Index 
Notulen
PDF 260kWORD 150k
Maandag 14 april 2014 - Straatsburg
1.Hervatting van de zitting
 2.Verklaringen van de Voorzitter
 3.In memoriam
 4.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergaderingen
 5.Gedelegeerde handelingen (artikel 87 bis, lid 6, van het Reglement)
 6.Rectificaties (artikel 216 van het Reglement)
 7.Interpretatie van het Reglement
 8.Samenstelling Parlement
 9.Samenstelling fracties
 10.Samenstelling commissies en delegaties
 11.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure aangenomen besluiten (artikel 74 van het Reglement)
 12.Verzoekschriften
 13.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 14.Ingekomen stukken
 15.Regeling van de werkzaamheden
 16.Infrastructuur voor alternatieve brandstoffen ***I (debat)
 17.Afmetingen en gewichten van aan het verkeer binnen de Gemeenschap deelnemende wegvoertuigen ***I (debat)
 18.Invoering van geluidsgerelateerde exploitatiebeperkingen op EU-luchthavens ***II (debat)
 19.Levensmiddelen- en diervoederwetgeving, voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid, teeltmateriaal en gewasbeschermingsmiddelen ***I - Diergezondheid ***I - Beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten ***I (debat)
 20.Interinstitutioneel akkoord over het transparantieregister (debat)
 21.Een vriendelijk klimaat voor ondernemingen, bedrijven en start-ups om banen te scheppen - Follow-up van de Commissie van het "Top Ten"-overleg met kmo's over EU-regels (debat)
 22.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 23.Onderhandelingen over het MFK 2014-2020: welke lessen kunnen worden getrokken en hoe moet het verder? (korte presentatie)
 24.Agenda van de volgende vergadering
 25.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

1. Hervatting van de zitting

De vergadering wordt om 17.00 uur geopend.


2. Verklaringen van de Voorzitter

De Voorzitter legt een verklaring af waarin hij uiting geeft aan de bezorgdheid van het Parlement over de situatie in Oekraïne. Het Parlement wijst op het belang van de territoriale integriteit en soevereiniteit van Oekraïne, en vraagt Rusland dat het de beginselen van het internationaal recht eerbiedigt en zijn troepen uit het Oekraïense grondgebied terugtrekt. De Voorzitter preciseert dat het Parlement donderdag een resolutie over Oekraïne zal aannemen en een waarnemingsmissie zal sturen naar de Oekraïense presidentiële verkiezingen, die in mei 2014 moeten plaatsgrijpen.

°
° ° °

De Voorzitter legt een verklaring af naar aanleiding van de 20ste verjaardag van de Rwandese genocide.


3. In memoriam

De Voorzitter gedenkt namens het Parlement Dominique Baudis, ombudsman (Défenseur des droits) in Frankrijk en voormalig lid van het Europees Parlement.

Het Parlement neemt een minuut stilte in acht ter nagedachtenis van Dominique Baudis, alsook ter nagedachtenis van de slachtoffers van de Rwandese genocide.


4. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergaderingen

De notulen van de vergaderingen van 2 april 2014 en 3 april 2014 worden goedgekeurd.

°
° ° °

Marian Harkin was aanwezig op de vergaderingen van 13 maart 2014 en 2 april 2014, maar haar naam staat niet op de presentielijsten.

Gaston Franco was aanwezig op de vergaderingen van 2 en 3 april 2014, maar zijn naam staat niet op de presentielijsten.


5. Gedelegeerde handelingen (artikel 87 bis, lid 6, van het Reglement)

De aanbeveling van de Commissie EMPL om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 223/2014 van 11 maart 2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (C(2014)1627 – 2014/2676(DEA)) (B7-0273/2014) is ter plenaire vergadering aangekondigd op 2 april 2014 (punt 5 van de notulen van 2.4.2014).

Er is geen bezwaar gemaakt tegen deze aanbeveling binnen de in artikel 87 bis, lid 6, van het Reglement gestelde termijn van 24 uur.

Deze aanbeveling wordt bijgevolg geacht te zijn goedgekeurd met ingang van 3 april 2014, en het besluit zal in de aangenomen teksten van de vergadering van 15 april 2014 worden gepubliceerd (P7_TA(2014)0340).


6. Rectificaties (artikel 216 van het Reglement)

De rectificaties P6_TA(2009)0275(COR01), P7_TA-PROV(2013)0461(COR01), P7_TA-PROV(2013)0342(COR01) en P7_TA-PROV(2014)0057(COR01) zijn tijdens de plenaire vergadering van woensdag 2 april 2014 aangekondigd (punt 6 van de notulen van 2.4.2014).

Aangezien noch een fractie noch ten minste veertig leden hebben verzocht deze rectificaties in stemming te brengen overeenkomstig artikel 216, lid 4, van het Reglement, worden zij geacht te zijn goedgekeurd.

°
° ° °

De bevoegde commissies hebben kennis gegeven van de volgende rectificaties op door het Europees Parlement aangenomen teksten:

- Rectificatie (P7_TA-PROV(2013)0492(COR02)) op Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke marktordening voor landbouwproducten en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671) (standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 20 november 2013 met het oog op de vaststelling van bovengenoemde verordening (P7_TA-PROV(2013)0492) (COM(2011)0626 – C7-0339/2011– COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD))

- Rectificatie (P7_TA-PROV(2014)0168(COR01)) op het standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 27 februari 2014 met het oog op de vaststelling van Besluit nr. .../2014/EU van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een vereenvoudigde regeling voor de controle van personen aan de buitengrenzen, gebaseerd op de eenzijdige erkenning door [Bulgarije], Kroatië, Cyprus [en Roemenië] van bepaalde documenten als gelijkwaardig met hun nationale visa voor de doorreis over hun grondgebied of een voorgenomen verblijf op hun grondgebied van ten hoogste 90 dagen binnen een periode van 180 dagen en tot intrekking van Beschikkingen nrs. 895/2006/EG en 582/2008/EG van het Europees Parlement en de Raad (P7_TA-PROV(2014)0168) (COM(2013)0441 – C7-0186/2013 – 2013/0210(COD))

- Rectificatie (P7_TA-PROV(2014)0169(COR01)) op het standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 27 februari 2014 met het oog op de vaststelling van de verordening van het Europees Parlement met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. .../2014 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 van de Raad tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (P7_TA-PROV(2014)0169) (COM(2012)0650 – C7-0371/2012 – 2012/0309(COD))

- Rectificatie (P7_TA-PROV(2014)0024(COR01)) op Richtlijn 2014/23/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van concessieovereenkomsten (PB L 94 van 28.3.2014, blz. 1) (standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 15 januari 2014 met het oog op de vaststelling van bovengenoemde richtlijn (P7_TA-PROV(2014)0024)) (COM(2011)0897 – C7-0004/2012 – 2011/0437(COD)).

De rectificaties zijn gedurende deze vergaderperiode beschikbaar op de website Séance en direct.

Overeenkomstig artikel 216, lid 4, van het Reglement worden deze rectificaties geacht te zijn goedgekeurd, tenzij een fractie of ten minste veertig leden binnen vierentwintig uur verzoeken deze in stemming te brengen.


7. Interpretatie van het Reglement

De Voorzitter stelt het Parlement overeenkomstig artikel 211, lid 3, van het Reglement in kennis van de volgende interpretatie van artikel 166, van artikel 167, lid 1, en van artikel 195, lid 3, van het Reglement van de Commissie constitutionele zaken, waarnaar de toepassing van deze bepaling was verwezen:

“De bepalingen van artikel 166, artikel 167, lid 1, en artikel 195, lid 3, over de hoofdelijke stemming gelden niet voor de verslagen die zijn bedoeld in artikel 6 ter, lid 2, en artikel 7, leden 3,6 en 8, in het kader van procedures aangaande de immuniteit van een lid.”

Indien deze interpretatie niet vóór de opening van de vergadering van morgen, dinsdag 15 april 2014, door een fractie of ten minste veertig leden (artikel 211, lid 4, van het Reglement) wordt betwist, wordt zij geacht te zijn goedgekeurd. Mocht dit wel het geval zijn, dan wordt de zaak ter beslissing aan het Parlement voorgelegd.


8. Samenstelling Parlement

Ivari Padar is benoemd tot minister van Landbouw in Estland met ingang van 7 april 2014.

Harlem Désir is benoemd tot staatssecreatris in Frankrijk met ingang van 9 april 2014.

Maria Da Graça Carvalho zal met ingang van 1 mei 2014 een functie bekleden die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.

Overeenkomstig artikel 4, lid 1, van het Reglement, constateert het Parlement dat de zetel van Ivari Padar met ingang van 7 april 2014 vacant is, de zetel van Harlem Désir met ingang van 9 april 2014 en de zetel van Maria Da Graça Carvalho met ingang van 1 mei 2014, en stelt de betrokken nationale autoriteiten hiervan in kennis.

De bevoegde Estse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Katrin Saks tot lid van het Parlement, ter vervanging van Ivari Padar, met ingang van 7 april 2014.

Overeenkomstig artikel 7, lid 1, van de Akte van 20 september 1976 betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen en op grond van artikel 4, leden 1 en 4, van het Reglement, neemt het Parlement kennis van de benoeming van Katrin Saks met ingang van 7 april 2014.

Zolang de geloofsbrieven niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren niet is beslist, neemt Katrin Saks, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits zij tevoren schriftelijk een verklaring heeft afgelegd dat zij geen functie bekleedt die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.


9. Samenstelling fracties

Angelika Werthmann is niet langer lid van de ALDE-Fractie en maakt met ingang van 8 april 2014 deel uit van de niet-fractiegebonden leden.


10. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de S&D-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie ECON: Katrin Saks

Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissies EU-Kazachstan, EU-Kirgizstan en EU-Oezbekistan en delegatie voor de betrekkingen met Tadzjikistan, Turkmenistan en Mongolië: Katrin Saks.

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.


11. Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure aangenomen besluiten (artikel 74 van het Reglement)

De Voorzitter deelt mede dat hij op woensdag 16 april 2014 tezamen met de voorzitter van de Raad onderstaande volgens de gewone wetgevingsprocedure aangenomen besluiten zal ondertekenen:

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de algemene bepalingen inzake het Fonds voor asiel, migratie en integratie en inzake het instrument voor financiële steun voor politiële samenwerking, voorkoming en bestrijding van criminaliteit, en crisisbeheersing (00139/2013/LEX - C7-0173/2014 - 2011/0367(COD))

- Besluit van het Europees Parlement en de Raad tot verlening van een EU-garantie voor verliezen van de Europese Investeringsbank op financieringsverrichtingen van projecten buiten de Unie (00003/2014/LEX - C7-0172/2014 - 2013/0152(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de invoer van rijst van oorsprong uit Bangladesh en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3491/90 van de Raad (00040/2014/LEX - C7-0171/2014 - 2012/0085(COD))

- Besluit van het Europees Parlement en de Raad over het Europees jaar voor ontwikkeling (2015) (00043/2014/LEX - C7-0170/2014 - 2013/0238(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake verlaging of afschaffing van douanerechten op goederen van oorsprong uit Oekraïne (00073/2014/LEX - C7-0169/2014 - 2014/0090(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Fonds voor asiel, migratie en integratie, tot wijziging van Beschikking 2008/381/EG van de Raad en tot intrekking van Beschikkingen nr. 573/2007/EG en nr. 575/2007/EG van het Europees Parlement en de Raad en Beschikking 2007/435/EG van de Raad (00142/2013/LEX - C7-0168/2014 - 2011/0366(COD))

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen (00006/2014/LEX - C7-0167/2014 - 2011/0389(COD))

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende strafrechtelijke sancties voor marktmisbruik (richtlijn marktmisbruik) (00008/2014/LEX - C7-0166/2014 - 2011/0297(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende marktmisbruik (verordening marktmisbruik) en houdende intrekking van Richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijnen 2003/124/EG, 2003/125/EG en 2004/72/EG van de Commissie (00078/2013/LEX - C7-0165/2014 - 2011/0295(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang en tot intrekking van Besluit 2005/909/EG van de Commissie (00005/2014/LEX - C7-0164/2014 - 2011/0359(COD))

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake elektronische facturering bij overheidsopdrachten (00021/2014/LEX - C7-0163/2014 - 2013/0213(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling, als onderdeel van het Fonds voor interne veiligheid, van het instrument voor financiële steun voor politiële samenwerking, voorkoming en bestrijding van criminaliteit, en crisisbeheer en tot intrekking van het Besluit nr. 2007/125/JBZ van de Raad (00135/2013/LEX - C7-0162/2014 - 2011/0368(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap, met het oog op de tenuitvoerlegging tegen 2020 van een internationale overeenkomst die op emissies van de internationale luchtvaart wereldwijd één marktgebaseerde maatregel toepast (00018/2014/LEX - C7-0161/2014 - 2013/0344(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik en tot intrekking van Richtlijn 2001/20/EG (00002/2014/LEX - C7-0160/2014 - 2012/0192(COD))

- Verordening van het Europees parlement en de Raad tot vaststelling, als onderdeel van het Fonds voor interne veiligheid, van het instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa en tot intrekking van Beschikking nr. 574/2007/EG (00141/2013/LEX - C7-0159/2014 - 2011/0365(COD))

- Richtlijn van het Europees parlement en de Raad betreffende maatregelen om de uitoefening van de in de context van het vrije verkeer van werknemers aan werknemers verleende rechten te vergemakkelijken (00004/2014/LEX - C7-0158/2014 - 2013/0124(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de handelsregeling voor bepaalde, door verwerking van landbouwproducten verkregen goederen en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 1216/2009 en (EG) nr. 614/2009 van de Raad (00124/2013/LEX - C7-0157/2014 - 2013/0063(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 691/2011 inzake Europese milieu-economische rekeningen (00037/2014/LEX - C7-0156/2014 - 2013/0130(COD))

- Besluit van het Europees parlement en de Raad tot oprichting van een ondersteuningskader voor ruimtebewaking en monitoring (00031/2014/LEX - C7-0155/2014 - 2013/0064(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 428/2009 tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik (00086/2014/LEX - C7-0154/2014 - 2011/0310(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de vaststelling van regels en procedures voor de invoering van geluidsgerelateerde exploitatiebeperkingen op luchthavens in de Unie binnen het kader van een evenwichtige aanpak, en tot intrekking van Richtlijn 2002/30/EG (00085/2014/LEX - C7-0153/2014 - 2011/0398(COD))

- Besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een actie van de Unie voor het evenement "Culturele Hoofdsteden van Europa" voor de periode 2020 tot 2033 en tot intrekking van Besluit nr.1622/2006/EG (00084/2014/LEX - C7-0152/2014 - 2012/0199(COD))

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de depositogarantiestelsels (herschikking) (00082/2014/LEX - C7-0151/2014 - 2010/0207(COD))

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende minimumvereisten voor de vergroting van de mobiliteit van werknemers tussen de lidstaten door het verbeteren van de verwerving en het behoud van aanvullende pensioenrechten (00087/2014/LEX - C7-0150/2014 - 2005/0214(COD))

- Verordening van het EP en de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 812/2004 van de Raad tot vaststelling van maatregelen betreffende de incidentele vangsten van walvisachtigen bij de visserij (00083/2014/LEX - C7-0149/2014 - 2012/0216(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het geluidsniveau van motorvoertuigen en vervangende geluidsdempingssystemen, en tot wijziging van Richtlijn 2007/46/EG en tot intrekking van Richtlijn 70/157/EEG (00081/2014/LEX - C7-0148/2014 - 2011/0409(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende voor gebruikers bestemde nalevingsmaatregelen uit het Protocol van Nagoya inzake toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit hun gebruik in de Unie (00131/2013/LEX - C7-0143/2014 - 2012/0278(COD))

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van radioapparatuur en tot intrekking van Richtlijn 1999/5/EG (00017/2014/LEX - C7-0142/2014 - 2012/0283(COD))

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (00015/2014/LEX - C7-0141/2014 - 2012/0297(COD))

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 2003/71/EG en 2009/138/EG, alsmede Verordeningen (EG) nr. 1060/2009, (EU) nr. 1094/2010 en (EU) nr. 1095/2010 wat de bevoegdheden van de Europese Toezichthoudende Autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen) en de Europese Toezichthoudende Autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) betreft (00007/2014/LEX - C7-0140/2014 - 2011/0006(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende aanpassing met ingang van 1 juli 2012 van de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden van de Europese Unie, alsmede van de aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op deze bezoldigingen en pensioenen (00057/2014/LEX - C7-0139/2014 - 2013/0439(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 912/2010 tot oprichting van het Europese GNSS-Agentschap (00133/2013/LEX - C7-0138/2014 - 2013/0022(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende gefluoreerde broeikasgassen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 842/2006 (00001/2014/LEX - C7-0137/2014 - 2012/0305(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende aanpassing met ingang van 1 juli 2011 van de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden van de Europese Unie, alsmede van de aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op deze bezoldigingen en pensioenen (00056/2014/LEX - C7-0136/2014 - 2013/0438(COD)).


12. Verzoekschriften

De volgende op de vermelde data in het algemeen register ingeschreven verzoekschriften zijn overeenkomstig artikel 201, lid 6, van het Reglement naar de bevoegde commissie verwezen:

Op 9 april 2014

Lorenzo Croce (nr. 0714/2014); Bruno Terriou (nr. 0715/2014); dr. Nagy Marianna (nr. 0716/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0717/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0718/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0719/2014); Raffaele Postiglione (nr. 0720/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0721/2014); Danièle Favari (nr. 0722/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0723/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0724/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0725/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0726/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0727/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0728/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0729/2014); Laurenţiu Vasilescu (nr. 0730/2014); Francesc d'Assís Rossell i Taberner (nr. 0731/2014); Barbara Chiodi (nr. 0732/2014); Gregorian Bivolaru (nr. 0733/2014); Cristian Stanciu (nr. 0734/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0735/2014); Christian Bosco (nr. 0736/2014); Marian Laurenţiu Statache (nr. 0737/2014); Rudolf Görke (nr. 0738/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0739/2014); José Pereira (8 handtekeningen) (nr. 0740/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0741/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0742/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0743/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0744/2014); Joseph-Christos Kondylakis (nr. 0745/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0746/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0747/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0748/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0749/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0750/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0751/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0752/2014).


13. Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)

De volgende mondelinge vragen zijn ingediend (artikel 115 van het Reglement):

- (O-000032/2014) van Brian Simpson, namens de Commissie TRAN, aan de Commissie: Handhaving van Verordening (EG) nr. 1071/2009 (2014/2700(RSP)) (B7-0113/2014);

- (O-000050/2014) van Alain Lamassoure, namens de Commissie BUDG, aan de Raad: Alarmerend tekort aan betalingen voor de financiering van externe steun van de EU (2014/2697(RSP)) (B7-0114/2014);

- (O-000051/2014) van Alain Lamassoure, namens de Commissie BUDG, aan de Commissie: Alarmerend tekort aan betalingen ter financiering van externe steun van de EU (2014/2697(RSP)) (B7-0115/2014);

- (O-000053/2014) van Eva Joly, namens de Commissie DEVE, aan de Raad: Alarmerend tekort aan betalingen ter financiering van externe steun van de EU (2014/2697(RSP)) (B7-0116/2014);

- (O-000054/2014) van Eva Joly, namens de Commissie DEVE, aan de Commissie: Alarmerend tekort aan betalingen ter financiering van externe steun van de EU (2014/2697(RSP)) (B7-0117/2014);

- (O-000049/2014) van Paul Rübig, namens de Commissie ITRE, aan de Commissie: Het "Top Ten"-overleg en de vermindering van de EU-regeldruk voor kmo's (2013/2711(RSP)) (B7-0118/2014).


14. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (herschikking) (COM(2014)0167 - C7-0112/2014 - 2014/0091(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

FEMM, EMPL, JURI

- Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1 bij de algemene begroting 2014: standpunt van de Raad van 9 april 2014 (08219/2014 - C7-0146/2014 - 2014/2018(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

ITRE

2) van de parlementaire commissies

2.1) verslagen

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1013/2006 over afvalstoffen (COM(2013)0516 - C7-0217/2013 - 2013/0239(COD)) - commissie ENVI - Rapporteur: Bart Staes (A7-0069/2014)

- ***I Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende nauwere samenwerking tussen openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA's) (COM(2013)0430 - C7-0177/2013 - 2013/0202(COD)) - commissie EMPL - Rapporteur: Frédéric Daerden (A7-0072/2014)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de Raad tot oprichting van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (COM(2013)0522 - C7-0231/2013 - 2013/0248(COD)) - commissie REGI - Rapporteur: Rosa Estaràs Ferragut (A7-0078/2014)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de monitoring, de rapportage en de verificatie van kooldioxide-emissies door maritiem vervoer en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 525/2013 (COM(2013)0480 - C7-0201/2013 - 2013/0224(COD)) - commissie ENVI - Rapporteur: Theodoros Skylakakis (A7-0080/2014)

- * Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 (COM(2013)0505 - C7-0255/2013 - 2013/0244(NLE)) - commissie ITRE - Rapporteur: Christian Ehler (A7-0083/2014)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer (herschikking) (COM(2012)0403 - C7-0197/2012 - 2012/0196(COD)) - commissie ENVI - Rapporteur: Matthias Groote (A7-0087/2014)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende preventie en beheer van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten (COM(2013)0620 - C7-0264/2013 - 2013/0307(COD)) - commissie ENVI - Rapporteur: Pavel Poc (A7-0088/2014)

- * Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën (COM(2013)0496 - C7-0257/2013 - 2013/0241(NLE)) - commissie ITRE - Rapporteur: Lambert van Nistelrooij (A7-0092/2014)

- * Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad over de gemeenschappelijke onderneming brandstofcellen en waterstof 2 (COM(2013)0506 - C7-0256/2013 - 2013/0245(NLE)) - commissie ITRE - Rapporteur: Vladko Todorov Panayotov (A7-0094/2014)

- * Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de gemeenschappelijke onderneming voor het initiatief innovatieve medicijnen 2 (COM(2013)0495 - C7-0259/2013 - 2013/0240(NLE)) - commissie ITRE - Rapporteur: Teresa Riera Madurell (A7-0105/2014)

- ***I Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van macrofinanciële bijstand aan de Republiek Tunesië (COM(2013)0860 - C7-0437/2013 - 2013/0416(COD)) - commissie INTA - Rapporteur: Vital Moreira (A7-0110/2014)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de diergezondheid (COM(2013)0260 - C7-0124/2013 - 2013/0136(COD)) - commissie AGRI - Rapporteur: Marit Paulsen (A7-0129/2014)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 718/1999 van de Raad van 29 maart 1999 betreffende het beleid ten aanzien van de capaciteit van de communautaire binnenvaartvloot met het oog op de bevordering van het vervoer over de binnenwateren (COM(2013)0621 - C7-0265/2013 - 2013/0303(COD)) - commissie TRAN - Rapporteur: Corien Wortmann-Kool (A7-0142/2014)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen en tot intrekking van Richtlijn 2006/87/EG van het Europees Parlement en de Raad (COM(2013)0622 - C7-0266/2013 - 2013/0302(COD)) - commissie TRAN - Rapporteur: Corien Wortmann-Kool (A7-0145/2014)

- ***I Verslag over het ontwerp van verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Besluit 2005/681/JBZ tot oprichting van de Europese Politieacademie (CEPOL) (17043/2013 - C7-0435/2013 - 2013/0812(COD)) - commissie LIBE - Rapporteur: Kinga Gál (A7-0146/2014)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten (COM(2013)0267 - C7-0122/2013 - 2013/0141(COD)) - commissie AGRI - Rapporteur: Hynek Fajmon (A7-0147/2014)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid, teeltmateriaal en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009 en 1107/2009, de Verordeningen (EU) nr. 1151/2012 en […]/2013, en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG, 2008/120/EG en 2009/128/EG (verordening officiële controles) (COM(2013)0265 - C7-0123/2013 - 2013/0140(COD)) - commissie ENVI - Rapporteur: Mario Pirillo (A7-0162/2014)

- Verslag over consumentenbescherming – bescherming van de consument bij openbare dienstverlening (2013/2153(INI)) - commissie IMCO - Rapporteur: Josef Weidenholzer (A7-0163/2014)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting van de regeling tussen de Europese Unie en het Vorstendom Liechtenstein betreffende de nadere bijzonderheden van de deelname van het Vorstendom Liechtenstein aan het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (18116/2013 - C7-0091/2014 - 2013/0423(NLE)) - commissie LIBE - Rapporteur: Roberta Metsola (A7-0168/2014)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming (COM(2010)0378 - C7-0179/2010 - 2010/0209(COD)) - commissie LIBE - Rapporteur: Salvatore Iacolino (A7-0170/2014)

- ***IVerslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 525/2013 wat betreft de technische uitvoering van het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (COM(2013)0769 - C7-0393/2013 - 2013/0377(COD)) - commissie ENVI - Rapporteur: Vladimir Urutchev (A7-0171/2014)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende nieuwe psychoactieve stoffen (COM(2013)0619 - C7-0272/2013 - 2013/0305(COD)) - commissie LIBE - Rapporteur: Jacek Protasiewicz (A7-0172/2014)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Kaderbesluit 2004/757/JBZ van de Raad van 25 oktober 2004 betreffende de vaststelling van minimumvoorschriften met betrekking tot de bestanddelen van strafbare feiten en met betrekking tot straffen op het gebied van de illegale drugshandel, wat de definitie van drug betreft (COM(2013)0618 - C7-0271/2013 - 2013/0304(COD)) - commissie LIBE - Rapporteur: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A7-0173/2014)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval met het oog op de vermindering van het verbruik van lichte plastic draagtassen (COM(2013)0761 - C7-0392/2013 - 2013/0371(COD)) - commissie ENVI - Rapporteur: Margrete Auken (A7-0174/2014)

- Verslag tot wijziging van het Reglement van het Europees Parlement om elektronische handtekeningen toe te staan (2014/2011(REG)) - commissie AFCO - Rapporteur: György Schöpflin (A7-0175/2014)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van het tussen de Europese Unie en de Unie der Comoren overeengekomen protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de thans geldende partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen beide partijen (16130/2013 - C7-0011/2014 - 2013/0388(NLE)) - commissie PECH - Rapporteur: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0177/2014)

- *** Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van het tussen de Europese Unie en de Republiek Madagaskar overeengekomen protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst in de visserijsector tussen beide partijen (14164/1/2012 - C7-0408/2012 - 2012/0238(NLE)) - commissie PECH - Rapporteur: Crescenzio Rivellini (A7-0178/2014)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van een protocol bij de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds, inzake een kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en Georgië over de algemene beginselen voor de deelname van Georgië aan programma’s van de Unie (16612/2013 - C7-0486/2013 - 2013/0257(NLE)) - commissie AFET - Rapporteur: Krzysztof Lisek (A7-0191/2014)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het protocol bij de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Montenegro, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie (14187/2013 - C7-0007/2014 - 2013/0262(NLE)) - commissie AFET - Rapporteur: Charles Tannock (A7-0192/2014)

- *** Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Republiek der Seychellen (16651/2013 - C7-0020/2014 - 2013/0375(NLE)) - commissie PECH - Rapporteur: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0201/2014)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese langetermijninvesteringsfondsen (COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)) - commissie ECON - Rapporteur: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0211/2014)

- * Verslag over de aanbeveling voor een besluit van de Raad betreffende de toetreding van Kroatië tot het verdrag van 23 juli 1990 ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen (COM(2013)0586 - C7-0381/2013 - 2013/0308(CNS)) - commissie ECON - Rapporteur: Sławomir Nitras (A7-0214/2014)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake voorlichtings- en afzetbevorderingsacties voor landbouwproducten op de binnenmarkt en in derde landen (COM(2013)0812 - C7-0416/2013 - 2013/0398(COD)) - commissie AGRI - Rapporteur: Esther Herranz García (A7-0217/2014)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 515/97 van de Raad van 13 maart 1997 betreffende de wederzijdse bijstand tussen de administratieve autoriteiten van de lidstaten en de samenwerking tussen deze autoriteiten en de Commissie met het oog op de juiste toepassing van de douane- en landbouwvoorschriften (COM(2013)0796 - C7-0421/2013 - 2013/0410(COD)) - commissie IMCO - Rapporteur: António Fernando Correia de Campos (A7-0241/2014)

- Verslag met de aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de Europese Dienst voor extern optreden betreffende de onderhandelingen over de strategische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Japan (2014/2021(INI)) - commissie AFET - Rapporteur: Alojz Peterle (A7-0244/2014)

- ***I Verslag over het gewijzigde voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (gecodificeerde tekst) (COM(2013)0932 - C7-0006/2014 - 2010/0095(COD)) - commissie JURI - Rapporteur: Francesco Enrico Speroni (A7-0247/2014)

- Verslag over nieuwe technologieën en open leermiddelen (2013/2182(INI)) - commissie CULT - Rapporteur: Cătălin Sorin Ivan (A7-0249/2014)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt (COM(2012)0363 - C7-0192/2012 - 2012/0193(COD)) - commissie CONT - commissie LIBE - Rapporteur: Ingeborg Gräßle - Rapporteur: Juan Fernando López Aguilar (A7-0251/2014)

- Verslag tot wijziging van artikel 90 van het Reglement van het Europees Parlement (2013/2259(REG)) - commissie AFCO - Rapporteur: David Martin (A7-0253/2014)

- Verslag over de onderhandelingen over het MFK 2014-2020: welke lessen kunnen worden getrokken en hoe moet het verder (2014/2005(INI)) - commissie BUDG - Rapporteurs: Jean-Luc Dehaene, Ivailo Kalfin (A7-0254/2014)

- Verslag over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de nationale parlementen (2013/2185(INI)) - commissie AFCO - Rapporteur: Carlo Casini (A7-0255/2014)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 96/53/EG van 25 juli 1996 houdende vaststelling, voor bepaalde aan het verkeer binnen de Gemeenschap deelnemende wegvoertuigen, van de in het nationale en het internationale verkeer maximaal toegestane afmetingen, en van de in het internationale verkeer maximaal toegestane gewichten (COM(2013)0195 - C7-0102/2013 - 2013/0105(COD)) - commissie TRAN - Rapporteur: Jörg Leichtfried (A7-0256/2014)

- *** Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad inzake de sluiting van de Regeling tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Noorwegen betreffende de nadere bijzonderheden van de deelname van het Koninkrijk Noorwegen aan het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (18141/2013 - C7-0107/2014 - 2013/0427(NLE)) - commissie LIBE - Rapporteur: Roberta Metsola (A7-0257/2014)

- Verslag over de wijziging van het Interinstitutioneel akkoord over het Transparantieregister (2014/2010(ACI)) - commissie AFCO - Rapporteur: Roberto Gualtieri (A7-0258/2014)

- * Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot oprichting van de Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail (COM(2013)0922 - C7-0034/2014 - 2013/0445(NLE)) - commissie ITRE - Rapporteur: Josefa Andrés Barea (A7-0259/2014)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering overeenkomstig punt 13 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2012/004 ES/Grupo Santana, Spanje) (COM(2014)0116 - C7-0101/2014 - 2014/2027(BUD)) - commissie BUDG - Rapporteur: Frédéric Daerden (A7-0260/2014)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2012/007 IT/VDC Technologies, ingediend door Italië) (COM(2014)0119 - C7-0089/2014 - 2014/2025(BUD)) - commissie BUDG - Rapporteur: Frédéric Daerden (A7-0261/2014)

- * Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad waarbij Portugal wordt gemachtigd tot een verlaging van de accijns in de autonome regio Madeira op lokaal geproduceerde en verbruikte rum en likeuren en in de autonome regio de Azoren op lokaal geproduceerde en verbruikte likeuren en eaux de vie (COM(2014)0117 - C7-0104/2014 - 2014/0064(CNS)) - commissie REGI - Rapporteur: Danuta Maria Hübner (A7-0262/2014)

- * Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de AIEM-belastingregeling die van toepassing is op de Canarische eilanden (COM(2014)0171 - C7-0106/2014 - 2014/0093(CNS)) - commissie REGI - Rapporteur: Danuta Maria Hübner (A7-0263/2014)

- * Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Beschikking 2004/162/EG betreffende de octroi de mer-regeling in de Franse overzeese departementen wat betreft de toepassingsduur ervan (COM(2014)0181 - C7-0129/2014 - 2014/0101(CNS)) - commissie REGI - Rapporteur: Danuta Maria Hübner (A7-0264/2014)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, met uitzondering van aangelegenheden die verband houden met overname (05287/2014 - C7-0044/2014 - 2013/0267B(NLE)) - commissie AFET - Rapporteur: Norica Nicolai (A7-0265/2014)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie en haar lidstaten van het protocol bij de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Albanië, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie (14783/2013 - C7-0075/2014 - 2013/0311(NLE)) - commissie AFET - Rapporteur: Nikola Vuljanić (A7-0266/2014)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, wat overnameaangelegenheden betreft (05290/2014 - C7-0046/2014 - 2013/0267A(NLE)) - commissie LIBE - Rapporteur: Hubert Pirker (A7-0267/2014)

- * Verslag over het ontwerp van verordening van de Raad betreffende de regels en procedures voor de terbeschikkingstelling van de traditionele eigen middelen, de BTW- en de bni-middelen, en betreffende de maatregelen om in de behoefte aan kasmiddelen te voorzien (herschikking) (05603/2014 - C7-0037/2014 - 2011/0185(CNS)) - commissie BUDG - Rapporteurs: Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene (A7-0268/2014)

- Aanbeveling over het ontwerp van verordening van de Raad (EU, Euratom) tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie (05600/2014 - C7-0047/2014 - 2011/0184(APP)) - commissie BUDG - Rapporteurs: Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene (A7-0269/2014)

- Verslag over uitvoeringsmaatregelen voor het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie (2014/2020(INI)) - commissie BUDG - Rapporteurs: Jean-Luc Dehaene, Anne E. Jensen (A7-0270/2014)

- * Verslag over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie (05602/2014 - C7-0036/2014 - 2011/0183(CNS)) - commissie BUDG - Rapporteurs: Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene (A7-0271/2014)

- Verslag over het verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Alexander Mirsky (2014/2026(IMM)) - commissie JURI - Rapporteur: Marielle Gallo (A7-0273/2014)

- Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2014 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling III – Commissie (08219/2014 - C7-0146/2014 - 2014/2018(BUD)) - commissie BUDG - Rapporteur: Anne E. Jensen (A7-0276/2014)

- Verslag over de raming van de inkomsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2015 (2014/2003(BUD)) - commissie BUDG - Rapporteur: Salvador Garriga Polledo (A7-0277/2014)

2.2) aanbevelingen voor de tweede lezing

- ***II Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de depositogarantieregels (herschikking) (05199/1/2014 - C7-0094/2014 - 2010/0207(COD)) - commissie ECON - Rapporteur: Peter Simon (A7-0216/2014)

- ***II Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 812/2004 van de Raad tot vaststelling van maatregelen betreffende de incidentele vangsten van walvisachtigen bij de visserij (06103/1/2014 - C7-0100/2014 - 2012/0216(COD)) - commissie PECH - Rapporteur: Raül Romeva i Rueda (A7-0272/2014)

- ***II Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de vaststelling van regels en procedures voor de invoering van geluidsgerelateerde exploitatiebeperkingen op EU-luchthavens in het kader van een evenwichtige aanpak, en tot intrekking van Richtlijn 2002/30/EG van het Europees Parlement en de Raad (05560/2/2014 - C7-0133/2014 - 2011/0398(COD)) - commissie TRAN - Rapporteur: Jörg Leichtfried (A7-0274/2014)

- ***II Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van het besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een actie van de Unie voor het evenement "Culturele Hoofdsteden van Europa" voor de periode 2020 tot 2033 en tot intrekking van besluit nr. 1622/2006/EG (05793/1/2014 - C7-0132/2014 - 2012/0199(COD)) - commissie CULT - Rapporteur: Marco Scurria (A7-0275/2014)


15. Regeling van de werkzaamheden

Aan de orde is de regeling van de werkzaamheden.

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van avril II 2014 (PE 531.857/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 140 van het Reglement).

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Ewald Stadler, die van oordeel is dat Hannes Swoboda op 10 april 2014 in Brussel in verband met het Europees burgerinitiatief «Een van ons» woorden heeft gesproken die onverenigbaar zijn met artikel 9, lid 2, van het Reglement, en die de Voorzitter verzoekt maatregelen te nemen overeenkomstig artikelen 152, 153 en 154 van het Regement (de Voorzitter antwoordt dat hij de kwestie zal onderzoeken) en Hannes Swoboda over deze woorden.

Het woord wordt gevoerd door Michael Theurer (voorzitter van de Commissie CONT), die protest aantekent tegen het besluit van de Voorzitter om paragraaf 47 van het verslag Cătălin Sorin Ivan over de kwijting 2012: Europees Parlement(A7-0246/2014) ingeschreven onder de stemmingen van woensdag, onontvankelijk te verklaren overeenkomstig artikel 20 van het Reglement Bernd Posselt, over de woorden van Hannes Swoboda, Ingeborg Gräßle en Bart Staes, over het besluit van de Voorzitter.

Maandag

Verzoek van de PPE-Fractie om inschrijving op de agenda van een gecombineerde behandeling van het verslag Anthea McIntyre (A7-0101/2014) en van de vraag et verzoek om mondeling antwoord O-000049/2014: Het "Top Ten"-overleg en de vermindering van de EU-regeldruk voor kmo's (2013/2711(RSP)) (B7-0118/2014).

Het woord wordt gevoerd door Paul Rübig, namens de PPE-Fractie, die het verzoek toelicht, en Bendt Bendtsen, die het verzoek steunt.

Bij ES (105 vóór, 85 tegen, 5 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in.

Dinsdag

Verzoek van de Verts/ALE-Fractie om de stemming over het verslag Gesine Meissner over maritieme ruimtelijke ordening en geïntegreerd kustbeheer (A7-0379/2013) naar donderdag uit te stellen.

Het woord wordt gevoerd door Keith Taylor, namens de Verts/ALE-Fractie, die het verzoek toelicht, Francesco Enrico Speroni en Guy Verhofstadt, die het verzoek steunen.

Het Parlement willigt het verzoek in.

Het woord wordt gevoerd door Hannes Swoboda en Pervenche Berès over de modaliteiten voor de stemming over het verslag Salvatore Iacolino over de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming (A7-0170/2014 ).

Het woord wordt gevoerd door Ingeborg Gräßle.

Woensdag, donderdag

Geen wijzigingen.

De agenda wordt aldus vastgesteld.


16. Infrastructuur voor alternatieve brandstoffen ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen [COM(2013)0018 - C7-0022/2013 - 2013/0012(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Carlo Fidanza (A7-0444/2013)

Mathieu Grosch (ter vervanging van de rapporteur) leidt het verslag in.

VOORZITTER: Gianni PITTELLA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Siim Kallas (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Georges Bach, namens de PPE-Fractie, Ismail Ertug, namens de S&D-Fractie, Gesine Meissner, namens de ALDE-Fractie, Keith Taylor, namens de Verts/ALE-Fractie, Jaromír Kohlíček, namens de GUE/NGL-Fractie, Peter Liese, Inés Ayala Sender en Patrizia Toia.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Miroslav Mikolášik, Tonino Picula, Phil Bennion, Krisztina Morvai en Spyros Danellis.

Het woord wordt gevoerd door Siim Kallas en Mathieu Grosch.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.12 van de notulen van 15.4.2014.


17. Afmetingen en gewichten van aan het verkeer binnen de Gemeenschap deelnemende wegvoertuigen ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 96/53/EG van 25 juli 1996 houdende vaststelling, voor bepaalde aan het verkeer binnen de Gemeenschap deelnemende wegvoertuigen, van de in het nationale en het internationale verkeer maximaal toegestane afmetingen, en van de in het internationale verkeer maximaal toegestane gewichten [COM(2013)0195 - C7-0102/2013- 2013/0105(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Jörg Leichtfried (A7-0256/2014)

Jörg Leichtfried leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Siim Kallas (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Mathieu Grosch, namens de PPE-Fractie, Saïd El Khadraoui, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Philippe De Backer, Phil Bennion, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Jacqueline Foster en Peter van Dalen, Eva Lichtenberger, namens de Verts/ALE-Fractie, Peter van Dalen, namens de ECR-Fractie, Dieter-Lebrecht Koch en Ismail Ertug.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Peter van Dalen, om een "blauwe kaart"-vraag te stellen Ismail Ertug, die hierop ingaat, Philippe De Backer, Jacqueline Foster, Hubert Pirker en Oldřich Vlasák.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Bendt Bendtsen, Silvia-Adriana Ţicău, Gesine Meissner, Michael Cramer en Miroslav Mikolášik.

Het woord wordt gevoerd door Siim Kallas en Jörg Leichtfried.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.13 van de notulen van 15.4.2014.


18. Invoering van geluidsgerelateerde exploitatiebeperkingen op EU-luchthavens ***II (debat)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de vaststelling van regels en procedures voor de invoering van geluidsgerelateerde exploitatiebeperkingen op EU-luchthavens in het kader van een evenwichtige aanpak, en tot intrekking van Richtlijn 2002/30/EG [05560/2/2014 - C7-0133/2014 - 2011/0398(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Jörg Leichtfried (A7-0274/2014)

Jörg Leichtfried licht de aanbeveling voor de tweede lezing toe.

Het woord wordt gevoerd door Siim Kallas (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Michael Gahler, namens de PPE-Fractie, Bogusław Liberadzki, namens de S&D-Fractie, Gesine Meissner, namens de ALDE-Fractie, Eva Lichtenberger, namens de Verts/ALE-Fractie, Jacqueline Foster, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, en Marian-Jean Marinescu.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Miroslav Mikolášik en Silvia-Adriana Ţicău.

Het woord wordt gevoerd door Siim Kallas en Jörg Leichtfried.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.16 van de notulen van 16.4.2014.


19. Levensmiddelen- en diervoederwetgeving, voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid, teeltmateriaal en gewasbeschermingsmiddelen ***I - Diergezondheid ***I - Beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid, teeltmateriaal en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009 en 1107/2009, de Verordeningen (EU) nr. 1151/2012 en [….]/2013 en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG, 2008/120/EG en 2009/128/EG (verordening officiële controles) [COM(2013)0265 - C7-0123/2013 - 2013/0140(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Mario Pirillo (A7-0162/2014)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de diergezondheid [COM(2013)0260 - C7-0124/2013 - 2013/0136(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Marit Paulsen (A7-0129/2014)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten [COM(2013)0267 - C7-0122/2013 - 2013/0141(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Hynek Fajmon (A7-0147/2014)

Mario Pirillo, Marit Paulsen en Hynek Fajmon leiden hun verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Tonio Borg (lid van de Commissie).

VOORZITTER: Gianni PITTELLA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Oreste Rossi (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Kartika Tamara Liotard (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Britta Reimers (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI), Isabella Lövin (rapporteur voor advies van de Commissie PECH), Horst Schnellhardt, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Christa Klaß, Giovanni Barbagallo, namens de S&D-Fractie, Bart Staes, namens de Verts/ALE-Fractie, Julie Girling, namens de ECR-Fractie, Martina Anderson, namens de GUE/NGL-Fractie, Giancarlo Scottà, namens de EFD-Fractie, Elisabeth Jeggle, Daciana Octavia Sârbu, Alyn Smith, Janusz Wojciechowski, Bastiaan Belder, Pilar Ayuso, Åsa Westlund, James Nicholson, Peter Liese, Justas Vincas Paleckis, Albert Deß en Iratxe García Pérez.

VOORZITTER: Isabelle DURANT
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Zofija Mazej Kukovič en Ewald Stadler.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Miroslav Mikolášik, Marusya Lyubcheva, Christa Klaß, Tonino Picula en Andrew Henry William Brons.

Het woord wordt gevoerd door Tonio Borg, Mario Pirillo, Marit Paulsen en Hynek Fajmon.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 17.2, van de notulen van 15.4.2014, punt 17.3 van de notulen van 15.4.2014 en punt 17.4 van de notulen van 15.4.2014.


20. Interinstitutioneel akkoord over het transparantieregister (debat)

Verslag over de wijziging van het Interinstitutioneel akkoord over het Transparantieregisterer [2014/2010(ACI)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Roberto Gualtieri (A7-0258/2014)

Roberto Gualtieri leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Tonio Borg (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door György Schöpflin, namens de PPE-Fractie, Sandra Petrović Jakovina, namens de S&D-Fractie, Anneli Jäätteenmäki, namens de ALDE-Fractie, Gerald Häfner, namens de Verts/ALE-Fractie, Rina Ronja Kari, namens de GUE/NGL-Fractie, Jaroslav Paška, namens de EFD-Fractie, Evelyn Regner, Andrew Duff, Claude Turmes en Zita Gurmai.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Paul Rübig, Silvia-Adriana Ţicău, Carl Schlyter, Nikola Vuljanić, Krisztina Morvai en Seán Kelly.

Het woord wordt gevoerd door Tonio Borg en Roberto Gualtieri.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.36 van de notulen van 15.4.2014.


21. Een vriendelijk klimaat voor ondernemingen, bedrijven en start-ups om banen te scheppen - Follow-up van de Commissie van het "Top Ten"-overleg met kmo's over EU-regels (debat)

Verslag over "Hoe kan de Europese Unie bijdragen aan een vriendelijk klimaat voor ondernemingen, bedrijven en start-ups om banen te scheppen?" [2013/2176(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Anthea McIntyre (A7-0101/2014)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000049/2014), van Paul Rübig, namens de Commissie ITRE, aan de Commissie: Het "Top Ten"-overleg en de vermindering van de EU-regeldruk voor kmo's (2013/2711(RSP)) (B7-0118/2014)

Anthea McIntyre leidt het verslag in.

Paul Rübig licht de vraag toe.

VOORZITTER: Jacek PROTASIEWICZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Silvia-Adriana Ţicău, om een "blauwe kaart"-vraag te stellen Paul Rübig, die hierop ingaat.

Het woord wordt gevoerd door Antonio Tajani (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Karin Kadenbach (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Sari Essayah, namens de PPE-Fractie, Philippe De Backer, namens de ALDE-Fractie, en Krisztina Morvai, niet-fractiegebonden lid.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Monika Panayotova, Ruža Tomašić, Phil Bennion, Miloslav Ransdorf en Nicole Sinclaire.

Het woord wordt gevoerd door Antonio Tajani en Anthea McIntyre.

De ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5, van het Reglement, zal op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 17.16 van de notulen van 15.4.2014.

Stemming resolutie: punt 9.15 van de notulen van 17.4.2014.

Het woord wordt gevoerd door Seán Kelly, over de “catch-the-eye”-procedure (De Voorzitter zet de redenen van zijn keuze uiteen).


22. Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang

Uit hoofde van artikel 150 van het Reglement wordt voor één minuut het woord verleend aan de volgende leden die de aandacht van het Parlement op kwesties van politiek belang willen vestigen:

Edit Bauer, András Gyürk, Mário David, Juan Andrés Naranjo Escobar, Seán Kelly, Catherine Stihler, María Irigoyen Pérez, George Sabin Cutaş, Jorgo Chatzimarkakis, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Alda Sousa, Gerard Batten, Hans-Peter Martin, Miroslav Mikolášik, Czesław Adam Siekierski, Ioan Enciu, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Tatjana Ždanoka, Martina Anderson, Slavi Binev, Andrew Henry William Brons, Dubravka Šuica, Ivailo Kalfin, Claudio Morganti, Zdravka Bušić, Petru Constantin Luhan, Biljana Borzan, en Cristian Dan Preda.


23. Onderhandelingen over het MFK 2014-2020: welke lessen kunnen worden getrokken en hoe moet het verder? (korte presentatie)

Verslag over de onderhandelingen over het MFK 2014-2020: welke lessen kunnen worden getrokken en hoe moet het verder? [2014/2005(INI)] - Begrotingscommissie. Rapporteurs: Jean-Luc Dehaene en Ivailo Kalfin (A7-0254/2014)

Reimer Böge (ter vervanging van de rapporteur) en Ivailo Kalfin geven de presentatie.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Andrej Plenković, Silvia-Adriana Ţicău, Jan Mulder, Younous Omarjee en Ivana Maletić.

Het woord wordt gevoerd door Janusz Lewandowski (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 8.38 van de notulen van 15.4.2014.


24. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 531.857/OJMA).


25. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.05 uur gesloten.

Klaus Welle

Isabelle Durant

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arlacchi, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldini, Balz, Balzani, Barbagallo, Bartolozzi, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonanini, Bonsignore, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Bové, Bowles, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costello, Cottigny, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Fisas Ayxela, Flasarová, Flašíková Beňová, Flautre, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardini, Gauzès, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Koewius, Kohlíček, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lamberts, Lambsdorff, Lange, Langen, Le Brun, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mazej Kukovič, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Metsola, Michels, Migalski, Mikolášik, Mitchell, Mizzi, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nilsson, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Ouzký, Oviir, Pack, Paksas, Paleckis, Panayotov, Panayotova, Papadopoulou, Paşcu, Paška, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Riera Madurell, Rinaldi, Rochefort, Rodust, Roithová, Romeva i Rueda, Ross, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Saks, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Tănăsescu, Tarabella, Tarand, Tatarella, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Ulmer, Ulvskog, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Vanhecke, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zamfirescu, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Zver, Zwiefka

Afwezig met kennisgeving

Bufton, Dehaene, Kleva Kekuš, Papastamkos, Scurria

Juridische mededeling - Privacybeleid