Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0136(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A7-0129/2014

Разисквания :

PV 14/04/2014 - 19
CRE 14/04/2014 - 19

Гласувания :

PV 15/04/2014 - 17.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0381

Протокол
Понеделник, 14 април 2014 г. - Страсбург

19. Законодателство в обласста на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал, продуктите за растителна защита ***I - Здравеопазване на животните ***I - Защитни мерки срещу вредителите по растенията ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с оглед да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал, продуктите за растителна защита и за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009,1107/2009, регламенти (ЕС) № 1151/2012 и [….]/2013 и директиви 98/58/ЕО, 1999/74/ЕО, 2007/43/ЕО, 2008/119/ЕО, 2008/120/ЕО и 2009/128/ЕО (регламент относно официалния контрол) [COM(2013)0265 - C7-0123/2013 - 2013/0140(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Mario Pirillo (A7-0162/2014)

Доклад относно предложението за регламент на Eвропейския парламент и на Sъвета относно здравеопазването на животните [COM(2013)0260 - C7-0124/2013 - 2013/0136(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Marit Paulsen (A7-0129/2014)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитните мерки срещу вредителите по растенията [COM(2013)0267 - C7-0122/2013 - 2013/0141(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Hynek Fajmon (A7-0147/2014)

Mario Pirillo, Marit Paulsen и Hynek Fajmon представиха своите доклади.

Изказа се Tonio Borg (член на Комисията).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Gianni PITTELLA
Заместник-председател

Изказаха се: Oreste Rossi (докладчик по становището на комисията ENVI), Kartika Tamara Liotard (докладчик по становището на комисията ENVI), Britta Reimers (докладчик по становището на комисията AGRI), Isabella Lövin (докладчик по становището на комисията РECH), Horst Schnellhardt, от името на групата PPE, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Christa Klaß, Giovanni Barbagallo, от името на групата S&D, Bart Staes, от името на групата Verts/ALE, Julie Girling, от името на групата ECR, Martina Anderson, от името на групата GUE/NGL, Giancarlo Scottà, от името на групата EFD, Elisabeth Jeggle, Daciana Octavia Sârbu, Alyn Smith, Janusz Wojciechowski, Bastiaan Belder, Pilar Ayuso, Åsa Westlund, James Nicholson, Peter Liese, Justas Vincas Paleckis, Albert Deß и Iratxe García Pérez.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Isabelle DURANT
Заместник-председател

Изказаха се: Zofija Mazej Kukovič и Ewald Stadler.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Miroslav Mikolášik, Маруся Любчева, Christa Klaß, Tonino Picula и Andrew Henry William Brons.

Изказаха се: Tonio Borg, Mario Pirillo, Marit Paulsen и Hynek Fajmon.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 17.2, от протокола от 15.4.2014, точка 17.3 от протокола от 15.4.2014 и точка 17.4 от протокола от 15.4.2014.

Правна информация - Политика за поверителност