Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 248kWORD 149k
Maanantai 14. huhtikuuta 2014 - Strasbourg
1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Puhemiehen julkilausumat
 3.Muistosanat
 4.Edellisten istuntojen pöytäkirjojen hyväksyminen
 5.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 87 a artiklan 6 kohta)
 6.Oikaisut (työjärjestyksen 216 artikla)
 7.Työjärjestyksen tulkinta
 8.Parlamentin kokoonpano
 9.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 10.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 11.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 74 artikla)
 12.Vetoomukset
 13.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 14.Vastaanotetut asiakirjat
 15.Käsittelyjärjestys
 16.Vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuri ***I (keskustelu)
 17.Yhteisössä liikkuvien tieliikenteen ajoneuvojen mitat ja painot ***I (keskustelu)
 18.Meluun liittyvien toimintarajoitusten asettaminen Euroopan unionin lentoasemilla ***II (keskustelu)
 19.Elintarvike- ja rehulainsäädäntö ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä, kasvien lisäysaineistoa ja kasvinsuojeluaineita koskevat säännöt ***I - Eläinten terveys ***I - Kasvintuhoojien vastaiset suojatoimenpiteet ***I (keskustelu)
 20.Avoimuusrekisteriä koskeva toimielinten sopimus (keskustelu)
 21.Yrityksille, liiketoiminnalle ja uusyrityksille otollinen ympäristö - Komission jatkotoimet pk-yrityksille suunnatun, EU:n sääntelyä koskevan "Top 10" -kuulemisen johdosta (keskustelu)
 22.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 23.Kauden 2014–2020 monivuotista rahoituskehystä koskevat neuvottelut: kokemukset ja tulevat vaiheet (lyhyt esittely)
 24.Seuraavan istunnon esityslista
 25.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

1. Istuntokauden uudelleen avaaminen

Istunto avattiin klo 17.00.


2. Puhemiehen julkilausumat

Puhemies antoi julkilausuman, jossa hän ilmaisi parlamentin huolestumisen Ukrainan tilanteesta. Parlamentti painotti Ukrainan aluellisen koskemattomuuden ja itsemääräämisoikeuden merkitystä ja vaati, että Venäjä noudattaa kansainvälisen oikeuden periaatteita ja vetää joukkonsa Ukrainan alueelta. Puhemies totesi, että parlamentti antaa torstaina päätöslauselman Ukrainasta ja lähettää tarkkailuvaltuuskunnan toukokuussa 2014 pidettäviin Ukrainan presidentinvaaleihin.

°
° ° °

Puhemies antoi julkilausuman Ruandan kansanmurhan 20. vuosipäivän johdosta.


3. Muistosanat

Puhemies kunnioitti parlamentin puolesta Ranskan oikeusasiamiehen ja Euroopan parlamentin entisen jäsenen Dominique Baudis'n muistoa.

Parlamentti vietti minuutin hiljaisuuden Dominique Baudis'n ja Ruandan kansanmurhan uhrien muistoksi.


4. Edellisten istuntojen pöytäkirjojen hyväksyminen

2. huhtikuuta 2014 ja 3. huhtikuuta 2014 pidettyjen istuntojen pöytäkirjat hyväksyttiin.

°
° ° °

Marian Harkin oli läsnä 13. maaliskuuta 2014 ja 2. huhtikuuta 2014 pidetyissä istunnoissa, mutta hänen nimensä ei ole läsnäololuetteloissa.

Gaston Franco oli läsnä 2. ja 3. huhtikuuta 2014 pidetyissä istunnoissa, mutta hänen nimensä ei ole läsnäololuetteloissa.


5. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 87 a artiklan 6 kohta)

EMPL-valiokunnan suosituksesta olla vastustamatta vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastosta 11. maaliskuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) No 223/2014 täydentämisestä annettua komission delegoitua asetusta (C(2014)1627 – 2014/2676(DEA)) (B7-0273/2014) ilmoitettiin täysistunnossa 2. huhtikuuta 2014 (istunnon pöytäkirja 2.4.2014, kohta 5).

Tätä suositusta ei vastustettu työjärjestyksen 87 a artiklan 6 kohdassa vahvistetun 24 tunnin määräajan kuluessa.

Näin ollen tämä suositus katsotaan hyväksytyksi 3. huhtikuuta 2014 alkaen, ja päätös julkaistaan 15. huhtikuuta 2014 pidetyn istunnon hyväksytyissä teksteissä (P7_TA(2014)0340).


6. Oikaisut (työjärjestyksen 216 artikla)

Oikaisuista P6_TA(2009)0275(COR01), P7_TA-PROV(2013)0461(COR01), P7_TA-PROV(2013)0342(COR01) ja P7_TA-PROV(2014)0057(COR01) ilmoitettiin täysistunnossa keskiviikkona 2. huhtikuuta 2014 (istunnon pöytäkirja 2.4.2014, kohta 6).

Koska poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä ei ole pyytänyt, että asioista äänestetään työjärjestyksen 216 artiklan 4 kohdan mukaisesti, nämä oikaisut katsotaan hyväksytyiksi.

°
° ° °

Asiasta vastaavat valiokunnat ovat välittäneet seuraavat oikaisut Euroopan parlamentin hyväksymiin teksteihin:

- Oikaisu (P7_TA-PROV(2013)0492(COR02)) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 1308/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671) (ensimmäisessä käsittelyssä 20. marraskuuta 2013 vahvistettu Euroopan parlamentin kanta edellä mainitun asetuksen antamiseksi (P7_TA-PROV(2013)0492)) (COM(2011)0626 – C7-0339/2011– COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD))

- Oikaisu (P7_TA-PROV(2014)0168(COR01)) ensimmäisessä käsittelyssä 27. helmikuuta 2014 vahvistettuun Euroopan parlamentin kantaan Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o .../2014/EU antamiseksi yksinkertaistetun järjestelmän käyttöönotosta henkilötarkastuksissa ulkorajoilla siten, että [Bulgaria], Kroatia, Kypros [ja Romania] hyväksyvät yksipuolisesti tietyt asiakirjat kansallisia viisumejaan vastaaviksi alueidensa läpi tapahtuvaa kauttakulkua varten tai 180 vuorokauden pituista ajanjaksoa kohden enintään 90 vuorokautta kestävää alueellaan oleskelua varten sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätösten N:o 895/2006/EY ja N:o 582/2008/EY kumoamisesta (P7_TA-PROV(2014)0168) (COM(2013)0441 – C7-0186/2013 – 2013/0210(COD))

- Oikaisu (P7_TA-PROV(2014)0169(COR01)) ensimmäisessä käsittelyssä 27. helmikuuta 2014 vahvistettuun Euroopan parlamentin kantaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2014 antamiseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta (P7_TA-PROV(2014)0169) (COM(2012)0650 – C7-0371/2012 – 2012/0309(COD))

- Oikaisu (P7_TA-PROV(2014)0024(COR01)) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2014/23/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, käyttöoikeussopimusten tekemisestä (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 1) (ensimmäisessä käsittelyssä 15. tammikuuta 2014 vahvistettu Euroopan parlamentin kanta edellä mainitun direktiivin antamiseksi (P7_TA-PROV(2014)0024)) (COM(2011)0897 – C7-0004/2012 – 2011/0437(COD)).

Oikaisut ovat saatavilla ”Séance en direct” -sivustolla tämän istuntojakson ajan.

Työjärjestyksen 216 artiklan 4 kohdan mukaisesti oikaisut katsotaan hyväksytyiksi, ellei poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä pyydä 24 tunnin kuluessa ilmoituksesta, että asiasta äänestetään.


7. Työjärjestyksen tulkinta

Puhemies ilmoitti parlamentille työjärjestyksen 211 artiklan 3 kohdan mukaisesti työjärjestyksen 166 artiklan, 167 artiklan 1 kohdan ja 195 artiklan 3 kohdan seuraavasta tulkinnasta, jonka perussopimusasioiden valiokunta oli antanut kyseisen määräyksen soveltamisesta:

”Äänestystä nimenhuutoäänestyksenä koskevia 166 artiklan, 167 artiklan 1 kohdan ja 195 artiklan 3 kohdan määräyksiä ei sovelleta 6 b artiklan 2 kohdassa ja 7 artiklan 3, 6 ja 8 kohdassa säädettyihin mietintöihin jäsenen koskemattomuutta koskevissa menettelyissä.”

Jollei poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä esitä tästä tulkinnasta vastalausetta työjärjestyksen 211 artiklan 4 kohdan mukaisesti ennen huomisen istunnon avaamista tiistaina 15. huhtikuuta 2014, tulkinta katsotaan hyväksytyksi. Muussa tapauksessa siitä toimitetaan äänestys parlamentin täysistunnossa.


8. Parlamentin kokoonpano

Ivari Padar on nimitetty Viron maatalousministeriksi 7. huhtikuuta 2014 alkaen.

Harlem Désir on nimitetty Ranskan hallitukseen valtiosihteeriksi 9. huhtikuuta 2014 alkaen.

Maria Da Graça Carvalho ryhtyy hoitamaan tehtävää, joka on yhteensopimaton Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa 1. toukokuuta 2014 alkaen.

Työjärjestyksen 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti parlamentti totesi Ivari Padarin edustajantoimen vapautuneen 7. huhtikuuta 2014 alkaen, Harlem Désirin edustajantoimen vapautuneen 9. huhtikuuta 2014 alkaen ja Maria Da Graça Carvalhon edustajantoimen vapautuneen 1. toukokuuta 2014 alkaen ja antaa tästä tiedon asianomaisille kansallisille viranomaisille.

Toimivaltaiset Viron viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Katrin Saks on nimitetty parlamentin jäseneksi Ivari Padarin tilalle 7. huhtikuuta 2014 alkaen.

Jäsenten valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä, välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 7 artiklan 1 kohdan ja työjärjestyksen 4 artiklan 1 ja 4 kohdan mukaisesti parlamentti merkitsi tiedoksi Katrin Saksin nimityksen 7. huhtikuuta 2014 alkaen.

Työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti niin kauan kuin jäsenen valtakirjaa ei ole tarkastettu tai sitä koskevaa muistutusta ratkaistu, Katrin Saks osallistuu parlamentin ja sen elinten istuntoihin täysin valtuuksin sillä edellytyksellä, että hän on tätä ennen ilmoittanut, ettei hänellä ole Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa yhteensopimattomia tehtäviä.


9. Poliittisten ryhmien kokoonpano

Angelika Werthmann ei ole enää ALDE-ryhmän jäsen ja istuu sitoutumattomien jäsenten joukossa 8. huhtikuuta 2014 alkaen.


10. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut S&D-ryhmältä seuraavat nimityksiä koskevat pyynnöt:

ECON-valiokunta: Katrin Saks

EU:n ja Kazakstanin, EU:n ja Kirgisian sekä EU:n ja Uzbekistanin parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa toimiva ja suhteista Tadžikistaniin, Turkmenistaniin ja Mongoliaan vastaava valtuuskunta: Katrin Saks.

Nimitykset katsotaan vahvistetuiksi, ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


11. Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 74 artikla)

Puhemies ilmoitti, että hän allekirjoittaa keskiviikkona 16. huhtikuuta 2014 yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetut säädökset:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoon sekä poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineeseen sovellettavista yleisistä säännöksistä (00139/2013/LEX - C7-0173/2014 - 2011/0367(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös EU:n takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille unionin ulkopuolella toteutettavia investointihankkeita tukevista rahoitustoimista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta (00003/2014/LEX - C7-0172/2014 – 2013/0152(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Bangladeshista peräisin olevan riisin tuonnista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3491/90 kumoamisesta (00040/2014/LEX - C7-0171/2014 - 2012/0085(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös kehitysyhteistyön eurooppalaisesta teemavuodesta (2015) (00043/2014/LEX - C7-0170/2014 - 2013/0238(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Ukrainasta peräisin oleviin tavaroihin sovellettavien tullien alentamisesta tai poistamisesta (00073/2014/LEX - C7-0169/2014 - 2014/0090(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston perustamisesta, neuvoston päätöksen 2008/381/EY muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätösten N:o 573/2007/EY ja N:o 575/2007/EY ja neuvoston päätöksen 2007/435/EY kumoamisesta (00142/2013/LEX - C7-0168/2014 - 2011/0366(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteisestä tilintarkastuksesta annetun direktiivin 2006/43/EY muuttamisesta (00006/2014/LEX - C7-0167/2014 - 2011/0389(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi markkinoiden väärinkäytöstä määrättävistä rikosoikeudellisista seuraamuksista (markkinoiden väärinkäyttödirektiivi) (00008/2014/LEX - C7-0166/2014 - 2011/0297(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus markkinoiden väärinkäytöstä (markkinoiden väärinkäyttöasetus) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY ja komission direktiivien 2003/124/EY, 2003/125/EY ja 2004/72/EY kumoamisesta (00078/2013/LEX - C7-0165/2014 - 2011/0295(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen lakisääteistä tilintarkastusta koskevista erityisvaatimuksista ja komission päätöksen 2005/909/EY kumoamisesta (00005/2014/LEX - C7-0164/2014 - 2011/0359(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi sähköisestä laskutuksesta julkisissa hankinnoissa (00021/2014/LEX - C7-0163/2014 - 2013/0213(COD))

- Euroopan parlamentin ja nuvoston asetus poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineen perustamisesta osana sisäisen turvallisuuden rahastoa ja neuvoston päätöksen 2007/125/YOS kumoamisesta (00135/2013/LEX - C7-0162/2014 - 2011/0368(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä annetun direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta, jotta voidaan ottaa huomioon yksittäisen maailmanlaajuisen markkinaperusteisen toimenpiteen soveltamisesta kansainvälisen ilmailun päästöihin tehtävän kansainvälisen sopimuksen täytäntöönpano vuoteen 2020 mennessä (00018/2014/LEX - C7-0161/2014 - 2013/0344(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden kliinisistä lääketutkimuksista ja direktiivin 2001/20/EY kumoamisesta (00002/2014/LEX - C7-0160/2014 - 2012/0192(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen perustamisesta osana sisäisen turvallisuuden rahastoa ja päätöksen N:o 574/2007/EY kumoamisesta (00141/2013/LEX - C7-0159/2014 - 2011/0365(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi työntekijöiden vapaan liikkuvuuden puitteissa työntekijöille myönnettyjen oikeuksien käyttämistä helpottavista toimenpiteistä (00004/2014/LEX - C7-0158/2014 - 2013/0124(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus tiettyihin maataloustuotteiden jalostuksessa tuotettuihin tavaroihin sovellettavasta kauppajärjestelmästä sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 1216/2009 ja (EY) N:o 614/2009 kumoamisesta (00124/2013/LEX - C7-0157/2014 - 2013/0063(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan ympäristötilinpidosta annetun asetuksen (EU) N:o 691/2011 muuttamisesta (00037/2014/LEX - C7-0156/2014 - 2013/0130(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös avaruusesineiden valvonnan ja seurannan tukikehyksen perustamisesta (00031/2014/LEX - C7-0155/2014 - 2013/0064(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 muuttamisesta (00086/2014/LEX - C7-0154/2014 - 2011/0310(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus tasapainoisen lähestymistavan mukaista meluun liittyvien toimintarajoitusten asettamista unionin lentoasemilla koskevista säännöistä ja menettelyistä sekä direktiivin 2002/30/EY kumoamisesta (00085/2014/LEX - C7-0153/2014 - 2011/0398(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös Euroopan kulttuuripääkaupunkeja koskevasta unionin toiminnasta vuosiksi 2020–2033 ja päätöksen N:o 1622/2006/EY kumoamisesta (00084/2014/LEX - C7-0152/2014 - 2012/0199(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi talletusten vakuusjärjestelmistä (uudelleenlaadittu) (00082/2014/LEX - C7-0151/2014 - 2010/0207(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi jäsenvaltioiden välisen työntekijöiden liikkuvuuden edistämistä lisäeläkeoikeuksien hankkimista ja säilyttämistä parantamalla koskevista vähimmäisvaatimuksista (00087/2014/LEX - C7-0150/2014 - 2005/0214(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kalastuksen tahattomia valassaaliita koskevista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 812/2004 muuttamisesta (00083/2014/LEX - C7-0149/2014 - 2012/0216(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus moottoriajoneuvojen ja varaosaäänenvaimennusjärjestelmien melutasosta, direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta ja direktiivin 70/157/ETY kumoamisesta (00081/2014/LEX - C7-0148/2014 - 2011/0409(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus geenivarojen saantia ja saatavuutta sekä niiden käytöstä saatavien hyötyjen oikeudenmukaista ja tasapuolista jakoa koskevan Nagoyan pöytäkirjan määräysten noudattamistoimenpiteistä käyttäjille unionissa (00131/2013/LEX - C7-0143/2014 - 2012/0278(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi radiolaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja direktiivin 1999/5/EY kumoamisesta (00017/2014/LEX - C7-0142/2014 - 2012/0283(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista annetun direktiivin 2011/92/EU muuttamisesta (00015/2014/LEX - C7-0141/2014 - 2012/0297(COD))

- Euroopa parlamentin ja neuvoston direktiivi direktiivien 2003/71/EY ja 2009/138/EY sekä asetusten (EY) N:o 1060/2009, (EU) N:o 1094/2010 ja (EU) N:o 1095/2010 muuttamisesta Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) ja Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) toimivaltuuksien osalta (00007/2014/LEX - C7-0140/2014 - 2011/0006(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden sekä näihin palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien mukauttamisesta 1 päivästä heinäkuuta 2012 (00057/2014/LEX - C7-0139/2014 - 2013/0439(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan GNSS-viraston perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 912/2010 muuttamisesta (00133/2013/LEX - C7-0138/2014 - 2013/0022(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus fluoratuista kasvihuonekaasuista ja asetuksen (EY) N:o 842/2006 kumoamisesta (00001/2014/LEX - C7-0137/2014 - 2012/0305(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden sekä näihin palkkoihin ja eläkkeisiin liittyvien korjauskertoimien mukauttamisesta 1 päivästä heinäkuuta 2011 (00056/2014/LEX - C7-0136/2014 - 2013/0438(COD)).


12. Vetoomukset

Seuraavat vetoomukset, jotka on merkitty luetteloon alla ilmoitettuina päivinä työjärjestyksen 201 artiklan 6 kohdan mukaisesti, on lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan:

9. huhtikuuta 2014

Lorenzo Croce (nro 0714/2014); Bruno Terriou (nro 0715/2014); dr. Nagy Marianna (nro 0716/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0717/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0718/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0719/2014); Raffaele Postiglione (nro 0720/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0721/2014); Danièle Favari (nro 0722/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0723/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0724/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0725/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0726/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0727/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0728/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0729/2014); Laurenţiu Vasilescu (nro 0730/2014); Francesc d'Assís Rossell i Taberner (nro 0731/2014); Barbara Chiodi (nro 0732/2014); Gregorian Bivolaru (nro 0733/2014); Cristian Stanciu (nro 0734/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0735/2014); Christian Bosco (nro 0736/2014); Marian Laurenţiu Statache (nro 0737/2014); Rudolf Görke (nro 0738/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0739/2014); José Pereira (8 allekirjoittanutta) (nro 0740/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0741/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0742/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0743/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0744/2014); Joseph-Christos Kondylakis (nro 0745/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0746/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0747/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0748/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0749/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0750/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0751/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0752/2014).


13. Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat suullisesti vastattavat kysymykset on vastaanotettu jäseniltä (työjärjestyksen 115 artikla):

- (O-000032/2014) Brian Simpson TRAN-valiokunnan puolesta komissiolle: Asetuksen (EY) N:o 1071/2009 täytäntöönpano (2014/2700(RSP)) (B7-0113/2014)

- (O-000050/2014) Alain Lamassoure BUDG-valiokunnan puolesta neuvostolle: EU:n ulkoisen tuen rahoittamiseen tarkoitettujen määrärahojen huolestuttava vaje (2014/2697(RSP)) (B7-0114/2014)

- (O-000051/2014) Alain Lamassoure BUDG-valiokunnan puolesta komissiolle: EU:n ulkoisen tuen rahoittamiseen tarkoitettujen määrärahojen huolestuttava vaje (2014/2697(RSP)) (B7-0115/2014)

- (O-000053/2014) Eva Joly DEVE-valiokunnan puolesta neuvostolle: EU:n ulkoisen tuen huolestuttava määrärahavaje (2014/2697(RSP)) (B7-0116/2014)

- (O-000054/2014) Eva Joly DEVE-valiokunnan puolesta komissiolle: EU:n ulkoisen tuen huolestuttava määrärahavaje (2014/2697(RSP)) (B7-0117/2014)

- (O-000049/2014) Paul Rübig ITRE-valiokunnan puolesta komissiolle: Euroopan parlamentin päätöslauselma "Top 10" -kuulemisesta ja pk-yrityksiin kohdistuvan EU:n sääntelytaakan keventämisestä (2013/2711(RSP)) (B7-0118/2014).


14. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta:

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminnasta ja valvonnasta (uudelleenlaadittu) (COM(2014)0167 - C7-0112/2014 - 2014/0091(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

FEMM, EMPL, JURI

- Lisätalousarvioesitys nro 1 vuoden 2014 yleiseen talousarvioon: neuvoston kanta 9. huhtikuuta 2014 (08219/2014 - C7-0146/2014 - 2014/2018(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

ITRE

2) parlamentin valiokunnilta

2.1) mietinnöt:

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jätteiden siirrosta annetun asetuksen (EY) N:o 1013/2006 muuttamisesta (COM(2013)0516 - C7-0217/2013 - 2013/0239(COD)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Bart Staes (A7-0069/2014)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi julkisten työvoimapalvelujen tehostetusta yhteistyöstä (COM(2013)0430 - C7-0177/2013 - 2013/0202(COD)) - EMPL-valiokunta - Esittelijä: Frédéric Daerden (A7-0072/2014)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/2002 muuttamisesta (COM(2013)0522 - C7-0231/2013 - 2013/0248(COD)) - REGI-valiokunta - Esittelijä: Rosa Estaràs Ferragut (A7-0078/2014)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi meriliikenteen hiilidioksidipäästöjen tarkkailusta, raportoinnista ja todentamisesta sekä asetuksen (EU) N:o 525/2013 muuttamisesta (COM(2013)0480 - C7-0201/2013 - 2013/0224(COD)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Theodoros Skylakakis (A7-0080/2014)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Clean Sky 2 -yhteisyrityksestä (COM(2013)0505 - C7-0255/2013 - 2013/0244(NLE)) - ITRE-valiokunta - Esittelijä: Christian Ehler (A7-0083/2014)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä (uudelleenlaatiminen) (COM(2012)0403 - C7-0197/2012 - 2012/0196(COD)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Matthias Groote (A7-0087/2014)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi haitallisten vieraslajien tuonnin ja leviämisen ennaltaehkäisemisestä ja hallinnasta (COM(2013)0620 - C7-0264/2013 - 2013/0307(COD)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Pavel Poc (A7-0088/2014)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksestä (COM(2013)0496 - C7-0257/2013 - 2013/0241(NLE)) - ITRE-valiokunta - Esittelijä: Lambert van Nistelrooij (A7-0092/2014)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi polttokenno- ja vetyteknologian alalla toimivasta toisesta yhteisyrityksestä (COM(2013)0506 - C7-0256/2013 - 2013/0245(NLE)) - ITRE-valiokunta - Esittelijä: Vladko Todorov Panayotov (A7-0094/2014)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisyrityksen perustamisesta Innovatiiviset lääkkeet 2 -aloitetta varten (COM(2013)0495 - C7-0259/2013 - 2013/0240(NLE)) - ITRE-valiokunta - Esittelijä: Teresa Riera Madurell (A7-0105/2014)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Tunisian tasavallalle (COM(2013)0860 - C7-0437/2013 - 2013/0416(COD)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Vital Moreira (A7-0110/2014)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eläinten terveydestä (COM(2013)0260 - C7-0124/2013 - 2013/0136(COD)) - AGRI-valiokunta - Esittelijä: Marit Paulsen (A7-0129/2014)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen edistämiseksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 718/1999 muuttamisesta (COM(2013)0621 - C7-0265/2013 - 2013/0303(COD)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Corien Wortmann-Kool (A7-0142/2014)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sisävesialusten teknisistä vaatimuksista ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/87/EY kumoamisesta (COM(2013)0622 - C7-0266/2013 - 2013/0302(COD)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Corien Wortmann-Kool (A7-0145/2014)

- ***I Mietintö esityksestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi poliisiakatemian (CEPOL) perustamisesta tehdyn päätöksen 2005/681/YOS muuttamisesta (17043/2013 - C7-0435/2013 - 2013/0812(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Kinga Gál (A7-0146/2014)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kasvintuhoojien vastaisista suojatoimenpiteistä (COM(2013)0267 - C7-0122/2013 - 2013/0141(COD)) - AGRI-valiokunta - Esittelijä: Hynek Fajmon (A7-0147/2014)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä, kasvien lisäysaineistoa ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 1829/2003, (EY) N:o 1831/2003, (EY) N:o 1/2005, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 834/2007, (EY) N:o 1099/2009, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012 ja (EU) N:o [….]/2013 ja direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY, 2008/120/EY ja 2009/128/EY muuttamisesta (virallista valvontaa koskeva asetus) (COM(2013)0265 - C7-0123/2013 - 2013/0140(COD)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Mario Pirillo (A7-0162/2014)

- Mietintö kuluttajansuojasta yleishyödyllisissä palveluissa (2013/2153(INI)) - IMCO-valiokunta - Esittelijä: Josef Weidenholzer (A7-0163/2014)

- *** Suositus luonnoksesta neuvoston päätökseksi Liechtensteinin ruhtinaskunnan osallistumista Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston toimintaan koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Euroopan unionin ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välillä tehdyn järjestelyasiakirjan tekemisestä (18116/2013 - C7-0091/2014 - 2013/0423(NLE)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Roberta Metsola (A7-0168/2014)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä yrityksen sisäisen siirron yhteydessä (COM(2010)0378 - C7-0179/2010 - 2010/0209(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Salvatore Iacolino (A7-0170/2014)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 525/2013 muuttamisesta ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan teknisen täytäntöönpanon osalta (COM(2013)0769 - C7-0393/2013 - 2013/0377(COD)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Vladimir Urutchev (A7-0171/2014)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi uusista psykoaktiivisista aineista (COM(2013)0619 - C7-0272/2013 - 2013/0305(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Jacek Protasiewicz (A7-0172/2014)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi laittoman huumausainekaupan rikostunnusmerkistöjä ja seuraamuksia koskevien vähimmäissääntöjen vahvistamisesta 25 päivänä lokakuuta 2004 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2004/757/YOS muuttamisesta huumausaineen määritelmän osalta (COM(2013)0618 - C7-0271/2013 - 2013/0304(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A7-0173/2014)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun direktiivin 94/62/EY muuttamisesta kevyiden muovisten kantokassien kulutuksen vähentämiseksi (COM(2013)0761 - C7-0392/2013 - 2013/0371(COD)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Margrete Auken (A7-0174/2014)

- Mietintö Euroopan parlamentin työjärjestyksen muuttamisesta sähköisten allekirjoitusten mahdollistamiseksi (2014/2011(REG)) - AFCO-valiokunta - Esittelijä: György Schöpflin (A7-0175/2014)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Komorien liiton kesken näiden välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta hyväksytyn pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta (16130/2013 - C7-0011/2014 - 2013/0388(NLE)) - PECH-valiokunta - Esittelijä: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0177/2014)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Madagaskarin tasavallan kesken näiden välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta hyväksytyn pöytäkirjan tekemisestä (14164/1/2012 - C7-0408/2012 - 2012/0238(NLE)) - PECH-valiokunta - Esittelijä: Crescenzio Rivellini (A7-0178/2014)

- *** Suositus ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävän pöytäkirjan, joka koskee Euroopan unionin ja Georgian puitesopimusta Georgian osallistumista unionin ohjelmiin säätelevistä yleisistä periaatteista, tekemisestä (16612/2013 - C7-0486/2013 - 2013/0257(NLE)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Krzysztof Lisek (A7-0191/2014)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Montenegron tasavallan väliseen vakautus- ja assosiaatiosopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan tekemisestä unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta (14187/2013 - C7-0007/2014 - 2013/0262(NLE)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Charles Tannock (A7-0192/2014)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Seychellien tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta (16651/2013 - C7-0020/2014 - 2013/0375(NLE)) - PECH-valiokunta - Esittelijä: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0201/2014)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisista pitkäaikaissijoitusrahastoista (COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0211/2014)

- * Mietintö suosituksesta neuvoston päätökseksi Kroatian liittymisestä kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulonoikaisun yhteydessä 23 päivänä heinäkuuta 1990 tehtyyn yleissopimukseen (COM(2013)0586 - C7-0381/2013 - 2013/0308(CNS)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Sławomir Nitras (A7-0214/2014)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja menekinedistämistoimista sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa (COM(2013)0812 - C7-0416/2013 - 2013/0398(COD)) - AGRI-valiokunta - Esittelijä: Esther Herranz García (A7-0217/2014)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten keskinäisestä avunannosta sekä jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten ja komission yhteistyöstä tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi 13 päivänä maaliskuuta 1997 annetun asetuksen (EY) N:o 515/97 muuttamisesta (COM(2013)0796 - C7-0421/2013 - 2013/0410(COD)) - IMCO-valiokunta - Esittelijä: António Fernando Correia de Campos (A7-0241/2014)

- Mietintö johon sisältyvät Euroopan parlamentin suositukset neuvostolle, komissiolle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle EU:n ja Japanin strategista kumppanuussopimusta koskevista neuvotteluista (2014/2021(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Alojz Peterle (A7-0244/2014)

- ***I Mietintö muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi teknisiä määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä (kodifikaatio) (COM(2013)0932 - C7-0006/2014 - 2010/0095(COD)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Francesco Enrico Speroni (A7-0247/2014)

- Mietintö uusista teknologioista ja avoimista oppimateriaaleista (2013/2182(INI)) - CULT-valiokunta - Esittelijä: Cătălin Sorin Ivan (A7-0249/2014)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin (COM(2012)0363 - C7-0192/2012 - 2012/0193(COD)) - CONT-valiokunta - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Ingeborg Gräßle - Esittelijä: Juan Fernando López Aguilar (A7-0251/2014)

- Mietintö kansainvälisiä sopimuksia koskevan Euroopan parlamentin työjärjestyksen 90 artiklan muuttamisesta (2013/2259(REG)) - AFCO-valiokunta - Esittelijä: David Martin (A7-0253/2014)

- Mietintö kauden 2014–2020 monivuotista rahoituskehystä koskevista neuvotteluista: kokemukset ja tulevat vaiheet (2014/2005(INI)) - BUDG-valiokunta - Esittelijät: Jean-Luc Dehaene, Ivailo Kalfin (A7-0254/2014)

- Mietintö Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien suhteista (2013/2185(INI)) - AFCO-valiokunta - Esittelijä: Carlo Casini (A7-0255/2014)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen yhteisössä liikkuvien tieliikenteen ajoneuvojen suurimmista kansallisessa ja kansainvälisessä liikenteessä sallituista mitoista ja suurimmista kansainvälisessä liikenteessä sallituista painoista 25 päivänä heinäkuuta 1996 annetun direktiivin 96/53/EY muuttamisesta (COM(2013)0195 - C7-0102/2013 - 2013/0105(COD)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Jörg Leichtfried (A7-0256/2014)

- *** Suositus luonnoksesta neuvoston päätökseksi Norjan kuningaskunnan osallistumista Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston toimintaan koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Euroopan unionin ja Norjan kuningaskunnan välillä tehdyn järjestelyasiakirjan tekemisestä (18141/2013 - C7-0107/2014 - 2013/0427(NLE)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Roberta Metsola (A7-0257/2014)

- Mietintö avoimuusrekisteriä koskevan toimielinten sopimuksen muuttamisesta (2014/2010(ACI)) - AFCO-valiokunta - Esittelijä: Roberto Gualtieri (A7-0258/2014)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Shift2Rail-yhteisyrityksen perustamisesta (COM(2013)0922 - C7-0034/2014 - 2013/0445(NLE)) - ITRE-valiokunta - Esittelijä: Josefa Andrés Barea (A7-0259/2014)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2012/004 ES/Grupo Santana, Espanja) (COM(2014)0116 - C7-0101/2014 - 2014/2027(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Frédéric Daerden (A7-0260/2014)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2012/007 IT/VDC Technologies, Italia) (COM(2014)0119 - C7-0089/2014 - 2014/2025(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Frédéric Daerden (A7-0261/2014)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi luvan antamisesta Portugalille soveltaa alennettuja valmisteverokantoja Madeiran itsehallintoalueella siellä tuotettaviin ja kulutettaviin rommiin ja likööreihin sekä Azorien itsehallintoalueella siellä tuotettaviin ja kulutettaviin likööreihin ja tislattuihin alkoholijuomiin (COM(2014)0117 - C7-0104/2014 - 2014/0064(CNS)) - REGI-valiokunta - Esittelijä: Danuta Maria Hübner (A7-0262/2014)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Kanariansaarilla sovellettavasta AIEM-verosta (COM(2014)0171 - C7-0106/2014 - 2014/0093(CNS)) - REGI-valiokunta - Esittelijä: Danuta Maria Hübner (A7-0263/2014)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi päätöksen 2004/162/EY muuttamisesta Ranskan merentakaisten departementtien meriveron voimassaolon osalta (COM(2014)0181 - C7-0129/2014 - 2014/0101(CNS)) - REGI-valiokunta - Esittelijä: Danuta Maria Hübner (A7-0264/2014)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välisen puitesopimuksen tekemisestä takaisinottoa koskevia kysymyksiä lukuun ottamatta (05287/2014 - C7-0044/2014 - 2013/0267B(NLE)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Norica Nicolai (A7-0265/2014)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan väliseen vakautus- ja assosiaatiosopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan tekemisestä unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta (14783/2013 - C7-0075/2014 - 2013/0311(NLE)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Nikola Vuljanić (A7-0266/2014)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välisen puitesopimuksen tekemisestä takaisinottoa koskevien kysymysten osalta (05290/2014 - C7-0046/2014 - 2013/0267A(NLE)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Hubert Pirker (A7-0267/2014)

- * Mietintö esityksestä neuvoston asetukseksi perinteisten, ALV- ja BKTL-perusteisten omien varojen käyttöön asettamisessa sovellettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (uudelleenlaadittu) (05603/2014 - C7-0037/2014 - 2011/0185(CNS)) - BUDG-valiokunta - Esittelijät: Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene (A7-0268/2014)

- Suositus esityksestä neuvoston asetukseksi (EU, Euratom) Euroopan unionin omien varojen järjestelmää koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä (05600/2014 - C7-0047/2014 - 2011/0184(APP)) - BUDG-valiokunta - Esittelijät: Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene (A7-0269/2014)

- Mietintö Euroopan unionin omien varojen järjestelmää koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä (2014/2020(INI)) - BUDG-valiokunta - Esittelijät: Jean-Luc Dehaene, Anne E. Jensen (A7-0270/2014)

- * Mietintö esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (05602/2014 - C7-0036/2014 - 2011/0183(CNS)) - BUDG-valiokunta - Esittelijät: Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene (A7-0271/2014)

- Mietintö Alexander Mirskyn erioikeuksien ja vapauksien puolustamista koskevasta pyynnöstä (2014/2026(IMM)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Marielle Gallo (A7-0273/2014)

- Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 1/2014 varainhoitovuodeksi 2014, pääluokka III – Komissio (08219/2014 - C7-0146/2014 - 2014/2018(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Anne E. Jensen (A7-0276/2014)

- Mietintö ennakkoarviosta Euroopan parlamentin tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2015 (2014/2003(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Salvador Garriga Polledo (A7-0277/2014)

2.2) suositukset toiseen käsittelyyn:

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi talletusten vakuusjärjestelmistä (uudelleenlaadittu) (05199/1/2014 - C7-0094/2014 - 2010/0207(COD)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Peter Simon (A7-0216/2014)

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen hyväksymiseksi kalastuksen tahattomia valassaaliita koskevista toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 812/2004 muuttamisesta (06103/1/2014 - C7-0100/2014 - 2012/0216(COD)) - PECH-valiokunta - Esittelijä: Raül Romeva i Rueda (A7-0272/2014)

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi tasapainoisen lähestymistavan mukaista meluun liittyvien toimintarajoitusten asettamista unionin lentoasemilla koskevista säännöistä ja menettelyistä ja direktiivin 2002/30/EY kumoamisesta (05560/2/2014 - C7-0133/2014 - 2011/0398(COD)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Jörg Leichtfried (A7-0274/2014)

- ***II Luonnos suositukseksi toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen antamiseksi Euroopan kulttuuripääkaupunkeja koskevasta unionin toiminnasta vuosiksi 2020–2033 ja päätöksen N:o 1622/2006/EY kumoamisesta (05793/1/2014 - C7-0132/2014 - 2012/0199(COD)) - CULT-valiokunta - Esittelijä: Marco Scurria (A7-0275/2014).


15. Käsittelyjärjestys

Esityslistalla oli seuraavana käsittelyjärjestyksen vahvistaminen.

Huhtikuun II 2014 (PE 531.857/PDOJ) istuntojen lopullinen esityslistaluonnos on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 140 artikla).

°
° ° °

Puheenvuorot: Ewald Stadler, joka katsoi, että Hannes Swobodan Brysselissä 10. huhtikuuta 2014 antamat lausumat eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta "Yksi meistä" eivät olleet työjärjestyksen 9 artiklan 2 kohdan mukaisia, ja pyysi puhemiestä ryhtymään työjärjestyksen 152, 153 ja 154 artiklan mukaisiin toimenpiteisiin (puhemies vastasi, että hän tutkii asiaa), ja Hannes Swoboda tästä puheenvuorosta.

Puheenvuorot: Michael Theurer (CONT-valiokunnan puheenjohtaja) vastustaakseen puhemiehen päätöstä olla ottamatta käsiteltäväksi työjärjestyksen 20 artiklan mukaisesti keskiviikon äänestyksiin sisältyvän Cătălin Sorin Ivanin mietinnön vastuuvapaudesta 2012: Euroopan parlamentti (A7-0246/2014) 47 kohtaa, Bernd Posselt Hannes Swobodan puheenvuorosta, Ingeborg Gräßle ja Bart Staes puhemiehen päätöksestä.

Maanantai

PPE-ryhmän pyyntö sisällyttää esityslistaan yhteiskeskustelu Anthea McIntyren mietinnöstä (A7-0101/2014) ja suullisesti vastattava kysymys O-000049/2014: Euroopan parlamentin päätöslauselma "Top 10" -kuulemisesta ja pk-yrityksiin kohdistuvan EU:n sääntelytaakan keventämisestä (2013/2711(RSP)) (B7-0118/2014).

Puheenvuorot: Paul Rübig PPE-ryhmän puolesta perustellakseen pyynnön ja Bendt Bendtsen kannattaakseen pyyntöä.

Parlamentti hyväksyi pyynnön KÄ:ssä (105 puolesta, 85 vastaan, 5 tyhjää).

Tiistai

Verts/ALE-ryhmän pyyntö lykätä äänestys Gesine Meissnerin mietinnöstä merten aluesuunnittelusta ja rannikkoalueiden yhdennetystä käytöstä ja hoidosta (A7-0379/2013) torstain istuntoon.

Puheenvuorot: Keith Taylor Verts/ALE-ryhmän puolesta perustellakseen pyynnön ja Francesco Enrico Speroni ja Guy Verhofstadt tukeakseen pyyntöä.

Parlamentti hyväksyi pyynnön.

Puheenvuorot: Hannes Swoboda ja Pervenche Berès äänestysmenettelystä Salvatore Iacolinon mietinnöstä kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä yrityksen sisäisen siirron yhteydessä (A7-0170/2014).

Ingeborg Gräßle käytti puheenvuoron.

Keskiviikko, torstai

Muutoksia ei ole ehdotettu.

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.


16. Vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuri ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta [COM(2013)0018 - C7-0022/2013 - 2013/0012(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Carlo Fidanza (A7-0444/2013)

Mathieu Grosch (esittelijän sijainen) esitteli mietinnön.

Puhetta johti
varapuhemies Gianni PITTELLA

Siim Kallas (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Georges Bach PPE-ryhmän puolesta, Ismail Ertug S&D-ryhmän puolesta, Gesine Meissner ALDE-ryhmän puolesta, Keith Taylor Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jaromír Kohlíček GUE/NGL-ryhmän puolesta, Peter Liese, Inés Ayala Sender ja Patrizia Toia.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Miroslav Mikolášik, Tonino Picula, Phil Bennion, Krisztina Morvai ja Spyros Danellis.

Puheenvuorot: Siim Kallas ja Mathieu Grosch.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.4.2014, kohta 8.12.


17. Yhteisössä liikkuvien tieliikenteen ajoneuvojen mitat ja painot ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen yhteisössä liikkuvien tieliikenteen ajoneuvojen suurimmista kansallisessa ja kansainvälisessä liikenteessä sallituista mitoista ja suurimmista kansainvälisessä liikenteessä sallituista painoista 25 päivänä heinäkuuta 1996 annetun direktiivin 96/53/EY muuttamisesta [COM(2013)0195 - C7-0102/2013- 2013/0105(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Jörg Leichtfried (A7-0256/2014)

Jörg Leichtfried esitteli mietinnön.

Siim Kallas (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Mathieu Grosch PPE-ryhmän puolesta, Saïd El Khadraoui S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Philippe De Backer, Phil Bennion ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Jacqueline Foster ja Peter van Dalen, Eva Lichtenberger Verts/ALE-ryhmän puolesta, Peter van Dalen ECR-ryhmän puolesta, Dieter-Lebrecht Koch ja Ismail Ertug.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Puheenvuorot: Peter van Dalen esittääkseen kysymyksen sinistä korttia nostamalla Ismail Ertugille, joka vastasi siihen, Philippe De Backer, Jacqueline Foster, Hubert Pirker ja Oldřich Vlasák.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Bendt Bendtsen, Silvia-Adriana Ţicău, Gesine Meissner, Michael Cramer ja Miroslav Mikolášik.

Puheenvuorot: Siim Kallas ja Jörg Leichtfried.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.4.2014, kohta 8.13.


18. Meluun liittyvien toimintarajoitusten asettaminen Euroopan unionin lentoasemilla ***II (keskustelu)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi tasapainoisen lähestymistavan mukaista meluun liittyvien toimintarajoitusten asettamista unionin lentoasemilla koskevista säännöistä ja menettelyistä sekä direktiivin 2002/30/EY kumoamisesta [05560/2/2014 - C7-0133/2014 - 2011/0398(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Jörg Leichtfried (A7-0274/2014)

Jörg Leichtfried esitteli suosituksen toiseen käsittelyyn.

Siim Kallas (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Michael Gahler PPE-ryhmän puolesta, Bogusław Liberadzki S&D-ryhmän puolesta, Gesine Meissner ALDE-ryhmän puolesta, Eva Lichtenberger Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jacqueline Foster ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, ja Marian-Jean Marinescu.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Miroslav Mikolášik ja Silvia-Adriana Ţicău.

Puheenvuorot: Siim Kallas ja Jörg Leichtfried.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.4.2014, kohta 7.16.


19. Elintarvike- ja rehulainsäädäntö ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä, kasvien lisäysaineistoa ja kasvinsuojeluaineita koskevat säännöt ***I - Eläinten terveys ***I - Kasvintuhoojien vastaiset suojatoimenpiteet ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä, kasvien lisäysaineistoa ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 1829/2003, (EY) N:o 1831/2003, (EY) N:o 1/2005, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 834/2007, (EY) N:o 1099/2009, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012 ja (EU) N:o [….]/2013 ja direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY, 2008/120/EY ja 2009/128/EY muuttamisesta (virallista valvontaa koskeva asetus) [COM(2013)0265 - C7-0123/2013 - 2013/0140(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Mario Pirillo (A7-0162/2014)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eläinten terveydestä [COM(2013)0260 - C7-0124/2013 - 2013/0136(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Marit Paulsen (A7-0129/2014)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kasvintuhoojien vastaisista suojatoimenpiteistä [COM(2013)0267 - C7-0122/2013 - 2013/0141(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Hynek Fajmon (A7-0147/2014)

Mario Pirillo, Marit Paulsen ja Hynek Fajmon esittelivät mietinnöt.

Tonio Borg (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Gianni PITTELLA

Puheenvuorot: Oreste Rossi (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Kartika Tamara Liotard (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Britta Reimers (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Isabella Lövin (PECH-valiokunnan lausunnon valmistelija), Horst Schnellhardt PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Christa Klaß, Giovanni Barbagallo S&D-ryhmän puolesta, Bart Staes Verts/ALE-ryhmän puolesta, Julie Girling ECR-ryhmän puolesta, Martina Anderson GUE/NGL-ryhmän puolesta, Giancarlo Scottà EFD-ryhmän puolesta, Elisabeth Jeggle, Daciana Octavia Sârbu, Alyn Smith, Janusz Wojciechowski, Bastiaan Belder, Pilar Ayuso, Åsa Westlund, James Nicholson, Peter Liese, Justas Vincas Paleckis, Albert Deß ja Iratxe García Pérez.

Puhetta johti
varapuhemies Isabelle DURANT

Puheenvuorot: Zofija Mazej Kukovič ja Ewald Stadler.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Miroslav Mikolášik, Marusya Lyubcheva, Christa Klaß, Tonino Picula ja Andrew Henry William Brons.

Puheenvuorot: Tonio Borg, Mario Pirillo, Marit Paulsen ja Hynek Fajmon.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.4.2014, kohta 17.2,, istunnon pöytäkirja 15.4.2014, kohta 17.3 ja istunnon pöytäkirja 15.4.2014, kohta 17.4.


20. Avoimuusrekisteriä koskeva toimielinten sopimus (keskustelu)

Mietintö avoimuusrekisteriä koskevan toimielinten sopimuksen muuttamisesta [2014/2010(ACI)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: Roberto Gualtieri (A7-0258/2014)

Roberto Gualtieri esitteli mietinnön.

Tonio Borg (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: György Schöpflin PPE-ryhmän puolesta, Sandra Petrović Jakovina S&D-ryhmän puolesta, Anneli Jäätteenmäki ALDE-ryhmän puolesta, Gerald Häfner Verts/ALE-ryhmän puolesta, Rina Ronja Kari GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jaroslav Paška EFD-ryhmän puolesta, Evelyn Regner, Andrew Duff, Claude Turmes ja Zita Gurmai.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Paul Rübig, Silvia-Adriana Ţicău, Carl Schlyter, Nikola Vuljanić, Krisztina Morvai ja Seán Kelly.

Puheenvuorot: Tonio Borg ja Roberto Gualtieri.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.4.2014, kohta 8.36.


21. Yrityksille, liiketoiminnalle ja uusyrityksille otollinen ympäristö - Komission jatkotoimet pk-yrityksille suunnatun, EU:n sääntelyä koskevan "Top 10" -kuulemisen johdosta (keskustelu)

Mietintö aiheesta ”Miten Euroopan unioni voi luoda yrityksille, liiketoiminnalle ja uusyrityksille otollisen ympäristön työpaikkojen luomiseksi?” [2013/2176(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Anthea McIntyre (A7-0101/2014)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000049/2014) Paul Rübig ITRE-valiokunnan puolesta komissiolle: Euroopan parlamentin päätöslauselma "Top 10" -kuulemisesta ja pk-yrityksiin kohdistuvan EU:n sääntelytaakan keventämisestä (2013/2711(RSP)) (B7-0118/2014)

Anthea McIntyre esitteli mietinnön.

Paul Rübig esitteli kysymyksen.

Puhetta johti
varapuhemies Jacek PROTASIEWICZ

Silvia-Adriana Ţicău käytti puheenvuoron esittääkseen kysymyksen sinistä korttia nostamalla Paul Rübigille, joka vastasi siihen.

Antonio Tajani (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Karin Kadenbach (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Sari Essayah PPE-ryhmän puolesta, Philippe De Backer ALDE-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Krisztina Morvai.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Monika Panayotova, Ruža Tomašić, Phil Bennion, Miloslav Ransdorf ja Nicole Sinclaire.

Puheenvuorot: Antonio Tajani ja Anthea McIntyre.

Työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävästä päätöslauselmaesityksestä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.4.2014, kohta 17.16.

Äänestys päätöslauselmasta: istunnon pöytäkirja 17.4.2014, kohta 9.15.

Seán Kelly käytti puheenvuoron "catch-the-eye" -menettelystä (puhemies selvitti perusteita valinnoilleen).


22. Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Puhemies myönsi työjärjestyksen 150 artiklan nojalla minuutin puheenvuoron seuraaville jäsenille, jotka halusivat kiinnittää parlamentin huomion poliittisesti tärkeään asiaan:

Edit Bauer, András Gyürk, Mário David, Juan Andrés Naranjo Escobar, Seán Kelly, Catherine Stihler, María Irigoyen Pérez, George Sabin Cutaş, Jorgo Chatzimarkakis, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Alda Sousa, Gerard Batten, Hans-Peter Martin, Miroslav Mikolášik, Czesław Adam Siekierski, Ioan Enciu, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Tatjana Ždanoka, Martina Anderson, Slavi Binev, Andrew Henry William Brons, Dubravka Šuica, Ivailo Kalfin, Claudio Morganti, Zdravka Bušić, Petru Constantin Luhan, Biljana Borzan ja Cristian Dan Preda.


23. Kauden 2014–2020 monivuotista rahoituskehystä koskevat neuvottelut: kokemukset ja tulevat vaiheet (lyhyt esittely)

Mietintö kauden 2014–2020 monivuotista rahoituskehystä koskevista neuvotteluista: kokemukset ja tulevat vaiheet [2014/2005(INI)] - Budjettivaliokunta. Esittelijät: Jean-Luc Dehaene ja Ivailo Kalfin (A7-0254/2014)

Reimer Böge (esittelijän sijainen) ja Ivailo Kalfin esittelivät mietinnön.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Andrej Plenković, Silvia-Adriana Ţicău, Jan Mulder, Younous Omarjee ja Ivana Maletić.

Janusz Lewandowski (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.4.2014, kohta 8.38.


24. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 531.857/OJMA).


25. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.05.

Klaus Welle

Isabelle Durant

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arlacchi, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldini, Balz, Balzani, Barbagallo, Bartolozzi, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonanini, Bonsignore, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Bové, Bowles, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costello, Cottigny, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Fisas Ayxela, Flasarová, Flašíková Beňová, Flautre, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardini, Gauzès, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Koewius, Kohlíček, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lamberts, Lambsdorff, Lange, Langen, Le Brun, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mazej Kukovič, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Metsola, Michels, Migalski, Mikolášik, Mitchell, Mizzi, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nilsson, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Ouzký, Oviir, Pack, Paksas, Paleckis, Panayotov, Panayotova, Papadopoulou, Paşcu, Paška, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Riera Madurell, Rinaldi, Rochefort, Rodust, Roithová, Romeva i Rueda, Ross, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Saks, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Tănăsescu, Tarabella, Tarand, Tatarella, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Ulmer, Ulvskog, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Vanhecke, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zamfirescu, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Bufton, Dehaene, Kleva Kekuš, Papastamkos, Scurria

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö