Показалец 
Протокол
PDF 286kWORD 203k
Понеделник, 14 април 2014 г. - Страсбург
1.Възобновяване на сесията
 2.Изявления на председателството
 3.In memoriam
 4.Одобряване на протоколите от предишни заседания
 5.Делегирани актове (член 87а, параграф 6 от Правилника за дейността)
 6.Поправки (член 216 от Правилника за дейността)
 7.Тълкуване на Правилника за дейността
 8.Състав на Парламента
 9.Състав на политическите групи
 10.Състав на комисиите и делегациите
 11.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 74 от Правилника за дейността)
 12.Петиции
 13.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 14.Внесени документи
 15.Ред на работа
 16.Разгръщане на инфраструктура за алтернативни горива ***I (разискване)
 17.Максимално допустимите размери и маси на някои пътни превозни средства, които се движат на територията на Общността ***I (разискване)
 18.Въвеждане на свързани с шума експлоатационни ограничения на летищата в Съюза в рамките на балансирания подход ***II (разискване)
 19.Законодателство в обласста на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал, продуктите за растителна защита ***I - Здравеопазване на животните ***I - Защитни мерки срещу вредителите по растенията ***I (разискване)
 20.Междуинституционалното споразумение относно регистъра за прозрачност (разискване)
 21.Благоприятна среда за предприятията и дружествата, включително новосъздадените дружества с цел разкриването на работни места - Последващи действия на Комисията, произтичащи от консултацията с МСП за десетте най-обременяващи законодателни акта на ЕС (разискване)
 22.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 23.Преговори относно многогодишната финансова рамка (МФР) за 2014—2020 г.: извличане на поуки и бъдещо развитие (кратко представяне)
 24.Дневен ред на следващото заседание
 25.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

1. Възобновяване на сесията

Заседанието беше открито в 17.00 ч.


2. Изявления на председателството

Председателят направи изявление, в което изразява безпокойството на Парламента, породено от положението в Украйна. Парламентът настоява върху значението на териториалната цялост и суверенитета на Украйна и призовава Русия да зачита принципите на международното право и да оттегли войските си от украинската територия. Председателят уточнява, че в четвъртък Парламентът ще приеме резолюция относно Украйна и ще изпрати мисия за наблюдение на предвидените за месец май 2014 г. президентски избори в Украйна.

°
° ° °

Председателят направи изявление по случай двадесетата годишнина от геноцида в Руанда.


3. In memoriam

От името на Парламента председателят отдаде почит на паметта на Доминик Боди, омбудсман на Франция и някогашен член на Европейския парламент.

Парламентът запази една минута мълчание в негова памет, както и в памет на жертвите на геноцида в Руанда.


4. Одобряване на протоколите от предишни заседания

Протоколите от заседанията на 2 април 2014 г. и 3 април 2014 г. бяха одобрени.

°
° ° °

Marian Harkin е присъствала на заседанията от 13 март 2014 г. et 2 април 2014 г., но името й не фигурира на присъствения списък.

Gaston Franco е присъствал на заседанията от 2 и 3 април 2014 г., но името му не фигурира на присъствения списък.


5. Делегирани актове (член 87а, параграф 6 от Правилника за дейността)

Препоръката на комисията EMPL да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 223/2014 от 11 март 2014 г. на Европейския парламент и на Съвета относно Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица C(2014)1627 - 2014/2676(DEA) (B7-0273/2014) бе оповестена на пленарното заседание на 2 април 2014 г. (точка 5 от протокола от 2.4.2014).

Не бяха повдигнати възражения против тази препоръка в рамките на 24-часовия срок, определен от член 87а, параграф 6 от Правилника за дейността.

Следователно препоръката се счита за одобрена, считано от 3 април 2014 г., а решението ще бъде публикувано в Приети текстове от заседанието от 15 април 2014 г. (P7_TA(2014)0340).


6. Поправки (член 216 от Правилника за дейността)

Поправки P6_TA(2009)0275(COR01), P7_TA-PROV(2013)0461(COR01), P7_TA-PROV(2013)0342(COR01) и P7_TA-PROV(2014)0057(COR01) бяха оповестени на пленарното заседание в сряда, 2 април 2014 г. (точка 6 от протокола от 2.4.2014).

Тъй като поправките не са предмет на възражения от страна на политическа група или най-малко четиридесет членове на ЕП (член 211, параграф 4 от Правилника на дейността), те се считат за приети.

°
° ° °

Компетентните комисии предадоха следните поправки към текстове, приети от Европейския парламент:

- Поправка (P7_TA-PROV(2013)0492(COR02)) на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671) (на позицията на Европейския парламент, приета на първо четене на 20 ноември 2013 г. с оглед приемането на гореспоменатия регламент (P7_TA-PROV(2013)0492) (COM(2011)0626 – C7-0339/2011– COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD))

- Поправка (P7_TA-PROV(2014)0168(COR01)) на позицията на Европейския парламент, приета на първо четене на 27 февруари 2014 г., с оглед на приемането на Решение на Европейския парламент и на Съвета за въвеждане на опростен режим за контрол на лица на външните граници, който се основава на едностранното признаване от страна на Хърватия и Кипър на определени документи за равностойни на националните им визи за транзитно преминаване или планиран престой на тяхна територия, ненадвишаващ 90 дни в рамките на период от 180 дни, и за отмяна на Решение № 895/2006/EО и Решение № 582/2008/EО на Европейския парламент и Съвета (P7_TA-PROV(2014)0168) (COM(2013)0441 – C7-0186/2013 – 2013/0210(COD))

- Поправка (P7_TA-PROV(2014)0169(COR01)) на позицията на Европейския парламент, приета на първо четене на 27 февруари 2014 г., с оглед на приемането на Регламент (ЕС) № .../2014 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (P7_TA-PROV(2014)0169) (COM(2012)0650 – C7-0371/2012 – 2012/0309(COD))

- Поправка (P7_TA-PROV(2014)0024(COR01)) на Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагане на договори за концесия (OB L 94, 28.3.2014 г., стр. 1) (на позицията на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 януари 2014 г., с оглед на приемането на гореспоменатата директива (P7_TA-PROV(2014)0024)) (COM(2011)0897 – C7-0004/2012 – 2011/0437(COD)).

Поправките са на разположение на сайта „Séance en direct“ по време на настоящата пленарна сесия.

В съответствие с член 216, параграф 4 от Правилника за дейността, тези поправки се считат за приети, освен ако в срок от 24 часа политическа група или най-малко четиридесет членове на ЕП не поискат поправките да бъдат подложени на гласуване.


7. Тълкуване на Правилника за дейността

Председателят уведоми Парламента, в съответствие с член 211, параграф 3 от Правилника за дейността, за следното тълкуване на член 166, член 167, параграф 1 и член 195, параграф 3 от Правилника за дейността, направено от комисията по конституционни въпроси, сезирана относно прилагането на въпросната разпоредба:

''Разпоредбите на член 166, член 167, параграф 1 и член 195, параграф 3 относно поименното гласуване не се отнасят до докладите, предвидени в член 6б, параграф 2 и в член 7, параграфи 3, 6 и 8, в рамките на процедурите, свързани с парламентарния имунитет.''

Ако политическа група или най-малко 40 членове на ЕП не оспорят настоящето тълкуване в съответствие с член 211, параграф 4 от Правилника за дейността преди откриването на заседанието на следващия ден, вторник, 15 април 2014 г., то се счита за прието. В противен случай тълкуването се поставя на гласуване от Парламента.


8. Състав на Парламента

Ivari Padar бе назначен за министър на земеделието на Естония, считано от 7 април 2014 г.

Harlem Désir бе назначен за държавен секретар на Франция, считано от 9 април 2014 г.

Maria Da Graça Carvalho ще заеме длъжност, която е несъвместима с тази на член на Европейския парламент, считано от 1-ви май 2014 г.

В съответствие с член 4, параграф 1 от Правилника за дейността Парламентът обявява за свободни мястото на Ivari Padar, считано от 7 април 2014 г., мястото на Harlem Désir, считано от 9 април 2014 г., и мястото на Maria Da Graça Carvalho, считано от 1-ви май 2014 г., като уведомява за това съответните национални органи.

Естонските компетентни органи уведомяват за назначаването на Katrin Saks като член на Европейския парламент на мястото на Ivari Padar, считано от 7 април 2014.

Съгласно член 7, параграф 1 от Акта за избиране на представители в Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г. и съгласно член 4, параграфи 1 и 4 от Правилника за дейността, Парламентът приема за сведение избирането на Katrin Saks, считано от 7 април 2014 г.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверката на нейните пълномощия или до произнасянето на решение по евентуален спор, Katrin Saks участва в заседанията на Парламента и неговите органи и се ползва с всички произтичащи от това права, при условие че е направила декларация, че не упражнява длъжност, несъвместима с положението на член на Европейския парламент.


9. Състав на политическите групи

Angelika Werthmann вече не е член на групата ALDE и считано от 8 април 2014 г. ще заседава наред с независимите членове.


10. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групата S&D следните искания за назначаване:

комисия ECON: Katrin Saks

Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан и ЕС-Узбекистан и Делегация за връзки с Таджикистан, Туркменистан и Монголия: Katrin Saks.

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.


11. Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 74 от Правилника за дейността)

Председателят уведоми, че в сряда, 16 април, съвместно с председателя на Съвета ще подпише следните актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура:

- Регламент на Европейския Парламент и на Съвета за определяне на общи разпоредби за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи (00139/2013/LEX - C7-0173/2014 - 2011/0367(COD))

- Решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза (00003/2014/LEX - C7-0172/2014 - 2013/0152(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за вноса на ориз с произход от Бангладеш и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3491/90 на Съвета (00040/2014/LEX - C7-0171/2014 - 2012/0085(COD))

- Решение на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската година за развитие (2015 г.) (00043/2014/LEX - C7-0170/2014 - 2013/0238(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за намаляване или премахване на митата върху стоки с произход от Украйна (00073/2014/LEX - C7-0169/2014 - 2014/0090(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за изменение на Решение 2008/381/ЕО на Съвета и отмяна на Решения № 573/2007/ЕО и № 575/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Решение 2007/435/ЕО на Съвета (00142/2013/LEX - C7-0168/2014 - 2011/0366(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/43/ЕО относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети (00006/2014/LEX - C7-0167/2014 - 2011/0389(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета относно наказателноправните санкции за пазарна злоупотреба (Директива за пазарната злоупотреба) (00008/2014/LEX - C7-0166/2014 - 2011/0297(COD))

- Регламент на Европейския Парламент и на Съвета относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (00078/2013/LEX - C7-0165/2014 - 2011/0295(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно специфични изисквания по отношение на задължителния одит на предприятия от обществен интерес и за отмяна на Решение 2005/909/ЕО на Комисията (00005/2014/LEX - C7-0164/2014 - 2011/0359(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета относно електронното фактуриране при обществените поръчки (00021/2014/LEX - C7-0163/2014 - 2013/0213(COD))

- Регламент на Европейския парламент и Съвета за създаване на инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи като част от фонд „Вътрешна сигурност“ и за отмяна на Решение 2007/125/ПВР на Съвета (00135/2013/LEX - C7-0162/2014 - 2011/0368(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/87/ЕО за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността, с оглед на изпълнението до 2020 година на международно споразумение за прилагане на единна, основана на пазара глобална мярка за емисиите от международната авиация (00018/2014/LEX - C7-0161/2014 - 2013/0344(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно клиничните изпитвания на лекарствени продукти за хуманна употреба, и за отмяна на Директива 2001/20/ЕО (00002/2014/LEX - C7-0160/2014 - 2012/0192(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ и за отмяна на Решение № 574/2007/EО (00141/2013/LEX - C7-0159/2014 - 2011/0365(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета относно мерки за улесняване на упражняването на правата, предоставени на работниците в контекста на свободното движение на работници (00004/2014/LEX - C7-0158/2014 - 2013/0124(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на търговския режим, приложим за някои стоки, получени от преработката на селскостопански продукти, и за отмяна на Регламенти (ЕО) № 1216/2009 и (ЕО) № 614/2009 на Съвета (00124/2013/LEX - C7-0157/2014 - 2013/0063(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 691/2011 относно европейските икономически сметки за околната среда (00037/2014/LEX - C7-0156/2014 - 2013/0130(COD))

- Решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за подкрепа на космическото наблюдение и проследяване (00031/2014/LEX - C7-0155/2014 - 2013/0064(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба (00086/2014/LEX - C7-0154/2014 - 2011/0310(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на правила и процедури за въвеждането на свързани с шума експлоатационни ограничения на летищата в Съюза в рамките на балансирания подход и за отмяна на Директива 2002/30/ЕО (00085/2014/LEX - C7-0153/2014 - 2011/0398(COD))

- Решение на Европейския парламент и на Съвета за установяване на действие на Съюза в подкрепа на инициативата „Европейски столици на културата“ за периода 20202033г. и за отмяна на Решение 1622/2006/CE (00084/2014/LEX - C7-0152/2014 - 2012/0199(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за гарантиране на депозити (преработен текст) (00082/2014/LEX - C7-0151/2014 - 2010/0207(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета относно минималните изисквания за повишаване на мобилността на работниците между държавите членки чрез подобряване на придобиването и запазването на допълнителни пенсионни права (00087/2014/LEX - C7-0150/2014 - 2005/0214(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 812/2004 на Съвета за определяне на мерки относно приуловите на представители на разред китообразни в риболовните полета (00083/2014/LEX - C7-0149/2014 - 2012/0216(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно нивото на шума от моторни превозни средства и заменяемите шумозаглушителни уредби, за изменение на Директива 2007/46/ЕО и за отмяна на Директива 70/157/ЕИО (00081/2014/LEX - C7-0148/2014 - 2011/0409(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно мерките за спазване от ползвателите, произтичащи от Протокола от Нагоя за достъпа до генетични ресурси и справедливата и равноправна подялба на ползите, произтичащи от тяхното използване в Съюза (00131/2013/LEX - C7-0143/2014 - 2012/0278(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за хармонизирането на законодателствата на държавите членки във връзка с предоставянето на пазара на радиосъоръжения и за отмяна на Директива 1999/5/ЕО (00017/2014/LEX - C7-0142/2014 - 2012/0283(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2011/92/ЕС относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (00015/2014/LEX - C7-0141/2014 - 2012/0297(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/71/ЕО, Директива 2009/138/ЕО, Регламент (ЕО) № 1060/2009, Регламент (ЕC) № 1094/2010 и Регламент (ЕC) № 1095/2010 във връзка с правомощията на Европейския надзорен орган (Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване) и на Европейския надзорен орган (Европейския орган за ценни книжа и пазари) (00007/2014/LEX - C7-0140/2014 - 2011/0006(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране, считано от 1 юли 2012 г., на възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз и на корекционните коефициенти, прилагани по отношение на тях (00057/2014/LEX - C7-0139/2014 - 2013/0439(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 912/2010 за създаване на Европейската агенция за ГНСС (00133/2013/LEX - C7-0138/2014 - 2013/0022(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006 (00001/2014/LEX - C7-0137/2014 - 2012/0305(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране, считано от 1 юли 2011 г., на възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз и на корекционните коефициенти, прилагани по отношение на тях (00056/2014/LEX - C7-0136/2014 - 2013/0438(COD)).


12. Петиции

Изброените по-долу петиции, вписани в регистъра на посочените дати в съответствие с член 201, параграф 6 от Правилника за дейността, са изпратени на компетентната комисия:

9 април 2014 г.

Lorenzo Croce (№ 0714/2014); Bruno Terriou (№ 0715/2014); dr. Nagy Marianna (№ 0716/2014); (името е с поверителен характер) (№ 0717/2014); (името е с поверителен характер) (№ 0718/2014); (името е с поверителен характер) (№ 0719/2014); Raffaele Postiglione (№ 0720/2014); (името е с поверителен характер) (№ 0721/2014); Danièle Favari (№ 0722/2014); (името е с поверителен характер) (№ 0723/2014); (името е с поверителен характер) (№ 0724/2014); (името е с поверителен характер) (№ 0725/2014); (името е с поверителен характер) (№ 0726/2014); (името е с поверителен характер) (№ 0727/2014); (името е с поверителен характер) (№ 0728/2014); (името е с поверителен характер) (№ 0729/2014); Laurenţiu Vasilescu (№ 0730/2014); Francesc d'Assís Rossell i Taberner (№ 0731/2014); Barbara Chiodi (№ 0732/2014); Gregorian Bivolaru (№ 0733/2014); Cristian Stanciu (№ 0734/2014); (името е с поверителен характер) (№ 0735/2014); Christian Bosco (№ 0736/2014); Marian Laurenţiu Statache (№ 0737/2014); Rudolf Görke (№ 0738/2014); (името е с поверителен характер) (№ 0739/2014); José Pereira (8 подписа) (№ 0740/2014); (името е с поверителен характер) (№ 0741/2014); (името е с поверителен характер) (№ 0742/2014); (името е с поверителен характер) (№ 0743/2014); (името е с поверителен характер) (№ 0744/2014); Joseph-Christos Kondylakis (№ 0745/2014); (името е с поверителен характер) (№ 0746/2014); (името е с поверителен характер) (№ 0747/2014); (името е с поверителен характер) (№ 0748/2014); (името е с поверителен характер) (№ 0749/2014); (името е с поверителен характер) (№ 0750/2014); (името е с поверителен характер) (№ 0751/2014); (името е с поверителен характер) (№ 0752/2014).


13. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)

Внесени са следните въпроси от членове на Парламента с искане за устен отговор (член 115 от Правилника за дейността):

- (O-000032/2014) зададен от Brian Simpson, от името на комисията TRAN, към Комисията: Прилагане на Регламент (ЕО) № 1071/2009 (2014/2700(RSP)) (B7-0113/2014);

- (O-000050/2014) зададен от Alain Lamassoure, от името на комисията BUDG, към Съвета: Тревожен недостиг на бюджетни кредити за плащания за финансирането на външната помощ на ЕС (2014/2697(RSP)) (B7-0114/2014);

- (O-000051/2014) зададен от Alain Lamassoure, от името на комисията BUDG, към Комисията: Тревожен недостиг на бюджетни кредити за плащания за финансирането на външната помощ на ЕС (2014/2697(RSP)) (B7-0115/2014);

- (O-000053/2014) зададен от Eva Joly, от името на комисията DEVE, към Съвета: Тревожен недостиг на бюджетни кредити за плащания за финансирането на външната помощ на ЕС (2014/2697(RSP)) (B7-0116/2014);

- (O-000054/2014) зададен от Eva Joly, от името на комисията DEVE, към Комисията: Тревожен недостиг на бюджетни кредити за плащания за финансирането на външната помощ на ЕС (2014/2697(RSP)) (B7-0117/2014);

- (O-000049/2014) зададен от Paul Rübig, от името на комисията ITRE, към Комисията: Процес на консултация за десетте най-обременяващи акта на ЕС за МСП ("top ten") и облекчаване на тежестта от регулирането на ЕС за МСП (2013/2711(RSP)) (B7-0118/2014).


14. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване (преработен текст) (COM(2014)0167 - C7-0112/2014 - 2014/0091(COD))
В съответствие с член 124(1) от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

FEMM, EMPL, JURI

- Проект за коригиращ бюджет № 1 на общия бюджет за 2014 г.: позиция на Съвета от 9 април 2014 г. (08219/2014 - C7-0146/2014 - 2014/2018(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

ITRE

2) от парламентарни комисии

2.1) доклади

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1013/2006 относно превози на отпадъци (COM(2013)0516 - C7-0217/2013 - 2013/0239(COD)) - ENVI - Докладчик: Bart Staes (A7-0069/2014)

- ***I Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за укрепване на сътрудничеството между публичните служби по заетостта (ПСЗ) (COM(2013)0430 - C7-0177/2013 - 2013/0202(COD)) - EMPL - Докладчик: Frédéric Daerden (A7-0072/2014)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (COM(2013)0522 - C7-0231/2013 - 2013/0248(COD)) - REGI - Докладчик: Rosa Estaràs Ferragut (A7-0078/2014)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно мониторинга, докладването и верификацията на емисиите на въглероден диоксид от морския транспорт и за изменение на Регламент (ЕС) № 525/2013 (COM(2013)0480 - C7-0201/2013 - 2013/0224(COD)) - ENVI - Докладчик: Theodoros Skylakakis (A7-0080/2014)

- * Доклад относно предложението за регламент на Съвета относно съвместното предприятие „Чисто небе 2“ (COM(2013)0505 - C7-0255/2013 - 2013/0244(NLE)) - ITRE - Докладчик: Christian Ehler (A7-0083/2014)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях (преработка) (COM(2012)0403 - C7-0197/2012 - 2012/0196(COD)) - ENVI - Докладчик: Matthias Groote (A7-0087/2014)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно превенцията и управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове (COM(2013)0620 - C7-0264/2013 - 2013/0307(COD)) - ENVI - Докладчик: Pavel Poc (A7-0088/2014)

- * Доклад относно предложението за регламент на Съвета относно съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ (COM(2013)0496 - C7-0257/2013 - 2013/0241(NLE)) - ITRE - Докладчик: Lambert van Nistelrooij (A7-0092/2014)

- * Доклад относно предложението за регламент на Съвета относно съвместното предприятие ,Горивни клетки и водород 2“ (COM(2013)0506 - C7-0256/2013 - 2013/0245(NLE)) - ITRE - Докладчик: Vladko Todorov Panayotov (A7-0094/2014)

- * Доклад относно предложението за регламент на Съвета относно съвместното предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства (COM(2013)0495 - C7-0259/2013 - 2013/0240(NLE)) - ITRE - Докладчик: Teresa Riera Madurell (A7-0105/2014)

- ***I Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на макрофинансова помощ на Република Тунис (COM(2013)0860 - C7-0437/2013 - 2013/0416(COD)) - INTA - Докладчик: Vital Moreira (A7-0110/2014)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парлaмент и на Съвета относно здравеопазването на животните (COM(2013)0260 - C7-0124/2013 - 2013/0136(COD)) - AGRI - Докладчик: Marit Paulsen (A7-0129/2014)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 718/1999 на Съвета относно политиката за капацитета на флотите на Общността с оглед насърчаване на транспорта по вътрешните водни пътища (COM(2013)0621 - C7-0265/2013 - 2013/0303(COD)) - TRAN - Докладчик: Corien Wortmann-Kool (A7-0142/2014)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за установяване на технически изисквания за плавателни съдове по вътрешните водни пътища и за отмяна на Директива 2006/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (COM(2013)0622 - C7-0266/2013 - 2013/0302(COD)) - TRAN - Докладчик: Corien Wortmann-Kool (A7-0145/2014)

- ***I Доклад относно проекта на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение 2005/681/ПВР за създаване на Европейски полицейски колеж (ЕПК) (17043/2013 - C7-0435/2013 - 2013/0812(COD)) - LIBE - Докладчик: Kinga Gál (A7-0146/2014)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитните мерки срещу вредителите по растенията (COM(2013)0267 - C7-0122/2013 - 2013/0141(COD)) - AGRI - Докладчик: Hynek Fajmon (A7-0147/2014)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с оглед гарантиране прилагането на законодателството в областта на фуражите и храните, правилата относно здравето на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния размножителен материал, продуктите за растителна защита и за изменение на регламенти (EО) № 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, регламенти (ЕС) № 1151/2012, [….]/2013 и директиви 98/58/EО, 1999/74/EО, 2007/43/EО, 2008/119/EО, 2008/120/EО и 2009/128/EО (регламент относно официалния контрол) (COM(2013)0265 - C7-0123/2013 - 2013/0140(COD)) - ENVI - Докладчик: Mario Pirillo (A7-0162/2014)

- Доклад относно защита на потребителите – защита на потребителите при предоставянето на комунални услуги (2013/2153(INI)) - IMCO - Докладчик: Josef Weidenholzer (A7-0163/2014)

- *** Препоръка относно проекта за решение на Съвета за сключване на Договореността между Европейския съюз и Княжество Лихтенщайн относно реда и условията за неговото участие в Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (18116/2013 - C7-0091/2014 - 2013/0423(NLE)) - LIBE - Докладчик: Roberta Metsola (A7-0168/2014)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави в рамките на вътрешнокорпоративен трансфер (COM(2010)0378 - C7-0179/2010 - 2010/0209(COD)) - LIBE - Докладчик: Salvatore Iacolino (A7-0170/2014)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 525/2013 по отношение на техническото изпълнение на Протокола от Киото към Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (COM(2013)0769 - C7-0393/2013 - 2013/0377(COD)) - ENVI - Докладчик: Vladimir Urutchev (A7-0171/2014)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно новите психоактивни вещества (COM(2013)0619 - C7-0272/2013 - 2013/0305(COD)) - LIBE - Докладчик: Jacek Protasiewicz (A7-0172/2014)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Рамково решение 2004/757/ПВР на Съвета от 25 октомври 2004 г. за установяване на минималните разпоредби относно съставните елементи на наказуемите деяния и прилаганите наказания в областта на трафика на наркотици, във връзка с определението за „наркотици“ (COM(2013)0618 - C7-0271/2013 - 2013/0304(COD)) - LIBE - Докладчик: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A7-0173/2014)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки с цел намаляване на потреблението на леки пластмасови пликове за покупки (COM(2013)0761 - C7-0392/2013 - 2013/0371(COD)) - ENVI - Докладчик: Margrete Auken (A7-0174/2014)

- Доклад относно изменение на Правилника за дейността на Европейския парламент с цел предвиждане на възможност за електронни подписи (2014/2011(REG)) - AFCO - Докладчик: György Schöpflin (A7-0175/2014)

- *** Препоръка относно проекторешението на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на протокола между Европейския съюз и Съюза на Коморските острови за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в действащото Споразумение за партньорство в областта на рибарството между двете страни (16130/2013 - C7-0011/2014 - 2013/0388(NLE)) - PECH - Докладчик: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0177/2014)

- *** Препоръка относно предложението за решение на Съвета относно сключването но протокола, договорен между Европейския съюз и Република Мадагаскар, за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в действащото Споразумение за партньорство в областта на рибарството между двете страни (14164/1/2012 - C7-0408/2012 - 2012/0238(NLE)) - PECH - Докладчик: Crescenzio Rivellini (A7-0178/2014)

- *** Препоръка относно проекторешението на Съвета относно сключването на Протокола към Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна, относно Рамково споразумение между Европейския съюз и Грузия за общите принципи на участие на Грузия в програми на Съюза (16612/2013 - C7-0486/2013 - 2013/0257(NLE)) - AFET - Докладчик: Krzysztof Lisek (A7-0191/2014)

- *** Препоръка относно проекторешението на Съвета за сключването от името на Европейския съюз и неговите държави членки на Протокола към Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Черна гора, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (14187/2013 - C7-0007/2014 - 2013/0262(NLE)) - AFET - Докладчик: Charles Tannock (A7-0192/2014)

- *** Препоръка относно проекторешението на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на Протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Сейшели (16651/2013 - C7-0020/2014 - 2013/0375(NLE)) - PECH - Докладчик: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0201/2014)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейските фондове за дългосрочни инвестиции (COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)) - ECON - Докладчик: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0211/2014)

- * Доклад относно препоръката за решение на Съвета относно присъединяването на Хърватия към Конвенцията от 23 юли 1990 г. за премахване на двойното данъчно облагане във връзка с корекцията на печалби на свързани предприятия (COM(2013)0586 - C7-0381/2013 - 2013/0308(CNS)) - ECON - Докладчик: Sławomir Nitras (A7-0214/2014)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно действията за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, на вътрешния пазар и в трети държави (COM(2013)0812 - C7-0416/2013 - 2013/0398(COD)) - AGRI - Докладчик: Esther Herranz García (A7-0217/2014)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 515/97 от 13 март 1997 г. относно взаимопомощта между административните органи на държавите членки и сътрудничеството между последните и Комисията по гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси (COM(2013)0796 - C7-0421/2013 - 2013/0410(COD)) - IMCO - Докладчик: António Fernando Correia de Campos (A7-0241/2014)

- Доклад съдържащ препоръката на Европейския парламент до Съвета, Комисията и ЕСВД относно преговорите за сключване на споразумение за стратегическо партньорство между ЕС и Япония (2014/2021(INI)) - AFET - Докладчик: Alojz Peterle (A7-0244/2014)

- ***I Доклад относно измененото предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета, установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното общество (кодифициран текст) (COM(2013)0932 - C7-0006/2014 - 2010/0095(COD)) - JURI - Докладчик: Francesco Enrico Speroni (A7-0247/2014)

- Доклад относно новите технологии и отворените образователни ресурси (2013/2182(INI)) - CULT - Докладчик: Cătălin Sorin Ivan (A7-0249/2014)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (COM(2012)0363 - C7-0192/2012 - 2012/0193(COD)) - CONT - LIBE - Докладчик: Ingeborg Gräßle - Докладчик: Juan Fernando López Aguilar (A7-0251/2014)

- Доклад относно изменение на член 90 от Правилника за дейността на Европейския парламент относно международните споразумения (2013/2259(REG)) - AFCO - Докладчик: David Martin (A7-0253/2014)

- Доклад относно преговори относно МФР за периода 2014–2020 г.: извличане на поуки и бъдещо развитие (2014/2005(INI)) - BUDG - Докладчици: Jean-Luc Dehaene, Ivailo Kalfin (A7-0254/2014)

- Доклад относно отношенията между Европейския парламент и националните парламенти (2013/2185(INI)) - AFCO - Докладчик: Carlo Casini (A7-0255/2014)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 96/53/ЕО от 25 юли 1996 година относно максимално допустимите размери в националния и международен трафик на някои пътни превозни средства, които се движат на територията на Общността, както и максимално допустимите маси в международния трафик (COM(2013)0195 - C7-0102/2013 - 2013/0105(COD)) - TRAN - Докладчик: Jörg Leichtfried (A7-0256/2014)

- *** Препоръка относно проекта за решение на Съвета относно сключване на Договореността между Европейския съюз и Кралство Норвегия относно реда и условията за неговото участие в Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (18141/2013 - C7-0107/2014 - 2013/0427(NLE)) - LIBE - Докладчик: Roberta Metsola (A7-0257/2014)

- Доклад относно изменението на междуинституционалното споразумение относно регистъра за прозрачност (2014/2010(ACI)) - AFCO - Докладчик: Roberto Gualtieri (A7-0258/2014)

- * Доклад относно предложение за регламент на Съвета за създаването на съвместно предприятие Shift2Rail (COM(2013)0922 - C7-0034/2014 - 2013/0445(NLE)) - ITRE - Докладчик: Josefa Andrés Barea (A7-0259/2014)

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2012/004 ES/Grupo Santana от Испания) (COM(2014)0116 - C7-0101/2014 - 2014/2027(BUD)) - BUDG - Докладчик: Frédéric Daerden (A7-0260/2014)

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2012/007 IT/VDC Technologies, внесено от Италия) (COM(2014)0119 - C7-0089/2014 - 2014/2025(BUD)) - BUDG - Докладчик: Frédéric Daerden (A7-0261/2014)

- * Доклад относно предложението за решение на Съвета за разрешаване на Португалия да прилага намалени акцизни ставки за местно произвеждани и консумирани ром и ликьори в автономния регион Мадейра и за местно произвеждани и консумирани ликьори и спиртни напитки (eaux-de-vie) в автономния регион Азорски острови (COM(2014)0117 - C7-0104/2014 - 2014/0064(CNS)) - REGI - Докладчик: Danuta Maria Hübner (A7-0262/2014)

- * Доклад относно предложението за решение на Съвета относно режима на данъка AIEM, прилаган на Канарските острови (COM(2014)0171 - C7-0106/2014 - 2014/0093(CNS)) - REGI - Докладчик: Danuta Maria Hübner (A7-0263/2014)

- * Доклад относно предложението за решение на Съвета за изменение на Решение 2004/162/ЕО относно режима на „octroi de mer“ във френските отвъдморски департаменти по отношение на срока му на прилагане (COM(2014)0181 - C7-0129/2014 - 2014/0101(CNS)) - REGI - Докладчик: Danuta Maria Hübner (A7-0264/2014)

- *** Препоръка относно проекта за решение на Съвета за сключване на Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, с изключение на въпросите, свързани с обратното приемане (05287/2014 - C7-0044/2014 - 2013/0267B(NLE)) - AFET - Докладчик: Norica Nicolai (A7-0265/2014)

- *** Препоръка относно проекторешението на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз и неговите държави членки, на Протокола към Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Албания, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (14783/2013 - C7-0075/2014 - 2013/0311(NLE)) - AFET - Докладчик: Nikola Vuljanić (A7-0266/2014)

- *** Препоръка относно проекта за решение на Съвета за сключване на Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, по отношение на въпросите, свързани с обратното приемане (05290/2014 - C7-0046/2014 - 2013/0267A(NLE)) - LIBE - Докладчик: Hubert Pirker (A7-0267/2014)

- * Доклад относно проекта на регламент на Съвета относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства (преработен текст) (05603/2014 - C7-0037/2014 - 2011/0185(CNS)) - BUDG - Докладчици: Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene (A7-0268/2014)

- Препоръка относно проекта за Регламент (ЕС, Евратом) на Съвета за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на Европейския съюз (05600/2014 - C7-0047/2014 - 2011/0184(APP)) - BUDG - Докладчици: Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene (A7-0269/2014)

- Доклад относно мерките за прилагане на системата на собствените ресурси на Европейския съюз (2014/2020(INI)) - BUDG - Докладчици: Jean-Luc Dehaene, Anne E. Jensen (A7-0270/2014)

- * Доклад относно проекта на решение на Съвета относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз (05602/2014 - C7-0036/2014 - 2011/0183(CNS)) - BUDG - Докладчици: Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene (A7-0271/2014)

- Доклад относно искане за защита на привилегиите и имунитета на Александър Мирски (2014/2026(IMM)) - JURI - Докладчик: Marielle Gallo (A7-0273/2014)

- Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 1/2014 на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел III – Комисия (08219/2014 - C7-0146/2014 - 2014/2018(BUD)) - BUDG - Докладчик: Anne E. Jensen (A7-0276/2014)

- Доклад относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2015 година (2014/2003(BUD)) - BUDG - Докладчик: Salvador Garriga Polledo (A7-0277/2014)

2.2) препоръки за второ четене

- ***II Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за гарантиране на депозити (преработен текст) (05199/1/2014 - C7-0094/2014 - 2010/0207(COD)) - ECON - Докладчик: Peter Simon (A7-0216/2014)

- ***II Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 812/2004 на Съвета за определяне на мерки относно приуловите на представители на разред китообразни в риболовните полета (06103/1/2014 - C7-0100/2014 - 2012/0216(COD)) - PECH - Докладчик: Raül Romeva i Rueda (A7-0272/2014)

- ***II Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и Съвета относно определянето на правила и процедури за въвеждането на свързани с шума експлоатационни ограничения на летищата в Съюза в рамките на балансирания подход и за отмяна на Директива 2002/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (05560/2/2014 - C7-0133/2014 - 2011/0398(COD)) - TRAN - Докладчик: Jörg Leichtfried (A7-0274/2014)

- ***II Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на решение на Европейския парламент и Съвета за установяване на действие на Съюза в подкрепа на инициативата „Европейски столици на културата“ за периода 2020—2033 г. и за отмяна на Решение № 1622/2006/ЕО (05793/1/2014 - C7-0132/2014 - 2012/0199(COD)) - CULT - Докладчик: Marco Scurria (A7-0275/2014)


15. Ред на работа

Следващата точка от дневния ред беше определянето на реда на работа.

Окончателният проект на дневен ред за пленарните заседания на втората априлска месечна сесия 2014 (PE 531.857/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 140 от Правилника за дейността).

Изказаха се: Ewald Stadler, който счита, че на 10 април 2014 г. в Брюксел, по повод европейската гражданска инициатива «Един от нас» Hannes Swoboda е казал неща, които са били несъвместими с член 9, параграф 2 от Правилника за дейността, и иска от председателя да вземе мерки в съответствие с членове 152, 153 et 154 от Правилника за дейността (Председателят му отговори, че ще разгледа въпроса) и Hannes Swoboda по повод това изказване.

Изказаха се: Michael Theurer (председател на комисията CONT), който се противопоставя на решението на председателя да обяви за недопустим, в съответствие с член 20 от Правилника за дейността, параграф 47 от доклад Cătălin Sorin Ivan относно Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета: Европейски парламент (A7-0246/2014), вписан във времето за гласуване в сряда, Bernd Posselt, относно изказването на Hannes Swoboda, Ingeborg Gräßle и Bart Staes, относно решението на председателя.

Понеделник

Искане на групата PPE за включване в дневния ред на общо разиксване по доклад Anthea McIntyre (A7-0101/2014), както и по въпроса с искане за устен отговор O-000049/2014: Процес на консултация за десетте най-обременяващи акта на ЕС за МСП ("top ten") и облекчаване на тежестта от регулирането на ЕС за МСП (2013/2711(RSP)) (B7-0118/2014).

Изказаха се: Paul Rübig, от името на групата PPE, който мотивира искането, и Bendt Bendtsen, относно искането.

С електронно гласуване (105 - гласа „за“ 85- гласа „против“, 5 „въздържал се“), Парламентът одобрява искането.

Вторник

Искане на групата Verts/ALE за отлагане за четвъртък на гласуването по доклад Gesine Meissner относно Морско пространствено планиране и интегрирано управление на крайбрежните зони (A7-0379/2013).

Изказаха се: Keith Taylor, от името на групата Verts/ALE, който мотивира искането, Francesco Enrico Speroni и Guy Verhofstadt, които подкрепят искането.

Парламентът одобрява искането.

Изказаха се: Hannes Swoboda и Pervenche Berès относно предвидените условия за провеждането на гласуването по доклад Salvatore Iacolino относно Условия за влизане и пребиваване на граждани на трети държави в рамките на вътрешнокорпоративен трансфер (A7-0170/2014).

Изказа се Ingeborg Gräßle.

Сряда, четвъртък

Няма предложения за промени.

С това редът на работа е определен.


16. Разгръщане на инфраструктура за алтернативни горива ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива [COM(2013)0018 - C7-0022/2013 - 2013/0012(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Carlo Fidanza (A7-0444/2013)

Mathieu Grosch (в качеството на заместник на докладчика) представи доклада.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Gianni PITTELLA
Заместник-председател

Изказа се Siim Kallas (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Georges Bach, от името на групата PPE, Ismail Ertug, от името на групата S&D, Gesine Meissner, от името на групата ALDE, Keith Taylor, от името на групата Verts/ALE, Jaromír Kohlíček, от името на групата GUE/NGL, Peter Liese, Inés Ayala Sender и Patrizia Toia.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Miroslav Mikolášik, Tonino Picula, Phil Bennion, Krisztina Morvai и Spyros Danellis.

Изказаха се: Siim Kallas и Mathieu Grosch.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.12 от протокола от 15.4.2014.


17. Максимално допустимите размери и маси на някои пътни превозни средства, които се движат на територията на Общността ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 96/53/ЕО от 25 юли 1996 година относно максимално допустимите размери в националния и международен трафик на някои пътни превозни средства, които се движат на територията на Общността, както и максимално допустимите маси в международния трафик [COM(2013)0195 - C7-0102/2013- 2013/0105(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Jörg Leichtfried (A7-0256/2014)

Jörg Leichtfried представи доклада.

Изказа се Siim Kallas (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Mathieu Grosch, от името на групата PPE, Saïd El Khadraoui, от името на групата S&D, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Philippe De Backer, Phil Bennion, от името на групата ALDE, който/която отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Jacqueline Foster и Peter van Dalen, Eva Lichtenberger, от името на групата Verts/ALE, Peter van Dalen, от името на групата ECR, Dieter-Lebrecht Koch и Ismail Ertug.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Изказаха се: Peter van Dalen, за да зададе въпрос „синя карта“ Ismail Ertug, който/която отговори, Philippe De Backer, Jacqueline Foster, Hubert Pirker и Oldřich Vlasák.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Bendt Bendtsen, Silvia-Adriana Ţicău, Gesine Meissner, Michael Cramer и Miroslav Mikolášik.

Изказаха се: Siim Kallas и Jörg Leichtfried.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.13 от протокола от 15.4.2014.


18. Въвеждане на свързани с шума експлоатационни ограничения на летищата в Съюза в рамките на балансирания подход ***II (разискване)

Препоръка за второто четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и Съвета относно определянето на правила и процедури за въвеждането на свързани с шума експлоатационни ограничения на летищата в Съюза в рамките на балансирания подход и за отмяна на Директива 2002/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета [05560/2/2014 - C7-0133/2014 - 2011/0398(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Jörg Leichtfried (A7-0274/2014)

Jörg Leichtfried представи препоръката за второ четене.

Изказа се Siim Kallas (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Michael Gahler, от името на групата PPE, Bogusław Liberadzki, от името на групата S&D, Gesine Meissner, от името на групата ALDE, Eva Lichtenberger, от името на групата Verts/ALE, Jacqueline Foster, от името на групата ECR, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, и Marian-Jean Marinescu.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Miroslav Mikolášik и Silvia-Adriana Ţicău.

Изказаха се: Siim Kallas и Jörg Leichtfried.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.16 от протокола от 16.4.2014.


19. Законодателство в обласста на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал, продуктите за растителна защита ***I - Здравеопазване на животните ***I - Защитни мерки срещу вредителите по растенията ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с оглед да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал, продуктите за растителна защита и за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009,1107/2009, регламенти (ЕС) № 1151/2012 и [….]/2013 и директиви 98/58/ЕО, 1999/74/ЕО, 2007/43/ЕО, 2008/119/ЕО, 2008/120/ЕО и 2009/128/ЕО (регламент относно официалния контрол) [COM(2013)0265 - C7-0123/2013 - 2013/0140(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Mario Pirillo (A7-0162/2014)

Доклад относно предложението за регламент на Eвропейския парламент и на Sъвета относно здравеопазването на животните [COM(2013)0260 - C7-0124/2013 - 2013/0136(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Marit Paulsen (A7-0129/2014)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитните мерки срещу вредителите по растенията [COM(2013)0267 - C7-0122/2013 - 2013/0141(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Hynek Fajmon (A7-0147/2014)

Mario Pirillo, Marit Paulsen и Hynek Fajmon представиха своите доклади.

Изказа се Tonio Borg (член на Комисията).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Gianni PITTELLA
Заместник-председател

Изказаха се: Oreste Rossi (докладчик по становището на комисията ENVI), Kartika Tamara Liotard (докладчик по становището на комисията ENVI), Britta Reimers (докладчик по становището на комисията AGRI), Isabella Lövin (докладчик по становището на комисията РECH), Horst Schnellhardt, от името на групата PPE, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Christa Klaß, Giovanni Barbagallo, от името на групата S&D, Bart Staes, от името на групата Verts/ALE, Julie Girling, от името на групата ECR, Martina Anderson, от името на групата GUE/NGL, Giancarlo Scottà, от името на групата EFD, Elisabeth Jeggle, Daciana Octavia Sârbu, Alyn Smith, Janusz Wojciechowski, Bastiaan Belder, Pilar Ayuso, Åsa Westlund, James Nicholson, Peter Liese, Justas Vincas Paleckis, Albert Deß и Iratxe García Pérez.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Isabelle DURANT
Заместник-председател

Изказаха се: Zofija Mazej Kukovič и Ewald Stadler.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Miroslav Mikolášik, Маруся Любчева, Christa Klaß, Tonino Picula и Andrew Henry William Brons.

Изказаха се: Tonio Borg, Mario Pirillo, Marit Paulsen и Hynek Fajmon.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 17.2, от протокола от 15.4.2014, точка 17.3 от протокола от 15.4.2014 и точка 17.4 от протокола от 15.4.2014.


20. Междуинституционалното споразумение относно регистъра за прозрачност (разискване)

Доклад относно изменението на междуинституционалното споразумение относно регистъра за прозрачност [2014/2010(ACI)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Roberto Gualtieri (A7-0258/2014)

Roberto Gualtieri представи доклада.

Изказа се Tonio Borg (член на Комисията).

Изказаха се: György Schöpflin, от името на групата PPE, Sandra Petrović Jakovina, от името на групата S&D, Anneli Jäätteenmäki, от името на групата ALDE, Gerald Häfner, от името на групата Verts/ALE, Rina Ronja Kari, от името на групата GUE/NGL, Jaroslav Paška, от името на групата EFD, Evelyn Regner, Andrew Duff, Claude Turmes и Zita Gurmai.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Paul Rübig, Silvia-Adriana Ţicău, Carl Schlyter, Nikola Vuljanić, Krisztina Morvai и Seán Kelly.

Изказаха се: Tonio Borg и Roberto Gualtieri.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.36 от протокола от 15.4.2014.


21. Благоприятна среда за предприятията и дружествата, включително новосъздадените дружества с цел разкриването на работни места - Последващи действия на Комисията, произтичащи от консултацията с МСП за десетте най-обременяващи законодателни акта на ЕС (разискване)

Доклад относно „Как Европейският съюз може да допринесе за създаването на благоприятна среда за предприятията и дружествата, включително новосъздадените дружества, която да спомага за разкриването на работни места?“ [2013/2176(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Anthea McIntyre (A7-0101/2014)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000049/2014), зададен от Paul Rübig, от името на комисията ITRE, към Комисията: Процес на консултация за десетте най-обременяващи акта на ЕС за МСП ("top ten") и облекчаване на тежестта от регулирането на ЕС за МСП (2013/2711(RSP)) (B7-0118/2014)

Anthea McIntyre представи доклада.

Paul Rübig разви въпроса.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Jacek PROTASIEWICZ
Заместник-председател

Изказа се Silvia-Adriana Ţicău, за да зададе въпрос „синя карта“ Paul Rübig, който/която отговори.

Изказа се Antonio Tajani (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Karin Kadenbach (докладчик по становището на комисията REGI), Sari Essayah, от името на групата PPE, Philippe De Backer, от името на групата ALDE, и Krisztina Morvai, независим член на ЕП.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Моника Панайотова, Ruža Tomašić, Phil Bennion, Miloslav Ransdorf и Nicole Sinclaire.

Изказаха се: Antonio Tajani и Anthea McIntyre.

Предложението за резолюция, което следва да бъде внесено в съответствие с член 108, параграф 5 от Правилника за дейността, ще бъде обявено впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 17.16 от протокола от 15.4.2014.

Гласуване на резолюцията: точка 9.15 от протокола от 17.4.2014.

Изказа се Seán Kelly, относно процедурата с привличане на вниманието ("catch-the-eye") (Председателят пояснява причините за своя избор).


22. Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

Долупосочените членове на Парламента, които желаят да обърнат вниманието на Парламента към въпроси с политическа значимост, направиха едноминутни изказвания съгласно член 150 от Правилника за дейността:

Edit Bauer, András Gyürk, Mário David, Juan Andrés Naranjo Escobar, Seán Kelly, Catherine Stihler, María Irigoyen Pérez, George Sabin Cutaş, Jorgo Chatzimarkakis, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Alda Sousa, Gerard Batten, Hans-Peter Martin, Miroslav Mikolášik, Czesław Adam Siekierski, Ioan Enciu, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Tatjana Ždanoka, Martina Anderson, Слави Бинев, Andrew Henry William Brons, Dubravka Šuica, Ивайло Калфин, Claudio Morganti, Zdravka Bušić, Petru Constantin Luhan, Biljana Borzan, и Cristian Dan Preda.


23. Преговори относно многогодишната финансова рамка (МФР) за 2014—2020 г.: извличане на поуки и бъдещо развитие (кратко представяне)

Доклад относно преговори относно МФР за периода 2014–2020 г.: извличане на поуки и бъдещо развитие [2014/2005(INI)] - Комисия по бюджети. Докладчици: Jean-Luc Dehaene и Ивайло Калфин (A7-0254/2014)

Reimer Böge (в качеството на заместник на докладчика) и Ивайло Калфин направиха представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Andrej Plenković, Silvia-Adriana Ţicău, Jan Mulder, Younous Omarjee и Ivana Maletić.

Изказа се Janusz Lewandowski (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 8.38 от протокола от 15.4.2014.


24. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 531.857/OJMA).


25. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 23.05 ч.

Klaus Welle

Isabelle Durant

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arlacchi, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldini, Balz, Balzani, Barbagallo, Bartolozzi, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Бинев, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonanini, Bonsignore, Борисов, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Bové, Bowles, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costello, Cottigny, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Fisas Ayxela, Flasarová, Flašíková Beňová, Flautre, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Габриел, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardini, Gauzès, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Хюсменова, Iacolino, Ibrisagic, Илчев, Imbrasas, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Kaczmarek, Kadenbach, Калфин, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kastler, Казак, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Кирилов, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Koewius, Kohlíček, Korhola, Kósa, Köstinger, Ковачев, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lamberts, Lambsdorff, Lange, Langen, Le Brun, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Любчева, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Малинов, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mazej Kukovič, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Metsola, Michels, Migalski, Mikolášik, Mitchell, Mizzi, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Нейнски, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nilsson, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Ouzký, Oviir, Pack, Paksas, Paleckis, Панайотов, Панайотова, Papadopoulou, Paşcu, Paška, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Riera Madurell, Rinaldi, Rochefort, Rodust, Roithová, Romeva i Rueda, Ross, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Saks, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Tănăsescu, Tarabella, Tarand, Tatarella, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Ulmer, Ulvskog, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Vanhecke, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zamfirescu, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Zver, Zwiefka

Извинени:

Bufton, Dehaene, Kleva Kekuš, Papastamkos, Scurria

Правна информация - Политика за поверителност