Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 244kWORD 146k
Esmaspäev, 14. aprill 2014 - Strasbourg
1.Istungjärgu jätkamine
 2.Presidentuuri avaldused
 3.In memoriam
 4.Eelmiste istungite protokollide kinnitamine
 5.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 87a lõige 6)
 6.Parandused (kodukorra artikkel 216)
 7.Kodukorra tõlgendamine
 8.Parlamendi koosseis
 9.Fraktsioonide koosseis
 10.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 11.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 74)
 12.Petitsioonid
 13.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 14.Esitatud dokumendid
 15.Tööplaan
 16.Alternatiivkütuste infrastruktuur ***I (arutelu)
 17.Ühenduses liikuvate maanteesõidukite mõõtmed ja täismass ***I (arutelu)
 18.Müraga seotud käitamispiirangute kehtestamine liidu lennuväljadel ***II (arutelu)
 19.Toidu- ja söödaalased õigusnormid ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise, taimse paljundusmaterjali ja taimekaitsevahendite eeskirjad ***I - Loomatervis ***I - Taimekahjustajate vastased kaitsemeetmed ***I (arutelu)
 20.Läbipaistvusregistrit käsitlev institutsioonidevaheline kokkulepe (arutelu)
 21.Ettevõtjatele, ettevõtetele ja idufirmadele uute töökohtade loomiseks soodne keskkond - Komisjoni järelmeetmed seoses VKEdega ELi õigusaktide teemal toimunud TOP-10 konsultatsioonidega (arutelu)
 22.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 23.Mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) läbirääkimised: saadud kogemused ja edasised sammud (lühiettekanne)
 24.Järgmise istungi päevakord
 25.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

1. Istungjärgu jätkamine

Istung algas kell 17.00.


2. Presidentuuri avaldused

Parlamendi president esines avaldusega, milles ta väljendas Euroopa Parlamendi muret olukorra pärast Ukrainas. Parlament toonitas Ukraina territoraalse terviklikkuse ja suveräänsuse tähtsust ja nõudis, et Venemaa austaks rahvusvahelise õiguse põhimõtteid ning viiks oma väed Ukraina territooriumilt välja. President ütles, et parlament võtab neljapäeval vastu resolutsiooni Ukraina kohta ja saadab vaatlusmissiooni 2014. aasta maisse kavandatud Ukraina presidendivalimistele.

°
° ° °

President tegi avalduse seoses Rwanda genotsiidi 20. aastapäevaga.


3. In memoriam

Parlamendi president mälestas Euroopa Parlamendi nimel Prantsuse ombudsmani ja Euroopa Parlamendi endist liiget Dominique Baudis´d.

Parlament pidas tema mälestuseks ja Rwanda genotsiidi ohvrite mälestuseks minutilise leinaseisaku.


4. Eelmiste istungite protokollide kinnitamine

Kinnitati 2. aprilli 2014. aasta ja 3. aprilli 2014. aasta istungite protokollid.

°
° ° °

Marian Harkin viibis 13. märtsi 2014. aasta ja 2. aprilli 2014. aasta istungitel, kuid tema nime kohalolijate nimekirjas ei ole.

Gaston Franco viibis 2. ja 3. aprilli 2014. aasta istungitel, kuid tema nime kohalolijate nimekirjas ei ole.


5. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 87a lõige 6)

EMPL-komisjoni soovitus mitte esitada vastuväiteid komisjoni delegeeritud määrusele, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2014. aasta määrust (EL) nr 223/2014, mis käsitleb Euroopa abifondi enim puudustkannatavate isikute jaoks (C(2014)1627 – 2014/2676(DEA)) (B7-0273/2014), tehti teatavaks 2. aprilli 2014. aasta istungil (2.4.2014protokoll punkt 5).

Selle soovituse kohta ei esitatud kodukorra artikli 87a lõikes 6 määratud 24-tunnilise tähtaja jooksul ühtegi vastuväidet.

Seega loetakse see soovitus vastuvõetuks alates 3. aprillist 2014 ja otsus avaldatakse 15. aprilli 2014. aasta istungi vastuvõetud tekstide hulgas (P7_TA(2014)0340).


6. Parandused (kodukorra artikkel 216)

Parandused P6_TA(2009)0275(COR01), P7_TA-PROV(2013)0461(COR01), P7_TA-PROV(2013)0342(COR01) ja P7_TA-PROV(2014)0057(COR01) tehti teatavaks kolmapäeva, 2 aprilli 2014. aasta istungil (2.4.2014protokoll punkt 6).

Kuna ükski fraktsioon ega vähemalt 40 parlamendiliiget ei ole esitanud taotlust nende paranduste hääletusele panemiseks (kodukorra artikli 216 lõige 4), loetakse need heakskiidetuks.

°
° ° °

Vastutavad komisjonid on Euroopa Parlamendis vastu võetud tekstide kohta esitanud järgmised parandused:

- Parandus (P7_TA-PROV(2013)0492(COR02)) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määruses (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 671) (20. novembril 2013. aastal esimesel lugemisel vastu võetud Euroopa Parlamendi seisukoht eesmärgiga võtta vastu ülalnimetatud määrus (P7_TA-PROV(2013)0492) (COM(2011)0626 – C7-0339/2011– COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD))

- Parandus (P7_TA-PROV(2014)0168(COR01)) Euroopa Parlamendi seisukohale, vastu võetud esimesel lugemisel 27. veebruaril 2014. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/.../EL, millega kehtestatakse välispiiridel isikute kontrollimise lihtsustatud kord, mille alusel [Bulgaaria], Horvaatia, Küpros [ja Rumeenia] tunnustavad ühepoolselt teatavaid dokumente võrdväärsena oma riigi viisadega, mille nad on välja andnud oma territooriumilt läbisõiduks või kuni 90-päevaseks kavatsetavaks viibimiseks oma territooriumil mis tahes 180-päevase perioodi jooksul, ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 895/2006/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 582/2008/EÜ (P7_TA-PROV(2014)0168) (COM(2013)0441 – C7-0186/2013 – 2013/0210(COD))

- Parandus (P7_TA-PROV(2014)0169(COR01)) 27. veebruaril 2014. aastal esimesel lugemisel vastu võetud Euroopa Parlamendi seisukohale eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr …/2014, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (P7_TA-PROV(2014)0169) (COM(2012)0650 – C7-0371/2012 – 2012/0309(COD))

- Parandus (P7_TA-PROV(2014)0024(COR01)) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiivis 2014/23/EL kontsessioonilepingute sõlmimise kohta (ELT L 94, 28.3.2014, lk 1) (Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 15. jaanuaril 2014. aastal eesmärgiga võtta vastu ülalnimetatud direktiiv (P7_TA-PROV(2014)0024)) (COM(2011)0897 – C7-0004/2012 – 2011/0437(COD)).

Parandused on kättesaadavad veebilehel „Séance en direct / Istungi teave” käesoleva osaistungjärgu lõpuni.

Vastavalt kodukorra artikli 216 lõikele 4 loetakse parandused heakskiidetuks, kui 24 tunni jooksul ei esita fraktsioon või vähemalt 40 parlamendiliiget taotlust nende hääletusele panemiseks.


7. Kodukorra tõlgendamine

Vastavalt kodukorra artikli 211 lõikele 3 teavitas istungi juhataja parlamenti kodukorra artikli 166, artikli 167 lõike 1 ja artikli 195 lõike 3 tõlgendusest, mille esitas põhiseaduskomisjon, kellega nimetatud sätte kohaldamise osas konsulteeriti.

„Artiklit 166, artikli 167 lõiget 1 ja artikli 195 lõiget 3, mis käsitlevad nimelist hääletust, ei kohaldata artikli 6b lõikes 2 ja artikli 7 lõigetes 3, 6 ja 8 käsitletud raportitele parlamendiliikme puutumatusega seonduvates asjades.”

Kui enne järgmise päeva istungi avamist teisipäeval, 15. aprillil 2014 mõni fraktsioon või vähemalt 40 parlamendiliiget tõlgendust kodukorra artikli 211 lõike 4 kohaselt ei vaidlusta, loetakse see kinnitatuks. Vastupidisel juhul pannakse see parlamendis hääletusele.


8. Parlamendi koosseis

Ivari Padar nimetati Eesti põllumajandusministriks alates 7. aprillist 2014.

Harlem Désir nimetati Prantsusmaa riigisekretäriks alates 9. aprillist 2014.

Maria Da Graça Carvalho asub täitma ülesannet, mis ei ole ühitatav Euroopa Parlamendi liikme ametiga, alates 1. maist 2014.

Kooskõlas kodukorra artikli 4 lõikega 1 märkis parlament, et Ivari Padari ametikoht jääb vabaks alates 7. aprillist 2014, Harlem Désiri ametikoht alates 9. aprillist 2014 ja Maria Da Graça Carvalho ametikoht alates 1. maist 2014. Parlament teavitab asjaomaseid liikmesriikide ametiasutusi.

Eesti pädevad ametiasutused on teatanud Ivari Padari asemel Katrin Saksa Euroopa Parlamendi liikmeks nimetamisest, kes hakkab täitma parlamendiliikme ülesandeid alates 7. aprillist 2014.

Kooskõlas Euroopa Parlamendi liikmete valimist otsestel ja üldisel valimistel käsitleva 20. septembri 1976. aasta akti artikli 7 lõikega 1 ning kodukorra artikli 4 lõigetega 1 ja 4 võttis parlament teatavaks Katrin Saksa nimetamise Euroopa Parlamendi liikmeks alates 7. aprillist 2014.

Kuna tema mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osaleb Katrin Saks vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et ta on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles ta kinnitab, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.


9. Fraktsioonide koosseis

Angelika Werthmann ei ole enam ALDE fraktsiooni liige ning istub alates 8. aprillist 2014 fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmete juures.


10. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

President on saanud fraktsiooni S&D taotlused järgmiste ametissenimetamiste kohta:

ECON komisjon: Katrin Saks

Delegatsioon ELi-Kasahstani, ELi-Kõrgõzstani ja ELi-Usbekistani parlamentaarsete koostöökomisjonide juures ja delegatsioon Tadžikistani, Türkmenistani ja Mongooliaga suhtlemiseks: Katrin Saks.

Ametissenimetamised loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


11. Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 74)

President teatas, et kirjutab kolmapäeval, 16. aprillil 2014 koos nõukogu eesistujaga alla järgmistele seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktidele:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus millega sätestatakse Varjupaiga-, rände- ja integratsioonifondi ning politseikoostöö, kuritegevuse tõkestamise ja selle vastu võitlemise ning kriisiohje rahastamisvahendi suhtes kohaldatavad üldsätted (00139/2013/LEX - C7-0173/2014 - 2011/0367(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus millega antakse Euroopa Investeerimispangale ELi tagatis liiduväliste investeerimisprojektide toetamiseks sõlmitud finantseerimistehingutest tekkida võiva kahjumi puhuks (00003/2014/LEX - C7-0172/2014 - 2013/0152(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus mis käsitleb Bangladeshist pärineva riisi importi ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 3491/90 (00040/2014/LEX - C7-0171/2014 - 2012/0085(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa arenguaasta (2015) kohta (00043/2014/LEX - C7-0170/2014 - 2013/0238(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus milles käsitletakse Ukrainast pärit kaupadele kehtestatud tollimaksude vähendamist või kaotamist (00073/2014/LEX - C7-0169/2014 - 2014/0090(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus millega luuakse Varjupaiga-, rände- ja integratsioonifond, muudetakse nõukogu otsust 2008/381 ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsused nr 573/2007/EÜ ja nr 575/2007/EÜ ja nõukogu otsus 2007/435/EÜ (00142/2013/LEX - C7-0168/2014 - 2011/0366(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/43/EÜ, mis käsitleb raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannete kohustuslikku auditit (00006/2014/LEX - C7-0167/2014 - 2011/0389(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv turukuritarvituse korral kohaldatavate kriminaalkaristuste kohta (turukuritarvituse direktiiv) (00008/2014/LEX - C7-0166/2014 - 2011/0297(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb turukuritarvitusi (turukuritarvituse määrus) ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/6/EÜ ja komisjoni direktiivid 2003/124/EÜ, 2003/125/EÜ ja 2004/72/EÜ (00078/2013/LEX - C7-0165/2014 - 2011/0295(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb avaliku huvi üksuste kohustusliku auditi erinõudeid ning millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2005/909/EÜ (00005/2014/LEX - C7-0164/2014 - 2011/0359(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb e-arveldamist riigihangete puhul (00021/2014/LEX - C7-0163/2014 - 2013/0213(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus millega luuakse Sisejulgeolekufondi osana politseikoostöö, kuritegevuse tõkestamise ja selle vastu võitlemise ning kriisiohje rahastamisvahend ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 2007/125/JHA (00135/2013/LEX - C7-0162/2014 - 2011/0368(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem, seoses sellise rahvusvahelise kokkuleppe rakendamisega 2020. aastaks, mille alusel kohaldatakse rahvusvahelise lennunduse heitkoguste suhtes ühtset üleilmset turupõhist meedet (00018/2014/LEX - C7-0161/2014 - 2013/0344(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse inimtervishoius kasutatavate ravimite kliinilisi uuringuid ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2001/20/EÜ (00002/2014/LEX - C7-0160/2014 - 2012/0192(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Sisejulgeolekufondi osana välispiiride ja viisade rahastamisvahend ning tunnistatakse kehtetuks otsus nr 574/2007/EÜ (00141/2013/LEX - C7-0159/2014 - 2011/0365(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv meetmete kohta, mis lihtsustavad töötajate vaba liikumise raames töötajatele antud õiguste kasutamist (00004/2014/LEX - C7-0158/2014 - 2013/0124(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega nähakse ette põllumajandustoodete töötlemisel saadud teatavate toodetega kauplemise kord ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 1216/2009 ja (EÜ) nr 614/2009 (00124/2013/LEX - C7-0157/2014 - 2013/0063(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 691/2011 Euroopa keskkonnamajandusliku arvepidamise kohta (00037/2014/LEX - C7-0156/2014 - 2013/0130(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega luuakse kosmose jälgimise ja seire toetusraamistik (00031/2014/LEX - C7-0155/2014 - 2013/0064(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 428/2009, millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks (00086/2014/LEX - C7-0154/2014 - 2011/0310(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus müraga seotud käitamispiirangute eeskirjade ja korra kehtestamise kohta liidu lennujaamades tasakaalustatud lähenemisviisi raames ning direktiivi 2002/30/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (00085/2014/LEX - C7-0153/2014 - 2011/0398(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega kehtestatakse liidu meede „Euroopa kultuuripealinnad” aastateks 2020–2033 ja tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1622/2006/EÜ (00084/2014/LEX - C7-0152/2014 - 2012/0199(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv hoiuste tagamise skeemide kohta (uuesti sõnastatud) (00082/2014/LEX - C7-0151/2014 - 2010/0207(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb miinimumnõudeid liikmesriikidevahelise töötajate liikuvuse suurendamiseks täiendavate pensioniõiguste omandamise ja säilitamise parandamise teel (00087/2014/LEX - C7-0150/2014 - 2005/0214(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 812/2004, millega sätestatakse meetmed vaalaliste juhusliku püügi kohta püügipiirkondades (00083/2014/LEX - C7-0149/2014 - 2012/0216(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus mootorsõidukite ja varusummutisüsteemide mürataseme kohta, millega muudetakse direktiivi 2007/46/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 70/157/EMÜ (00081/2014/LEX - C7-0148/2014 - 2011/0409(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus geneetilistele ressurssidele juurdepääsu ja nende kasutamisest saadava tulu õiglase ja erapooletu jaotamise Nagoya protokollist tulenevate kasutajate jaoks ette nähtud vastavusmeetmete kohta liidus (00131/2013/LEX - C7-0143/2014 - 2012/0278(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv raadioseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/5/EÜ (00017/2014/LEX - C7-0142/2014 - 2012/0283(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2011/92/EL teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamise kohta (00015/2014/LEX - C7-0141/2014 - 2012/0297(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiive 2003/71/EÜ ja 2009/138/EÜ ning määrusi (EÜ) nr 1060/2009, (EL) nr 1094/2010 ja (EL) nr 1095/2010 seoses Euroopa Järelevalveasutuse (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve) ning Euroopa Järelevalveasutuse (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) volitustega (00007/2014/LEX - C7-0140/2014 - 2011/0006(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kohandatakse alates 1. juulist 2012 Euroopa Liidu ametnike ja muude teenistujate töötasusid ja pensione ning nimetatud töötasude ja pensionide suhtes kohaldatavaid paranduskoefitsiente (00057/2014/LEX - C7-0139/2014 - 2013/0439(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 912/2010, millega luuakse Euroopa GNSSi Agentuur (00133/2013/LEX - C7-0138/2014 - 2013/0022(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus fluoritud kasvuhoonegaaside kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 842/2006 (00001/2014/LEX - C7-0137/2014 - 2012/0305(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kohandatakse alates 1. juulist 2011 Euroopa Liidu ametnike ja muude teenistujate töötasusid ja pensione ning nimetatud töötasude ja pensionide suhtes kohaldatavaid paranduskoefitsiente (00056/2014/LEX - C7-0136/2014 - 2013/0438(COD)).


12. Petitsioonid

Alltoodud kuupäevadel kanti registrisse järgmised petitsioonid, mis saadeti vastavalt kodukorra artikli 201 lõikele 6 edasi vastutavale parlamendikomisjonile:

9. aprill 2014

Lorenzo Croce (nr 0714/2014); Bruno Terriou (nr 0715/2014); dr. Nagy Marianna (nr 0716/2014); (nimi salastatud) (nr 0717/2014); (nimi salastatud) (nr 0718/2014); (nimi salastatud) (nr 0719/2014); Raffaele Postiglione (nr 0720/2014); (nimi salastatud) (nr 0721/2014); Danièle Favari (nr 0722/2014); (nimi salastatud) (nr 0723/2014); (nimi salastatud) (nr 0724/2014); (nimi salastatud) (nr 0725/2014); (nimi salastatud) (nr 0726/2014); (nimi salastatud) (nr 0727/2014); (nimi salastatud) (nr 0728/2014); (nimi salastatud) (nr 0729/2014); Laurenţiu Vasilescu (nr 0730/2014); Francesc d'Assís Rossell i Taberner (nr 0731/2014); Barbara Chiodi (nr 0732/2014); Gregorian Bivolaru (nr 0733/2014); Cristian Stanciu (nr 0734/2014); (nimi salastatud) (nr 0735/2014); Christian Bosco (nr 0736/2014); Marian Laurenţiu Statache (nr 0737/2014); Rudolf Görke (nr 0738/2014); (nimi salastatud) (nr 0739/2014); José Pereira (8 allkirja) (nr 0740/2014); (nimi salastatud) (nr 0741/2014); (nimi salastatud) (nr 0742/2014); (nimi salastatud) (nr 0743/2014); (nimi salastatud) (nr 0744/2014); Joseph-Christos Kondylakis (nr 0745/2014); (nimi salastatud) (nr 0746/2014); (nimi salastatud) (nr 0747/2014); (nimi salastatud) (nr 0748/2014); (nimi salastatud) (nr 0749/2014); (nimi salastatud) (nr 0750/2014); (nimi salastatud) (nr 0751/2014); (nimi salastatud) (nr 0752/2014).


13. Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)

Parlamendiliikmed on esitanud järgmised suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 115):

- (O-000032/2014), mille esitas(id) Brian Simpson TRAN-komisjoni nimel komisjonile: Määruse (EÜ) nr 1071/2009 jõustamine (2014/2700(RSP)) (B7-0113/2014);

- (O-000050/2014), mille esitas(id) Alain Lamassoure BUDG-komisjoni nimel nõukogule: Murettekitav maksete puudujääk ELi-poolse välisabi rahastamise osas (2014/2697(RSP)) (B7-0114/2014);

- (O-000051/2014), mille esitas(id) Alain Lamassoure BUDG-komisjoni nimel komisjonile: Murettekitav maksete puudujääk ELi-poolse välisabi rahastamise osas (2014/2697(RSP)) (B7-0115/2014);

- (O-000053/2014), mille esitas(id) Eva Joly DEVE-komisjoni nimel nõukogule: Murettekitav maksete puudujääk ELi välisabi rahastamisel (2014/2697(RSP)) (B7-0116/2014);

- (O-000054/2014), mille esitas(id) Eva Joly DEVE-komisjoni nimel komisjonile: Murettekitav maksete puudujääk ELi välisabi rahastamisel (2014/2697(RSP)) (B7-0117/2014);

- (O-000049/2014), mille esitas(id) Paul Rübig ITRE-komisjoni nimel komisjonile: TOP-10 konsultatsioonid ja VKEdele ELi õigusaktidest tuleneva koormuse vähendamine (2013/2711(RSP)) (B7-0118/2014).


14. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv tööandjapensioni kogumisasutuste tegevuse ja järelevalve kohta (uuesti sõnastatud) (COM(2014)0167 - C7-0112/2014 - 2014/0091(COD))
President andis vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 teada, et ta konsulteerib selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

FEMM, EMPL, JURI

- 2014. aasta üldeelarve paranduseelarve projekt nr 1: nõukogu 9. aprilli 2014. aasta seisukoht (08219/2014 - C7-0146/2014 - 2014/2018(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

ITRE

2) parlamendikomisjonid

2.1) raportid:

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1013/2006 jäätmesaadetiste kohta (COM(2013)0516 - C7-0217/2013 - 2013/0239(COD)) - ENVI komisjon - Raportöör: Bart Staes (A7-0069/2014)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus riiklike tööturuasutuste koostöö tõhustamise kohta (COM(2013)0430 - C7-0177/2013 - 2013/0202(COD)) - EMPL komisjon - Raportöör: Frédéric Daerden (A7-0072/2014)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2012/2002 Euroopa Liidu solidaarsusfondi loomise kohta (COM(2013)0522 - C7-0231/2013 - 2013/0248(COD)) - REGI komisjon - Raportöör: Rosa Estaràs Ferragut (A7-0078/2014)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse meretranspordist pärit süsinikdioksiidiheite seiret, aruandlust ja kontrolli ning millega muudetakse määrust (EL) nr 525/2013 (COM(2013)0480 - C7-0201/2013 - 2013/0224(COD)) - ENVI komisjon - Raportöör: Theodoros Skylakakis (A7-0080/2014)

- *Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus ühisettevõtte Clean Sky 2 kohta (COM(2013)0505 - C7-0255/2013 - 2013/0244(NLE)) - ITRE komisjon - Raportöör: Christian Ehler (A7-0083/2014)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel (uuesti sõnastatud) (COM(2012)0403 - C7-0197/2012 - 2012/0196(COD)) - ENVI komisjon - Raportöör: Matthias Groote (A7-0087/2014)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus invasiivsete võõrliikide sissetoomise ja levimise ennetamise ja ohjamise kohta (COM(2013)0620 - C7-0264/2013 - 2013/0307(COD)) - ENVI komisjon - Raportöör: Pavel Poc (A7-0088/2014)

- *Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte kohta (COM(2013)0496 - C7-0257/2013 - 2013/0241(NLE)) - ITRE komisjon - Raportöör: Lambert van Nistelrooij (A7-0092/2014)

- *Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus kütuseelementide ja vesiniku valdkonna teise ühisettevõtte kohta (COM(2013)0506 - C7-0256/2013 - 2013/0245(NLE)) - ITRE komisjon - Raportöör: Vladko Todorov Panayotov (A7-0094/2014)

- *Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte kohta (COM(2013)0495 - C7-0259/2013 - 2013/0240(NLE)) - ITRE komisjon - Raportöör: Teresa Riera Madurell (A7-0105/2014)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus makromajandusliku finantsabi andmise kohta Tuneesia Vabariigile (COM(2013)0860 - C7-0437/2013 - 2013/0416(COD)) - INTA komisjon - Raportöör: Vital Moreira (A7-0110/2014)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus loomatervise kohta (COM(2013)0260 - C7-0124/2013 - 2013/0136(COD)) - AGRI komisjon - Raportöör: Marit Paulsen (A7-0129/2014)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 718/1999, mis käsitleb ühenduse laevastiku mahutavuse poliitikat siseveetranspordi edendamiseks (COM(2013)0621 - C7-0265/2013 - 2013/0303(COD)) - TRAN komisjon - Raportöör: Corien Wortmann-Kool (A7-0142/2014)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse siseveelaevade tehnilised nõuded ja tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/87/EÜ (COM(2013)0622 - C7-0266/2013 - 2013/0302(COD)) - TRAN komisjon - Raportöör: Corien Wortmann-Kool (A7-0145/2014)

- ***I Raport Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu kohta, millega muudetakse otsust 2005/681/JSK, millega luuakse Euroopa politseikolledž (CEPOL) (17043/2013 - C7-0435/2013 - 2013/0812(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Kinga Gál (A7-0146/2014)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus taimekahjustajate vastaste kaitsemeetmete kohta (COM(2013)0267 - C7-0122/2013 - 2013/0141(COD)) - AGRI komisjon - Raportöör: Hynek Fajmon (A7-0147/2014)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, mida tehakse eesmärgiga tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise, taimse paljundusmaterjali ja taimekaitsevahendite eeskirjade kohaldamine ning millega muudetakse määruseid (EÜ) nr 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009 ja määruseid (EL) nr 1151/2012, [….]/2013 ning direktiive 98/58/EÜ, 1999/74/EÜ, 2007/43/EÜ, 2008/119/EÜ, 2008/120/EÜ ja 2009/128/EÜ (ametliku kontrolli määrus) (COM(2013)0265 - C7-0123/2013 - 2013/0140(COD)) - ENVI komisjon - Raportöör: Mario Pirillo (A7-0162/2014)

- Raport tarbijakaitse kohta kommunaalteenuste puhul (2013/2153(INI)) - IMCO komisjon - Raportöör: Josef Weidenholzer (A7-0163/2014)

- ***Soovitus nõukogu otsuse kohta Euroopa Liidu ja Liechtensteini Vürstiriigi vahelise lepingu, mis käsitleb Liechtensteini Vürstiriigi Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiametis osalemise üksikasju, sõlmimise kohta (18116/2013 - C7-0091/2014 - 2013/0423(NLE)) - LIBE komisjon - Raportöör: Roberta Metsola (A7-0168/2014)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kolmandate riikide kodanike liikmesriiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta ettevõtjasisese üleviimise korral (COM(2010)0378 - C7-0179/2010 - 2010/0209(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Salvatore Iacolino (A7-0170/2014)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 525/2013 seoses Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokolli tehnilise rakendamisega (COM(2013)0769 - C7-0393/2013 - 2013/0377(COD)) - ENVI komisjon - Raportöör: Vladimir Urutchev (A7-0171/2014)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus uute psühhoaktiivsete ainete kohta (COM(2013)0619 - C7-0272/2013 - 2013/0305(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Jacek Protasiewicz (A7-0172/2014)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu 25. oktoobri 2004. aasta raamotsust 2004/757/JSK (millega kehtestatakse miinimumeeskirjad ebaseadusliku uimastiäri kuriteokoosseisu ja karistuste kohta) uimasti määratluse osas (COM(2013)0618 - C7-0271/2013 - 2013/0304(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A7-0173/2014)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 94/62/EÜ (pakendite ja pakendijäätmete kohta), et vähendada õhukeste plastkandekottide tarbimist (COM(2013)0761 - C7-0392/2013 - 2013/0371(COD)) - ENVI komisjon - Raportöör: Margrete Auken (A7-0174/2014)

- Raport Euroopa Parlamendi kodukorra muutmise kohta elektroonilise allkirjastamise võimaldamiseks (2014/2011(REG)) - AFCO komisjon - Raportöör: György Schöpflin (A7-0175/2014)

- ***Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta Euroopa Liidu ja Komoori Liidu vahelise protokolli (millega määratakse kindlaks lepinguosaliste vahelise kehtiva kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (16130/2013 - C7-0011/2014 - 2013/0388(NLE)) - PECH komisjon - Raportöör: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0177/2014)

- ***Soovitus Euroopa Liidu ja Madagaskari Vabariigi vahelise protokolli (millega määratakse kindlaks lepinguosaliste vahelise kehtiva kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) sõlmimist käsitleva nõukogu otsuse eelnõu kohta (14164/1/2012 - C7-0408/2012 - 2012/0238(NLE)) - PECH komisjon - Raportöör: Crescenzio Rivellini (A7-0178/2014)

- ***Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta, millega sõlmitakse ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Gruusia vahelise partnerlus- ja koostöölepingu protokoll, milles käsitletakse Euroopa Liidu ja Gruusia vahelist raamlepingut Gruusia liidu programmides osalemise üldpõhimõtete kohta (16612/2013 - C7-0486/2013 - 2013/0257(NLE)) - AFET komisjon - Raportöör: Krzysztof Lisek (A7-0191/2014)

- ***Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Montenegro Vabariigi vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu protokolli sõlmimise kohta Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga (14187/2013 - C7-0007/2014 - 2013/0262(NLE)) - AFET komisjon - Raportöör: Charles Tannock (A7-0192/2014)

- ***Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb Euroopa Liidu nimel protokolli sõlmimist, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Seišelli Vabariigi vahelises kalandusalases partnerluslepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (16651/2013 - C7-0020/2014 - 2013/0375(NLE)) - PECH komisjon - Raportöör: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0201/2014)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa pikaajaliste investeerimisfondide kohta (COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)) - ECON komisjon - Raportöör: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0211/2014)

- *Raport soovituse kohta võtta vastu nõukogu otsus, milles käsitletakse Horvaatia ühinemist seotud ettevõtjate kasumi korrigeerimisel tekkiva topeltmaksustamise kõrvaldamise 23. juuli 1990. aasta konventsiooniga (COM(2013)0586 - C7-0381/2013 - 2013/0308(CNS)) - ECON komisjon - Raportöör: Sławomir Nitras (A7-0214/2014)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus põllumajandussaaduste ja -toodete teavitamis- ja müügiedendusmeetmete kohta siseturul ja kolmandates riikides (COM(2013)0812 - C7-0416/2013 - 2013/0398(COD)) - AGRI komisjon - Raportöör: Esther Herranz García (A7-0217/2014)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse 13. märtsi 1997. aasta määrust (EÜ) nr 515/97 liikmesriikide haldusasutuste vastastikusest abist ning haldusasutuste ja komisjoni vahelisest koostööst tolli- ja põllumajandusküsimusi käsitlevate õigusaktide nõutava kohaldamise tagamiseks (COM(2013)0796 - C7-0421/2013 - 2013/0410(COD)) - IMCO komisjon - Raportöör: António Fernando Correia de Campos (A7-0241/2014)

- Raport Euroopa Parlamendi soovitustega nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele Euroopa Liidu ja Jaapani strateegilise partnerluse lepingu läbirääkimiste kohta (2014/2021(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Alojz Peterle (A7-0244/2014)

- ***I Raport muudetud ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega nähakse ette eeskirjadest ning infoühiskonna teenuste eeskirjadest teatamise kord (kodifitseeritud tekst) (COM(2013)0932 - C7-0006/2014 - 2010/0095(COD)) - JURI komisjon - Raportöör: Francesco Enrico Speroni (A7-0247/2014)

- Raport uute tehnoloogiate ja avatud õppematerjalide kohta (2013/2182(INI)) - CULT komisjon - Raportöör: Cătălin Sorin Ivan (A7-0249/2014)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse liidu finantshuve kahjustava pettuse vastast võitlust kriminaalõiguse abil (COM(2012)0363 - C7-0192/2012 - 2012/0193(COD)) - CONT komisjon - LIBE komisjon - Raportöör: Ingeborg Gräßle - Raportöör: Juan Fernando López Aguilar (A7-0251/2014)

- Raport Euroopa Parlamendi kodukorra rahvusvahelisi lepinguid käsitleva artikli 90 muutmise kohta (2013/2259(REG)) - AFCO komisjon - Raportöör: David Martin (A7-0253/2014)

- Raport mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) läbirääkimiste kohta: saadud kogemused ja edasised sammud (2014/2005(INI)) - BUDG komisjon - Raportöörid: Jean-Luc Dehaene, Ivailo Kalfin (A7-0254/2014)

- Raport Euroopa Parlamendi ja riikide parlamentide vaheliste suhete kohta (2013/2185(INI)) - AFCO komisjon - Raportöör: Carlo Casini (A7-0255/2014)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse 25. juuli 1996. aasta direktiivi 96/53/EÜ, millega kehtestatakse teatavatele ühenduses liikuvatele maanteesõidukitele siseriiklikus ja rahvusvahelises liikluses lubatud maksimaalmõõtmed ning rahvusvahelises liikluses lubatud täismass (COM(2013)0195 - C7-0102/2013 - 2013/0105(COD)) - TRAN komisjon - Raportöör: Jörg Leichtfried (A7-0256/2014)

- ***Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Norra Kuningriigi vahelise lepingu, mis käsitleb Norra Kuningriigi Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiametis osalemise üksikasju, sõlmimise kohta (18141/2013 - C7-0107/2014 - 2013/0427(NLE)) - LIBE komisjon - Raportöör: Roberta Metsola (A7-0257/2014)

- Raport läbipaistvusregistrit käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe muutmise kohta (2014/2010(ACI)) - AFCO komisjon - Raportöör: Roberto Gualtieri (A7-0258/2014)

- *Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühisettevõte Shift2Rail (COM(2013)0922 - C7-0034/2014 - 2013/0445(NLE)) - ITRE komisjon - Raportöör: Josefa Andrés Barea (A7-0259/2014)

- Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (taotlus EGF/2012/004, ES/Grupo Santana, Hispaania) (COM(2014)0116 - C7-0101/2014 - 2014/2027(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Frédéric Daerden (A7-0260/2014)

- Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (taotlus EGF/2012/007, IT/VDC Technologies, Itaalia) (COM(2014)0119 - C7-0089/2014 - 2014/2025(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Frédéric Daerden (A7-0261/2014)

- *Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega lubatakse Portugalil kohaldada Madeira autonoomses piirkonnas toodetud ja kohapeal tarbitavale rummile ja liköörile ning Assooride autonoomses piirkonnas toodetud ja kohapeal tarbitavale liköörile ja kangetele alkohoolsetele jookidele madalamat aktsiisimäära (COM(2014)0117 - C7-0104/2014 - 2014/0064(CNS)) - REGI komisjon - Raportöör: Danuta Maria Hübner (A7-0262/2014)

- *Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Kanaari saartel kehtiva AIEM-maksu kohta (COM(2014)0171 - C7-0106/2014 - 2014/0093(CNS)) - REGI komisjon - Raportöör: Danuta Maria Hübner (A7-0263/2014)

- *Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse otsust 2004/162/EÜ dokimaksude kohta Prantsusmaa ülemeredepartemangudes (COM(2014)0181 - C7-0129/2014 - 2014/0101(CNS)) - REGI komisjon - Raportöör: Danuta Maria Hübner (A7-0264/2014)

- ***Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Korea Vabariigi vahelise raamlepingu sõlmimise kohta kõikides küsimustes peale tagasivõtmise (05287/2014 - C7-0044/2014 - 2013/0267B(NLE)) - AFET komisjon - Raportöör: Norica Nicolai (A7-0265/2014)

- ***Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Albaania Vabariigi vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu protokolli sõlmimise kohta Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga (14783/2013 - C7-0075/2014 - 2013/0311(NLE)) - AFET komisjon - Raportöör: Nikola Vuljanić (A7-0266/2014)

- ***Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Korea Vabariigi vahelise raamlepingu sõlmimise kohta tagasivõtmisega seotud küsimustes (05290/2014 - C7-0046/2014 - 2013/0267A(NLE)) - LIBE komisjon - Raportöör: Hubert Pirker (A7-0267/2014)

- *Raport, mis käsitleb nõukogu määruse eelnõu meetodite ja menetluse kohta, millega tehakse kättesaadavaks traditsioonilised ja kogurahvatulul põhinevad omavahendid, ning muude sularahavajaduste rahuldamiseks vajalike meetmete kohta (uuesti sõnastatud) (05603/2014 - C7-0037/2014 - 2011/0185(CNS)) - BUDG komisjon - Raportöörid: Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene (A7-0268/2014)

- Soovitus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega kehtestatakse Euroopa Liidu omavahendite süsteemi rakendusmeetmed (05600/2014 - C7-0047/2014 - 2011/0184(APP)) - BUDG komisjon - Raportöörid: Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene (A7-0269/2014)

- Raport Euroopa Liidu omavahendite süsteemi rakendusmeetmete kohta (2014/2020(INI)) - BUDG komisjon - Raportöörid: Jean-Luc Dehaene, Anne E. Jensen (A7-0270/2014)

- *Raport, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu omavahendite süsteemi kohta (05602/2014 - C7-0036/2014 - 2011/0183(CNS)) - BUDG komisjon - Raportöörid: Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene (A7-0271/2014)

- Raport Alexander Mirsky puutumatuse ja eesõiguste kaitsmise taotluse kohta (2014/2026(IMM)) - JURI komisjon - Raportöör: Marielle Gallo (A7-0273/2014)

- Raport nõukogu seisukoha kohta, milles käsitletakse Euroopa Liidu 2014. aasta paranduseelarve projekti nr 1/2014 (III jagu – Komisjon) (08219/2014 - C7-0146/2014 - 2014/2018(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Anne E. Jensen (A7-0276/2014)

- Raport Euroopa Parlamendi 2015. aasta tulude ja kulude eelarvestuse kohta (2014/2003(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Salvador Garriga Polledo (A7-0277/2014)

2.2) soovitused teisele lugemisele:

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv hoiuste tagamise skeemide kohta (uuesti sõnastatud) (05199/1/2014 - C7-0094/2014 - 2010/0207(COD)) - ECON komisjon - Raportöör: Peter Simon (A7-0216/2014)

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 812/2004, millega sätestatakse meetmed vaalaliste juhusliku püügi kohta püügipiirkondades (06103/1/2014 - C7-0100/2014 - 2012/0216(COD)) - PECH komisjon - Raportöör: Raül Romeva i Rueda (A7-0272/2014)

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus müraga seotud käitamispiirangute eeskirjade ja korra kehtestamise kohta liidu lennuväljadel tasakaalustatud lähenemisviisi raames ning direktiivi 2002/30/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (05560/2/2014 - C7-0133/2014 - 2011/0398(COD)) - TRAN komisjon - Raportöör: Jörg Leichtfried (A7-0274/2014)

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega kehtestatakse liidu meede „Euroopa kultuuripealinnad” aastateks 2020−2033 ja muudetakse kehtetuks otsus nr 1622/2006/EÜ (05793/1/2014 - C7-0132/2014 - 2012/0199(COD)) - CULT komisjon - Raportöör: Marco Scurria (A7-0275/2014)


15. Tööplaan

Päevakorra järgmine punkt oli tööplaani arutamine.

Jagati välja 2014. aasta aprilli II täiskogu istungjärgu päevakorra lõplik projekt (PE 531.857/PDOJ), mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 140).

Sõna võtsid Ewald Stadler, kes leidis, et Hannes Swoboda poolt Brüsselis 10. aprillil 2014 tehtud avaldus Euroopa kodanikualgatuse „Üks meist” kohta ei ole kooskõlas kodukorra artikli 9 lõikega 2 ja nõudis, et president võtaks kodukorra artiklite 152, 153 ja 154 kohaselt meetmeid (president ütles, et kaalub seda) ja Hannes Swoboda selle sõnavõtu kohta.

Sõna võtsid Michael Theurer (CONT-komisjoni esimees), kes esitas vastulause presidendi otsusele tunnistada kodukorra artikli 20 kohaselt vastuvõetamatuks kolmapäeval toimuvate hääletuste nimekirja kantud Cătălin Sorin Ivani raporti, mis käsitleb 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist (Euroopa Parlament) (A7-0246/2014), lõige 47, Bernd Posselt Hannes Swoboda sõnavõtu kohta, Ingeborg Gräßle ja Bart Staes presidendi otsuse kohta.

Esmaspäev

Fraksiooni PPE taotlus kanda päevakorda ühine arutelu Anthea McIntyre raporti (A7-0101/2014) üle ja suuliselt vastatava küsimuse O-000049/2014 (TOP-10 konsultatsioonid ja VKEdele ELi õigusaktidest tuleneva koormuse vähendamine) (2013/2711(RSP)) (B7-0118/2014)) üle.

Sõna võtsid Paul Rübig fraktsiooni PPE nimel, kes põhjendas taotlust, ja Bendt Bendtsen taotluse esitamiseks.

Parlament kiitis taotluse elektroonilisel hääletusel heaks (105 poolt, 85 vastu, 5 erapooletut).

Teisipäev

Verts/ALE taotles Gesine Meissneri raporti mereala ruumilise planeerimine ja rannikualade integreeritud haldamise kohta (A7-0379/2013) hääletuse edasilükkamist neljapäevale.

Sõna võtsid Keith Taylor fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes põhjendas taotlust, Francesco Enrico Speroni ja Guy Verhofstadt, kes toetasid seda taotlust.

Parlament kiitis taotluse heaks.

Sõna võtsid Hannes Swoboda ja Pervenche Berès Salvatore Iacolino raporti, mis käsitleb kolmandate riikide kodanike liikmesriiki sisenemise ja seal elamise tingimusi ettevõtjasisese üleviimise korral (A7-0170/2014), hääletamiseks ettenähtud korra üle.

Sõna võttis Ingeborg Gräßle.

Kolmapäev, neljapäev

Muudatusteta.

Tööplaan kinnitati.


16. Alternatiivkütuste infrastruktuur ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv alternatiivkütuste infrastruktuuri kasutuselevõtu kohta [COM(2013)0018 - C7-0022/2013 - 2013/0012(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Carlo Fidanza (A7-0444/2013)

Mathieu Grosch (raportööri asendaja) tutvustas raportit.

ISTUNGI JUHATAJA: Gianni PITTELLA
asepresident

Sõna võttis Siim Kallas (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Georges Bach fraktsiooni PPE nimel, Ismail Ertug fraktsiooni S&D nimel, Gesine Meissner fraktsiooni ALDE nimel, Keith Taylor fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jaromír Kohlíček fraktsiooni GUE/NGL nimel, Peter Liese, Inés Ayala Sender ja Patrizia Toia.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Miroslav Mikolášik, Tonino Picula, Phil Bennion, Krisztina Morvai ja Spyros Danellis.

Sõna võtsid Siim Kallas ja Mathieu Grosch.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.4.2014protokoll punkt 8.12.


17. Ühenduses liikuvate maanteesõidukite mõõtmed ja täismass ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse 25. juuli 1996. aasta direktiivi 96/53/EÜ, millega kehtestatakse teatavatele ühenduses liikuvatele maanteesõidukitele siseriiklikus ja rahvusvahelises liikluses lubatud maksimaalmõõtmed ning rahvusvahelises liikluses lubatud täismass [COM(2013)0195 - C7-0102/2013- 2013/0105(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Jörg Leichtfried (A7-0256/2014)

Jörg Leichtfried tutvustas raportit.

Sõna võttis Siim Kallas (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Mathieu Grosch fraktsiooni PPE nimel, Saïd El Khadraoui fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Philippe De Backer, Phil Bennion fraktsiooni ALDE nimel, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Jacqueline Foster ja Peter van Dalen, Eva Lichtenberger fraktsiooni Verts/ALE nimel, Peter van Dalen fraktsiooni ECR nimel, Dieter-Lebrecht Koch ja Ismail Ertug.

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Sõna võtsid Peter van Dalen, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Ismail Ertugile, kes vastas sellele, Philippe De Backer, Jacqueline Foster, Hubert Pirker ja Oldřich Vlasák.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Bendt Bendtsen, Silvia-Adriana Ţicău, Gesine Meissner, Michael Cramer ja Miroslav Mikolášik.

Sõna võtsid Siim Kallas ja Jörg Leichtfried.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.4.2014protokoll punkt 8.13.


18. Müraga seotud käitamispiirangute kehtestamine liidu lennuväljadel ***II (arutelu)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus müraga seotud käitamispiirangute eeskirjade ja korra kehtestamise kohta liidu lennujaamades tasakaalustatud lähenemisviisi raames ning direktiivi 2002/30/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta [05560/2/2014 - C7-0133/2014 - 2011/0398(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Jörg Leichtfried (A7-0274/2014)

Jörg Leichtfried tutvustas soovitust teisele lugemisele.

Sõna võttis Siim Kallas (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Michael Gahler fraktsiooni PPE nimel, Bogusław Liberadzki fraktsiooni S&D nimel, Gesine Meissner fraktsiooni ALDE nimel, Eva Lichtenberger fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jacqueline Foster fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, ja Marian-Jean Marinescu.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Miroslav Mikolášik ja Silvia-Adriana Ţicău.

Sõna võtsid Siim Kallas ja Jörg Leichtfried.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.4.2014protokoll punkt 7.16.


19. Toidu- ja söödaalased õigusnormid ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise, taimse paljundusmaterjali ja taimekaitsevahendite eeskirjad ***I - Loomatervis ***I - Taimekahjustajate vastased kaitsemeetmed ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, mida tehakse eesmärgiga tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise, taimse paljundusmaterjali ja taimekaitsevahendite eeskirjade kohaldamine ning millega muudetakse määruseid (EÜ) nr 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009 ja määruseid (EL) nr 1151/2012, [….]/2013 ning direktiive 98/58/EÜ, 1999/74/EÜ, 2007/43/EÜ, 2008/119/EÜ, 2008/120/EÜ ja 2009/128/EÜ (ametliku kontrolli määrus) [COM(2013)0265 - C7-0123/2013 - 2013/0140(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Mario Pirillo (A7-0162/2014)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus loomatervise kohta [COM(2013)0260 - C7-0124/2013 - 2013/0136(COD)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Marit Paulsen (A7-0129/2014)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus taimekahjustajate vastaste kaitsemeetmete kohta [COM(2013)0267 - C7-0122/2013 - 2013/0141(COD)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Hynek Fajmon (A7-0147/2014)

Mario Pirillo, Marit Paulsen ja Hynek Fajmon tutvustasid oma raporteid.

Sõna võttis Tonio Borg (komisjoni liige).

ISTUNGI JUHATAJA: Gianni PITTELLA
asepresident

Sõna võtsid Oreste Rossi (ENVI-komisjoni arvamuse koostaja), Kartika Tamara Liotard (ENVI-komisjoni arvamuse koostaja), Britta Reimers (AGRI-komisjoni arvamuse koostaja), Isabella Lövin (PECH-komisjoni arvamuse koostaja), Horst Schnellhardt fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Christa Klaß, Giovanni Barbagallo fraktsiooni S&D nimel, Bart Staes fraktsiooni Verts/ALE nimel, Julie Girling fraktsiooni ECR nimel, Martina Anderson fraktsiooni GUE/NGL nimel, Giancarlo Scottà fraktsiooni EFD nimel, Elisabeth Jeggle, Daciana Octavia Sârbu, Alyn Smith, Janusz Wojciechowski, Bastiaan Belder, Pilar Ayuso, Åsa Westlund, James Nicholson, Peter Liese, Justas Vincas Paleckis, Albert Deß ja Iratxe García Pérez.

ISTUNGI JUHATAJA: Isabelle DURANT
asepresident

Sõna võtsid Zofija Mazej Kukovič ja Ewald Stadler.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Miroslav Mikolášik, Marusya Lyubcheva, Christa Klaß, Tonino Picula ja Andrew Henry William Brons.

Sõna võtsid Tonio Borg, Mario Pirillo, Marit Paulsen ja Hynek Fajmon.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.4.2014protokoll punkt 17.2,15.4.2014protokoll punkt 17.3 ja 15.4.2014protokoll punkt 17.4.


20. Läbipaistvusregistrit käsitlev institutsioonidevaheline kokkulepe (arutelu)

Raport läbipaistvusregistrit käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe muutmise kohta [2014/2010(ACI)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Roberto Gualtieri (A7-0258/2014)

Roberto Gualtieri tutvustas raportit.

Sõna võttis Tonio Borg (komisjoni liige).

Sõna võtsid György Schöpflin fraktsiooni PPE nimel, Sandra Petrović Jakovina fraktsiooni S&D nimel, Anneli Jäätteenmäki fraktsiooni ALDE nimel, Gerald Häfner fraktsiooni Verts/ALE nimel, Rina Ronja Kari fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jaroslav Paška fraktsiooni EFD nimel, Evelyn Regner, Andrew Duff, Claude Turmes ja Zita Gurmai.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Paul Rübig, Silvia-Adriana Ţicău, Carl Schlyter, Nikola Vuljanić, Krisztina Morvai ja Seán Kelly.

Sõna võtsid Tonio Borg ja Roberto Gualtieri.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.4.2014protokoll punkt 8.36.


21. Ettevõtjatele, ettevõtetele ja idufirmadele uute töökohtade loomiseks soodne keskkond - Komisjoni järelmeetmed seoses VKEdega ELi õigusaktide teemal toimunud TOP-10 konsultatsioonidega (arutelu)

Raport Euroopa Liidu võimaluste kohta aidata kaasa ettevõtjatele, ettevõtetele ja idufirmadele uute töökohtade loomiseks soodsa keskkonna kujundamisele [2013/2176(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Anthea McIntyre (A7-0101/2014)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000049/2014), mille esitas(id) Paul Rübig ITRE komisjoni nimel komisjonile: TOP-10 konsultatsioonid ja VKEdele ELi õigusaktidest tuleneva koormuse vähendamine (2013/2711(RSP)) (B7-0118/2014)

Anthea McIntyre tutvustas raportit.

Paul Rübig esitas küsimuse.

ISTUNGI JUHATAJA: Jacek PROTASIEWICZ
asepresident

Sõna võttis Silvia-Adriana Ţicău, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Paul Rübigile, kes vastas sellele.

Sõna võttis Antonio Tajani (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Karin Kadenbach (REGI-komisjoni arvamuse koostaja), Sari Essayah fraktsiooni PPE nimel, Philippe De Backer fraktsiooni ALDE nimel ja Krisztina Morvai (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Monika Panayotova, Ruža Tomašić, Phil Bennion, Miloslav Ransdorf ja Nicole Sinclaire.

Sõna võtsid Antonio Tajani ja Anthea McIntyre.

Kodukorra artikli 108 lõike 5 alusel esitatav resolutsiooni ettepanek tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.4.2014protokoll punkt 17.16.

Resolutsiooni hääletus: 17.4.2014protokoll punkt 9.15.

Sõna võttis Seán Kelly eelneva registreerimiseta sõnavõttude menetluse kohta (juhataja selgitas oma valiku põhjuseid).


22. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Vastavalt kodukorra artiklile 150 esinesid üheminutilise sõnavõtuga järgmised parlamendiliikmed, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulistele küsimustele:

Edit Bauer, András Gyürk, Mário David, Juan Andrés Naranjo Escobar, Seán Kelly, Catherine Stihler, María Irigoyen Pérez, George Sabin Cutaş, Jorgo Chatzimarkakis, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Alda Sousa, Gerard Batten, Hans-Peter Martin, Miroslav Mikolášik, Czesław Adam Siekierski, Ioan Enciu, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Tatjana Ždanoka, Martina Anderson, Slavi Binev, Andrew Henry William Brons, Dubravka Šuica, Ivailo Kalfin, Claudio Morganti, Zdravka Bušić, Petru Constantin Luhan, Biljana Borzan ja Cristian Dan Preda.


23. Mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) läbirääkimised: saadud kogemused ja edasised sammud (lühiettekanne)

Raport mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) läbirääkimiste kohta: saadud kogemused ja edasised sammud [2014/2005(INI)] - Eelarvekomisjon. Kaasraportöörid: Jean-Luc Dehaene ja Ivailo Kalfin (A7-0254/2014)

Reimer Böge (raportööri asendaja) ja Ivailo Kalfin tutvustasid raportit.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Andrej Plenković, Silvia-Adriana Ţicău, Jan Mulder, Younous Omarjee ja Ivana Maletić.

Sõna võttis Janusz Lewandowski (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.4.2014protokoll punkt 8.38.


24. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 531.857/OJMA).


25. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.05.

Klaus Welle

Isabelle Durant

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arlacchi, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldini, Balz, Balzani, Barbagallo, Bartolozzi, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonanini, Bonsignore, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Bové, Bowles, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costello, Cottigny, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Fisas Ayxela, Flasarová, Flašíková Beňová, Flautre, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardini, Gauzès, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Koewius, Kohlíček, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lamberts, Lambsdorff, Lange, Langen, Le Brun, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mazej Kukovič, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Metsola, Michels, Migalski, Mikolášik, Mitchell, Mizzi, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nilsson, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Ouzký, Oviir, Pack, Paksas, Paleckis, Panayotov, Panayotova, Papadopoulou, Paşcu, Paška, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Riera Madurell, Rinaldi, Rochefort, Rodust, Roithová, Romeva i Rueda, Ross, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Saks, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Tănăsescu, Tarabella, Tarand, Tatarella, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Ulmer, Ulvskog, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Vanhecke, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zamfirescu, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Bufton, Dehaene, Kleva Kekuš, Papastamkos, Scurria

Õigusteave - Privaatsuspoliitika