2013)0492) (COM(2011)0626 – C7-0339/2011– COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD))

- Korigendum (P7_TA-PROV(2014)0168(COR01)) k pozícii Európskeho parlamentu prijatej v prvom čítaní 27. februára 2014 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady 2014/.../EÚ, ktorým sa zavádza zjednodušený režim kontroly osôb na vonkajších hraniciach vychádzajúci z jednostranného uznávania niektorých dokladov [Bulharskom], Chorvátskom, Cyprom [a Rumunskom] za rovnocenné ich národným vízam na účel tranzitu cez ich územie alebo zamýšľaného pobytu na ich území, ktorého trvanie počas akéhokoľvek obdobia 180 dní neprekročí 90 dní a ktorým sa zrušujú rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 895/2006/ES a č. 582/2008/ES (P7_TA-PROV(2014)0168) (COM(2013)0441 – C7-0186/2013 – 2013/0210(COD))

- Korigendum (P7_TA-PROV(2014)0169(COR01)) k pozícii Európskeho parlamentu prijatej v prvom čítaní 27. februára 2014 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2014, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (P7_TA-PROV(2014)0169) (COM(2012)0650 – C7-0371/2012 – 2012/0309(COD))

- Korigendum (P7_TA-PROV(2014)0024(COR01)) k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 1) (pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 15. januára 2014 na účely prijatia uvedenej smernice (P7_TA-PROV(2014)0024)) (COM(2011)0897 – C7-0004/2012 – 2011/0437(COD)).

Korigendá sú k dispozícii na internetových stránkach „Séance en direct“ po dobu trvania tejto schôdze.

V súlade s článkom 216 ods. 4 rokovacieho poriadku sa tieto korigendá považujú za schválené, ak najneskôr do dvadsiatich štyroch hodín nepredloží politická skupina alebo aspoň štyridsať poslancov žiadosť, aby sa o nich hlasovalo.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia