Rodyklė 
Protokolas
PDF 252kWORD 195k
Pirmadienis, 2014 m. balandžio 14 d. - Strasbūras
1.Sesijos atnaujinimas
 2.Pirmininko pareiškimai
 3.Atminimo pagerbimas
 4.Ankstesnių posėdžių protokolų tvirtinimas
 5.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 87a straipsnio 6 dalis)
 6.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 216 straipsnis)
 7.Darbo tvarkos taisyklių aiškinimas
 8.Parlamento sudėtis
 9.Frakcijų sudėtis
 10.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 11.Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 74 straipsnis)
 12.Peticijos
 13.Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)
 14.Gauti dokumentai
 15.Darbų programa
 16.Alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimas ***I (diskusijos)
 17.Bendrijoje vežimui naudojamų kelių transporto priemonių matmenys ir masė ***I (diskusijos)
 18.Su triukšmu susijusių naudojimo apribojimų taikymas Sąjungos oro uostuose ***II (diskusijos)
 19.Maisto ir pašarų srities teisės aktai bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos, augalų dauginamosios medžiagos ir augalų apsaugos produktų taisyklės ***I - Gyvūnų sveikata ***I - Apsaugos nuo augalų kenksmingųjų organizmų priemonės ***I (diskusijos)
 20.Tarpinstitucinis susitarimas dėl Skaidrumo registro (diskusijos)
 21.Palankios sąlygos darbo vietų kūrimui įmonėse, bendrovėse ir naujai įsteigtose įmonėse - Komisijos tolesni veiksmai po konsultacijų su MVĮ dėl 10 labiausiai veiklą sunkinančių ES teisės aktų (diskusijos)
 22.Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais
 23.Derybos dėl 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos (DFP): įgyta patirtis ir tolesni veiksmai (trumpas pristatymas)
 24.Kito posėdžio darbotvarkė
 25.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

1. Sesijos atnaujinimas

Posėdis pradėtas 17.00 val.


2. Pirmininko pareiškimai

Pirmininkas padarė pareiškimą ir išreiškė Parlamento susirūpinimą dėl padėties Ukrainoje. Parlamentas primygtinai priminė Ukrainos teritorinio vientisumo ir suverenumo svarbą ir prašė Rusijos laikytis tarptautinės teisės principų ir išvesti savo pjėgas iš Ukrainos teritorijos. Pirmininkas nurodė, kad ketvirtadienį Parlamentas priims rezoliuciją dėl Ukrainos ir į Ukrainos prezidento rinkimus, kuriuos numatyta surengti 2014 m. gegužės mėn., siųs stebėjimo misiją.

°
° ° °

Pirmininkas padarė pareiškimą 20-ųjų Ruandos genocido metinių proga.


3. Atminimo pagerbimas

Pirmininkas Parlamento vardu pagerbė Prancūzijos žmogaus teisių gynėjo ir buvusio EP nario Dominique Baudis atminimą.

Parlamentas tylos minute pagerbė jo atminimą ir Ruandos genocido aukų atminimą.


4. Ankstesnių posėdžių protokolų tvirtinimas

2014 m. balandžio 2 d. ir 2014 m. balandžio 3 d. posėdžių protokolai patvirtinti.

°
° ° °

Marian Harkin dalyvavo 2014 m. kovo 13 d. ir 2014 m. balandžio 2 d. posėdžiuose, tačiau jos pavardė dalyvių sąraše nenurodyta.

Gaston Franco dalyvavo 2014 m. balandžio 2 d. ir 3 d. posėdžiuose, tačiau jo pavardė dalyvių sąraše nenurodyta.


5. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 87a straipsnio 6 dalis)

EMPL komiteto rekomendacija neprieštarauti 2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotajam reglamentui, papildančiam Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 223/2014 dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (C(2014)1627 – 2014/2676(DEA)) (B7-0273/2014) buvo paskelbta per 2014 m. balandžio 2 d. posėdį ( 5 punktas).

Dėl šios rekomendacijos per 24 valandas, kaip nustatyta Darbo tvarkos taisyklių 87a straipsnio 6 dalyje, nepareikšta jokių prieštaravimų.

Taigi rekomendacija laikoma patvirtinta nuo 2014 m. balandžio 3 d. ir jos patvirtinimo sprendimas bus paskelbtas 2014 m. balandžio 15 d. posėdžio priimtuose tekstuose (P7_TA(2014)0340).


6. Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 216 straipsnis)

Per 2014 m. balandžio 2 d., trečiadienio, posėdį paskelbti klaidų ištaisymai P6_TA(2009)0275(COR01), P7_TA-PROV(2013)0461(COR01), P7_TA-PROV(2013)0342(COR01) ir P7_TA-PROV(2014)0057(COR01) ( 6 punktas).

Kadangi nė viena iš frakcijų arba ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių nepaprašė balsuoti dėl klaidų ištaisymų, jie laikomi patvirtintais pagal Darbo tvarkos taisyklių 216 straipsnio 4 dalį.

°
° ° °

Atsakingi komitetai perdavė šiuos Europos Parlamento priimtų tekstų klaidų ištaisymus:

- 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 347, 2013 12 20, p. 671) (Europos Parlamento pozicijos, priimtos 2013 m. lapkričio 20 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti pirmiau minėtą reglamentą P7_TA-PROV(2013)0492) (COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD)) klaidų ištaisymas (P7_TA-PROV(2013)0492(COR02))

- Europos Parlamento pozicijos, priimtos 2014 m. vasario 27 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. .../2014/ES, kuriuo nustatoma supaprastinta asmenų kontrolės prie išorės sienų tvarka, grindžiama vienašališku [Bulgarijos], Kroatijos, Kipro [ir Rumunijos] tam tikrų dokumentų pripažinimu lygiaverčiais jų išduodamoms nacionalinėms vizoms tranzito per jų teritoriją arba buvimo joje ne ilgiau kaip 90 per bet kurį 180 dienų laikotarpį tikslu ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos sprendimai Nr.895/2006/EB ir Nr.582/2008/EB P7_TA-PROV(2014)0168 (COM(2013)0441 – C7-0186/2013 – 2013/0210(COD)) klaidų ištaisymas (P7_TA-PROV(2014)0168(COR01))

- Europos Parlamento pozicijos, priimtos 2014 m. vasario 27 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2014, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr.539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus P7_TA-PROV(2014)0169 (COM(2012)0650 – C7-0371/2012 – 2012/0309(COD)) klaidų ištaisymas (P7_TA-PROV(2014)0169(COR01))

- 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/23/ES dėl koncesijos sutarčių suteikimo (OL L 94, 2014 03 28, p. 1) (Europos Parlamento ir Tarybos pozicijos, priimtos 2014 m. sausio 15 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti pirmiau minėtą direktyvą (P7_TA-PROV(2014)0024)) (COM(2011)0897 – C7-0004/2012 – 2011/0437(COD)) klaidų ištaisymas (P7_TA-PROV(2014)0024(COR01))

Su klaidų ištaisymais galima susipažinti tinklalapyje Séance en direct, kol vyks ši mėnesinė sesija.

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 216 straipsnio 4 dalį šie klaidų ištaisymai laikomi patvirtintais, jeigu per dvidešimt keturias valandas kuri nors frakcija arba ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių nepaprašo dėl jų balsuoti.


7. Darbo tvarkos taisyklių aiškinimas

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 211 straipsnio 3 dalį Pirmininkas pranešė Parlamentui apie Darbo tvarkos taisyklių 166 straipsnio, 167 straipsnio 1 dalies ir 195 straipsnio 3 dalies išaiškinimą, kurį pateikė Konstitucinių reikalų komitetas, su kuriuo buvo konsultuojamasi dėl šios nuostatos taikymo:

„166 straipsnio, 167 straipsnio 1 dalies ir 195 straipsnio 3 dalies nuostatos dėl balsavimo vardiniu būdu netaikomos pranešimams, numatytiems 6b straipsnio 2 dalyje ir 7 straipsnio 3, 6 ir 8 dalyse, vykdant su imunitetu susijusias procedūras.“

Jei pagal Darbo tvarkos taisyklių 211 straipsnio 4 dalį frakcija ar ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių neprieštaraus minėtajam išaiškinimui iki rytojaus, 2014 m. balandžio 15 d., antradienio, posėdžio pradžios, jis bus laikomas patvirtintu. Priešingu atveju klausimas bus teikiamas balsuoti Parlamentui.


8. Parlamento sudėtis

Ivari Padar paskirtas eiti Estijos žemės ūkio ministro pareigas nuo 2014 m. balandžio 7 d.

Harlem Désir paskirtas eiti Prancūzijos valstybės sekretoriaus pareigas nuo 2014 m. balandžio 9 d.

Maria Da Graça Carvalho pradės eiti su EP nario veikla nesuderinamas pareigas nuo 2014 m. gegužės 1 d.

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 1 dalį Parlamentas konstatavo, kad Ivari Padar vieta laisva nuo 2014 m. balandžio 7 d., Harlem Désir vieta laisva nuo 2014 m. balandžio 9 d. ir Maria Da Graça Carvalho vieta laisva nuo 2014 m. gegužės 1 d. ir apie tai pranešė atitinkamoms nacionalinėms institucijoms.

Estijos kompetentingos valdžios institucijos pranešė apie Katrin Saks, kuri pakeis Ivari Padar, išrinkimą Parlamento nare nuo 2014 m. balandžio 7 d..

Pagal 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 7 straipsnio 1 dalį ir pagal Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 1 ir 4 dalis Parlamentas susipažino su tuo, kad Katrin Saks išrinkta Parlamento nare nuo 2014 m. balandžio 7 d.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 2 dalies nuostatomis, kol Katrin Saks įgaliojimai nebus patikrinti ir nebus priimtas sprendimas dėl ginčų, ji eis savo pareigas Parlamente ir jo organuose ir galės naudotis visomis su tuo susijusiomis teisėmis, jei prieš tai pateikė rašytinę deklaraciją, kad neužima pareigų, nesuderinamų su Europos Parlamento nario veikla.


9. Frakcijų sudėtis

Angelika Werthmann nuo 2014 m. balandžio 8 d. nebėra ALDE frakcijos narė, ji priklauso nepriklausomiems nariams.


10. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo šiuos S&D frakcijos prašymus dėl paskyrimo:

ECON komitetas: Katrin Saks

Delegacija ES ir Kazachstano, ES ir Kirgizijos, ES ir Uzbekistano parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose ir ryšiams su Tadžikistanu, Turkmėnistanu ir Mongolija: Katrin Saks.

Šie paskyrimai bus laikomi patvirtintais, jei iki protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


11. Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 74 straipsnis)

Pirmininkas pranešė, kad kartu su Tarybos pirmininku balandžio 16 d., trečiadienį, pasirašys šiuos teisės aktus, priimtus pagal įprastą teisėkūros procedūrą:

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo nustatomos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonės bendrosios nuostatos (00139/2013/LEX - C7-0173/2014 - 2011/0367(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas kuriuo Europos investicijų bankui suteikiama ES garantija finansavimo operacijų, kuriomis remiami investiciniai projektai ne Sąjungoje, nuostoliams atlyginti (00003/2014/LEX - C7-0172/2014 - 2013/0152(COD))

- Europos parlamento ir Tarybos reglamentas dėl Bangladešo kilmės ryžių importo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3491/90 (00040/2014/LEX - C7-0171/2014 - 2012/0085(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas dėl Europos metų vystymuisi (2015 m.) (00043/2014/LEX - C7-0170/2014 - 2013/0238(COD))

- Europos parlamento ir Tarybos reglamentas dėl Ukrainos kilmės prekėms taikomų muitų sumažinimo arba panaikinimo (00073/2014/LEX - C7-0169/2014 - 2014/0090(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo įsteigiamas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas ir iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2008/381/EB ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos sprendimai Nr. 573/2007/EB ir Nr. 575/2007/EB bei Tarybos sprendimas 2007/435/EB (00142/2013/LEX - C7-0168/2014 - 2011/0366(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2006/43/EB dėl teisės aktų nustatyto metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės audito (00006/2014/LEX - C7-0167/2014 - 2011/0389(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl baudžiamųjų sankcijų už manipuliavimą rinka (manipuliavimo rinka direktyva) (00008/2014/LEX - C7-0166/2014 - 2011/0297(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl piktnaudžiavimo rinka (Piktnaudžiavimo rinka reglamentas) ir kuriuo panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/6/EB ir Komisijos direktyvos 2003/124/EB, 2003/125/EB ir 2004/72/EB (00078/2013/LEX - C7-0165/2014 - 2011/0295(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl konkrečių viešojo intereso įmonių teisės aktų nustatyto audito reikalavimų, kuriuo panaikinamas Komisijos sprendimas 2005/909/EB (00005/2014/LEX - C7-0164/2014 - 2011/0359(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl elektroninių sąskaitų faktūrų naudojimo viešuosiuose pirkimuose (00021/2014/LEX - C7-0163/2014 - 2013/0213(COD))

- Europos parlamento ir Tarybos reglamentas kuriuo kaip Vidaus saugumo fondo dalis nustatoma policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonė ir panaikinamas Tarybos sprendimas 2007/125/TVR (00135/2013/LEX - C7-0162/2014 - 2011/0368(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2003/87/EB, nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje, siekiant iki 2020 m. įgyvendinti tarptautinį susitarimą, kuriuo tarptautinės aviacijos išmetamiesiems teršalams nustatoma viena pasaulinė rinkos priemonė (00018/2014/LEX - C7-0161/2014 - 2013/0344(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl žmonėms skirtų vaistų klinikinių tyrimų, kuriuo panaikinama Direktyva 2001/20/EB (00002/2014/LEX - C7-0160/2014 - 2012/0192(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo kaip Vidaus saugumo fondo dalis nustatoma išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemonė ir panaikinamas Sprendimas Nr. 574/2007/EB (00141/2013/LEX - C7-0159/2014 - 2011/0365(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl priemonių, kad darbuotojai galėtų lengviau naudotis laisvo darbuotojų judėjimo teisėmis (00004/2014/LEX - C7-0158/2014 - 2013/0124(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo nustatoma prekybos tvarka, taikoma tam tikroms prekėms, gaunamoms perdirbant žemės ūkio produktus, ir panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1216/2009 ir (EB) Nr. 614/2009 (00124/2013/LEX - C7-0157/2014 - 2013/0063(COD))

-Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dailes keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų (00037/2014/LEX - C7-0156/2014 - 2013/0130(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas, kuriuo nustatoma kosmoso stebėjimo ir sekimo rėmimo programa (00031/2014/LEX - C7-0155/2014 - 2013/0064(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 428/2009, nustatantis Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą (00086/2014/LEX - C7-0154/2014 - 2011/0310(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo pagal darnųjį metodą nustatomos su triukšmu susijusių naudojimo apribojimų taikymo Sąjungos oro uostuose taisyklės ir procedūros ir panaikinama Direktyva 2002/30/EB (00085/2014/LEX - C7-0153/2014 - 2011/0398(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas, kuriuo nustatomi Sąjungos veiksmai, susiję su Europos kultūros sostinėmis 2020–2033 m. ir panaikinantis Sprendimą Nr. 1622/2006/EB (00084/2014/LEX - C7-0152/2014 - 2012/0199(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl indėlių garantijų sistemų (nauja redakcija) (00082/2014/LEX - C7-0151/2014 - 2010/0207(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl būtiniausių reikalavimų darbuotojų judumui tarp valstybių narių didinti gerinant teisių į papildomą pensiją įgijimą ir išsaugojimą (00087/2014/LEX - C7-0150/2014 - 2005/0214(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 812/2004, nustatantis priemones dėl atsitiktinio banginių šeimos gyvūnų sugavimo žūklės rajonuose (00083/2014/LEX - C7-0149/2014 - 2012/0216(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl variklinių transporto priemonių ir keičiamųjų triukšmo slopinimo sistemų garso lygio, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2007/46/EB bei panaikinama Direktyva 70/157/EEB (00081/2014/LEX - C7-0148/2014 - 2011/0409(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl Nagojos protokolo dėl galimybės naudotis genetiniais ištekliais ir sąžiningo bei teisingo naudos, gaunamos juos naudojant, pasidalijimo naudotojams skirtų atitikties priemonių Sąjungoje (00131/2013/LEX - C7-0143/2014 - 2012/0278(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su radijo įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo, kuria panaikinama Direktyva 1999/5/EB (00017/2014/LEX - C7-0142/2014 - 2012/0283(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (00015/2014/LEX - C7-0141/2014 - 2012/0297(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva, kuria iš dalies keičiamos direktyvų 2003/71/EB ir 2009/138/EB bei reglamentų (EB) Nr. 1060/2009, (ES) Nr. 1094/2010 bei (ES) Nr. 1095/2010 nuostatos, kiek tai susiję su Europos priežiūros institucijos (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos) ir Europos priežiūros institucijos (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos) įgaliojimais (00007/2014/LEX - C7-0140/2014 - 2011/0006(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo nuo 2012 m. liepos 1 d. tikslinamas Europos Sąjungos pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo užmokestis ir pensijos bei jiems taikytini korekciniai koeficientai (00057/2014/LEX - C7-0139/2014 - 2013/0439(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 912/2010, kuriuo įsteigiama Europos GNSS agentūra (00133/2013/LEX - C7-0138/2014 - 2013/0022(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 842/2006 (00001/2014/LEX - C7-0137/2014 - 2012/0305(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo nuo 2011 m. liepos 1 d. tikslinamas Europos Sąjungos pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo užmokestis ir pensijos bei jiems taikytini korekciniai koeficientai (00056/2014/LEX - C7-0136/2014 - 2013/0438(COD)).


12. Peticijos

Peticijos, kurios buvo įtrauktos į registrą šiomis nurodytomis datomis, persiųstos kompetetingam komitetui, vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 201 straipsnio 6 dalimi:

2014 m. balandžio 9 d.

Lorenzo Croce (n° 0714/2014); Bruno Terriou (n° 0715/2014); dr. Nagy Marianna (n° 0716/2014); (autorius neskelbiamas) (n° 0717/2014); (autorius neskelbiamas) (n° 0718/2014); (autorius neskelbiamas) (n° 0719/2014); Raffaele Postiglione (n° 0720/2014); (autorius neskelbiamas) (n° 0721/2014); Danièle Favari (n° 0722/2014); (autorius neskelbiamas) (n° 0723/2014); (autorius neskelbiamas) (n° 0724/2014); (autorius neskelbiamas) (n° 0725/2014); (autorius neskelbiamas) (n° 0726/2014); (autorius neskelbiamas) (n° 0727/2014); (autorius neskelbiamas) (n° 0728/2014); (autorius neskelbiamas) (n° 0729/2014); Laurenţiu Vasilescu (n° 0730/2014); Francesc d'Assís Rossell i Taberner (n° 0731/2014); Barbara Chiodi (n° 0732/2014); Gregorian Bivolaru (n° 0733/2014); Cristian Stanciu (n° 0734/2014); (autorius neskelbiamas) (n° 0735/2014); Christian Bosco (n° 0736/2014); Marian Laurenţiu Statache (n° 0737/2014); Rudolf Görke (n° 0738/2014); (autorius neskelbiamas) (n° 0739/2014); José Pereira (8 signatures) (n° 0740/2014); (autorius neskelbiamas) (n° 0741/2014); (autorius neskelbiamas) (n° 0742/2014); (autorius neskelbiamas) (n° 0743/2014); (autorius neskelbiamas) (n° 0744/2014); Joseph-Christos Kondylakis (n° 0745/2014); (autorius neskelbiamas) (n° 0746/2014); (autorius neskelbiamas) (n° 0747/2014); (autorius neskelbiamas) (n° 0748/2014); (autorius neskelbiamas) (n° 0749/2014); (autorius neskelbiamas) (n° 0750/2014); (autorius neskelbiamas) (n° 0751/2014); (autorius neskelbiamas) (n° 0752/2014).


13. Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)

Parlamento nariai pateikė šiuos klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu (Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis):

- (O-000032/2014), kurį pateikė Brian Simpson TRAN komiteto vardu Komisijai: Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 įgyvendinimo užtikrinimas (2014/2700(RSP)) (B7-0113/2014);

- (O-000050/2014), kurį pateikė Alain Lamassoure BUDG komiteto vardu Tarybai: Nerimą keliantis mokėjimų finansuojant ES išorės pagalbą trūkumas (2014/2697(RSP)) (B7-0114/2014);

- (O-000051/2014), kurį pateikė Alain Lamassoure BUDG komiteto vardu Komisijai: Nerimą keliantis mokėjimų finansuojant ES išorės pagalbą trūkumas (2014/2697(RSP)) (B7-0115/2014);

- (O-000053/2014), kurį pateikė Eva Joly DEVE komiteto vardu Tarybai: Nerimą keliantis mokėjimų finansuojant ES išorės pagalbą trūkumas (2014/2697(RSP)) (B7-0116/2014);

- (O-000054/2014), kurį pateikė Eva Joly DEVE komiteto vardu Komisijai: Nerimą keliantis mokėjimų finansuojant ES išorės pagalbą trūkumas (2014/2697(RSP)) (B7-0117/2014);

- (O-000049/2014), kurį pateikė Paul Rübig ITRE komiteto vardu Komisijai: Konsultacijos dėl 10-ies labiausiai veiklą sunkinančių teisės aktų ir reglamentavimo naštos sumažinimas MVĮ (2013/2711(RSP)) (B7-0118/2014).


14. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl įstaigų, atsakingų už profesinių pensijų skyrimą, veiklos ir priežiūros (nauja redakcija) (COM(2014)0167 - C7-0112/2014 - 2014/0091(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

FEMM, EMPL, JURI

- 2014 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 1 projektas. 2014 m. balandžio 9 d. Tarybos pozicija (08219/2014 - C7-0146/2014 - 2014/2018(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

ITRE

2) Parlamento komitetų:

2.1) pranešimai:

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo (COM(2013)0516 - C7-0217/2013 - 2013/0239(COD)) - ENVI komitetas - Pranešėjas: Bart Staes (A7-0069/2014)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl valstybinių užimtumo tarnybų (VUT) bendradarbiavimo stiprinimo (COM(2013)0430 - C7-0177/2013 - 2013/0202(COD)) - EMPL komitetas - Pranešėjas: Frédéric Daerden (A7-0072/2014)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2012/2002, įsteigiantis Europos Sąjungos solidarumo fondą (COM(2013)0522 - C7-0231/2013 - 2013/0248(COD)) - REGI komitetas - Pranešėja: Rosa Estaràs Ferragut (A7-0078/2014)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl jūrų transporto išmetamo anglies dioksido kiekio stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 525/2013 (COM(2013)0480 - C7-0201/2013 - 2013/0224(COD)) - ENVI komitetas - Pranešėjas: Theodoros Skylakakis (A7-0080/2014)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ (COM(2013)0505 - C7-0255/2013 - 2013/0244(NLE)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: Christian Ehler (A7-0083/2014)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą (nauja redakcija) (COM(2012)0403 - C7-0197/2012 - 2012/0196(COD)) - ENVI komitetas - Pranešėjas: Matthias Groote (A7-0087/2014)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl invazinių svetimų rūšių introdukcijos ir plitimo prevencijos ir valdymo (COM(2013)0620 - C7-0264/2013 - 2013/0307(COD)) - ENVI komitetas - Pranešėjas: Pavel Poc (A7-0088/2014)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės (COM(2013)0496 - C7-0257/2013 - 2013/0241(NLE)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: Lambert van Nistelrooij (A7-0092/2014)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl II kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės (COM(2013)0506 - C7-0256/2013 - 2013/0245(NLE)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: Vladko Todorov Panayotov (A7-0094/2014)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės (COM(2013)0495 - C7-0259/2013 - 2013/0240(NLE)) - ITRE komitetas - Pranešėja: Teresa Riera Madurell (A7-0105/2014)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl makrofinansinės pagalbos teikimo Tuniso Respublikai (COM(2013)0860 - C7-0437/2013 - 2013/0416(COD)) - INTA komitetas - Pranešėjas: Vital Moreira (A7-0110/2014)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl gyvūnų sveikatos (COM(2013)0260 - C7-0124/2013 - 2013/0136(COD)) - AGRI komitetas - Pranešėja: Marit Paulsen (A7-0129/2014)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 718/1999 dėl Bendrijos laivyno pajėgumo politikos skatinti vidaus vandenų transportą (COM(2013)0621 - C7-0265/2013 - 2013/0303(COD)) - TRAN komitetas - Pranešėja: Corien Wortmann-Kool (A7-0142/2014)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria nustatomi vidaus vandenų kelių laivams taikomi techniniai reikalavimai ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/87/EB (COM(2013)0622 - C7-0266/2013 - 2013/0302(COD)) - TRAN komitetas - Pranešėja: Corien Wortmann-Kool (A7-0145/2014)

- ***I Pranešimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2005/681/TVR, įsteigiantis Europos policijos koledžą (CEPOL), projekto (17043/2013 - C7-0435/2013 - 2013/0812(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Kinga Gál (A7-0146/2014)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl apsaugos nuo augalų kenksmingųjų organizmų priemonių (COM(2013)0267 - C7-0122/2013 - 2013/0141(COD)) - AGRI komitetas - Pranešėjas: Hynek Fajmon (A7-0147/2014)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuria siekiama užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos, augalų dauginamosios medžiagos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, reglamentai (ES) Nr. 1151/2012, [...]/2013 ir direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB, 2008/120/EB ir 2009/128/EB (Oficialios kontrolės reglamentas) (COM(2013)0265 - C7-0123/2013 - 2013/0140(COD)) - ENVI komitetas - Pranešėjas: Mario Pirillo (A7-0162/2014)

- Pranešimas Vartotojų apsauga. Vartotojų apsauga komunalinių paslaugų srityje (2013/2153(INI)) - IMCO komitetas - Pranešėjas: Josef Weidenholzer (A7-0163/2014)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės susitarimo dėl jos dalyvavimo Europos prieglobsčio paramos biuro veikloje sąlygų sudarymo projekto (18116/2013 - C7-0091/2014 - 2013/0423(NLE)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Roberta Metsola (A7-0168/2014)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl bendrovių viduje perkeliamų trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo sąlygų (COM(2010)0378 - C7-0179/2010 - 2010/0209(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Salvatore Iacolino (A7-0170/2014)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 525/2013 dėl Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolo techninio įgyvendinimo (COM(2013)0769 - C7-0393/2013 - 2013/0377(COD)) - ENVI komitetas - Pranešėjas: Vladimir Urutchev (A7-0171/2014)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl naujų psichoaktyviųjų medžiagų (COM(2013)0619 - C7-0272/2013 - 2013/0305(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Jacek Protasiewicz (A7-0172/2014)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria dėl termino „narkotikai“ apibrėžties iš dalies keičiamas 2004 m. spalio 25 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2004/757/TVR, nustatantis būtiniausias nuostatas dėl nusikalstamų veikų sudėties požymių ir bausmių neteisėtos prekybos narkotikais srityje (COM(2013)0618 - C7-0271/2013 - 2013/0304(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A7-0173/2014)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų siekiant sumažinti lengvųjų plastikinių maišelių naudojimą (COM(2013)0761 - C7-0392/2013 - 2013/0371(COD)) - ENVI komitetas - Pranešėja: Margrete Auken (A7-0174/2014)

- Pranešimas dėl Parlamento darbo tvarkos taisyklių keitimo siekiant sudaryti elektroninio parašo galimybę (2014/2011(REG)) - AFCO komitetas - Pranešėjas: György Schöpflin (A7-0175/2014)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Komorų Sąjungos protokolo, kuriuo nustatomos dabar galiojančiame abiejų šalių žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto (16130/2013 - C7-0011/2014 - 2013/0388(NLE)) - PECH komitetas - Pranešėjas: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0177/2014)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Madagaskaro Respublikos protokolo, kuriuo nustatomos dabar galiojančiame abiejų Šalių Žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, sudarymo projekto (14164/1/2012 - C7-0408/2012 - 2012/0238(NLE)) - PECH komitetas - Pranešėjas: Crescenzio Rivellini (A7-0178/2014)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Gruzijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolo dėl Europos Sąjungos ir Gruzijos bendrojo susitarimo, kuriuo nustatomi Gruzijos dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai, sudarymo projekto (16612/2013 - C7-0486/2013 - 2013/0257(NLE)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Krzysztof Lisek (A7-0191/2014)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Juodkalnijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Europos Sąjungos ir jos valstybių narių vardu projekto (14187/2013 - C7-0007/2014 - 2013/0262(NLE)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Charles Tannock (A7-0192/2014)

- *** Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos ir Seišelių Respublikos partnerystės žuvininkystės sektoriuje susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto (16651/2013 - C7-0020/2014 - 2013/0375(NLE)) - PECH komitetas - Pranešėja: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0201/2014)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos ilgalaikių investicijų fondų (COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)) - ECON komitetas - Pranešėja: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0211/2014)

- * Pranešimas dėl rekomendacijos dėl Tarybos sprendimo dėl Kroatijos prisijungimo prie 1990 m. liepos 23 d. Konvencijos dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo koreguojant asocijuotų įmonių pelną (COM(2013)0586 - C7-0381/2013 - 2013/0308(CNS)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Sławomir Nitras (A7-0214/2014)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl informavimo apie žemės ūkio produktus ir jų propagavimo priemonių vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse (COM(2013)0812 - C7-0416/2013 - 2013/0398(COD)) - AGRI komitetas - Pranešėja: Esther Herranz García (A7-0217/2014)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 1997 m. kovo 13 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 515/97 dėl valstybių narių administracinių institucijų tarpusavio pagalbos ir dėl pastarųjų bei Komisijos bendradarbiavimo, siekiant užtikrinti teisingą muitinės ir žemės ūkio teisės aktų taikymą (COM(2013)0796 - C7-0421/2013 - 2013/0410(COD)) - IMCO komitetas - Pranešėjas: António Fernando Correia de Campos (A7-0241/2014)

- Pranešimas su Europos Parlamento rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Europos išorės veiksmų tarnybai dėl derybų dėl ES ir Japonijos strateginės partnerystės susitarimo (2014/2021(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Alojz Peterle (A7-0244/2014)

- ***I Pranešimas dėl pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, nustatančios informacijos apie techninius reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarką (kodifikuota redakcija) (COM(2013)0932 - C7-0006/2014 - 2010/0095(COD)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Francesco Enrico Speroni (A7-0247/2014)

- Pranešimas dėl naujų technologijų ir atvirųjų švietimo išteklių (2013/2182(INI)) - CULT komitetas - Pranešėjas: Cătălin Sorin Ivan (A7-0249/2014)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl baudžiamosios teisės priemonių kovai su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu (COM(2012)0363 - C7-0192/2012 - 2012/0193(COD)) - CONT komitetas - LIBE komitetas - Pranešėja: Ingeborg Gräßle - Pranešėjas: Juan Fernando López Aguilar (A7-0251/2014)

- Pranešimas dėl Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 90 straipsnio dėl tarptautinių susitarimų keitimo (2013/2259(REG)) - AFCO komitetas - Pranešėjas: David Martin (A7-0253/2014)

- Pranešimas Derybos dėl 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos (DFP): įgyta patirtis ir tolesni veiksmai (2014/2005(INI)) - BUDG komitetas - Pranešėjos: Jean-Luc Dehaene, Ivailo Kalfin (A7-0254/2014)

- Pranešimas dėl Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų santykių (2013/2185(INI)) - AFCO komitetas - Pranešėjas: Carlo Casini (A7-0255/2014)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama 1996 m. liepos 25 d. Direktyva 96/53/EB, nustatanti tam tikrų Bendrijoje nacionaliniam ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausius leistinus matmenis ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausią leistiną masę (COM(2013)0195 - C7-0102/2013 - 2013/0105(COD)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Jörg Leichtfried (A7-0256/2014)

- ***Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Norvegijos Karalystės susitarimo dėl jos dalyvavimo Europos prieglobsčio paramos biuro veikloje sąlygų sudarymo projekto (18141/2013 - C7-0107/2014 - 2013/0427(NLE)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Roberta Metsola (A7-0257/2014)

- Pranešimas dėl Tarpinstitucinio susitarimo dėl skaidrumo registro pakeitimo (2014/2010(ACI)) - AFCO komitetas - Pranešėjas: Roberto Gualtieri (A7-0258/2014)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama bendroji įmonė „Shift2Rail“ (COM(2013)0922 - C7-0034/2014 - 2013/0445(NLE)) - ITRE komitetas - Pranešėja: Josefa Andrés Barea (A7-0259/2014)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (Ispanijos paraiška „EGF/2012/004 ES/Grupo Santana“) (COM(2014)0116 - C7-0101/2014 - 2014/2027(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Frédéric Daerden (A7-0260/2014)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (Italijos paraiška „EGF/2012/007 IT/VDC Technologies“) (COM(2014)0119 - C7-0089/2014 - 2014/2025(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Frédéric Daerden (A7-0261/2014)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo leisti Portugalijai taikyti lengvatinį akcizo tarifą autonominiame Madeiros regione pagamintam ir vietoje suvartojamam romui ir likeriams ir autonominiame Azorų salų regione pagamintiems ir vietoje suvartojamiems likeriams ir spiritams (COM(2014)0117 - C7-0104/2014 - 2014/0064(CNS)) - REGI komitetas - Pranešėja: Danuta Maria Hübner (A7-0262/2014)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Kanarų salose taikomo AIEM mokesčio (COM(2014)0171 - C7-0106/2014 - 2014/0093(CNS)) - REGI komitetas - Pranešėja: Danuta Maria Hübner (A7-0263/2014)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo keičiamas Tarybos sprendimo 2004/162/EB dėl naudojimosi doku mokesčio Prancūzijos užjūrio departamentuose taikymo laikotarpis (COM(2014)0181 - C7-0129/2014 - 2014/0101(CNS)) - REGI komitetas - Pranešėja: Danuta Maria Hübner (A7-0264/2014)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Korėjos Respublikos pagrindų susitarimo sudarymo, išskyrus su readmisija susijusius klausimus, projekto (05287/2014 - C7-0044/2014 - 2013/0267B(NLE)) - AFET komitetas - Pranešėja: Norica Nicolai (A7-0265/2014)

- ***Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Albanijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Europos Sąjungos ir jos valstybių narių vardu (14783/2013 - C7-0075/2014 - 2013/0311(NLE)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Nikola Vuljanić (A7-0266/2014)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Korėjos Respublikos pagrindų susitarimo sudarymo, kiek tai susiję su klausimais, susijusiais su readmisija, projekto (05290/2014 - C7-0046/2014 - 2013/0267A(NLE)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Hubert Pirker (A7-0267/2014)

- *Pranešimas dėl Tarybos reglamento dėl tradicinių, PVM ir BNP pagrįstų nuosavų išteklių teikimo metodų ir tvarkos ir dėl priemonių, skirtų grynųjų pinigų poreikiui patenkinti, projekto (nauja redakcija) (05603/2014 - C7-0037/2014 - 2011/0185(CNS)) - BUDG komitetas - Pranešėjos: Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene (A7-0268/2014)

- Rekomendacija dėl Tarybos reglamento (ES, Euratomas), kuriuo nustatomos Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos įgyvendinimo priemonės, projekto (05600/2014 - C7-0047/2014 - 2011/0184(APP)) - BUDG komitetas - Pranešėjos: Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene (A7-0269/2014)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos įgyvendinimo priemonių (2014/2020(INI)) - BUDG komitetas - Pranešėjos: Jean-Luc Dehaene, Anne E. Jensen (A7-0270/2014)

- * Pranešimas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos projekto (05602/2014 - C7-0036/2014 - 2011/0183(CNS)) - BUDG komitetas - Pranešėjos: Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene (A7-0271/2014)

- Pranešimas dėl prašymo ginti Aleksandro Mirskio imunitetą ir privilegijas (2014/2026(IMM)) - JURI komitetas - Pranešėja: Marielle Gallo (A7-0273/2014)

- Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų taisomojo biudžeto Nr. 1/2014 projekto, III skirsnis – Komisija (08219/2014 - C7-0146/2014 - 2014/2018(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėja: Anne E. Jensen (A7-0276/2014)

- Pranešimas dėl Europos Parlamento 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmatos (2014/2003(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Salvador Garriga Polledo (A7-0277/2014)

2.2) rekomendacijos antrajam svarstymui:

- ***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl indėlių garantijų sistemų (nauja redakcija) (05199/1/2014 - C7-0094/2014 - 2010/0207(COD)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Peter Simon (A7-0216/2014)

- ***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 812/2004, nustatantis priemones dėl atsitiktinio banginių šeimos gyvūnų sugavimo žūklės rajonuose (06103/1/2014 - C7-0100/2014 - 2012/0216(COD)) - PECH komitetas - Pranešėjas: Raül Romeva i Rueda (A7-0272/2014)

- ***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo pagal darnųjį metodą nustatomos su triukšmu susijusių naudojimo apribojimų taikymo Sąjungos oro uostuose taisyklės ir procedūros ir panaikinama Direktyva 2002/30/EB (05560/2/2014 - C7-0133/2014 - 2011/0398(COD)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Jörg Leichtfried (A7-0274/2014)

- ***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl Tarybos pozicijos per pirmąjį svarstymą, priimtos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą, kuriuo nustatomi Sąjungos veiksmai, susiję su Europos kultūros sostinėmis 2020–2033 m., ir kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 1622/2006/EB (05793/1/2014 - C7-0132/2014 - 2012/0199(COD)) - CULT komitetas - Pranešėjas: Marco Scurria (A7-0275/2014)


15. Darbų programa

Kitas darbotvarkės punktas – darbų programa.

Buvo išdalytas galutinis 2014 m. balandžio antrosios sesijos (PE 531.857/PDOJ) plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas ir pasiūlyti šie jo pakeitimai (Darbo tvarkos taisyklių 140 straipsnis).

Kalbėjo: Ewald Stadler, jis manė, kad 2014 m. balandžio 10 d. Briuselyje Hannes Swoboda Europos piliečių iniciatyvos „Vienas iš mūsų“ atžvilgiu pateikė su Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 2 dalimi nesuderinamų pastabų, ir paprašė Pirmininko imtis priemonių pagal Darbo tvarkos taisyklių 152, 153 ir 154 straipsnius (Pirmininkas jam atsakė, kad išnagrinės šį klausimą) ir Hannes Swoboda, dėl šios kalbos.

Kalbėjo: Michael Theurer (CONT komiteto pirmininkas), jis prieštaravo Pirmininko sprendimui pagal Darbo tvarkos taisyklių 20 straipsnį paskelbti nepriimtiną Cătălin Sorin Ivan pranešimo „2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Parlamentas“ (A7-0246/2014), kuris įtrauktas į trečiadienio balsavimą, 47 dalį, Bernd Posselt, dėl Hannes Swoboda kalbos, Ingeborg Gräßle ir Bart Staes, dėl Pirmininko sprendimo.

Pirmadienis

PPE frakcija paprašė į darbotvarkę įtraukti bendrąsias diskusijas dėl Anthea McIntyre pranešimo (A7-0101/2014) ir dėl klausimo, į kurį atsakoma žodžiu, O-000049/2014: „Konsultacijos dėl 10-ies labiausiai veiklą sunkinančių teisės aktų ir reglamentavimo naštos sumažinimas MVĮ“ (2013/2711(RSP)) (B7-0118/2014).

Kalbėjo: Paul Rübig PPE frakcijos vardu, jis pagrindė prašymą, ir Bendt Bendtsen, jis pritarė prašymui.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (105 balsavo už, 85 – prieš, 5 susilaikė) patenkino prašymą.

Antradienis

Verts/ALE frakcija paprašė balsavimą dėl Gesine Meissner pranešimo dėl jūrų erdvės planavimo ir integruoto pakrančių zonų valdymo (A7-0379/2013) perkelti į ketvirtadienį.

Kalbėjo: Keith Taylor Verts/ALE frakcijos vardu, ji pagrindė prašymą, Francesco Enrico Speroni ir Guy Verhofstadt, jie pritarė prašymui.

Parlamentas patenkino prašymą.

Kalbėjo: Hannes Swoboda ir Pervenche Berès dėl numatytos balsavimo dėl Salvatore Iacolino pranešimo dėl bendrovių viduje perkeliamų trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo sąlygų (A7-0170/2014) tvarkos.

Kalbėjo Ingeborg Gräßle.

Trečiadienis, ketvirtadienis

Pakeitimų nepasiūlyta.

Darbų programa patvirtinta.


16. Alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo [COM(2013)0018 - C7-0022/2013 - 2013/0012(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Carlo Fidanza (A7-0444/2013)

Mathieu Grosch (pavaduojantis pranešėjas) pristatė pranešimą.

PIRMININKAVO: Gianni PITTELLA
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Siim Kallas (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Georges Bach PPE frakcijos vardu, Ismail Ertug S&D frakcijos vardu, Gesine Meissner ALDE frakcijos vardu, Keith Taylor Verts/ALE frakcijos vardu, Jaromír Kohlíček GUE/NGL frakcijos vardu, Peter Liese, Inés Ayala Sender ir Patrizia Toia.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Miroslav Mikolášik, Tonino Picula, Phil Bennion, Krisztina Morvai ir Spyros Danellis.

Kalbėjo: Siim Kallas ir Mathieu Grosch.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 8.12 punktas.


17. Bendrijoje vežimui naudojamų kelių transporto priemonių matmenys ir masė ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama 1996 m. liepos 25 d. Direktyva 96/53/EB, nustatanti tam tikrų Bendrijoje nacionaliniam ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausius leistinus matmenis ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausią leistiną masę [COM(2013)0195 - C7-0102/2013- 2013/0105(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Jörg Leichtfried (A7-0256/2014)

Jörg Leichtfried pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Siim Kallas (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Mathieu Grosch PPE frakcijos vardu, Saïd El Khadraoui S&D frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Philippe De Backer), Phil Bennion ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, pateiktus Jacqueline Foster ir Peter van Dalen), Eva Lichtenberger Verts/ALE frakcijos vardu, Peter van Dalen ECR frakcijos vardu, Dieter-Lebrecht Koch ir Ismail Ertug.

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Peter van Dalen (pateikė mėlynosios kortelės klausimą Ismail Ertug, pastarasis į jį atsakė), Philippe De Backer, Jacqueline Foster, Hubert Pirker ir Oldřich Vlasák.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Bendt Bendtsen, Silvia-Adriana Ţicău, Gesine Meissner, Michael Cramer ir Miroslav Mikolášik.

Kalbėjo: Siim Kallas ir Jörg Leichtfried.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 8.13 punktas.


18. Su triukšmu susijusių naudojimo apribojimų taikymas Sąjungos oro uostuose ***II (diskusijos)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo pagal darnųjį metodą nustatomos su triukšmu susijusių naudojimo apribojimų taikymo Sąjungos oro uostuose taisyklės ir procedūros ir panaikinama Direktyva 2002/30/EB [05560/2/2014 - C7-0133/2014 - 2011/0398(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Jörg Leichtfried (A7-0274/2014)

Jörg Leichtfried pristatė rekomendaciją antrajam svarstymui.

Kalbėjo Siim Kallas (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Michael Gahler PPE frakcijos vardu, Bogusław Liberadzki S&D frakcijos vardu, Gesine Meissner ALDE frakcijos vardu, Eva Lichtenberger Verts/ALE frakcijos vardu, Jacqueline Foster ECR frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Paul Rübig) ir Marian-Jean Marinescu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Miroslav Mikolášik ir Silvia-Adriana Ţicău.

Kalbėjo: Siim Kallas ir Jörg Leichtfried.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 7.16 punktas.


19. Maisto ir pašarų srities teisės aktai bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos, augalų dauginamosios medžiagos ir augalų apsaugos produktų taisyklės ***I - Gyvūnų sveikata ***I - Apsaugos nuo augalų kenksmingųjų organizmų priemonės ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuria siekiama užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos, augalų dauginamosios medžiagos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, reglamentai (ES) Nr. 1151/2012, [...]/2013 ir direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB, 2008/120/EB ir 2009/128/EB (Oficialios kontrolės reglamentas) [COM(2013)0265 - C7-0123/2013 - 2013/0140(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Mario Pirillo (A7-0162/2014)

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl gyvūnų sveikatos [COM(2013)0260 - C7-0124/2013 - 2013/0136(COD)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėja: Marit Paulsen (A7-0129/2014)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl apsaugos nuo augalų kenksmingųjų organizmų priemonių [COM(2013)0267 - C7-0122/2013 - 2013/0141(COD)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Hynek Fajmon (A7-0147/2014)

Mario Pirillo, Marit Paulsen ir Hynek Fajmon pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo Tonio Borg (Komisijos narys).

PIRMININKAVO: Gianni PITTELLA
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Oreste Rossi (ENVI komiteto nuomonės referentas), Kartika Tamara Liotard (ENVI komiteto nuomonės referentė), Britta Reimers (AGRI komiteto nuomonės referentė), Isabella Lövin (PECH komiteto nuomonės referentė), Horst Schnellhardt PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Christa Klaß), Giovanni Barbagallo S&D frakcijos vardu, Bart Staes Verts/ALE frakcijos vardu, Julie Girling ECR frakcijos vardu, Martina Anderson GUE/NGL frakcijos vardu, Giancarlo Scottà EFD frakcijos vardu, Elisabeth Jeggle, Daciana Octavia Sârbu, Alyn Smith, Janusz Wojciechowski, Bastiaan Belder, Pilar Ayuso, Åsa Westlund, James Nicholson, Peter Liese, Justas Vincas Paleckis, Albert Deß ir Iratxe García Pérez.

PIRMININKAVO: Isabelle DURANT
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Zofija Mazej Kukovič ir Ewald Stadler.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Miroslav Mikolášik, Marusya Lyubcheva, Christa Klaß, Tonino Picula ir Andrew Henry William Brons.

Kalbėjo: Tonio Borg, Mario Pirillo, Marit Paulsen ir Hynek Fajmon.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 17.2, punktas, 17.3 punktas ir 17.4 punktas.


20. Tarpinstitucinis susitarimas dėl Skaidrumo registro (diskusijos)

Pranešimas dėl Tarpinstitucinio susitarimo dėl skaidrumo registro pakeitimo [2014/2010(ACI)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Roberto Gualtieri (A7-0258/2014)

Roberto Gualtieri pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Tonio Borg (Komisijos narys).

Kalbėjo: György Schöpflin PPE frakcijos vardu, Sandra Petrović Jakovina S&D frakcijos vardu, Anneli Jäätteenmäki ALDE frakcijos vardu, Gerald Häfner Verts/ALE frakcijos vardu, Rina Ronja Kari GUE/NGL frakcijos vardu, Jaroslav Paška EFD frakcijos vardu, Evelyn Regner, Andrew Duff, Claude Turmes ir Zita Gurmai.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Paul Rübig, Silvia-Adriana Ţicău, Carl Schlyter, Nikola Vuljanić, Krisztina Morvai ir Seán Kelly.

Kalbėjo: Tonio Borg ir Roberto Gualtieri.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 8.36 punktas.


21. Palankios sąlygos darbo vietų kūrimui įmonėse, bendrovėse ir naujai įsteigtose įmonėse - Komisijos tolesni veiksmai po konsultacijų su MVĮ dėl 10 labiausiai veiklą sunkinančių ES teisės aktų (diskusijos)

Pranešimas dėl to, kaip Europos Sąjunga gali prisidėti sudarant darbo vietų kūrimui įmonėse, bendrovėse ir naujai įsteigtose įmonėse palankias sąlygas [2013/2176(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Anthea McIntyre (A7-0101/2014)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000049/2014), kurį pateikė Paul Rübig ITRE komiteto vardu Komisijai: Konsultacijos dėl 10-ies labiausiai veiklą sunkinančių teisės aktų ir reglamentavimo naštos sumažinimas MVĮ (2013/2711(RSP)) (B7-0118/2014)

Anthea McIntyre pristatė savo pranešimą.

Paul Rübig pristatė klausimą.

PIRMININKAVO: Jacek PROTASIEWICZ
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Silvia-Adriana Ţicău (pateikė mėlynosios kortelės klausimą Paul Rübig, pastarasis į jį atsakė).

Kalbėjo Antonio Tajani (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Karin Kadenbach (REGI komiteto nuomonės referentė), Sari Essayah PPE frakcijos vardu, Philippe De Backer ALDE frakcijos vardu, ir Krisztina Morvai , nepriklausoma Parlamento narė.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Monika Panayotova, Ruža Tomašić, Phil Bennion, Miloslav Ransdorf ir Nicole Sinclaire.

Kalbėjo: Antonio Tajani ir Anthea McIntyre.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, teikiamas pagal Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį, bus skelbiamas vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 17.16 punktas.

Balsavimas dėl rezoliucijos: 2014 04 17 protokolo 9.15 punktas.

Kalbėjo Seán Kelly, dėl procedūros „prašau žodžio“ (Pirmininkas paaiškino savo sprendimo priežastis).


22. Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnį po vieną minutę kalbėjo šie Parlamento nariai, siekiantys atkreipti Parlamento dėmesį į svarbius politinius klausimus:

Edit Bauer, András Gyürk, Mário David, Juan Andrés Naranjo Escobar, Seán Kelly, Catherine Stihler, María Irigoyen Pérez, George Sabin Cutaş, Jorgo Chatzimarkakis, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Alda Sousa, Gerard Batten, Hans-Peter Martin, Miroslav Mikolášik, Czesław Adam Siekierski, Ioan Enciu, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Tatjana Ždanoka, Martina Anderson, Slavi Binev, Andrew Henry William Brons, Dubravka Šuica, Ivailo Kalfin, Claudio Morganti, Zdravka Bušić, Petru Constantin Luhan, Biljana Borzan ir Cristian Dan Preda.


23. Derybos dėl 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos (DFP): įgyta patirtis ir tolesni veiksmai (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl derybų dėl 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos (DFP): įgyta patirtis ir tolesni veiksmai [2014/2005(INI)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjai: Jean-Luc Dehaene ir Ivailo Kalfin (A7-0254/2014)

Reimer Böge (pavaduojantis pranešėjas) ir Ivailo Kalfin pristatė pranešimą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Andrej Plenković, Silvia-Adriana Ţicău, Jan Mulder, Younous Omarjee ir Ivana Maletić.

Kalbėjo Janusz Lewandowski (Komisijos narys).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 8.38 punktas.


24. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 531.857/OJMA).


25. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.05 val.

Klaus Welle

Isabelle Durant

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotoja


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arlacchi, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldini, Balz, Balzani, Barbagallo, Bartolozzi, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonanini, Bonsignore, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Bové, Bowles, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costello, Cottigny, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Fisas Ayxela, Flasarová, Flašíková Beňová, Flautre, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardini, Gauzès, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Koewius, Kohlíček, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lamberts, Lambsdorff, Lange, Langen, Le Brun, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mazej Kukovič, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Metsola, Michels, Migalski, Mikolášik, Mitchell, Mizzi, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nilsson, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Ouzký, Oviir, Pack, Paksas, Paleckis, Panayotov, Panayotova, Papadopoulou, Paşcu, Paška, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Riera Madurell, Rinaldi, Rochefort, Rodust, Roithová, Romeva i Rueda, Ross, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Saks, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Tănăsescu, Tarabella, Tarand, Tatarella, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Ulmer, Ulvskog, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Vanhecke, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zamfirescu, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Bufton, Dehaene, Kleva Kekuš, Papastamkos, Scurria

Teisinė informacija - Privatumo politika