Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 14 april 2014 - Strasbourg

6. Rättelser (artikel 216 i arbetsordningen)

Rättelserna P6_TA(2009)0275(COR01), P7_TA-PROV(2013)0461(COR01), P7_TA-PROV(2013)0342(COR01) och P7_TA-PROV(2014)0057(COR01) tillkännagavs i plenum onsdagen den 2 april 2014 (punkt 6 i protokollet av den 2.4.2014).

Eftersom det inte hade begärts någon omröstning om dessa rättelser av någon politisk grupp eller minst 40 ledamöter (artikel 216.4 i arbetsordningen), ansågs de ha godkänts.

°
° ° °

De ansvariga utskotten hade översänt följande rättelser till texter som antagits av Europaparlamentet:

- Rättelse (P7_TA-PROV(2013)0492(COR02)) till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 and (EG) nr 1234/2007 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 671) (Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 20 november 2013 inför antagandet av ovannämnda förordning (P7_TA-PROV(2013)0492) (COM(2011)0626 – C7-0339/2011– COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD))

- Rättelse (P7_TA-PROV(2014)0168(COR01)) till Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 27 februari 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut 2014/…/EU om en förenklad ordning för personkontroller vid de yttre gränserna på grundval av [Bulgariens], Kroatiens och Cyperns [och Rumäniens] unilaterala erkännande av vissa handlingar såsom likställda med de egna nationella viseringarna för transitering genom dessa länders territorium eller planerade vistelser på deras territorium som inte överstiger 90 dagar under en 180-dagarsperiod och om upphävande av Europaparlamentets och rådetsbeslut nr 895/2006/EG och beslut nr 582/2008/EG (P7_TA-PROV(2014)0168) (COM(2013)0441 – C7-0186/2013 – 2013/0210(COD))

- Rättelse (P7_TA-PROV(2014)0169(COR01)) till Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 27 februari 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (P7_TA-PROV(2014)0169) (COM(2012)0650 – C7-0371/2012 – 2012/0309(COD))

- Rättelse (P7_TA-PROV(2014)0024(COR01)) till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning av koncessioner (EUT L 94, 28.3.2014, s. 1) (Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 15 januari 2014 inför antagandet av ovannämnda direktiv (P7_TA-PROV(2014)0024)) (COM(2011)0897 – C7-0004/2012 – 2011/0437(COD)).

Rättelserna finns tillgängliga på webbplatsen ”Séance en direct” under innevarande sammanträdesperiod.

I enlighet med artikel 216.4 i arbetsordningen ska dessa rättelser anses ha godkänts om det inte senast 24 timmar efter tillkännagivandet inkommit en begäran från en politisk grupp eller minst 40 ledamöter om att de ska bli föremål för omröstning.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy