Indekss 
Protokols
PDF 249kWORD 195k
Pirmdiena, 2014. gada 14. aprīlis - Strasbūra
1.Sesijas atsākšana
 2.Priekšsēdētāja paziņojumi
 3.Piemiņas brīdis
 4.Iepriekšējo sēžu protokolu apstiprināšana
 5.Deleģētie akti (Reglamenta 87.a panta 6. punkts)
 6.Kļūdu labojumi (Reglamenta 216. pants)
 7.Reglamenta interpretācija
 8.Parlamenta sastāvs
 9.Politisko grupu sastāvs
 10.Komiteju un delegāciju sastāvs
 11.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 74. pants)
 12.Lūgumraksti
 13.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)
 14.Dokumentu iesniegšana
 15.Darba kārtība
 16.Alternatīvo degvielu infrastruktūra ***I (debates)
 17.Kopienā izmantotu transportlīdzekļu gabarīti un masa autopārvadājumos ***I (debates)
 18.Ar troksni saistītu ekspluatācijas ierobežojumu ieviešana Savienības lidostās ***II (debates)
 19.Dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību akti un noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību, augu reproduktīvo materiālu un augu aizsardzības līdzekļiem ***I - Dzīvnieku veselība ***I - Aizsardzības pasākumi pret augiem kaitīgajiem organismiem ***I (debates)
 20.Iestāžu nolīgums par Pārredzamības reģistru (debates)
 21.Labvēlīga vidi uzņēmumiem, uzņēmējdarbībai un jaunu uzņēmumu veidošanai, lai radītu darbvietas - Komisijas turpmākie pasākumi saistībā ar MVU „TOP TEN” apspriešanos par ES regulējumu (debates)
 22.Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 23.Sarunas par DFS 2014.−2020. gadam — gūtā pieredze un turpmākie pasākumi (īss izklāsts)
 24.Nākamās sēdes darba kārtība
 25.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

1. Sesijas atsākšana

Sēde tika atklāta plkst. 17.00.


2. Priekšsēdētāja paziņojumi

Priekšsēdētājs sniedza paziņojumu, paužot Parlamenta bažas par situāciju Ukrainā. Parlaments uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt Ukrainas teritoriālo integritāti un suverenitāti, un pieprasa Krievijai ievērot starptautisko tiesību principus un izvest savu karaspēku no Ukrainas teritorijas. Priekšsēdētājs precizēja, ka Parlaments ceturtdien pieņems rezolūciju par Ukrainu un nosūtīs vēlēšanu novērošanas misiju uz 2014. gada maijā paredzētajām prezidenta vēlēšanām.

°
° ° °

Priekšsēdētājs sniedza paziņojumu saistībā ar 20. gadadienu kopš Ruandas genocīda.


3. Piemiņas brīdis

Priekšsēdētājs Parlamenta vārdā godināja tiesību aizstāvja Francijā un bijušā Eiropas Parlamenta deputāta Dominique Baudis piemiņu.

Parlaments ievēroja klusuma brīdi viņa un Ruandas genocīda upuru piemiņai.


4. Iepriekšējo sēžu protokolu apstiprināšana

2014. gada 2. aprīļa un 2014. gada 3. aprīļa sēžu protokoli tika apstiprināti.

°
° ° °

Marian Harkin bija klāt 2014. gada 13. marta un 2014. gada 2. aprīļa sēdēs, bet viņas vārda apmeklējuma reģistros nav.

Gaston Franco bija klāt 2014. gada 2. un 3. aprīļa sēdēs, bet viņa vārda apmeklējuma reģistros nav.


5. Deleģētie akti (Reglamenta 87.a panta 6. punkts)

EMPL komitejas ieteikums par iebildumu neizteikšanu pret Komisijas deleģēto regulu, kas papildina Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 11. marta regulu ES Nr. 223/2014 par Eiropas atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām (C(2014)1627 - 2014/2676(DEA)) (B7-0273/2014) tika paziņots 2014. gada 2. aprīļa plenārsēdē (2.4.2014. protokola 5. punkts).

Reglamenta 87.a panta 6. punktā paredzētajā 24 stundu termiņā neviens iebildums pret šo ieteikumu nav izteikts.

Līdz ar to šo ieteikumu uzskata par pieņemtu, sākot ar 2014. gada 3. aprīli, un lēmumu publicēs 2014. gada 15. aprīļa pieņemtajos tekstos (P7_TA(2014)0340).


6. Kļūdu labojumi (Reglamenta 216. pants)

Par kļūdu labojumiem P6_TA(2009)0275(COR01), P7_TA-PROV(2013)0461(COR01), P7_TA-PROV(2013)0342(COR01) un P7_TA-PROV(2014)0057(COR01) paziņoja trešdienas, 2014. gada 2. aprīļa, plenārsēdē (2.4.2014. protokola 6. punkts).

Tā kā neviena politiskā grupa vai vismaz 40 deputāti saskaņā ar Reglamenta 216. panta 4. punktu nav pieprasījuši balsot par šiem kļūdu labojumiem, tos uzskata par apstiprinātiem.

°
° ° °

Atbildīgās komitejas ir iesniegušas turpmāk minētos kļūdu labojumus Eiropas Parlamenta pieņemtos tekstos:

- Kļūdu labojums (P7_TA-PROV(2013)0492(COR02)) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (OV C 347, 20.12.2013., 671. lpp.) (Eiropas Parlamenta nostājā, kas pieņemta pirmajā lasījumā 2013. gada 20. novembrī, lai pieņemtu iepriekš minēto regulu (P7_TA-PROV(2013)0492) (COM(2011)0626 – C7-0339/2011– COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD));

- Kļūdu labojums (P7_TA-PROV(2014)0168(COR01)) Eiropas Parlamenta nostājā, kas pieņemta pirmajā lasījumā 2014. gada 27. februārī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu 2014/.../ES, ar ko ievieš vienkāršotu režīmu personu kontrolei pie ārējām robežām, pamatojoties uz to, ka attiecībā uz tranzītu caur to teritorijām vai iecerēto uzturēšanos to teritorijās uz laiku, kas nepārsniedz 90 dienas 180 dienu periodā, [Bulgārija], Horvātija, Kipra [un Rumānija] dažus dokumentus vienpusēji atzīst par līdzvērtīgiem savām valsts vīzām, un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 895/2006/EK un Lēmumu Nr. 582/2008/EK (P7_TA-PROV(2014)0168) (COM(2013)0441 – C7-0186/2013 – 2013/0210(COD));

- Kļūdu labojums (P7_TA-PROV(2014)0169(COR01)) Eiropas Parlamenta nostājā, kas pieņemta pirmajā lasījumā 2014. gada 27. februārī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. .../2014, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 539/2001, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (P7_TA-PROV(2014)0169) (COM(2012)0650 – C7-0371/2012 – 2012/0309(COD));

- Kļūdu labojums (P7_TA-PROV(2014)0024(COR01)) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Direktīvā 2014/23/ES par koncesijas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu (OV L 94, 28.3.2014., 1. lpp.) (Eiropas Parlamenta nostāja, kas pieņemta pirmajā lasījumā 2014. gada 15. janvārī, lai pieņemtu iepriekš minēto direktīvu (P7_TA-PROV(2014)0024)) (COM(2011)0897 – C7-0004/2012 – 2011/0437(COD)).

Kļūdu labojumi ir pieejami vietnē “Séance en direct” attiecīgās sesijas laikā.

Saskaņā ar Reglamenta 216. panta 4. punktu šos kļūdu labojumus uzskata par apstiprinātiem, ja ne vēlāk kā 24 stundas pēc to izsludināšanas kāda no politiskajām grupām vai vismaz četrdesmit deputāti nav pieprasījuši par tiem balsot.


7. Reglamenta interpretācija

Sēdes vadītājs saskaņā ar Reglamenta 211. panta 3. punktu informēja Parlamentu par turpmāk minēto Reglamenta 166. panta, 167. panta 1. punkta un 195. panta 3. punkta komentāru, ko sniegusi Konstitucionālo jautājumu komiteja, kurai bija lūgts izvērtēt šā noteikuma piemērošanu:

“166. panta, 167. panta 1. punkta un 195. panta 3. punkta noteikumus par balsošanu pēc saraksta nepiemēro ziņojumiem, kas paredzēti 6.b panta 2. punktā un 7. panta 3., 6. un 8. punktā, ar deputāta imunitāti saistīto procedūru ietvaros.”

Ja kāda politiskā grupa vai vismaz 40 deputāti saskaņā ar Reglamenta 211. panta 4. punktu nebūs iebilduši pret šo komentāru līdz nākamās dienas (otrdienas, 2014. gada 15. aprīļa) sēdes atklāšanai, to uzskatīs par pieņemtu. Pretējā gadījumā komentāru iesniegs Parlamentam balsošanai.


8. Parlamenta sastāvs

Ivari Padar, sākot ar 2014. gada 7. aprīli, ir iecelts par Igaunijas lauksaimniecības ministru.

Harlem Désir, sākot ar 2014. gada 9. aprīli, ir iecelts par Francijas valsts sekretāru.

Maria Da Graça Carvalho, sākot ar 2014. gada 1. maiju, ieņems amatu, kas nav savienojams ar Eiropas Parlamenta deputāta amatu.

Saskaņā ar Reglamenta 4. panta 1. punktu Parlaments paziņoja, ka Ivari Padar vieta ir atbrīvojusies, sākot ar 2014. gada 7. aprīli, Harlem Désir vieta ir atbrīvojusies, sākot ar 2014. gada 9. aprīli, un Maria Da Graça Carvalho vieta ir atbrīvojusies, sākot ar 2014. gada 1. maiju, un informēja par to attiecīgās valstu iestādes.

Igaunijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Katrin Saks ir iecelta par Eiropas Parlamenta deputāti Ivari Padar vietā, sākot ar 2014. gada 7. aprīli.

Saskaņā ar 7. panta 1. punktu 1976. gada 20. septembra Aktā par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās un Reglamenta 4. panta 1. un 4. punktu Parlaments pieņēma zināšanai informāciju par Katrin Saks iecelšanu, sākot ar 2014. gada 7. aprīli.

Saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punktu, kamēr Katrin Saks pilnvaras nav pārbaudītas vai kamēr nav pieņemts lēmums par strīdīgu jautājumu un ar noteikumu, ka viņa pirms tam ir parakstījusi rakstisku deklarāciju, ka neieņem nevienu ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanu nesavienojamu amatu, viņa darbojas Parlamentā un tā struktūrvienībās un uz viņu attiecas visas ar šo darbību saistītās tiesības.


9. Politisko grupu sastāvs

Angelika Werthmann vairs nav ALDE grupas locekle un pievienosies pie politiskajām grupām nepiederošajiem deputātiem, sākot ar 2014. gada 8. aprīli.


10. Komiteju un delegāciju sastāvs

Sēdes vadītājs ir saņēmis S&D grupas pieprasījumus iecelt amatā turpmāk minētos deputātus:

ECON komiteja: Katrin Saks,

Delegācija ES un Kazahstānas, ES un Kirgizstānas un ES un Uzbekistānas parlamentārajās sadarbības komitejās, kā arī attiecībām ar Tadžikistānu, Turkmenistānu un Mongoliju: Katrin Saks.

Iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


11. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 74. pants)

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš kopā ar Padomes priekšsēdētāju trešdien, 2014. gada 16. aprīlī, parakstīs turpmāk minētos tiesību aktus, kas pieņemti saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru:

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko paredz vispārīgus noteikumus Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondam un finansiālā atbalsta instrumentam policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai (00139/2013/LEX - C7-0173/2014 - 2011/0367(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums, ar ko Eiropas Investīciju bankai piešķir ES garantiju attiecībā uz zaudējumiem no finansēšanas darījumiem, ar kuriem atbalsta ieguldījumu projektus ārpus Savienības (00003/2014/LEX - C7-0172/2014 - 2013/0152(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par tādu rīsu importu, kuru izcelsme ir Bangladešā, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3491/90 (00040/2014/LEX - C7-0171/2014 - 2012/0085(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums par Eiropas gadu attīstībai (2015) (00043/2014/LEX - C7-0170/2014 - 2013/0238(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par muitas nodokļu samazināšanu vai atcelšanu Ukrainas izcelsmes precēm (00073/2014/LEX - C7-0169/2014 - 2014/0090(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko izveido Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, groza Padomes Lēmumu 2008/381/EK un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumus Nr. 573/2007/EK un Nr. 575/2007/EK un Padomes Lēmumu 2007/435/EK (00142/2013/LEX - C7-0168/2014 - 2011/0366(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, ar kuru groza Direktīvu 2006/43/EK, ar ko paredz gada pārskatu un konsolidēto pārskatu obligātās revīzijas (00006/2014/LEX - C7-0167/2014 - 2011/0389(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par kriminālsodiem par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu (tirgus ļaunprātīgas izmantošanas direktīva) (00008/2014/LEX - C7-0166/2014 - 2011/0297(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu (tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regula) un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/6/EK un Komisijas Direktīvas 2003/124/EK, 2003/125/EK un 2004/72/EK (00078/2013/LEX - C7-0165/2014 - 2011/0295(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par īpašām prasībām attiecībā uz obligātajām revīzijām sabiedriskas nozīmes struktūrās un ar ko atceļ Komisijas Lēmumu 2005/909/EK (00005/2014/LEX - C7-0164/2014 - 2011/0359(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par elektroniskajiem rēķiniem publiskā iepirkuma procedūrās (00021/2014/LEX - C7-0163/2014 - 2013/0213(COD));

- Eiropas parlamenta un Padomes regula ar ko kā daļu no Iekšējās drošības fonda izveido finansiālā atbalsta instrumentu policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai un atceļ Padomes Lēmumu 2007/125/TI (00135/2013/LEX - C7-0162/2014 - 2011/0368(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā, jo paredzams, ka līdz 2020. gadam tiks īstenota starptautiska vienošanās par vienota un globāla tirgus mehānisma piemērošanu starptautiskās aviācijas emisijām (00018/2014/LEX - C7-0161/2014 - 2013/0344(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par cilvēkiem paredzētu zāļu klīniskajām pārbaudēm un ar ko atceļ Direktīvu 2001/20/EK (00002/2014/LEX - C7-0160/2014 - 2012/0192(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko kā daļu no Iekšējās drošības fonda izveido finansiāla atbalsta instrumentu ārējām robežām un vīzām un atceļ Lēmumu Nr. 574/2007/EK (00141/2013/LEX - C7-0159/2014 - 2011/0365(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par pasākumiem, ar ko veicina darba ņēmējiem piešķirto tiesību īstenošanu darba ņēmēju pārvietošanās brīvības jomā (00004/2014/LEX - C7-0158/2014 - 2013/0124(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar kuru nosaka tirdzniecības režīmu, kas piemērojams dažām lauksaimniecības produktu pārstrādē iegūtām precēm un atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 1216/2009 un (EK) Nr. 614/2009 (00124/2013/LEX - C7-0157/2014 - 2013/0063(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 691/2011 par Eiropas vides ekonomiskajiem kontiem (00037/2014/LEX - C7-0156/2014 - 2013/0130(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums, ar ko izveido kosmisko objektu novērošanas un uzraudzības atbalsta sistēmu (00031/2014/LEX - C7-0155/2014 - 2013/0064(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 428/2009, ar ko izveido Kopienas režīmu divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības un tranzīta kontrolei (00086/2014/LEX - C7-0154/2014 - 2011/0310(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par noteikumu un procedūru noteikšanu attiecībā uz tādu ekspluatācijas ierobežojumu, kas saistīti ar troksni, ieviešanu Savienības lidostās, izmantojot līdzsvarotu pieeju, un par Direktīvas 2002/30/EK atcelšanu (00085/2014/LEX - C7-0153/2014 - 2011/0398(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums, ar ko izveido Savienības rīcību “Eiropas kultūras galvaspilsētas” no 2020. līdz 2033. gadam un atceļ Lēmumu Nr. 1622/2006/EK (00084/2014/LEX - C7-0152/2014 - 2012/0199(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par noguldījumu garantiju sistēmām (pārstrādāta redakcija) (00082/2014/LEX - C7-0151/2014 - 2010/0207(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par minimālo prasību noteikšanu, lai sekmētu darba ņēmēju mobilitāti starp dalībvalstīm, uzlabojot papildpensijas tiesību iegūšanu un saglabāšanu (00087/2014/LEX - C7-0150/2014 - 2005/0214(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 812/2004, ar ko nosaka pasākumus attiecībā uz vaļveidīgo nejaušu nozveju zvejniecībā (00083/2014/LEX - C7-0149/2014 - 2012/0216(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par mehānisko transportlīdzekļu skaņas līmeni un rezerves trokšņa slāpēšanas sistēmām, ar kuru groza Direktīvu 2007/46/EK un atceļ Direktīvu 70/157/EEK (00081/2014/LEX - C7-0148/2014 - 2011/0409(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par no Nagojas Protokola par piekļuvi ģenētiskajiem resursiem un to ieguvumu taisnīgu un godīgu sadali, kas gūti no šo resursu izmantošanas, izrietošiem atbilstības pasākumiem lietotājiem Savienībā (00131/2013/LEX - C7-0143/2014 - 2012/0278(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz radioiekārtu pieejamību tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/5/EK (00017/2014/LEX - C7-0142/2014 - 2012/0283(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, ar ko groza Direktīvu 2011/92/ES par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu (00015/2014/LEX - C7-0141/2014 - 2012/0297(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, ar ko groza Direktīvu 2003/71/EK un Direktīvu 2009/138/EK un Regulas (EK) Nr. 1060/2009, (ES) Nr. 1094/2010 un (ES) Nr. 1095/2010 attiecībā uz Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestādes) un Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes) pilnvarām (00007/2014/LEX - C7-0140/2014 - 2011/0006(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko no 2012. gada 1. jūlija koriģē Eiropas Savienības ierēdņu un pārējo darbinieku atalgojumu un pensijas, kā arī korekcijas koeficientus, kurus piemēro šim atalgojumam un pensijām (00057/2014/LEX - C7-0139/2014 - 2013/0439(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 912/2010, ar ko izveido Eiropas Globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS) aģentūru (00133/2013/LEX - C7-0138/2014 - 2013/0022(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par fluorētām siltumnīcefekta gāzēm un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 842/2006 (00001/2014/LEX - C7-0137/2014 - 2012/0305(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko no 2011. gada 1. jūlija koriģē Eiropas Savienības ierēdņu un pārējo darbinieku atalgojumu un pensijas, kā arī korekcijas koeficientus, kurus piemēro šim atalgojumam un pensijām (00056/2014/LEX - C7-0136/2014 - 2013/0438(COD)).


12. Lūgumraksti

Saskaņā ar Reglamenta 201. panta 6. punktu atbildīgajai komitejai ir iesniegti šādi lūgumraksti, kas ir iekļauti vispārējā reģistrā turpmāk minētajos datumos.

2014. gada 9. aprīlis

Lorenzo Croce (Nr. 0714/2014); Bruno Terriou (Nr. 0715/2014); Dr. Nagy Marianna (Nr. 0716/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0717/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0718/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0719/2014); Raffaele Postiglione (Nr.0720/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0721/2014); Danièle Favari (Nr. 0722/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0723/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0724/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0725/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0726/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0727/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0728/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0729/2014); Laurenţiu Vasilescu (Nr. 0730/2014); Francesc d'Assís Rossell i Taberner (Nr. 0731/2014); Barbara Chiodi (Nr. 0732/2014); Gregorian Bivolaru (Nr. 0733/2014); Cristian Stanciu (Nr. 0734/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0735/2014); Christian Bosco (Nr. 0736/2014); Marian Laurenţiu Statache (Nr. 0737/2014); Rudolf Görke (Nr. 0738/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0739/2014); José Pereira (8 paraksti) (Nr. 0740/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0741/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0742/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0743/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0744/2014); Joseph-Christos Kondylakis (Nr. 0745/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0746/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0747/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0748/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0749/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0750/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0751/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0752/2014).


13. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)

Deputāti ir iesnieguši turpmāk minētos jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski (Reglamenta 115. pants):

- (O-000032/2014), kuru uzdeva Brian Simpson TRAN komitejas vārdā Komisijai: Regulas (EK) Nr. 1071/2009 izpilde (2014/2700(RSP)) (B7-0113/2014);

- (O-000050/2014), kuru uzdeva Alain Lamassoure BUDG komitejas vārdā Padomei: Satraucošais maksājumu apropriāciju trūkums ES ārējā atbalsta finansēšanai (2014/2697(RSP)) (B7-0114/2014);

- (O-000051/2014), kuru uzdeva Alain Lamassoure BUDG komitejas vārdā Komisijai: Satraucošais maksājumu apropriāciju trūkums ES ārējā atbalsta finansēšanai (2014/2697(RSP)) (B7-0115/2014);

- (O-000053/2014), kuru uzdeva Eva Joly DEVE komitejas vārdā Padomei: Satraucošais maksājumu apropriāciju trūkums ES ārējā atbalsta finansēšanai (2014/2697(RSP)) (B7-0116/2014);

- (O-000054/2014), kuru uzdeva Eva Joly DEVE komitejas vārdā Komisijai: Satraucošais maksājumu apropriāciju trūkums ES ārējā atbalsta finansēšanai (2014/2697(RSP)) (B7-0117/2014);

- (O-000049/2014), kuru uzdeva Paul Rübig ITRE komitejas vārdā Komisijai: Top ten apspriešanās process un ES regulējuma sloga atvieglošana MVU (2013/2711(RSP)) (B7-0118/2014).


14. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūciju darbību un uzraudzību (pārstrādāta redakcija) (COM(2014)0167 - C7-0112/2014 - 2014/0091(COD))
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

FEMM, EMPL, JURI

- 2014. finanšu gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 1 projekts: Padomes 2014. gada 9. aprīļa nostāja (08219/2014 - C7-0146/2014 - 2014/2018(BUD))

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

ITRE

2. Parlamenta komitejas

2.1. Ziņojumi

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem (COM(2013)0516 - C7-0217/2013 - 2013/0239(COD)) - ENVI komiteja - Referents: Bart Staes (A7-0069/2014).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par ciešāku sadarbību starp valstu nodarbinātības dienestiem (VND) (COM(2013)0430 - C7-0177/2013 - 2013/0202(COD)) - EMPL komiteja - Referents: Frédéric Daerden (A7-0072/2014).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2012/2002, ar ko izveido Eiropas Savienības Solidaritātes fondu (COM(2013)0522 - C7-0231/2013 - 2013/0248(COD)) - REGI komiteja - Referente: Rosa Estaràs Ferragut (A7-0078/2014).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par jūras transporta oglekļa dioksīda emisiju monitoringu, paziņošanu un verifikāciju un par grozījumiem Regulā (ES) Nr. 525/2013 (COM(2013)0480 - C7-0201/2013 - 2013/0224(COD)) - ENVI komiteja - Referents: Theodoros Skylakakis (A7-0080/2014).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai par kopuzņēmumu „Clean Sky 2” (COM(2013)0505 - C7-0255/2013 - 2013/0244(NLE)) - ITRE komiteja - Referents: Christian Ehler (A7-0083/2014).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību (pārstrādāta redakcija) (COM(2012)0403 - C7-0197/2012 - 2012/0196(COD)) - ENVI komiteja - Referents: Matthias Groote (A7-0087/2014).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par invazīvu svešzemju sugu introdukcijas un izplatīšanās profilaksi un pārvaldību (COM(2013)0620 - C7-0264/2013 - 2013/0307(COD)) - ENVI komiteja - Referents: Pavel Poc (A7-0088/2014).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai par biorūpniecības kopuzņēmumu (COM(2013)0496 - C7-0257/2013 - 2013/0241(NLE)) - ITRE komiteja - Referents: Lambert van Nistelrooij (A7-0092/2014).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai par kopuzņēmumu “Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” (COM(2013)0506 - C7-0256/2013 - 2013/0245(NLE)) - ITRE komiteja - Referents: Vladko Todorov Panayotov (A7-0094/2014).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai par kopuzņēmumu novatorisku zāļu jomā uzsāktās 2. ierosmes īstenošanai (COM(2013)0495 - C7-0259/2013 - 2013/0240(NLE)) - ITRE komiteja - Referente: Teresa Riera Madurell (A7-0105/2014).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par makrofinansiālo palīdzību Tunisijas Republikai (COM(2013)0860 - C7-0437/2013 - 2013/0416(COD)) - INTA komiteja - Referents: Vital Moreira (A7-0110/2014).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par dzīvnieku veselību (COM(2013)0260 - C7-0124/2013 - 2013/0136(COD)) - AGRI komiteja - Referente: Marit Paulsen (A7-0129/2014).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 718/1999 par Kopienas flotes jaudas politiku iekšējo ūdensceļu pārvadājumu veicināšanai (COM(2013)0621 - C7-0265/2013 - 2013/0303(COD)) - TRAN komiteja - Referente: Corien Wortmann-Kool (A7-0142/2014).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko nosaka tehniskās prasības attiecībā uz iekšējo ūdensceļu kuģiem un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/87/EK (COM(2013)0622 - C7-0266/2013 - 2013/0302(COD)) - TRAN komiteja - Referente: Corien Wortmann-Kool (A7-0145/2014).

- ***I Ziņojums par projektu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par grozījumu izdarīšanu Lēmumā 2005/681/TI, ar ko izveido Eiropas Policijas akadēmiju (CEPOL) (17043/2013 - C7-0435/2013 - 2013/0812(COD)) - LIBE komiteja - Referente: Kinga Gál (A7-0146/2014).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem (COM(2013)0267 - C7-0122/2013 - 2013/0141(COD)) - AGRI komiteja - Referents: Hynek Fajmon (A7-0147/2014).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, kas attiecas uz oficiālajām kontrolēm un citām darbībām, kuras veic, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību akti un noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību, augu reproduktīvo materiālu un augu aizsardzības līdzekļiem, un ar ko groza regulas (EK) Nr. 999/2001, Nr. 1829/2003, Nr. 1831/2003, Nr. 1/2005, Nr. 396/2005, Nr. 834/2007, Nr. 1099/2009, Nr. 1069/2009, Nr. 1107/2009, regulas (ES) Nr. 1151/2012, [….]/2013 un direktīvas 98/58/EK, 1999/74/EK, 2007/43/EK, 2008/119/EK, 2008/120/EK un 2009/128/EK (Oficiālo kontroļu regula) (COM(2013)0265 - C7-0123/2013 - 2013/0140(COD)) - ENVI komiteja - Referents: Mario Pirillo (A7-0162/2014).

- Ziņojums par patērētāju aizsardzību — patērētāju aizsardzība komunālo pakalpojumu sfērā (2013/2153(INI)) - IMCO komiteja - Referents: Josef Weidenholzer (A7-0163/2014).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Vienošanos starp Eiropas Savienību un Lihtenšteinas Firstisti par kārtību, kādā tā piedalās Eiropas Patvēruma atbalsta birojā (18116/2013 - C7-0091/2014 - 2013/0423(NLE)) - LIBE komiteja - Referente: Roberta Metsola (A7-0168/2014).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par uzņēmuma ietvaros pārceltu trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumiem (COM(2010)0378 - C7-0179/2010 - 2010/0209(COD)) - LIBE komiteja - Referents: Salvatore Iacolino (A7-0170/2014).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 525/2013 attiecībā uz Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Kioto protokola tehnisko īstenošanu (COM(2013)0769 - C7-0393/2013 - 2013/0377(COD)) - ENVI komiteja - Referents: Vladimir Urutchev (A7-0171/2014).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par jaunām psihoaktīvām vielām (COM(2013)0619 - C7-0272/2013 - 2013/0305(COD)) - LIBE komiteja - Referents: Jacek Protasiewicz (A7-0172/2014).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru attiecībā uz narkotisko vielu definīciju groza Padomes 2004. gada 25. oktobra Pamatlēmumu 2004/757/TI, ar ko paredz minimuma noteikumus par noziedzīgu darbību pazīmēm un sodiem narkotisko vielu nelikumīgas tirdzniecības jomā (COM(2013)0618 - C7-0271/2013 - 2013/0304(COD)) - LIBE komiteja - Referente: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A7-0173/2014).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu, lai samazinātu vieglās plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņu (COM(2013)0761 - C7-0392/2013 - 2013/0371(COD)) - ENVI komiteja - Referente: Margrete Auken (A7-0174/2014).

- Ziņojums par Eiropas Parlamenta Reglamenta grozīšanu, lai paredzētu iespēju izmantot elektronisko parakstu (2014/2011(REG)) - AFCO komiteja - Referents: György Schöpflin (A7-0175/2014).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu protokolu starp Eiropas Savienību un Komoru Salu Savienību, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts starp abām Pusēm spēkā esošajā Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē (16130/2013 - C7-0011/2014 - 2013/0388(NLE)) - PECH komiteja - Referents: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0177/2014).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Eiropas Savienības un Madagaskaras Republikas saskaņoto protokolu, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts starp abām Pusēm spēkā esošajā Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē (14164/1/2012 - C7-0408/2012 - 2012/0238(NLE)) - PECH komiteja - Referents: Crescenzio Rivellini (A7-0178/2014).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu protokolu Partnerības un sadarbības līgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses, par pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un Gruziju par vispārējiem principiem Gruzijas līdzdalībai Savienības programmās (16612/2013 - C7-0486/2013 - 2013/0257(NLE)) - AFET komiteja - Referents: Krzysztof Lisek (A7-0191/2014).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu Protokolu Stabilizācijas un asociācijas nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Melnkalnes Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (14187/2013 - C7-0007/2014 - 2013/0262(NLE)) - AFET komiteja - Referents: Charles Tannock (A7-0192/2014).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu protokolu, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas savienību un Seišelu Salu Republiku (16651/2013 - C7-0020/2014 - 2013/0375(NLE)) - PECH komiteja - Referente: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0201/2014).

- *** IZiņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondiem (COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)) - ECON komiteja - Referente: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0211/2014).

- * Ziņojums par ieteikumu Padomes lēmumam attiecībā uz Horvātijas pievienošanos 1990. gada 23. jūlija Konvencijai par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu sakarā ar asociēto uzņēmumu peļņas korekciju (COM(2013)0586 - C7-0381/2013 - 2013/0308(CNS)) - ECON komiteja - Referents: Sławomir Nitras (A7-0214/2014).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par informācijas un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem iekšējā tirgū un trešās valstīs (COM(2013)0812 - C7-0416/2013 - 2013/0398(COD)) - AGRI komiteja - Referente: Esther Herranz García (A7-0217/2014).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes 1997. gada 13. marta Regulu (EK) Nr. 515/97 par dalībvalstu pārvaldes iestāžu savstarpēju palīdzību un šo iestāžu un Komisijas sadarbību, lai nodrošinātu muitas un lauksaimniecības tiesību aktu pareizu piemērošanu (COM(2013)0796 - C7-0421/2013 - 2013/0410(COD)) - IMCO komiteja - Referents: António Fernando Correia de Campos (A7-0241/2014).

- Ziņojums ar Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un Eiropas Ārējās darbības dienestam attiecībā uz sarunām par ES un Japānas stratēģiskās partnerības nolīgumu (2014/2021(INI)) - AFET komiteja - Referents: Alojz Peterle (A7-0244/2014).

- ***I Ziņojums par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, kas nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko standartu un noteikumu, un Informācijas sabiedrības pakalpojumu noteikumu sfērā (kodificēta versija) (COM(2013)0932 - C7-0006/2014 - 2010/0095(COD)) - JURI komiteja - Referents: Francesco Enrico Speroni (A7-0247/2014).

- Ziņojums par jaunajām tehnoloģijām un brīvpieejas mācību resursiem (2013/2182(INI)) - CULT komiteja - Referents: Cătălin Sorin Ivan (A7-0249/2014).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par cīņu pret krāpšanu, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantojot krimināltiesības (COM(2012)0363 - C7-0192/2012 - 2012/0193(COD)) - CONT komiteja - LIBE komiteja - Referente: Ingeborg Gräßle - Referents: Juan Fernando López Aguilar (A7-0251/2014).

- Ziņojums par Eiropas Parlamenta Reglamenta 90. panta grozīšanu attiecībā uz starptautiskiem nolīgumiem (2013/2259(REG)) - AFCO komiteja - Referents: David Martin (A7-0253/2014).

- Ziņojums par sarunām par DFS 2014.−2020. gadam — gūtā pieredze un turpmākie pasākumi (2014/2005(INI)) - BUDG komiteja - Referentes: Jean-Luc Dehaene, Ivailo Kalfin (A7-0254/2014).

- Ziņojums par Eiropas Parlamenta attiecībām ar dalībvalstu parlamentiem (2013/2185(INI)) - AFCO komiteja - Referents: Carlo Casini (A7-0255/2014).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes 1996. gada 25. jūlija Direktīvu 96/53/EK, ar kuru paredz noteiktu Kopienā izmantotu transportlīdzekļu maksimālos pieļaujamos gabarītus iekšzemes un starptautiskajos autopārvadājumos, kā arī šo transportlīdzekļu maksimālo pieļaujamo masu starptautiskajos autopārvadājumos (COM(2013)0195 - C7-0102/2013 - 2013/0105(COD)) - TRAN komiteja - Referents: Jörg Leichtfried (A7-0256/2014).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Vienošanos starp Eiropas Savienību un Norvēģijas Karalisti par kārtību, kādā tā piedalās Eiropas Patvēruma atbalsta birojā (18141/2013 - C7-0107/2014 - 2013/0427(NLE)) - LIBE komiteja - Referente: Roberta Metsola (A7-0257/2014).

- Ziņojums par grozījumu izdarīšanu iestāžu nolīgumā par Pārredzamības reģistru (2014/2010(ACI)) - AFCO komiteja - Referents: Roberto Gualtieri (A7-0258/2014).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko izveido kopuzņēmumu „Shift2Rail” (COM(2013)0922 - C7-0034/2014 - 2013/0445(NLE)) - ITRE komiteja - Referente: Josefa Andrés Barea (A7-0259/2014).

- Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Spānijas pieteikums EGF/2012/004 ES/ Grupo Santana) (COM(2014)0116 - C7-0101/2014 - 2014/2027(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: Frédéric Daerden (A7-0260/2014).

- Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Itālijas pieteikums EGF/2012/007 IT/VDC Technologies) (COM(2014)0119 - C7-0089/2014 - 2014/2025(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: Frédéric Daerden (A7-0261/2014).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko Portugālei atļauj piemērot samazinātu akcīzes nodokļa likmi vietējā ražojuma un patēriņa rumam un liķieriem Madeiras autonomajā apgabalā un vietējā ražojuma un patēriņa liķieriem un degvīniem Azoru salu autonomajā apgabalā (COM(2014)0117 - C7-0104/2014 - 2014/0064(CNS)) - REGI komiteja - Referente: Danuta Maria Hübner (A7-0262/2014).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par Kanāriju salās piemērojamo AIEM nodokli (COM(2014)0171 - C7-0106/2014 - 2014/0093(CNS)) - REGI komiteja - Referente: Danuta Maria Hübner (A7-0263/2014).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmuma 2004/162/EK par ostu nodevām Francijas aizjūras departamentos piemērošanas termiņu (COM(2014)0181 - C7-0129/2014 - 2014/0101(CNS)) - REGI komiteja - Referente: Danuta Maria Hübner (A7-0264/2014).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Korejas Republiku, no otras puses, izņemot jautājumus, kas saistīti ar atpakaļuzņemšanu (05287/2014 - C7-0044/2014 - 2013/0267B(NLE)) - AFET komiteja - Referente: Norica Nicolai (A7-0265/2014).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu protokolu Stabilizācijas un asociācijas nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Albānijas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (14783/2013 - C7-0075/2014 - 2013/0311(NLE)) - AFET komiteja - Referents: Nikola Vuljanić (A7-0266/2014).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Korejas Republiku, no otras puses, attiecībā uz jautājumiem, kas saistīti ar atpakaļuzņemšanu (05290/2014 - C7-0046/2014 - 2013/0267A(NLE)) - LIBE komiteja - Referents: Hubert Pirker (A7-0267/2014).

- * Ziņojums par projektu Padomes regulai par metodēm un procedūru, lai darītu pieejamus tradicionālos, PVN un NKI pašu resursus, un par pasākumiem, lai izpildītu kases vajadzības (pārstrādāta redakcija) (05603/2014 - C7-0037/2014 - 2011/0185(CNS)) - BUDG komiteja - Referenti: Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene (A7-0268/2014).

- Ieteikums par projektu Padomes regulai (ES, Euratom), ar ko nosaka Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas īstenošanas pasākumus (05600/2014 - C7-0047/2014 - 2011/0184(APP)) - BUDG komiteja - Referenti: Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene (A7-0269/2014).

- Ziņojums par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas īstenošanas pasākumiem (2014/2020(INI)) - BUDG komiteja - Referenti: Jean-Luc Dehaene, Anne E. Jensen (A7-0270/2014).

- * Ziņojums par projektu Padomes lēmumam par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu (05602/2014 - C7-0036/2014 - 2011/0183(CNS)) - BUDG komiteja - Referenti: Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene (A7-0271/2014).

- Ziņojums par pieprasījumu aizstāvēt Alexander Mirsky imunitāti un privilēģijas (2014/2026(IMM)) - JURI komiteja - Referente: Marielle Gallo (A7-0273/2014).

- Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2014. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 1/2014 projektu, III iedaļa — Komisija (08219/2014 - C7-0146/2014 - 2014/2018(BUD)) - BUDG komiteja - Referente: Anne E. Jensen (A7-0276/2014).

- Ziņojums par Eiropas Parlamenta 2015. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāmi (2014/2003(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: Salvador Garriga Polledo (A7-0277/2014).

2.2. Ieteikumi otrajam lasījumam

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par noguldījumu garantiju sistēmām (pārstrādāta versija) (05199/1/2014 - C7-0094/2014 - 2010/0207(COD)) - ECON komiteja - Referents: Peter Simon (A7-0216/2014).

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 812/2004, ar ko nosaka pasākumus attiecībā uz vaļveidīgo nejaušu nozveju zvejniecībā (06103/1/2014 - C7-0100/2014 - 2012/0216(COD)) - PECH komiteja - Referents: Raül Romeva i Rueda (A7-0272/2014).

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par noteikumiem un procedūrām attiecībā uz tādu ekspluatācijas ierobežojumu, kas saistīti ar troksni, ieviešanu Savienības lidostās, izmantojot līdzsvarotu pieeju, un par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/30/EK atcelšanu (05560/2/2014 - C7-0133/2014 - 2011/0398(COD)) - TRAN komiteja - Referents: Jörg Leichtfried (A7-0274/2014).

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu, ar ko izveido Savienības rīcību „Eiropas kultūras galvaspilsētas” no 2020. līdz 2033. gadam un atceļ Lēmumu Nr. 1622/2006/EK (05793/1/2014 - C7-0132/2014 - 2012/0199(COD)) - CULT komiteja - Referents: Marco Scurria (A7-0275/2014).


15. Darba kārtība

Nākamais punkts bija darba kārtības noteikšana.

Bija izdalīts 2014. gada aprīļa II sesijas plenārsēžu galīgais darba kārtības projekts (PE 531.857/PDOJ), kuram bija ierosināti turpmāk minētie grozījumi (Reglamenta 140. pants).

Uzstājās Ewald Stadler, kurš uzskatīja, ka 2014. gada 10. aprīlī Briselē Hannes Swoboda par Eiropas pilsoņu iniciatīvu “ Viens no mums” ir paudis izteikumus, kas nav savienojami ar Reglamenta 9. panta 2. punktu, un pieprasīja priekšsēdētājam rīkoties saskaņā ar Reglamenta 152., 153. un 154. pantu (priekšsēdētājs viņam atbildēja, ka pievērsīsies šim jautājumam), un Hannes Swoboda par šo uzstāšanos.

Uzstājās Michael Theurer (CONT komitejas priekšsēdētājs), lai iebilstu pret priekšsēdētāja lēmumu saskaņā ar Reglamenta 20. pantu atzīt par nepieņemamu 47. punktu Cătălin Sorin Ivan ziņojumā par 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu — Eiropas Parlaments (A7-0246/2014), kas iekļauts balsošanas laikā trešdien, Bernd Posselt par Hannes Swoboda uzstāšanos, Ingeborg Gräßle un Bart Staes par priekšsēdētāja lēmumu.

Pirmdiena

PPE grupas pieprasījums iekļaut darba kārtībā kopīgas debates par Anthea McIntyre ziņojumu (A7-0101/2014) un par jautājumu, uz kuru jāatbild mutiski (O-000049/2014), Top ten apspriešanās process un ES regulējuma sloga atvieglošana MVU (2013/2711(RSP)) (B7-0118/2014).

Uzstājās Paul Rübig PPE grupas vārdā, kurš pamatoja pieprasījumu, un Bendt Bendtsen, atbalstot pieprasījumu.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu apstiprināja (105 par, 85 pret, 5 atturas).

Otrdiena

Verts/ALE grupas pieprasījums pārcelt uz ceturtdienu balsojumu par Gesine Meissner ziņojumu par jūras telpisko plānošanu un integrēto piekrastes pārvaldību (A7-0379/2013).

Uzstājās Keith Taylor Verts/ALE grupas vārdā, kurš pamatoja pieprasījumu, Francesco Enrico Speroni un Guy Verhofstadt, kuri atbalstīja pieprasījumu.

Parlaments pieprasījumu apstiprināja.

Uzstājās Hannes Swoboda un Pervenche Berès par paredzēto balsošanas kārtību attiecībā uz Salvatore Iacolino ziņojumu par uzņēmuma ietvaros pārceltu trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumiem (A7-0170/2014).

Uzstājās Ingeborg Gräßle.

Trešdiena, ceturtdiena

Grozījumi nav ierosināti.

Līdz ar to darba kārtība tika noteikta.


16. Alternatīvo degvielu infrastruktūra ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par alternatīvo degvielu infrastruktūras ieviešanu [COM(2013)0018 - C7-0022/2013 - 2013/0012(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Carlo Fidanza (A7-0444/2013).

Mathieu Grosch (aizstājot referentu) iepazīstināja ar ziņojumu.

SĒDI VADA: Gianni PITTELLA
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Siim Kallas (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Georges Bach PPE grupas vārdā, Ismail Ertug S&D grupas vārdā, Gesine Meissner ALDE grupas vārdā, Keith Taylor Verts/ALE grupas vārdā, Jaromír Kohlíček GUE/NGL grupas vārdā, Peter Liese, Inés Ayala Sender un Patrizia Toia.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Miroslav Mikolášik, Tonino Picula, Phil Bennion, Krisztina Morvai un Spyros Danellis.

Uzstājās Siim Kallas un Mathieu Grosch.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 15.4.2014. protokola 8.12. punkts.


17. Kopienā izmantotu transportlīdzekļu gabarīti un masa autopārvadājumos ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes 1996. gada 25. jūlija Direktīvu 96/53/EK, ar kuru paredz noteiktu Kopienā izmantotu transportlīdzekļu maksimālos pieļaujamos gabarītus iekšzemes un starptautiskajos autopārvadājumos, kā arī šo transportlīdzekļu maksimālo pieļaujamo masu starptautiskajos autopārvadājumos [COM(2013)0195 - C7-0102/2013- 2013/0105(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Jörg Leichtfried (A7-0256/2014).

Jörg Leichtfried iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Siim Kallas (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Mathieu Grosch PPE grupas vārdā, Saïd El Khadraoui S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Philippe De Backer, Phil Bennion ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Jacqueline Foster un Peter van Dalen, Eva Lichtenberger Verts/ALE grupas vārdā, Peter van Dalen ECR grupas vārdā, Dieter-Lebrecht Koch un Ismail Ertug.

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Peter van Dalen, lai uzdotu zilās kartītes jautājumu Ismail Ertug, kas uz to atbildēja, Philippe De Backer, Jacqueline Foster, Hubert Pirker un Oldřich Vlasák.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Bendt Bendtsen, Silvia-Adriana Ţicău, Gesine Meissner, Michael Cramer un Miroslav Mikolášik.

Uzstājās Siim Kallas un Jörg Leichtfried.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 15.4.2014. protokola 8.13. punkts.


18. Ar troksni saistītu ekspluatācijas ierobežojumu ieviešana Savienības lidostās ***II (debates)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par noteikumiem un procedūrām attiecībā uz tādu ekspluatācijas ierobežojumu, kas saistīti ar troksni, ieviešanu Savienības lidostās, izmantojot līdzsvarotu pieeju, un par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/30/EK atcelšanu [05560/2/2014 - C7-0133/2014 - 2011/0398(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Jörg Leichtfried (A7-0274/2014).

Jörg Leichtfried iepazīstināja ar ieteikumu otrajam lasījumam.

Uzstājās Siim Kallas (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Michael Gahler PPE grupas vārdā, Bogusław Liberadzki S&D grupas vārdā, Gesine Meissner ALDE grupas vārdā, Eva Lichtenberger Verts/ALE grupas vārdā, Jacqueline Foster ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Rübig, un Marian-Jean Marinescu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Miroslav Mikolášik un Silvia-Adriana Ţicău.

Uzstājās Siim Kallas un Jörg Leichtfried.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 16.4.2014. protokola 7.16. punkts.


19. Dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību akti un noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību, augu reproduktīvo materiālu un augu aizsardzības līdzekļiem ***I - Dzīvnieku veselība ***I - Aizsardzības pasākumi pret augiem kaitīgajiem organismiem ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, kas attiecas uz oficiālajām kontrolēm un citām oficiālām darbībām, kuras veic, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību, augu reproduktīvo materiālu un augu aizsardzības līdzekļiem, un ar ko groza regulas (EK) Nr. 999/2001, Nr. 1829/2003, Nr. 1831/2003, Nr. 1/2005, Nr. 396/2005, Nr. 834/2007, Nr. 1099/2009, Nr. 1069/2009, Nr. 1107/2009, regulas (ES) Nr. 1151/2012, [….]/2013 un direktīvas 98/58/EK, 1999/74/EK, 2007/43/EK, 2008/119/EK, 2008/120/EK un 2009/128/EK (Oficiālo kontroļu regula) [COM(2013)0265 - C7-0123/2013 - 2013/0140(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Mario Pirillo (A7-0162/2014).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par dzīvnieku veselību [COM(2013)0260 - C7-0124/2013 - 2013/0136(COD)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referente: Marit Paulsen (A7-0129/2014).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem [COM(2013)0267 - C7-0122/2013 - 2013/0141(COD)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Hynek Fajmon (A7-0147/2014).

Mario Pirillo, Marit Paulsen un Hynek Fajmon iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Tonio Borg (Komisijas loceklis).

SĒDI VADA: Gianni PITTELLA
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Oreste Rossi (ENVI komitejas atzinuma sagatavotājs), Kartika Tamara Liotard (ENVI komitejas atzinuma sagatavotāja), Britta Reimers (AGRI komitejas atzinuma sagatavotāja), Isabella Lövin (PECH komitejas atzinuma sagatavotāja), Horst Schnellhardt PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Christa Klaß, Giovanni Barbagallo S&D grupas vārdā, Bart Staes Verts/ALE grupas vārdā, Julie Girling ECR grupas vārdā, Martina Anderson GUE/NGL grupas vārdā, Giancarlo Scottà EFD grupas vārdā, Elisabeth Jeggle, Daciana Octavia Sârbu, Alyn Smith, Janusz Wojciechowski, Bastiaan Belder, Pilar Ayuso, Åsa Westlund, James Nicholson, Peter Liese, Justas Vincas Paleckis, Albert Deß un Iratxe García Pérez.

SĒDI VADA: Isabelle DURANT
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Zofija Mazej Kukovič un Ewald Stadler.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Miroslav Mikolášik, Marusya Lyubcheva, Christa Klaß, Tonino Picula un Andrew Henry William Brons.

Uzstājās Tonio Borg, Mario Pirillo, Marit Paulsen un Hynek Fajmon.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 15.4.2014. protokola 17.2,. punkts, 15.4.2014. protokola 17.3. punkts un 15.4.2014. protokola 17.4. punkts.


20. Iestāžu nolīgums par Pārredzamības reģistru (debates)

Ziņojums par grozījumu izdarīšanu iestāžu nolīgumā par Pārredzamības reģistru [2014/2010(ACI)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referents: Roberto Gualtieri (A7-0258/2014).

Roberto Gualtieri iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Tonio Borg (Komisijas loceklis).

Uzstājās György Schöpflin PPE grupas vārdā, Sandra Petrović Jakovina S&D grupas vārdā, Anneli Jäätteenmäki ALDE grupas vārdā, Gerald Häfner Verts/ALE grupas vārdā, Rina Ronja Kari GUE/NGL grupas vārdā, Jaroslav Paška EFD grupas vārdā, Evelyn Regner, Andrew Duff, Claude Turmes un Zita Gurmai.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Paul Rübig, Silvia-Adriana Ţicău, Carl Schlyter, Nikola Vuljanić, Krisztina Morvai un Seán Kelly.

Uzstājās Tonio Borg un Roberto Gualtieri.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 15.4.2014. protokola 8.36. punkts.


21. Labvēlīga vidi uzņēmumiem, uzņēmējdarbībai un jaunu uzņēmumu veidošanai, lai radītu darbvietas - Komisijas turpmākie pasākumi saistībā ar MVU „TOP TEN” apspriešanos par ES regulējumu (debates)

Ziņojums par veidiem, kādos Eiropas Savienība var palīdzēt veidot labvēlīgu vidi uzņēmumiem, uzņēmējdarbībai un jaunu uzņēmumu veidošanai, lai radītu darbvietas [2013/2176(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Anthea McIntyre (A7-0101/2014).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000049/2014) un kuru uzdeva Paul Rübig ITRE komitejas vārdā Komisijai: Top ten apspriešanās process un ES regulējuma sloga atvieglošana MVU (2013/2711(RSP)) (B7-0118/2014).

Anthea McIntyre iepazīstināja ar ziņojumu.

Paul Rübig izvērsa jautājumu.

SĒDI VADA: Jacek PROTASIEWICZ
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Silvia-Adriana Ţicău, lai uzdotu zilās kartītes jautājumu Paul Rübig, kas uz to atbildēja.

Uzstājās Antonio Tajani (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Karin Kadenbach (REGI komitejas atzinuma sagatavotāja), Sari Essayah PPE grupas vārdā, Philippe De Backer ALDE grupas vārdā un Krisztina Morvai, pie grupām nepiederoša deputāte.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Monika Panayotova, Ruža Tomašić, Phil Bennion, Miloslav Ransdorf un Nicole Sinclaire.

Uzstājās Antonio Tajani un Anthea McIntyre.

Rezolūcijas priekšlikums, ko iesniedz saskaņā ar Reglamenta 115. panta 5. punktu, tiks paziņots vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 15.4.2014. protokola 17.16. punkts.

Balsojums par rezolūciju: 17.4.2014. protokola 9.15. punkts.

Uzstājās Seán Kelly par brīvā mikrofona procedūru (sēdes vadītājs paskaidroja savas izvēles iemeslus).


22. Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem

Saskaņā ar Reglamenta 150. pantu ar vienu minūti ilgu runu uzstājās šādi deputāti, kuri vēlējās pievērst Parlamenta uzmanību politiski svarīgiem jautājumiem:

Edit Bauer, András Gyürk, Mário David, Juan Andrés Naranjo Escobar, Seán Kelly, Catherine Stihler, María Irigoyen Pérez, George Sabin Cutaş, Jorgo Chatzimarkakis, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Alda Sousa, Gerard Batten, Hans-Peter Martin, Miroslav Mikolášik, Czesław Adam Siekierski, Ioan Enciu, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Tatjana Ždanoka, Martina Anderson, Slavi Binev, Andrew Henry William Brons, Dubravka Šuica, Ivailo Kalfin, Claudio Morganti, Zdravka Bušić, Petru Constantin Luhan, Biljana Borzan un Cristian Dan Preda.


23. Sarunas par DFS 2014.−2020. gadam — gūtā pieredze un turpmākie pasākumi (īss izklāsts)

Ziņojums par sarunām par DFS 2014.−2020. gadam — gūtā pieredze un turpmākie pasākumi [2014/2005(INI)] - Budžeta komiteja. Referenti: Jean-Luc Dehaene un Ivailo Kalfin (A7-0254/2014).

Reimer Böge (aizstājot referentu) un Ivailo Kalfin iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Andrej Plenković, Silvia-Adriana Ţicău, Jan Mulder, Younous Omarjee un Ivana Maletić.

Uzstājās Janusz Lewandowski (Komisijas loceklis).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 15.4.2014. protokola 8.38. punkts.


24. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 531.857/OJMA).


25. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.05.

Klaus Welle

Isabelle Durant

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietniece


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arlacchi, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldini, Balz, Balzani, Barbagallo, Bartolozzi, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonanini, Bonsignore, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Bové, Bowles, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costello, Cottigny, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Fisas Ayxela, Flasarová, Flašíková Beňová, Flautre, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardini, Gauzès, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Koewius, Kohlíček, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lamberts, Lambsdorff, Lange, Langen, Le Brun, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mazej Kukovič, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Metsola, Michels, Migalski, Mikolášik, Mitchell, Mizzi, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nilsson, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Ouzký, Oviir, Pack, Paksas, Paleckis, Panayotov, Panayotova, Papadopoulou, Paşcu, Paška, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Riera Madurell, Rinaldi, Rochefort, Rodust, Roithová, Romeva i Rueda, Ross, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Saks, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Tănăsescu, Tarabella, Tarand, Tatarella, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Ulmer, Ulvskog, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Vanhecke, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zamfirescu, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Bufton, Dehaene, Kleva Kekuš, Papastamkos, Scurria

Juridisks paziņojums - Privātuma politika