Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/0136(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A7-0129/2014

Debaty :

PV 14/04/2014 - 19
CRE 14/04/2014 - 19

Głosowanie :

PV 15/04/2014 - 17.3
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0381

Protokół
Poniedziałek, 14 kwietnia 2014 r. - Strasburg

19. Prawo żywnościowe i paszowe oraz zasady dotyczące zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin, materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin i środków ochrony roślin ***I - Zdrowie zwierząt ***I - Środki ochronne przeciwko agrofagom roślin ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin, materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin i środków ochrony roślin, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, [….]/2013 oraz dyrektywy 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE, 2008/120/WE i 2009/128/WE (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) [COM(2013)0265 - C7-0123/2013 - 2013/0140(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Mario Pirillo (A7-0162/2014)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zdrowia zwierząt [COM(2013)0260 - C7-0124/2013 - 2013/0136(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawczyni: Marit Paulsen (A7-0129/2014)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin [COM(2013)0267 - C7-0122/2013 - 2013/0141(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Hynek Fajmon (A7-0147/2014)

Mario Pirillo, Marit Paulsen i Hynek Fajmon przedstawili sprawozdania.

Głos zabrał Tonio Borg (członek Komisji).

PRZEWODNICTWO: Gianni PITTELLA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Oreste Rossi (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI), Kartika Tamara Liotard (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ENVI), Britta Reimers (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AGRI), Isabella Lövin (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej PECH), Horst Schnellhardt w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Christę Klaß, Giovanni Barbagallo w imieniu grupy S&D, Bart Staes w imieniu grupy Verts/ALE, Julie Girling w imieniu grupy ECR, Martina Anderson w imieniu grupy GUE/NGL, Giancarlo Scottà w imieniu grupy EFD, Elisabeth Jeggle, Daciana Octavia Sârbu, Alyn Smith, Janusz Wojciechowski, Bastiaan Belder, Pilar Ayuso, Åsa Westlund, James Nicholson, Peter Liese, Justas Vincas Paleckis, Albert Deß i Iratxe García Pérez.

PRZEWODNICTWO: Isabelle DURANT
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Zofija Mazej Kukovič i Ewald Stadler.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Miroslav Mikolášik, Marusya Lyubcheva, Christa Klaß, Tonino Picula i Andrew Henry William Brons.

Głos zabrali: Tonio Borg, Mario Pirillo, Marit Paulsen i Hynek Fajmon.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 17.2, protokołu z dnia 15.4.2014, pkt 17.3 protokołu z dnia 15.4.2014 i pkt 17.4 protokołu z dnia 15.4.2014.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności