Indeks 
Protokol
PDF 253kWORD 148k
Mandag den 14. april 2014 - Strasbourg
1.Genoptagelse af sessionen
 2.Erklæringer fra formanden
 3.Mindeord
 4.Godkendelse af protokollerne fra de foregående møder
 5.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 87a, stk. 6)
 6.Berigtigelser (forretningsordenens artikel 216)
 7.Fortolkning af forretningsordenen
 8.Parlamentets sammensætning
 9.De politiske gruppers sammensætning
 10.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 11.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 74)
 12.Andragender
 13.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 14.Modtagne dokumenter
 15.Arbejdsplan
 16.Infrastruktur for alternative brændstoffer ***I (forhandling)
 17.Dimensioner og vægt i national og international trafik for visse vejkøretøjer i brug i Fællesskabet ***I (forhandling)
 18.Indførelse af støjrelaterede driftsrestriktioner i Unionens lufthavne inden for en afbalanceret strategi ***II (forhandling)
 19.Fødevare- og foderstoflovgivningen og regler for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed, planteformeringsmateriale og plantebeskyttelsesmidler ***I - Dyresundhed ***I - Beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere ***I (forhandling)
 20.Den interinstitutionelle aftale om åbenhedsregisteret (forhandling)
 21.Et erhvervsvenligt miljø for etablerede og nystartede virksomheder med henblik på at fremme beskæftigelsen? - Kommissionens opfølgning på TOP 10-høringen af SMV'er om EU-regulering (forhandling)
 22.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 23.Forhandlingerne om den flerårige finansielle ramme for 2014-2020: erfaringer og vejen frem (kortfattet forelæggelse)
 24.Dagsorden for næste møde
 25.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

1. Genoptagelse af sessionen

Formanden åbnede mødet kl. 17.00.


2. Erklæringer fra formanden

Formanden fremsatte en erklæring, hvori han gav udtryk for Parlamentets bekymring over situationen i Ukraine. Parlamentet slog kraftigt til lyd for den ukrainske befolknings territoriale integritet og suverænitet og krævede, at Rusland respekterede de folkeretlige principper og trak sine tropper ud af ukrainsk område. Formanden understrede, at Parlamentet torsdag ville vedtage en beslutning om Ukraine og agtede at udsende en observationsmission, der skulle overvåge det ukrainske præsidentvalg, der skulle finde sted i maj 2014.

°
° ° °

Formanden fremsatte en erklæring i anledning af tyveårsdagen for folkemordet i Rwanda.


3. Mindeord

Formanden udtalte på vegne af Parlamentet nogle mindeord om Dominique Baudis, tidligere fransk ombudsmand og tidligere medlem af Europa-Parlamentet.

Parlamentet holdt ét minuts stilhed til ære for hans minde og til minde om ofrene for folkemordet i Rwanda.


4. Godkendelse af protokollerne fra de foregående møder

Protokollerne fra møderne den 2. april 2014 og 3. april 2014 godkendtes.

°
° ° °

Marian Harkin havde været til stede på møderne den 13. marts 2014 og 2. april 2014, men hendes navn stod ikke på tilstedeværelseslisterne.

Gaston Franco havde været til stede på møderne den 2. og 3. april 2014, men hans navn stod ikke på tilstedeværelseslisterne.


5. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 87a, stk. 6)

EMPL's henstilling om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 223/2014 af 11. marts 2014 om Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (C(2014)1627 ; 2014/2676(DEA)) (B7-0273/2014) var blevet meddelt på plenarmødet 2. april 2014 (punkt 5 i protokollen af 2.4.2014).

Der var ikke blevet gjort indsigelse imod denne henstilling ingen for den frist på 24 timer, der er fastsat i forretningsordenens artikel 87a, stk. 6.

Henstillingen blev derfor betragtet som vedtaget med virkning fra 3. april 2014, og afgørelsen ville blive offentliggjort i Vedtagne Tekster fra mødet 15. april 2014 (P7_TA(2014)0340).


6. Berigtigelser (forretningsordenens artikel 216)

Berigtigelserne P6_TA(2009)0275(COR01), P7_TA-PROV(2013)0461(COR01), P7_TA-PROV(2013)0342(COR01) og P7_TA-PROV(2014)0057(COR01) var blevet meddelt på plenarmødet onsdag 2. april 2014 (punkt 6 i protokollen af 2.4.2014).

Da der ikke af nogen politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer var blevet anmodet om, at disse berigtigelser blev sat under afstemning, jf. forretningsordenens artikel 216, stk. 4, ansås de for vedtaget.

°
° ° °

De kompetente udvalg havde fremsendt følgende berigtigelser til tekster vedtaget af Europa-Parlamentet:

- Berigtigelse (P7_TA-PROV(2013)0492(COR02)) til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671) (Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 20. november 2013 med henblik på vedtagelse af ovennævnte forordning (P7_TA-PROV(2013)0492) (COM(2011)0626 – C7-0339/2011– COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD))

- Berigtigelse (P7_TA-PROV(2014)0168(COR01)) til Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 27. februar 2014 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. …/2014/EU om indførelse af en forenklet ordning for personkontrol ved de ydre grænser, som bygger på, at [Bulgarien], Kroatien, Cypern [og Rumænien] ensidigt anerkender visse dokumenter som ligestillede med deres nationale visa til transit gennem eller forventet ophold på deres område af en varighed på højst 90 dage inden for en given periode på 180 dage og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 895/2006/EF og nr. 582/2008/EF (P7_TA-PROV(2014)0168) (COM(2013)0441 – C7-0186/2013 – 2013/0210(COD))

- Berigtigelse (P7_TA-PROV(2014)0169(COR01)) til Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 27. februar 2014 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2014 om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (P7_TA-PROV(2014)0169) (COM(2012)0650 – C7-0371/2012 – 2012/0309(COD))

- Berigtigelse (P7_TA-PROV(2014)0024(COR01)) til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU af 26. februar 2014 om tildeling af koncessionskontrakter (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 1) (Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 15. januar 2014 med henblik på vedtagelse af ovennævnte direktiv (P7_TA-PROV(2014)0024)) (COM(2011)0897 – C7-0004/2012 – 2011/0437(COD)).

Berigtigelserne ville foreligge på websiden ”Séance en direct” under den indeværende mødeperiode.

I henhold til forretningsordenens artikel 216, stk. 4, anses disse berigtigelser for vedtaget, medmindre en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer senest 24 timer efter meddelelsen anmoder om, at de sættes under afstemning.


7. Fortolkning af forretningsordenen

I overensstemmelse med artikel 211, stk. 3, i forretningsordenen underrettede Formanden Parlamentet om, at Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, som spørgsmålet om fortolkning af artikel 166, artikel 167, stk. 1, og artikel 195, stk. 3, i forretningsordenen var henvist til, havde givet følgende fortolkning:

”Bestemmelserne i artikel 166, 167, stk. 1, og artikel 195, stk. 3, om, om afstemning ved navneopråb finder ingen anvendelse på betænkningerne omhandlet i artikel 6b, stk. 2, og artikel 7, stk. 3, 6 og 8, som led i procedurerne vedrørende et medlems immunitet”.

Denne fortolkning betragtes som vedtaget, medmindre en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer, jf. forretningsordenens artikel 211, stk. 4, gør indsigelse inden åbningen af mødet den efterfølgende dag, tirsdag 15. april 2014. I modsat fald forelægges fortolkningen for Parlamentet til afstemning.


8. Parlamentets sammensætning

Ivari Padar var blevet udnævnt til landbrugsminister i Estland med virkning fra 7. april 2014.

Harlem Désir var blevet udnævnt til statssekretær i Frankrig med virkning fra 9. april 2014.

Maria Da Graça Carvalho ville påtage sig et hverv, der var uforeneligt med medlemskab af Europa-Parlamentet, med virkning fra 1. maj 2014.

Parlamentet tog i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, i forretningsordenen til efterretning, at Ivari Padars mandat var blevet ledigt med virkning fra 7. april 2014, Harlem Désirs mandat med virkning fra 9. april 2014, og Maria Da Graça Carvalhos mandat med virkning fra 1. maj 2014, og underrettede de nationale kompetente myndigheder herom.

De kompetente estiske myndigheder havde meddelt, at Katrin Saks var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Ivari Padar med virkning fra den 7. april 2014.

Parlamentet havde i overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, i akten om almindelige direkte valg til Europa-Parlamentet a 20. september 1976 og forretningsordenens artikel 4, stk. 1 og 4, til efterretning, at Katrin Saks var blevet valgt til medlem af Europa-Parlamentet med virkning fra 7. april 2014.

Katrin Saks deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe hendes mandat endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt hun forudgående skriftligt har afgivet en erklæring om, at hun ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.


9. De politiske gruppers sammensætning

Angelika Werthmann var ikke længere medlem af ALDE-Gruppen og ville fra nu af være løsgænger med virkning fra 8. april 2014.


10. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden havde fra S&D-Gruppen modtaget følgende anmodninger om udnævnelse:

ECON: Katrin Saks

Delegationen til De Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Kasakhstan, EU-Kirgisistan og EU-Usbekistan og Delegationen for Forbindelserne med Tadsjikistan, Turkmenistan og Mongoliet: Katrin Saks.

Disse udnævnelser ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.


11. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 74)

Formanden meddelte, at han onsdag den 16. april 2014 sammen med Rådets formand ville undertegne følgende retsakter, der var vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure:

- Europa-Parlamentets og rådets forordning om almindelige bestemmelser om Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden og om instrumentet for finansiel støtte til politisamarbejde, forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet samt krisestyring (00139/2013/LEX - C7-0173/2014 - 2011/0367(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om en EU-garanti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med finansieringstransaktioner til støtte for investeringsprojekter uden for Unionen (00003/2014/LEX - C7-0172/2014 - 2013/0152(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3491/90 (00040/2014/LEX - C7-0171/2014 - 2012/0085(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om det europæiske udviklingsår (2015) (00043/2014/LEX - C7-0170/2014 - 2013/0238(COD))

- Europa-Parlamentets og rådets forordning om nedsættelse eller afskaffelse af told på varer med oprindelse i Ukraine (00073/2014/LEX - C7-0169/2014 - 2014/0090(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af asyl-, migrations- og integrationsfonden, om ændring af Rådets beslutning 2008/381/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 573/2007/EF og nr. 575/2007/EF (00142/2013/LEX - C7-0168/2014 - 2011/0366(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/43/EF om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber (00006/2014/LEX - C7-0167/2014 - 2011/0389(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om strafferetlige sanktioner for markedsmisbrug (direktivet om markedsmisbrug) (00008/2014/LEX - C7-0166/2014 - 2011/0297(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om markedsmisbrug (forordningen om markedsmisbrug) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF og Kommissionens direktiv 2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF (00078/2013/LEX - C7-0165/2014 - 2011/0295(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om specifikke krav til lovpligtig revision af virksomheder af interesse for offentligheden og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2005/909/EF (00005/2014/LEX - C7-0164/2014 - 2011/0359(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige udbud (00021/2014/LEX - C7-0163/2014 - 2013/0213(COD))

- Europa-Parlamentets og rådets forordning om oprettelse af et instrument for finansiel støtte til politisamarbejde, forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet samt krisestyring som en del af Fonden for Intern Sikkerhed og om ophævelse af Rådets afgørelse 2007/125/RIA (00135/2013/LEX - C7-0162/2014 - 2011/0368(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af direktiv 2003/87/EF om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet med henblik på i 2020 at gennemføre en international aftale om anvendelse af en global markedsbaseret foranstaltning i forbindelse med emissioner fra international luftfart (00018/2014/LEX - C7-0161/2014 - 2013/0344(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler og om ophævelse af direktiv 2001/20/EF (00002/2014/LEX - C7-0160/2014 - 2012/0192(COD))

- Europa-Parlamentets og rådets forordning om oprettelse af et instrument for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og den fælles visumpolitik som en del af Fonden for Intern Sikkerhed og om ophævelse af beslutning nr. 574/2007/EF (00141/2013/LEX - C7-0159/2014 - 2011/0365(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om foranstaltninger til fremme af arbejdstagernes udøvelse af deres ret til fri bevægelighed (00004/2014/LEX - C7-0158/2014 - 2013/0124(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om handelsordninger for visse varer fremstillet af landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1216/2009 og (EF) nr. 614/2009 (00124/2013/LEX - C7-0157/2014 - 2013/0063(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 691/2011 om europæiske miljøøkonomiske regnskaber (00037/2014/LEX - C7-0156/2014 - 2013/0130(COD))

- Europa Parlamentets og Rådets afgørelse om oprettelse af en støtteramme for overvågning og sporing i rummet (00031/2014/LEX - C7-0155/2014 - 2013/0064(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 428/2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse (00086/2014/LEX - C7-0154/2014 - 2011/0310(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af bestemmelser og procedurer for indførelse af støjrelaterede driftsrestriktioner i Unionens lufthavne inden for en afbalanceret strategi og om ophævelse af direktiv 2002/30/EF (00085/2014/LEX - C7-0153/2014 - 2011/0398(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et EU-initiativ vedrørende”Den Europæiske Kulturhovedstad” 2020-2030 og om ophævelse af afgørelse nr. 1622/2006/EF (00084/2014/LEX - C7-0152/2014 - 2012/0199(COD))

- Europa Parlamentets og Rådets rektiv om indskudsgarantiordninger (omarbejdning) (00082/2014/LEX - C7-0151/2014 - 2010/0207(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om mindstekrav til fremme af arbejdskraftens mobilitet mellem medlemsstaterne gennem bedre muligheder for at optjene og bevare supplerende pensionsrettigheder (00087/2014/LEX - C7-0150/2014 - 2005/0214(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 812/2004 om foranstaltninger vedrørende utilsigtede fangster af hvaler ved fiskeri (00083/2014/LEX - C7-0149/2014 - 2012/0216(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om motorkøretøjers og udskiftningslyddæmpningssystemers støjniveau og om ændring af direktiv 2007/46/EF og om ophævelse af direktiv 70/157/EØF (00081/2014/LEX - C7-0148/2014 - 2011/0409(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets Forordning om de overholdelsesforanstaltninger fra Nagoyaprotokollen om adgang til genetiske ressourcer samt rimelig og retfærdig deling af de fordele, der opstår ved udnyttelsen af disse ressourcer, som brugere i Unionen skal respektere (00131/2013/LEX - C7-0143/2014 - 2012/0278(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse af radioudstyr på markedet og om ophævelse af direktiv 1999/5/EF (00017/2014/LEX - C7-0142/2014 - 2012/0283(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/92/EU om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (00015/2014/LEX - C7-0141/2014 - 2012/0297(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/71/EF og 2009/138/EF samt forordning (EF) nr. 1060/2009, (EU) nr. 1094/2010 og (EU) nr. 1095/2010 for så vidt angår de beføjelser, der er tillagt den europæiske tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger) og den europæiske tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed) (00007/2014/LEX - C7-0140/2014 - 2011/0006(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning med virkning fra den 1. juli 2012 af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte ved Den Europæiske Union (00057/2014/LEX - C7-0139/2014 - 2013/0439(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 912/2010 om oprettelse af Det Europæiske GNSS-agentur (00133/2013/LEX - C7-0138/2014 - 2013/0022(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fluorholdige drivhusgasser og om ophævelse af forordning (EF) nr. 842/2006 (00001/2014/LEX - C7-0137/2014 - 2012/0305(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning med virkning fra den 1. juli 2011 af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte i Den Europæiske Union samt af justeringskoefficienterne for disse vederlag og pensioner (00056/2014/LEX - C7-0136/2014 - 2013/0438(COD)).


12. Andragender

Nedenstående andragender, der i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 201, stk. 6, var optaget i registret på de nedenfor angivne datoer, var henvist til det kompetente udvalg:

Den 9. april 2014

Lorenzo Croce (nr. 0714/2014); Bruno Terriou (nr. 0715/2014); dr. Nagy Marianna (nr. 0716/2014); (navn fortroligt) (nr. 0717/2014); (navn fortroligt) (nr. 0718/2014); (navn fortroligt) (nr. 0719/2014); Raffaele Postiglione (nr. 0720/2014); (navn fortroligt) (nr. 0721/2014); Danièle Favari (nr. 0722/2014); (navn fortroligt) (nr. 0723/2014); (navn fortroligt) (nr. 0724/2014); (navn fortroligt) (nr. 0725/2014); (navn fortroligt) (nr. 0726/2014); (navn fortroligt) (nr. 0727/2014); (navn fortroligt) (nr. 0728/2014); (navn fortroligt) (nr. 0729/2014); Laurenţiu Vasilescu (nr. 0730/2014); Francesc d'Assís Rossell i Taberner (nr. 0731/2014); Barbara Chiodi (nr. 0732/2014); Gregorian Bivolaru (nr. 0733/2014); Cristian Stanciu (nr. 0734/2014); (navn fortroligt) (nr. 0735/2014); Christian Bosco (nr. 0736/2014); Marian Laurenţiu Statache (nr. 0737/2014); Rudolf Görke (nr. 0738/2014); (navn fortroligt) (nr. 0739/2014); José Pereira (8 underskrifter) (nr. 0740/2014); (navn fortroligt) (nr. 0741/2014); (navn fortroligt) (nr. 0742/2014); (navn fortroligt) (nr. 0743/2014); (navn fortroligt) (nr. 0744/2014); Joseph-Christos Kondylakis (nr. 0745/2014); (navn fortroligt) (nr. 0746/2014); (navn fortroligt) (nr. 0747/2014); (navn fortroligt) (nr. 0748/2014); (navn fortroligt) (nr. 0749/2014); (navn fortroligt) (nr. 0750/2014); (navn fortroligt) (nr. 0751/2014); (navn fortroligt) (nr. 0752/2014).


13. Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)

Medlemmerne havde indgivet følgende forespørgsler til mundtlig besvarelse (forretningsordenens artikel 115):

- (O-000032/2014) af Brian Simpson, for TRAN, til Kommissionen: Håndhævelse af forordning (EF) nr. 1071/2009 (2014/2700(RSP)) (B7-0113/2014);

- (O-000050/2014) af Alain Lamassoure, for BUDG, til Rådet: Alarmerende mangel på bevillinger til finansiering af EU's bistand til tredjelande (2014/2697(RSP)) (B7-0114/2014);

- (O-000051/2014) af Alain Lamassoure, for BUDG, til Kommissionen: Alarmerende mangel på bevillinger til finansiering af EU's bistand til tredjelande (2014/2697(RSP)) (B7-0115/2014);

- (O-000053/2014) af Eva Joly, for DEVE, til Rådet: Alarmerende mangel på bevillinger til finansiering af EU's bistand til tredjelande (2014/2697(RSP)) (B7-0116/2014);

- (O-000054/2014) af Eva Joly, for DEVE, til Kommissionen: Alarmerende mangel på bevillinger til finansiering af EU's bistand til tredjelande (2014/2697(RSP)) (B7-0117/2014);

- (O-000049/2014) af Paul Rübig, for ITRE, til Kommissionen: "Top 10-høringsprocessen" og mindskelse af byrden ved EU-regulering for SMV'er (2013/2711(RSP)) (B7-0118/2014).


14. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers aktiviteter og tilsynet hermed (omarbejdning) (COM(2014)0167 - C7-0112/2014 - 2014/0091(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

FEMM, EMPL, JURI

- Forslag til ændringsbudget nr. 1 til det almindelige budget for 2014: Rådets holdning af 9. april 2014 (08219/2014 - C7-0146/2014 - 2014/2018(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

ITRE

2) fra udvalgene

2.1) følgende betænkninger:

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1013/2006 om overførsel af affald (COM(2013)0516 - C7-0217/2013 - 2013/0239(COD)) - ENVI udvalg - Ordfører: Bart Staes (A7-0069/2014)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om øget samarbejde mellem offentlige arbejdsformidlinger (COM(2013)0430 - C7-0177/2013 - 2013/0202(COD)) - EMPL udvalg - Ordfører: Frédéric Daerden (A7-0072/2014)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (COM(2013)0522 - C7-0231/2013 - 2013/0248(COD)) - REGI udvalg - Ordfører: Rosa Estaràs Ferragut (A7-0078/2014)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om overvågning, rapportering og verifikation af CO2-emissioner fra søtransport og om ændring af forordning (EU) nr. 525/2013 (COM(2013)0480 - C7-0201/2013 - 2013/0224(COD)) - ENVI udvalg - Ordfører: Theodoros Skylakakis (A7-0080/2014)

- * Betænkning om forslag til Rådets forordning om fællesforetagendet Clean Sky 2 (COM(2013)0505 - C7-0255/2013 - 2013/0244(NLE)) - ITRE udvalg - Ordfører: Christian Ehler (A7-0083/2014)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed (omarbejdning) (COM(2012)0403 - C7-0197/2012 - 2012/0196(COD)) - ENVI udvalg - Ordfører: Matthias Groote (A7-0087/2014)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikkehjemmehørende arter (COM(2013)0620 - C7-0264/2013 - 2013/0307(COD)) - ENVI udvalg - Ordfører: Pavel Poc (A7-0088/2014)

- * Betænkning om forslag til Rådets forordning om fællesforetagendet for biobaserede industrier (COM(2013)0496 - C7-0257/2013 - 2013/0241(NLE)) - ITRE udvalg - Ordfører: Lambert van Nistelrooij (A7-0092/2014)

- * Betænkning om forslag til Rådets forordning om fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 (COM(2013)0506 - C7-0256/2013 - 2013/0245(NLE)) - ITRE udvalg - Ordfører: Vladko Todorov Panayotov (A7-0094/2014)

- * Betænkning om forslag til Rådets forordning om fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 (COM(2013)0495 - C7-0259/2013 - 2013/0240(NLE)) - ITRE udvalg - Ordfører: Teresa Riera Madurell (A7-0105/2014)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om makrofinansiel bistand til Den Tunesiske Republik (COM(2013)0860 - C7-0437/2013 - 2013/0416(COD)) - INTA udvalg - Ordfører: Vital Moreira (A7-0110/2014)

- ***IBetænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om dyresundhed (COM(2013)0260 - C7-0124/2013 - 2013/0136(COD)) - AGRI udvalg - Ordfører: Marit Paulsen (A7-0129/2014)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 718/1999 om en kapacitetspolitik for Fællesskabets indlandsflåder til fremme af vandvejstransporten (COM(2013)0621 - C7-0265/2013 - 2013/0303(COD)) - TRAN udvalg - Ordfører: Corien Wortmann-Kool (A7-0142/2014)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fastsættelse af tekniske forskrifter for fartøjer på indre vandveje og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/87/EF (COM(2013)0622 - C7-0266/2013 - 2013/0302(COD)) - TRAN udvalg - Ordfører: Corien Wortmann-Kool (A7-0145/2014)

- ***I Betænkning om udkast til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af afgørelse 2005/681/RIA om oprettelse af Det Europæiske Politiakademi (Cepol) (17043/2013 - C7-0435/2013 - 2013/0812(COD)) - LIBE udvalg - Ordfører: Kinga Gál (A7-0146/2014)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere (COM(2013)0267 - C7-0122/2013 - 2013/0141(COD)) - AGRI udvalg - Ordfører: Hynek Fajmon (A7-0147/2014)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på anvendelsen af fødevare- og foderstoflovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed, planteformeringsmateriale og plantebeskyttelsesmidler og om ændring af forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 1829/2003, (EF) nr. 1831/2003, (EF) nr. 1/2005, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 834/2007, (EF) nr. 1099/2009, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012 og (EU) nr. […]/2013 samt direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF, 2008/120/EF og 2009/128/EF (forordningen om offentlig kontrol) (COM(2013)0265 - C7-0123/2013 - 2013/0140(COD)) - ENVI udvalg - Ordfører: Mario Pirillo (A7-0162/2014)

- Betænkning om forbrugerbeskyttelse - Beskyttelse af forbrugere i forbindelse med forsyningspligtsydelser (2013/2153(INI)) - IMCO udvalg - Ordfører: Josef Weidenholzer (A7-0163/2014)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af ordningen mellem Den Europæiske Union og Fyrstendømmet Liechtenstein om vilkårene for landets deltagelse i Det Europæiske Asylstøttekontor (18116/2013 - C7-0091/2014 - 2013/0423(NLE)) - LIBE udvalg - Ordfører: Roberta Metsola (A7-0168/2014)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indrejse- og opholdsbetingelser for virksomhedsinternt udstationerede tredjelandsstatsborgere (COM(2010)0378 - C7-0179/2010 - 2010/0209(COD)) - LIBE udvalg - Ordfører: Salvatore Iacolino (A7-0170/2014)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 525/2013 for så vidt angår den tekniske gennemførelse af Kyotoprotokollen til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (COM(2013)0769 - C7-0393/2013 - 2013/0377(COD)) - ENVI udvalg - Ordfører: Vladimir Urutchev (A7-0171/2014)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om nye psykoaktive stoffer (COM(2013)0619 - C7-0272/2013 - 2013/0305(COD)) - LIBE udvalg - Ordfører: Jacek Protasiewicz (A7-0172/2014)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets rammeafgørelse 2004/757/RIA af 25. oktober 2004 om fastsættelse af mindsteregler for gerningsindholdet i strafbare handlinger i forbindelse med ulovlig narkotikahandel og straffene herfor for så vidt angår definitionen af narkotika (COM(2013)0618 - C7-0271/2013 - 2013/0304(COD)) - LIBE udvalg - Ordfører: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A7-0173/2014)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald med henblik på at mindske forbruget af letvægtsplastbæreposer (COM(2013)0761 - C7-0392/2013 - 2013/0371(COD)) - ENVI udvalg - Ordfører: Margrete Auken (A7-0174/2014)

- Betænkning om ændring af Europa-Parlamentets forretningsorden for at muliggøre elektroniske signaturer (2014/2011(REG)) - AFCO udvalg - Ordfører: György Schöpflin (A7-0175/2014)

- *** Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen mellem Den Europæiske Union og Unionen Comorerne om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem de to parter (16130/2013 - C7-0011/2014 - 2013/0388(NLE)) - PECH udvalg - Ordfører: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0177/2014)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen mellem Den Europæiske Union og Republikken Madagaskar om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem de to parter (14164/1/2012 - C7-0408/2012 - 2012/0238(NLE)) - PECH udvalg - Ordfører: Crescenzio Rivellini (A7-0178/2014)

- *** Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side vedrørende en rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Georgien om de generelle principper for Georgiens deltagelse i Unionens programmer (16612/2013 - C7-0486/2013 - 2013/0257(NLE)) - AFET udvalg - Ordfører: Krzysztof Lisek (A7-0191/2014)

- *** Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på vegne af Den Europæiske Union og dens medlemsstater af protokollen til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Montenegro på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union (14187/2013 - C7-0007/2014 - 2013/0262(NLE)) - AFET udvalg - Ordfører: Charles Tannock (A7-0192/2014)

- *** Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Seychellerne (16651/2013 - C7-0020/2014 - 2013/0375(NLE)) - PECH udvalg - Ordfører: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0201/2014)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske langsigtede investeringsfonde (COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)) - ECON udvalg - Ordfører: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0211/2014)

- *Betænkning om henstilling med henblik på Rådets afgørelse om Kroatiens tiltrædelse af konventionen af 23. juli 1990 om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (COM(2013)0586 - C7-0381/2013 - 2013/0308(CNS)) - ECON udvalg - Ordfører: Sławomir Nitras (A7-0214/2014)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked og i tredjelande (COM(2013)0812 - C7-0416/2013 - 2013/0398(COD)) - AGRI udvalg - Ordfører: Esther Herranz García (A7-0217/2014)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 515/97 af 13. marts 1997 om gensidig bistand mellem medlemsstaternes administrative myndigheder og om samarbejde mellem disse og Kommissionen med henblik på at sikre den rette anvendelse af told- og landbrugsbestemmelserne (COM(2013)0796 - C7-0421/2013 - 2013/0410(COD)) - IMCO udvalg - Ordfører: António Fernando Correia de Campos (A7-0241/2014)

- Betænkning med Europa-Parlamentets henstilling til Rådet, Kommissionen og Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil om forhandlingerne om den strategiske partnerskabsaftale EU-Japan (2014/2021(INI)) - AFET udvalg - Ordfører: Alojz Peterle (A7-0244/2014)

- ***I Betænkning om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (kodifikation) (COM(2013)0932 - C7-0006/2014 - 2010/0095(COD)) - JURI udvalg - Ordfører: Francesco Enrico Speroni (A7-0247/2014)

- Betænkning om nye teknologier og åbne uddannelsesressourcer (2013/2182(INI)) - CULT udvalg - Ordfører: Cătălin Sorin Ivan (A7-0249/2014)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser (COM(2012)0363 - C7-0192/2012 - 2012/0193(COD)) - CONT udvalg - LIBE udvalg - Ordfører: Ingeborg Gräßle - Ordfører: Juan Fernando López Aguilar (A7-0251/2014)

- Betænkning om ændring af artikel 90 i Europa-Parlamentets forretningsorden om internationale aftaler (2013/2259(REG)) - AFCO udvalg - Ordfører: David Martin (A7-0253/2014)

- Betænkning om forhandlingerne om den flerårige finansielle ramme for 2014-2020: erfaringer og vejen frem (2014/2005(INI)) - BUDG udvalg - Ordførere: Jean-Luc Dehaene, Ivailo Kalfin (A7-0254/2014)

- Betænkning om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter (2013/2185(INI)) - AFCO udvalg - Ordfører: Carlo Casini (A7-0255/2014)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv til ændring af direktiv 96/53/EF af 25. juli 1996 om fastsættelse af de største tilladte dimensioner i national og international trafik og største tilladte vægt i international trafik for visse vejkøretøjer i brug i Fællesskabet (COM(2013)0195 - C7-0102/2013 - 2013/0105(COD)) - TRAN udvalg - Ordfører: Jörg Leichtfried (A7-0256/2014)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af ordningen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om vilkårene for landets deltagelse i Det Europæiske Asylstøttekontor (18141/2013 - C7-0107/2014 - 2013/0427(NLE)) - LIBE udvalg - Ordfører: Roberta Metsola (A7-0257/2014)

- Betænkning om ændring af den interinstitutionelle aftale om åbenhedsregisteret (2014/2010(ACI)) - AFCO udvalg - Ordfører: Roberto Gualtieri (A7-0258/2014)

- * Betænkning om forslag til Rådets forordning om oprettelse af fællesforetagendet Shift2Rail (COM(2013)0922 - C7-0034/2014 - 2013/0445(NLE)) - ITRE udvalg - Ordfører: Josefa Andrés Barea (A7-0259/2014)

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2012/004 ES/Grupo Santana fra Spanien) (COM(2014)0116 - C7-0101/2014 - 2014/2027(BUD)) - BUDG udvalg - Ordfører: Frédéric Daerden (A7-0260/2014)

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2012/007 IT/VDC Technologies, Italien) (COM(2014)0119 - C7-0089/2014 - 2014/2025(BUD)) - BUDG udvalg - Ordfører: Frédéric Daerden (A7-0261/2014)

- * Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af Portugal til at anvende en reduceret punktafgiftssats i den selvstyrende region Madeira på rom og likører, som fremstilles og forbruges lokalt, samt i den selvstyrende region Azorerne på likører og brændevin, som fremstilles og forbruges lokalt (COM(2014)0117 - C7-0104/2014 - 2014/0064(CNS)) - REGI udvalg - Ordfører: Danuta Maria Hübner (A7-0262/2014)

- * Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om AIEM-afgiftsordningen for De Kanariske Øer (COM(2014)0171 - C7-0106/2014 - 2014/0093(CNS)) - REGI udvalg - Ordfører: Danuta Maria Hübner (A7-0263/2014)

- * Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om ændring af beslutning 2004/162/EF om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer for så vidt angår dens anvendelsesperiode (COM(2014)0181 - C7-0129/2014 - 2014/0101(CNS)) - REGI udvalg - Ordfører: Danuta Maria Hübner (A7-0264/2014)

- *** Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af rammeaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side, bortset fra tilbagetagelsesspørgsmål (05287/2014 - C7-0044/2014 - 2013/0267B(NLE)) - AFET udvalg - Ordfører: Norica Nicolai (A7-0265/2014)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på vegne af Den Europæiske Union og dens medlemsstater af protokollen til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Albanien på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union (14783/2013 - C7-0075/2014 - 2013/0311(NLE)) - AFET udvalg - Ordfører: Nikola Vuljanić (A7-0266/2014)

- *** Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af rammeaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side vedrørende tilbagetagelsesspørgsmål (05290/2014 - C7-0046/2014 - 2013/0267A(NLE)) - LIBE udvalg - Ordfører: Hubert Pirker (A7-0267/2014)

- * Betænkning om udkast til Rådets forordning om metoderne og proceduren for overdragelse af de traditionelle egne indtægter og egne indtægter fra moms og BNI og om foranstaltningerne for at opfylde likviditetskrav (omarbejdning) (05603/2014 - C7-0037/2014 - 2011/0185(CNS)) - BUDG udvalg - Ordførere: Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene (A7-0268/2014)

- Henstilling om udkast til Rådets forordning (EU, Euratom) om fastsættelse af gennemførelsesforanstaltninger til ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter (05600/2014 - C7-0047/2014 - 2011/0184(APP)) - BUDG udvalg - Ordførere: Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene (A7-0269/2014)

- Betænkning om gennemførelsesforanstaltninger til ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter (2014/2020(INI)) - BUDG udvalg - Ordførere: Jean-Luc Dehaene, Anne E. Jensen (A7-0270/2014)

- * Betænkning om udkast til Rådets afgørelse om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter (05602/2014 - C7-0036/2014 - 2011/0183(CNS)) - BUDG udvalg - Ordførere: Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene (A7-0271/2014)

- Betænkning om anmodning om beskyttelse af Alexander Mirskys immunitet og privilegier (2014/2026(IMM)) - JURI udvalg - Ordfører: Marielle Gallo (A7-0273/2014)

- Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 1/2014 for regnskabsåret 2014, Sektion III – Kommissionen (08219/2014 - C7-0146/2014 - 2014/2018(BUD)) - BUDG udvalg - Ordfører: Anne E. Jensen (A7-0276/2014)

- Betænkning om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2015 (2014/2003(BUD)) - BUDG udvalg - Ordfører: Salvador Garriga Polledo (A7-0277/2014)

2.2) følgende indstillinger ved andenbehandling:

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indskudsgarantiordninger (omarbejdning) (05199/1/2014 - C7-0094/2014 - 2010/0207(COD)) - ECON udvalg - Ordfører: Peter Simon (A7-0216/2014)

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 812/2004 om foranstaltninger vedrørende utilsigtede fangster af hvaler ved fiskeri (06103/1/2014 - C7-0100/2014 - 2012/0216(COD)) - PECH udvalg - Ordfører: Raül Romeva i Rueda (A7-0272/2014)

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af bestemmelser og procedurer for indførelse af støjrelaterede driftsrestriktioner i Unionens lufthavne inden for en afbalanceret strategi og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/30/EF (05560/2/2014 - C7-0133/2014 - 2011/0398(COD)) - TRAN udvalg - Ordfører: Jörg Leichtfried (A7-0274/2014)

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om EU-initiativ vedrørende "Den Europæiske Kulturhovedstad" 2020-2033 og ophævelse af afgørelse nr. 1622/2006/EF (05793/1/2014 - C7-0132/2014 - 2012/0199(COD)) - CULT udvalg - Ordfører: Marco Scurria (A7-0275/2014)


15. Arbejdsplan

Næste punkt på dagsordenen var fastsættelse af arbejdsplanen.

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioderne april II og 2014 (PE 531.857/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 140).

o

o o o

Talere: Ewald Stadler, der påpegede, at Hannes Swoboda den 10. april 2014 i Bruxelles i forbindelse med borgerinitiativet ”en af os” var kommet med udtalelser, der var uforenelige med artikel 9, stk. 2, i forretningsordenen, og anmodede formanden om at træffe foranstaltninger jf. artikel 152, 153 og 154 (formanden svarede, at han ville tage sig af sagen), og Hannes Swoboda om dette indlæg.

Talere: Michael Theurer (formand for CONT), der var imod formandens afgørelse om i overensstemmelse med artikel 20 i forretningsordenen at afvise punkt 47 i betænkning af Cătălin Sorin Ivan om Decharge 2012: EU's almindelige budget - Europa-Parlamentet (A7-0246/2014), der var sat til afstemning onsdag, Bernd Posselt om Hannes Swobodas indlæg, Ingeborg Gräßle og Bart Staes om formandens afgørelse.

Mandag

En anmodning fra PPE-Gruppen om at få en fælles drøftelse om betænkning af Anthea McIntyre (A7-0101/2014) og om forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000049/2014: "Top 10-høringsprocessen" og mindskelse af byrden ved EU-regulering for SMV'er (2013/2711(RSP)) (B7-0118/2014) optaget på dagsorden.

Talere: Paul Rübig for PPE-Gruppen, der begrundede anmodningen, og Bendt Bendtsen om anmodningen.

Parlamentet godkendte anmodningen ved VE (105 for, 85 imod, 5 hverken for eller imod).

Tirsdag

En anmodning fra Verts/ALE-Gruppen om at udsætte afstemningen om betænkning af Gesine Meissner om maritim fysisk planlægning og integreret kystzoneforvaltning (A7-0379/2013) til torsdag.

Talere: Keith Taylor for Verts/ALE-Gruppen, der begrundede anmodningen, Francesco Enrico Speroni og Guy Verhofstadt, der støttede anmodningen.

Parlamentet godtog anmodningen.

Talere: Hannes Swoboda og Pervenche Berès om metoden for afstemningen om betænkning af Salvatore Iacolino om inddrejse- og opholdsbetingelser for virksomhedsinternt udstationerede tredjelandsstatsborgere (A7-0170/2014).

Indlæg af Ingeborg Gräßle.

Onsdag, torsdag

Ingen ændringer.

Arbejdsplanen fastsattes således.


16. Infrastruktur for alternative brændstoffer ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer [COM(2013)0018 - C7-0022/2013 - 2013/0012(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Carlo Fidanza (A7-0444/2013)

Mathieu Grosch (stedfortræder for ordføreren) forelagde betænkningen.

FORSÆDE: Gianni PITTELLA
næstformand

Indlæg af Siim Kallas (næstformand i Kommissionen).

Talere: Georges Bach for PPE-Gruppen, Ismail Ertug for S&D-Gruppen, Gesine Meissner for ALDE-Gruppen, Keith Taylor for Verts/ALE-Gruppen, Jaromír Kohlíček for GUE/NGL-Gruppen, Peter Liese, Inés Ayala Sender og Patrizia Toia.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Miroslav Mikolášik, Tonino Picula, Phil Bennion, Krisztina Morvai og Spyros Danellis.

Talere: Siim Kallas og Mathieu Grosch.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.12 i protokollen af 15.4.2014.


17. Dimensioner og vægt i national og international trafik for visse vejkøretøjer i brug i Fællesskabet ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv til ændring af direktiv 96/53/EF af 25. juli 1996 om fastsættelse af de største tilladte dimensioner i national og international trafik og største tilladte vægt i international trafik for visse vejkøretøjer i brug i Fællesskabet [COM(2013)0195 - C7-0102/2013- 2013/0105(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Jörg Leichtfried (A7-0256/2014)

Jörg Leichtfried forelagde betænkningen.

Indlæg af Siim Kallas (næstformand i Kommissionen).

Talere: Mathieu Grosch for PPE-Gruppen, Saïd El Khadraoui for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Philippe De Backer, Phil Bennion for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Jacqueline Foster og Peter van Dalen, Eva Lichtenberger for Verts/ALE-Gruppen, Peter van Dalen for ECR-Gruppen, Dieter-Lebrecht Koch og Ismail Ertug.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Talere: Peter van Dalen, for at stille et blåt kort-spørgsmål Ismail Ertug, som besvarede det, Philippe De Backer, Jacqueline Foster, Hubert Pirker og Oldřich Vlasák.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Bendt Bendtsen, Silvia-Adriana Ţicău, Gesine Meissner, Michael Cramer og Miroslav Mikolášik.

Talere: Siim Kallas og Jörg Leichtfried.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.13 i protokollen af 15.4.2014.


18. Indførelse af støjrelaterede driftsrestriktioner i Unionens lufthavne inden for en afbalanceret strategi ***II (forhandling)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af bestemmelser og procedurer for indførelse af støjrelaterede driftsrestriktioner i Unionens lufthavne inden for en afbalanceret strategi og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/30/EF [05560/2/2014 - C7-0133/2014 - 2011/0398(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Jörg Leichtfried (A7-0274/2014)

Jörg Leichtfried forelagde indstillingen ved andenbehandling.

Indlæg af Siim Kallas (næstformand i Kommissionen).

Talere: Michael Gahler for PPE-Gruppen, Bogusław Liberadzki for S&D-Gruppen, Gesine Meissner for ALDE-Gruppen, Eva Lichtenberger for Verts/ALE-Gruppen, Jacqueline Foster for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fraPaul Rübig, og Marian-Jean Marinescu.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Miroslav Mikolášik og Silvia-Adriana Ţicău.

Talere: Siim Kallas og Jörg Leichtfried.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.16 i protokollen af 16.4.2014.


19. Fødevare- og foderstoflovgivningen og regler for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed, planteformeringsmateriale og plantebeskyttelsesmidler ***I - Dyresundhed ***I - Beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på anvendelsen af fødevare- og foderstoflovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed, planteformeringsmateriale og plantebeskyttelsesmidler og om ændring af forordning (EF) No 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, forordning (EU) No 1151/2012, [….]/2013 samt direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF, 2008/120/EF and 2009/128/EF (forordningen om offentlig kontrol) [COM(2013)0265 - C7-0123/2013 - 2013/0140(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Mario Pirillo (A7-0162/2014)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om dyresundhed [COM(2013)0260 - C7-0124/2013 - 2013/0136(COD)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Marit Paulsen (A7-0129/2014)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere [COM(2013)0267 - C7-0122/2013 - 2013/0141(COD)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Hynek Fajmon (A7-0147/2014)

Mario Pirillo, Marit Paulsen og Hynek Fajmon forelagde betænkningerne.

Indlæg af Tonio Borg (medlem af Kommissionen).

FORSÆDE: Gianni PITTELLA
næstformand

Talere: Oreste Rossi (ordfører for udtalelse fra ENVI), Kartika Tamara Liotard (ordfører for udtalelse fra ENVI), Britta Reimers (ordfører for udtalelse fra AGRI), Isabella Lövin (ordfører for udtalelse fra PECH), Horst Schnellhardt for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Christa Klaß, Giovanni Barbagallo for S&D-Gruppen, Bart Staes for Verts/ALE-Gruppen, Julie Girling for ECR-Gruppen, Martina Anderson for GUE/NGL-Gruppen, Giancarlo Scottà for EFD-Gruppen, Elisabeth Jeggle, Daciana Octavia Sârbu, Alyn Smith, Janusz Wojciechowski, Bastiaan Belder, Pilar Ayuso, Åsa Westlund, James Nicholson, Peter Liese, Justas Vincas Paleckis, Albert Deß og Iratxe García Pérez.

FORSÆDE: Isabelle DURANT
næstformand

Talere: Zofija Mazej Kukovič og Ewald Stadler.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Miroslav Mikolášik, Marusya Lyubcheva, Christa Klaß, Tonino Picula og Andrew Henry William Brons.

Talere: Tonio Borg, Mario Pirillo, Marit Paulsen og Hynek Fajmon.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 17.2, i protokollen af 15.4.2014, punkt 17.3 i protokollen af 15.4.2014 og punkt 17.4 i protokollen af 15.4.2014.


20. Den interinstitutionelle aftale om åbenhedsregisteret (forhandling)

Betænkning om ændring af den interinstitutionelle aftale om åbenhedsregisteret [2014/2010(ACI)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: Roberto Gualtieri (A7-0258/2014)

Roberto Gualtieri forelagde betænkningen.

Indlæg af Tonio Borg (medlem af Kommissionen).

Talere: György Schöpflin for PPE-Gruppen, Sandra Petrović Jakovina for S&D-Gruppen, Anneli Jäätteenmäki for ALDE-Gruppen, Gerald Häfner for Verts/ALE-Gruppen, Rina Ronja Kari for GUE/NGL-Gruppen, Jaroslav Paška for EFD-Gruppen, Evelyn Regner, Andrew Duff, Claude Turmes og Zita Gurmai.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Paul Rübig, Silvia-Adriana Ţicău, Carl Schlyter, Nikola Vuljanić, Krisztina Morvai og Seán Kelly.

Talere: Tonio Borg og Roberto Gualtieri.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.36 i protokollen af 15.4.2014.


21. Et erhvervsvenligt miljø for etablerede og nystartede virksomheder med henblik på at fremme beskæftigelsen? - Kommissionens opfølgning på TOP 10-høringen af SMV'er om EU-regulering (forhandling)

Betænkning om hvordan kan EU bidrage til at skabe et erhvervsvenligt miljø for etablerede og nystartede virksomheder med henblik på at fremme beskæftigelsen? [2013/2176(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Anthea McIntyre (A7-0101/2014)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000049/2014), af Paul Rübig, for ITRE, til Kommissionen: "Top 10-høringsprocessen" og mindskelse af byrden ved EU-regulering for SMV'er (2013/2711(RSP)) (B7-0118/2014)

Anthea McIntyre forelagde betænkningen.

Paul Rübig begrundede spørgsmålet.

FORSÆDE: Jacek PROTASIEWICZ
næstformand

Indlæg af Silvia-Adriana Ţicău, for at stille et blåt kort-spørgsmål Paul Rübig, som besvarede det.

Indlæg af Antonio Tajani (næstformand i Kommissionen).

Talere: Karin Kadenbach (ordfører for udtalelse fra REGI), Sari Essayah for PPE-Gruppen, Philippe De Backer for ALDE-Gruppen, og Krisztina Morvai, løsgænger.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Monika Panayotova, Ruža Tomašić, Phil Bennion, Miloslav Ransdorf og Nicole Sinclaire.

Talere: Antonio Tajani og Anthea McIntyre.

Der ville senere blive givet meddelelse om det beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 108, stk. 5.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 17.16 i protokollen af 15.4.2014.

Afstemning om beslutning: punkt 9.15 i protokollen af 17.4.2014

Indlæg af Seán Kelly om "catch-the-eye"-proceduren (Formanden begrundede sit valg).


22. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 150:

Edit Bauer, András Gyürk, Mário David, Juan Andrés Naranjo Escobar, Seán Kelly, Catherine Stihler, María Irigoyen Pérez, George Sabin Cutaş, Jorgo Chatzimarkakis, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Alda Sousa, Gerard Batten, Hans-Peter Martin, Miroslav Mikolášik, Czesław Adam Siekierski, Ioan Enciu, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Tatjana Ždanoka, Martina Anderson, Slavi Binev, Andrew Henry William Brons, Dubravka Šuica, Ivailo Kalfin, Claudio Morganti, Zdravka Bušić, Petru Constantin Luhan, Biljana Borzan, og Cristian Dan Preda.


23. Forhandlingerne om den flerårige finansielle ramme for 2014-2020: erfaringer og vejen frem (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om forhandlingerne om den flerårige finansielle ramme for 2014-2020: erfaringer og vejen frem [2014/2005(INI)] - Budgetudvalget. Ordførere: Jean-Luc Dehaene og Ivailo Kalfin (A7-0254/2014)

Reimer Böge (stedfortræder for ordføreren) og Ivailo Kalfin foretog redegørelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Andrej Plenković, Silvia-Adriana Ţicău, Jan Mulder, Younous Omarjee og Ivana Maletić.

Indlæg af Janusz Lewandowski (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.38 i protokollen af 15.4.2014.


24. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 531.857/OJMA).


25. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.05.

Klaus Welle

Isabelle Durant

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arlacchi, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldini, Balz, Balzani, Barbagallo, Bartolozzi, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonanini, Bonsignore, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Bové, Bowles, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costello, Cottigny, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Fisas Ayxela, Flasarová, Flašíková Beňová, Flautre, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardini, Gauzès, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Koewius, Kohlíček, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lamberts, Lambsdorff, Lange, Langen, Le Brun, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mazej Kukovič, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Metsola, Michels, Migalski, Mikolášik, Mitchell, Mizzi, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nilsson, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Ouzký, Oviir, Pack, Paksas, Paleckis, Panayotov, Panayotova, Papadopoulou, Paşcu, Paška, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Riera Madurell, Rinaldi, Rochefort, Rodust, Roithová, Romeva i Rueda, Ross, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Saks, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Tănăsescu, Tarabella, Tarand, Tatarella, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Ulmer, Ulvskog, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Vanhecke, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zamfirescu, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Bufton, Dehaene, Kleva Kekuš, Papastamkos, Scurria

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik