Indeks 
Protokół
PDF 270kWORD 202k
Poniedziałek, 14 kwietnia 2014 r. - Strasburg
1.Wznowienie sesji
 2.Oświadczenia Przewodniczącego
 3.In Memoriam
 4.Zatwierdzenie protokołów poprzednich posiedzeń
 5.Akty delegowane (art. 87a ust. 6 Regulaminu)
 6.Sprostowania (art. 216 Regulaminu)
 7.Wykładnia Regulaminu
 8.Skład Parlamentu
 9.Skład grup politycznych
 10.Skład komisji i delegacji
 11.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 74 Regulaminu)
 12.Petycje
 13.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 14.Składanie dokumentów
 15.Porządek obrad
 16.Infrastruktura paliw alternatywnych ***I (debata)
 17.Wymiary i obciążenia dla pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty ***I (debata)
 18.Wprowadzenie ograniczeń odnoszących się do poziomu hałasu w portach lotniczych Unii ***II (debata)
 19.Prawo żywnościowe i paszowe oraz zasady dotyczące zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin, materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin i środków ochrony roślin ***I - Zdrowie zwierząt ***I - Środki ochronne przeciwko agrofagom roślin ***I (debata)
 20.Międzyinstytucjonalne porozumienie w sprawie rejestru służącego przejrzystości (debata)
 21.Warunki sprzyjające działalności przedsiębiorstw i ich powstawaniu w celu tworzenia miejsc pracy - Działania Komisji w następstwie konsultacji z MŚP na temat dziesięciu najbardziej obciążających regulacji UE (debata)
 22.Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych
 23.Negocjacje w sprawie WRF na lata 2014-2020: wnioski, jakie należy wyciągnąć, oraz dalsze kroki (krótka prezentacja)
 24.Porządek obrad następnego posiedzenia
 25.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

1. Wznowienie sesji

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 17.00.


2. Oświadczenia Przewodniczącego

Przewodniczący wygłosił oświadczenie, w którym dał wyraz zaniepokojeniu Parlamentu w związku z sytuacją na Ukrainie. Parlament podkreślił wagę integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy oraz wezwał Rosję do przestrzegania przepisów prawa międzynarodowego i do wycofania jej wojsk z terytorium Ukrainy. Przewodniczący poinformował, że Parlament przyjmie w czwartek rezolucję w sprawie Ukrainy i wyśle misję obserwacji wyborów prezydenckich na Ukrainie, które mają się odbyć w maju 2014 r.

°
° ° °

Przewodniczący wygłosił oświadczenie z okazji 20. rocznicy ludobójstwa w Rwandzie.


3. In Memoriam

W imieniu Parlamentu przewodniczący uczcił pamięć Dominique'a Baudis, francuskiego rzecznika praw obywatelskich i byłego posła do Parlamentu Europejskiego.

Parlament uczcił minutą ciszy pamięć D. Baudis oraz pamięć ofiar ludobójstwa w Rwandzie.


4. Zatwierdzenie protokołów poprzednich posiedzeń

Protokoły posiedzeń z 2 kwietnia 2014 r. i z 3 kwietnia 2014 r. zostały zatwierdzone.

°
° ° °

Marian Harkin była obecna na posiedzeniu w dniu 13 marca 2014 r. i 2 kwietnia 2014 r., jednak jej nazwisko nie figuruje na liście obecności.

Gaston Franco był obecny na posiedzeniu w dniu 2 i 3 kwietnia 2014 r., jednak jego nazwisko nie figuruje na liście obecności.


5. Akty delegowane (art. 87a ust. 6 Regulaminu)

Zalecenie komisji EMPL w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (C(2014)1627 – 2014/2676(DEA)) (B7-0273/2014) zostało ogłoszone na posiedzeniu plenarnym w dniu 2 kwietnia 2014 r. (pkt 5 protokołu z dnia 2.4.2014 r.).

Zalecenie to w terminie dwudziestu czterech godzin określonym w art. 87a ust. 6 Regulaminu nie wzbudziło sprzeciwu.

Uznaje się je zatem za przyjęte ze skutkiem od dnia 3 kwietnia 2014 r., a decyzja ta zostanie opublikowana w tekstach przyjętych na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2014 r. (P7_TA(2014)0340).


6. Sprostowania (art. 216 Regulaminu)

Sprostowania P6_TA(2009)0275(COR01), P7_TA-PROV(2013)0461(COR01), P7_TA-PROV(2013)0342(COR01) i P7_TA-PROV(2014)0057(COR01) zostały ogłoszone na posiedzeniu plenarnym w środę 2 kwietnia 2014 r. (pkt 6 protokołu z dnia 2.4.2014).

Ponieważ żadna grupa polityczna ani co najmniej czterdziestu posłów nie złożyło wniosku o poddanie pod głosowanie tych sprostowań, zgodnie z art. 216 ust. 4 Regulaminu uważa się je za zatwierdzone.

°
° ° °

Komisje przedmiotowo właściwe przedstawiły następujące sprostowania do dokumentów przyjętych przez Parlament Europejski:

- Sprostowanie (P7_TA-PROV(2013)0492(COR02)) do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671) (stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu dnia 20 listopada 2013 r. w celu przyjęcia wspomnianego wyżej rozporządzenia) (P7_TA-PROV(2013)0492) (COM(2011)0626 – C7-0339/2011– COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD))

- Sprostowanie (P7_TA-PROV(2014)0168(COR01)) do stanowiska Parlamentu Europejskiego przyjętego w pierwszym czytaniu dnia 27 lutego 2014 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr .../2014/UE wprowadzającej uproszczony system kontroli osób na granicach zewnętrznych oparty na jednostronnym uznawaniu przez [Bułgarię], Chorwację, Cypr [i Rumunię] niektórych dokumentów za równorzędne z ich wizami krajowymi na przejazd tranzytem przez ich terytorium lub planowany pobyt na tym terytorium nieprzekraczający 90 dni w dowolnym okresie 180 dni oraz uchylającego decyzję nr 895/2006/WE i decyzję nr 582/2008/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (P7_TA-PROV(2014)0168) (COM(2013)0441 – C7-0186/2013 – 2013/0210(COD))

- Sprostowanie (P7_TA-PROV(2014)0169(COR01)) do stanowiska Parlamentu Europejskiego przyjętego w pierwszym czytaniu dnia 27 lutego 2014 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2014 zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (P7_TA-PROV(2014)0169) (COM(2012)0650 – C7-0371/2012 – 2012/0309(COD))

- Sprostowanie (P7_TA-PROV(2014)0024(COR01)) do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 1) (stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjętego w pierwszym czytaniu dnia 15 stycznia 2014 r. w celu przyjęcia dyrektywy) (P7_TA-PROV(2014)0024)) (COM(2011)0897 – C7-0004/2012 – 2011/0437(COD)).

Sprostowania są dostępne na stronie internetowej Séance en direct w okresie trwania obecnej sesji.

Zgodnie z art. 216 ust. 4 Regulaminu sprostowania te uważa się się za zatwierdzone, chyba że w ciągu 24 godzin grupa polityczna lub co najmniej czterdziestu posłów złoży wniosek o poddanie ich pod głosowanie.


7. Wykładnia Regulaminu

Zgodnie z art. 211 ust. 3 Regulaminu Przewodniczący poinformował Parlament o następującej wykładni art. 166, art. 167 ust. 1 i art. 195 ust. 3 Regulaminu podanej przez Komisję Spraw Konstytucyjnych, do której złożono wniosek o dokonanie wykładni tego przepisu:

Przepisy art. 166, art. 167 ust. 1 i art. 195 ust. 3 dotyczące głosowania imiennego nie stosują sie do sprawozdań przewidzianych w art. 6b ust. 2 i w art. 7 ust. 3, 6 i 8 w ramach procedur dotyczących immunitetu posła.ˮ

Jeżeli grupa polityczna lub co najmniej czterdziestu posłów nie zgłosi sprzeciwu wobec tej wykładni, zgodnie z art. 211 ust. 4 Regulaminu, do czasu otwarcia posiedzenia w dniu jutrzejszym (wtorek 15 kwietnia 2014 r.), wykładnię tę uzna się za przyjętą. W przeciwnym razie zostanie ona poddana pod głosowanie Parlamentu.


8. Skład Parlamentu

Ivari Padar został mianowany ministrem rolnictwa w Estonii ze skutkiem od dnia 7 kwietnia 2014 r.

Harlem Désir został mianowany sekretarzem stanu we Francji ze skutkiem od dnia 9 kwietnia 2014 r.

Maria Da Graça Carvalho obejmie funkcję niepołączalną ze sprawowaniem mandatu posłanki do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 1 maja 2014.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 Regulaminu Parlament stwierdza wakat powstały po zrzeczeniu się mandatu przez Ivariego Padara od dnia 7 kwietnia 2014 r., Harlema Désira od dnia 9 kwietnia 2014 r. i Marię Da Graça Carvalho od dnia 1 maja 2014 r. oraz informuje o nich zainteresowane organy krajowe.

Właściwe organy estońskie powiadomiły o powołaniu Katrin Saks w miejsce Ivariego Padara na posłankę do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 7 kwietnia 2014.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 Aktu z dnia 20 września 1976 r. dotyczącego wyboru przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich oraz z art. 4 ust. 1 i 4 Regulaminu Parlament przyjął do wiadomości wybór Katrin Saks ze skutkiem od dnia 7 kwietnia 2014 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Katrin Saks bierze udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem, że przedstawiła uprzednio pisemne oświadczenie, w którym stwierdziła, że nie sprawuje żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posłanki do Parlamentu Europejskiego.


9. Skład grup politycznych

Angelika Werthmann przestała być członkinią grupy ALDE i dołączy do posłów niezrzeszonych ze skutkiem od dnia 8 kwietnia 2014 r.


10. Skład komisji i delegacji

Do przewodniczącego wpłynęły od grupy S&D następujące wnioski w sprawie nominacji:

komisja ECON: Katrin Saks

Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Kazachstan, UE-Kirgizja i UE-Uzbekistan i delegacja do spraw stosunków z Tadżykistanem, Turkmenistanem i Mongolią: Katrin Saks.

Niniejsze nominacje zostaną uznane za ratyfikowane, jeśli począwszy od chwili obecnej do zatwierdzenia tego sprawozdania nie zostanie zgłoszone żadne zastrzeżenie.


11. Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 74 Regulaminu)

Przewodniczący poinformował, że wraz z przewodniczącym Rady przystąpi w środę 16 kwietnia 2014 r. podpisania następujących aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą:

- Rozporządzenie Parlamentu europejskiego i Rady ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz instrumentu na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego (00139/2013/LEX - C7-0173/2014 - 2011/0367(COD))

- Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia gwarancji UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z działaniami z zakresu finansowania wspierającymi projekty inwestycyjne poza granicami Unii (00003/2014/LEX - C7-0172/2014 - 2013/0152(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu europejskiego i Rady w sprawie przywozu ryżu pochodzącego z Bangladeszu i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3491/90 (00040/2014/LEX - C7-0171/2014 - 2012/0085(COD))

- Decyzja Parlamentu europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju (2015) (00043/2014/LEX - C7-0170/2014 - 2013/0238(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu europejskiego i Rady w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy (00073/2014/LEX - C7-0169/2014 - 2014/0090(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, zmieniające decyzję Rady 2008/381/WE oraz uchylające decyzje Parlamentu Europejskiego i Rady nr 573/2007/WE i nr 575/2007/WE oraz decyzję Rady 2007/435/WE (00142/2013/LEX - C7-0168/2014 - 2011/0366(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych (00006/2014/LEX - C7-0167/2014 - 2011/0389(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku (dyrektywa w sprawie nadużyć na rynku) (00008/2014/LEX - C7-0166/2014 - 2011/0297(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/6/WE i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (00078/2013/LEX - C7-0165/2014 - 2011/0295(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE (00005/2014/LEX - C7-0164/2014 - 2011/0359(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych (00021/2014/LEX - C7-0163/2014 - 2013/0213(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, instrument na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego oraz uchylające decyzję Rady 2007/125/WSiSW (00135/2013/LEX - C7-0162/2014 - 2011/0368(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające dyrektywę 2003/87/WE ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie, w celu wprowadzenia w życie do 2020 r. porozumienia międzynarodowego w sprawie stosowania jednego międzynarodowego środka rynkowego do emisji z międzynarodowego lotnictwa (00018/2014/LEX - C7-0161/2014 - 2013/0344(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie badań klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz uchylenia dyrektywy 2001/20/WE (00002/2014/LEX - C7-0160/2014 - 2012/0192(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, instrument na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz oraz uchylające decyzję nr 574/2007/WE (00141/2013/LEX - C7-0159/2014 - 2011/0365(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków ułatwiających korzystanie z praw przyznanych pracownikom w kontekście swobodnego przepływu pracowników (00004/2014/LEX - C7-0158/2014 - 2013/0124(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające zasady handlu niektórymi towarami pochodzącymi z przetwórstwa produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 1216/2009 i (WE) nr 614/2009 (00124/2013/LEX - C7-0157/2014 - 2013/0063(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (UE) nr 691/2011 w sprawie europejskich rachunków ekonomicznych środowiska (00037/2014/LEX - C7-0156/2014 - 2013/0130(COD))

- Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca ramy wsparcia obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych (00031/2014/LEX - C7-0155/2014 - 2013/0064(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (00086/2014/LEX - C7-0154/2014 - 2011/0310(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia zasad i procedur w odniesieniu do wprowadzenia ograniczeń operacyjnych odnoszących się do poziomu hałasu w portach lotniczych Unii w ramach zrównoważonego podejścia oraz uchylające dyrektywę 2002/30/WE (00085/2014/LEX - C7-0153/2014 - 2011/0398(COD))

- Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca działanie Unii na rzecz Europejskich Stolic Kultury na lata 2020–2033 i uchylająca decyzję nr 1622/2006/WE (00084/2014/LEX - C7-0152/2014 - 2012/0199(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie systemów gwarancji depozytów (wersja przekształcona) (00082/2014/LEX - C7-0151/2014 - 2010/0207(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych wymogów służących zwiększeniu mobilności pracowników między państwami członkowskimi dzięki łatwiejszemu nabywaniu i zachowywaniu uprawnień do dodatkowych emerytur (00087/2014/LEX - C7-0150/2014 - 2005/0214(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 812/2004 ustanawiające środki dotyczące przypadkowych odłowów waleni na łowiskach (00083/2014/LEX - C7-0149/2014 - 2012/0216(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poziomu dźwięku pojazdów silnikowych i zamiennych układów tłumiących oraz zmieniające dyrektywę 2007/46/WE i uchylające dyrektywę 70/157/EWG (00081/2014/LEX - C7-0148/2014 - 2011/0409(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków zapewniających zgodność użytkowników z wymogami wynikającymi z Protokołu z Nagoi o dostępie do zasobów genetycznych oraz uczciwym i sprawiedliwym podziale korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów w Unii (00131/2013/LEX - C7-0143/2014 - 2012/0278(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylająca dyrektywę 1999/5/WE (00017/2014/LEX - C7-0142/2014 - 2012/0283(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (00015/2014/LEX - C7-0141/2014 - 2012/0297(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywy 2003/71/WE i 2009/138/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 1060/2009, (UE) nr 1094/2010 i (UE) nr 1095/2010 w zakresie uprawnień Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) (00007/2014/LEX - C7-0140/2014 - 2011/0006(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady dostosowujące ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r. wynagrodzenia i emerytury urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej, a także współczynniki korygujące stosowane w odniesieniu do wynagrodzeń i emerytur (00057/2014/LEX - C7-0139/2014 - 2013/0439(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (UE) nr 912/2010 ustanawiające Agencję Europejskiego GNSS (00133/2013/LEX - C7-0138/2014 - 2013/0022(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 (00001/2014/LEX - C7-0137/2014 - 2012/0305(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady dostosowujące ze skutkiem od dnia 1 lipca 2011 r.wynagrodzenia i emerytury urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej, a także współczynniki korygujące stosowane w odniesieniu do wynagrodzeń i emerytur (00056/2014/LEX - C7-0136/2014 - 2013/0438(COD)).


12. Petycje

Poniższe petycje, które wpisano do rejestru ogólnego ze wskazanymi poniżej datami, przekazano właściwej komisji zgodnie z art. 201 ust. 6 Regulaminu:

Dnia 9 kwietnia 2014 r.

Lorenzo Croce (nr 0714/2014); Bruno Terriou (nr 0715/2014); dr. Nagy Marianna (nr 0716/2014); (nazwisko poufne) (nr 0717/2014); (nazwisko poufne) (nr 0718/2014); (nazwisko poufne) (nr 0719/2014); Raffaele Postiglione (nr 0720/2014); (nazwisko poufne) (nr 0721/2014); Danièle Favari (nr 0722/2014); (nazwisko poufne) (nr 0723/2014); (nazwisko poufne) (nr 0724/2014); (nazwisko poufne) (nr 0725/2014); (nazwisko poufne) (nr 0726/2014); (nazwisko poufne) (nr 0727/2014); (nazwisko poufne) (nr 0728/2014); (nazwisko poufne) (nr 0729/2014); Laurenţiu Vasilescu (nr 0730/2014); Francesc d'Assís Rossell i Taberner (nr 0731/2014); Barbara Chiodi (nr 0732/2014); Gregorian Bivolaru (nr 0733/2014); Cristian Stanciu (nr 0734/2014); (nazwisko poufne) (nr 0735/2014); Christian Bosco (nr 0736/2014); Marian Laurenţiu Statache (nr 0737/2014); Rudolf Görke (nr 0738/2014); (nazwisko poufne) (nr 0739/2014); José Pereira (8 podpisów) (nr 0740/2014); (nazwisko poufne) (nr 0741/2014); (nazwisko poufne) (nr 0742/2014); (nazwisko poufne) (nr 0743/2014); (nazwisko poufne) (nr 0744/2014); Joseph-Christos Kondylakis (nr 0745/2014); (nazwisko poufne) (nr 0746/2014); (nazwisko poufne) (nr 0747/2014); (nazwisko poufne) (nr 0748/2014); (nazwisko poufne) (nr 0749/2014); (nazwisko poufne) (nr 0750/2014); (nazwisko poufne) (nr 0751/2014); (nazwisko poufne) (nr 0752/2014).


13. Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)

Następujące pytania wymagające odpowiedzi ustnej zostały złożone przez posłów (art. 115 Regulaminu):

- (O-000032/2014) które skierował Brian Simpson, w imieniu komisji TRAN, do Komisji: Egzekwowanie przepisów rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 (2014/2700(RSP)) (B7-0113/2014);

- (O-000050/2014) które skierował Alain Lamassoure, w imieniu komisji BUDG, do Rady: Alarmujący niedobór środków na płatności w celu finansowania pomocy zewnętrznej UE (2014/2697(RSP)) (B7-0114/2014);

- (O-000051/2014) które skierował Alain Lamassoure, w imieniu komisji BUDG, do Komisji: Alarmujący niedobór środków na płatności w celu finansowania pomocy zewnętrznej UE (2014/2697(RSP)) (B7-0115/2014);

- (O-000053/2014) które skierowała Eva Joly, w imieniu komisji DEVE, do Rady: Alarmujący niedobór środków na płatności w celu finansowania pomocy zewnętrznej UE (2014/2697(RSP)) (B7-0116/2014);

- (O-000054/2014) które skierowała Eva Joly, w imieniu komisji DEVE, do Komisji: Alarmujący niedobór środków na płatności w celu finansowania pomocy zewnętrznej UE (2014/2697(RSP)) (B7-0117/2014);

- (O-000049/2014) które skierował Paul Rübig, w imieniu komisji ITRE, do Komisji: Proces konsultacji dotyczący dziesięciu najbardziej obciążających regulacji oraz zmniejszenie obciążeń MŚP regulacjami UE (2013/2711(RSP)) (B7-0118/2014).


14. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami (wersja przekształcona) (COM(2014)0167 - C7-0112/2014 - 2014/0091(COD))
Zgodnie z art. 124 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

FEMM, EMPL, JURI

- Projekt budżetu korygującego nr 1 do budżetu ogólnego na rok 2014: stanowisko Rady z dnia 9 kwietnia 2014 r. (08219/2014 - C7-0146/2014 - 2014/2018(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

ITRE

2) przez komisje parlamentarne

2.1) sprawozdania

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów (COM(2013)0516 - C7-0217/2013 - 2013/0239(COD)) - komisja ENVI - Sprawozdawca: Bart Staes (A7-0069/2014)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzmocnionej współpracy między publicznymi służbami zatrudnienia (COM(2013)0430 - C7-0177/2013 - 2013/0202(COD)) - komisja EMPL - Sprawozdawca: Frédéric Daerden (A7-0072/2014)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (COM(2013)0522 - C7-0231/2013 - 2013/0248(COD)) - komisja REGI - Sprawozdawczyni: Rosa Estaràs Ferragut (A7-0078/2014)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji dwutlenku węgla z transportu morskiego oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 525/2013 (COM(2013)0480 - C7-0201/2013 - 2013/0224(COD)) - komisja ENVI - Sprawozdawca: Theodoros Skylakakis (A7-0080/2014)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie wspólnego przedsiębiorstwa „Clean Sky 2” (COM(2013)0505 - C7-0255/2013 - 2013/0244(NLE)) - komisja ITRE - Sprawozdawca: Christian Ehler (A7-0083/2014)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (przekształcenie) (COM(2012)0403 - C7-0197/2012 - 2012/0196(COD)) - komisja ENVI - Sprawozdawca: Matthias Groote (A7-0087/2014)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się inwazyjnych gatunków obcych i zarządzania nimi (COM(2013)0620 - C7-0264/2013 - 2013/0307(COD)) - komisja ENVI - Sprawozdawca: Pavel Poc (A7-0088/2014)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie wspólnego przedsięwzięcia na rzecz bioprzemysłu (COM(2013)0496 - C7-0257/2013 - 2013/0241(NLE)) - komisja ITRE - Sprawozdawca: Lambert van Nistelrooij (A7-0092/2014)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie wspólnego przedsięwzięcia na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych 2 (COM(2013)0506 - C7-0256/2013 - 2013/0245(NLE)) - komisja ITRE - Sprawozdawca: Vladko Todorov Panayotov (A7-0094/2014)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Drugiej Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych (COM(2013)0495 - C7-0259/2013 - 2013/0240(NLE)) - komisja ITRE - Sprawozdawczyni: Teresa Riera Madurell (A7-0105/2014)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Republice Tunezji (COM(2013)0860 - C7-0437/2013 - 2013/0416(COD)) - komisja INTA - Sprawozdawca: Vital Moreira (A7-0110/2014)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zdrowia zwierząt (COM(2013)0260 - C7-0124/2013 - 2013/0136(COD)) - komisja AGRI - Sprawozdawczyni: Marit Paulsen (A7-0129/2014)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego Rozporządzenie Rady (WE) nr 718/1999 w sprawie polityki w zakresie zdolności przewozowych floty wspólnotowej w celu wspierania żeglugi śródlądowej (COM(2013)0621 - C7-0265/2013 - 2013/0303(COD)) - komisja TRAN - Sprawozdawczyni: Corien Wortmann-Kool (A7-0142/2014)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej wymagania techniczne mające zastosowanie do statków żeglugi śródlądowej i uchylającej dyrektywę 2006/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (COM(2013)0622 - C7-0266/2013 - 2013/0302(COD)) - komisja TRAN - Sprawozdawczyni: Corien Wortmann-Kool (A7-0145/2014)

- ***I Sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego decyzję 2005/681/WSiSW ustanawiającą Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL) (17043/2013 - C7-0435/2013 - 2013/0812(COD)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Kinga Gál (A7-0146/2014)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin (COM(2013)0267 - C7-0122/2013 - 2013/0141(COD)) - komisja AGRI - Sprawozdawca: Hynek Fajmon (A7-0147/2014)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin, materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin i środków ochrony roślin, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, [….]/2013 oraz dyrektywy 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE, 2008/120/WE i 2009/128/WE (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (COM(2013)0265 - C7-0123/2013 - 2013/0140(COD)) - komisja ENVI - Sprawozdawca: Mario Pirillo (A7-0162/2014)

- Sprawozdanie w sprawie ochrony konsumentów - ochrona konsumentów usług podstawowych (2013/2153(INI)) - komisja IMCO - Sprawozdawca: Josef Weidenholzer (A7-0163/2014)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia uzgodnień między Unią Europejską a Księstwem Liechtensteinu dotyczących warunków udziału tego państwa w pracach Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (18116/2013 - C7-0091/2014 - 2013/0423(NLE)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Roberta Metsola (A7-0168/2014)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa (COM(2010)0378 - C7-0179/2010 - 2010/0209(COD)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Salvatore Iacolino (A7-0170/2014)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 525/2013 w odniesieniu do technicznego wykonania Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COM(2013)0769 - C7-0393/2013 - 2013/0377(COD)) - komisja ENVI - Sprawozdawca: Vladimir Urutchev (A7-0171/2014)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nowych substancji psychoaktywnych (COM(2013)0619 - C7-0272/2013 - 2013/0305(COD)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Jacek Protasiewicz (A7-0172/2014)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję ramową Rady 2004/757/WSiSW z dnia 25 października 2004 r. ustanawiającą minimalne przepisy określające znamiona przestępstw i kar w dziedzinie nielegalnego handlu narkotykami w odniesieniu do definicji narkotyków (COM(2013)0618 - C7-0271/2013 - 2013/0304(COD)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A7-0173/2014)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych w celu ograniczenia korzystania z lekkich plastikowych toreb na zakupy (COM(2013)0761 - C7-0392/2013 - 2013/0371(COD)) - komisja ENVI - Sprawozdawczyni: Margrete Auken (A7-0174/2014)

- Sprawozdanie w sprawie zmiany Regulaminu Parlamentu w celu umożliwienia składania podpisu elektronicznego (2014/2011(REG)) - komisja AFCO - Sprawozdawca: György Schöpflin (A7-0175/2014)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Protokołu między Unią Europejską a Związkiem Komorów ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w obowiązującej Strony umowie o partnerstwie w sektorze rybołówstwa (16130/2013 - C7-0011/2014 - 2013/0388(NLE)) - komisja PECH - Sprawozdawca: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0177/2014)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu uzgodnionego między Unią Europejską a Republiką Madagaskaru ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w obowiązującej Strony umowie o partnerstwie w sprawie połowów (14164/1/2012 - C7-0408/2012 - 2012/0238(NLE)) - komisja PECH - Sprawozdawca: Crescenzio Rivellini (A7-0178/2014)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Unią Europejską a Gruzją dotyczącej ogólnych zasad uczestnictwa Gruzji w programach unijnych (16612/2013 - C7-0486/2013 - 2013/0257(NLE)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Krzysztof Lisek (A7-0191/2014)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (14187/2013 - C7-0007/2014 - 2013/0262(NLE)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Charles Tannock (A7-0192/2014)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Seszeli (16651/2013 - C7-0020/2014 - 2013/0375(NLE)) - komisja PECH - Sprawozdawczyni: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0201/2014)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskich długoterminowych funduszy inwestycyjnych (COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)) - komisja ECON - Sprawozdawczyni: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0211/2014)

- * Sprawozdanie w sprawie zalecenia dotyczącego decyzji Rady w sprawie przystąpienia Chorwacji do Konwencji z dnia 23 lipca 1990 r. dotyczącej eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych (COM(2013)0586 - C7-0381/2013 - 2013/0308(CNS)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Sławomir Nitras (A7-0214/2014)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich (COM(2013)0812 - C7-0416/2013 - 2013/0398(COD)) - komisja AGRI - Sprawozdawczyni: Esther Herranz García (A7-0217/2014)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 515/97z dnia 13 marca 1997 r. w sprawie wzajemnej pomocy między organami administracyjnymi państw członkowskich i współpracy między państwami członkowskimi a Komisją w celu zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów prawa celnego i rolnego (COM(2013)0796 - C7-0421/2013 - 2013/0410(COD)) - komisja IMCO - Sprawozdawca: António Fernando Correia de Campos (A7-0241/2014)

- Sprawozdanie zawierające zalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji i Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych w sprawie negocjacji dotyczących umowy o partnerstwie strategicznym między UE a Japonią (2014/2021(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Alojz Peterle (A7-0244/2014)

- ***I Sprawozdanie w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (tekst jednolity) (COM(2013)0932 - C7-0006/2014 - 2010/0095(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Francesco Enrico Speroni (A7-0247/2014)

- Sprawozdanie w sprawie nowych technologii i otwartych zasobów edukacyjnych (2013/2182(INI)) - komisja CULT - Sprawozdawca: Cătălin Sorin Ivan (A7-0249/2014)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii za pośrednictwem prawa karnego (COM(2012)0363 - C7-0192/2012 - 2012/0193(COD)) - komisja CONT - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Ingeborg Gräßle - Sprawozdawca: Juan Fernando López Aguilar (A7-0251/2014)

- Sprawozdanie w sprawie zmiany art. 90 Regulaminu Parlamentu dotyczącego umów międzynarodowych (2013/2259(REG)) - komisja AFCO - Sprawozdawca: David Martin (A7-0253/2014)

- Sprawozdanie w sprawie negocjacji dotyczących WRF na lata 2014–2020: wnioski i dalsze działania (2014/2005(INI)) - komisja BUDG - Sprawozdawcy: Jean-Luc Dehaene, Ivailo Kalfin (A7-0254/2014)

- Sprawozdanie w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim a parlamentami narodowymi (2013/2185(INI)) - komisja AFCO - Sprawozdawca: Carlo Casini (A7-0255/2014)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 r. ustanawiającą dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym (COM(2013)0195 - C7-0102/2013 - 2013/0105(COD)) - komisja TRAN - Sprawozdawca: Jörg Leichtfried (A7-0256/2014)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Uzgodnień między Unią Europejską a Królestwem Norwegii dotyczących warunków udziału tego państwa w pracach Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (18141/2013 - C7-0107/2014 - 2013/0427(NLE)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Roberta Metsola (A7-0257/2014)

- Sprawozdanie w sprawie zmiany porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie „Rejestru służącego przejrzystości” (2014/2010(ACI)) - komisja AFCO - Sprawozdawca: Roberto Gualtieri (A7-0258/2014)

- * Sprawozdanie w sprawie rozporządzenia Rady ustanawiającego wspólne przedsiębiorstwo Shift2Rail (COM(2013)0922 - C7-0034/2014 - 2013/0445(NLE)) - komisja ITRE - Sprawozdawczyni: Josefa Andrés Barea (A7-0259/2014)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2012/004 ES/Grupo Santana, Hiszpania) (COM(2014)0116 - C7-0101/2014 - 2014/2027(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Frédéric Daerden (A7-0260/2014)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2012/007 IT/VDC Technologies z Włoch) (COM(2014)0119 - C7-0089/2014 - 2014/2025(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Frédéric Daerden (A7-0261/2014)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zezwalającej Portugalii na stosowanie obniżonej stawki akcyzy w autonomicznym regionie Madery na lokalnie produkowane i spożywane likiery i rum oraz w autonomicznym regionie Azorów na lokalnie produkowane i spożywane likiery i okowitę (COM(2014)0117 - C7-0104/2014 - 2014/0064(CNS)) - komisja REGI - Sprawozdawczyni: Danuta Maria Hübner (A7-0262/2014)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie stosowania podatku AIEM na Wyspach Kanaryjskich (COM(2014)0171 - C7-0106/2014 - 2014/0093(CNS)) - komisja REGI - Sprawozdawczyni: Danuta Maria Hübner (A7-0263/2014)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej decyzję 2004/162/WE dotyczącą systemu opłat za dokowanie we francuskich departamentach zamorskich w odniesieniu do okresu jej stosowania (COM(2014)0181 - C7-0129/2014 - 2014/0101(CNS)) - komisja REGI - Sprawozdawczyni: Danuta Maria Hübner (A7-0264/2014)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy ramowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony a Republiką Korei z drugiej strony, z wyjątkiem kwestii związanych z readmisją (05287/2014 - C7-0044/2014 - 2013/0267B(NLE)) - komisja AFET - Sprawozdawczyni: Norica Nicolai (A7-0265/2014)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (14783/2013 - C7-0075/2014 - 2013/0311(NLE)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Nikola Vuljanić (A7-0266/2014)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy ramowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, w odniesieniu do kwestii związanych z readmisją (05290/2014 - C7-0046/2014 - 2013/0267A(NLE)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Hubert Pirker (A7-0267/2014)

- * Sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Rady w sprawie metod i procedury udostępniania tradycyjnych zasobów własnych, zasobów własnych opartych na VAT i zasobów własnych opartych na DNB oraz w sprawie środków w celu zaspokojenia potrzeb gotówkowych (wersja przekształcona) (05603/2014 - C7-0037/2014 - 2011/0185(CNS)) - komisja BUDG - Sprawozdawcy: Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene (A7-0268/2014)

- Zalecenie w sprawie projektu rozporządzenia Rady (UE, Euratom) określającego środki wykonawcze dotyczące systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (05600/2014 - C7-0047/2014 - 2011/0184(APP)) - komisja BUDG - Sprawozdawcy: Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene (A7-0269/2014)

- Sprawozdanie w sprawie środków wykonawczych dotyczących systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (2014/2020(INI)) - komisja BUDG - Sprawozdawcy: Jean-Luc Dehaene, Anne E. Jensen (A7-0270/2014)

- * Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (05602/2014 - C7-0036/2014 - 2011/0183(CNS)) - komisja BUDG - Sprawozdawcy: Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene (A7-0271/2014)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku Alexandra Mirskiego o skorzystanie z immunitetu i przywilejów (2014/2026(IMM)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Marielle Gallo (A7-0273/2014)

- Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 1/2014 na rok budżetowy 2014, sekcja 3 – Komisja (08219/2014 - C7-0146/2014 - 2014/2018(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawczyni: Anne E. Jensen (A7-0276/2014)

- Sprawozdanie w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2015 (2014/2003(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Salvador Garriga Polledo (A7-0277/2014)

2.2) zalecenia do drugiego czytania

- ***II Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej systemów gwarantowania depozytów (przekształcenie) (05199/1/2014 - C7-0094/2014 - 2010/0207(COD)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Peter Simon (A7-0216/2014)

- ***II Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 812/2004 ustanawiające środki dotyczące przypadkowych odłowów waleni na łowiskach (06103/1/2014 - C7-0100/2014 - 2012/0216(COD)) - komisja PECH - Sprawozdawca: Raül Romeva i Rueda (A7-0272/2014)

- ***II Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia zasad i procedur w odniesieniu do wprowadzenia ograniczeń działalności odnoszących się do poziomu hałasu w portach lotniczych Unii w ramach zrównoważonego podejścia oraz uchylającego dyrektywę 2002/30/WE (05560/2/2014 - C7-0133/2014 - 2011/0398(COD)) - komisja TRAN - Sprawozdawca: Jörg Leichtfried (A7-0274/2014)

- ***II Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej działanie Unii na rzecz Europejskich Stolic Kultury na lata 2020–2033 i uchylającej decyzję nr 1622/2006/WE (05793/1/2014 - C7-0132/2014 - 2012/0199(COD)) - komisja CULT - Sprawozdawca: Marco Scurria (A7-0275/2014).


15. Porządek obrad

Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do ustalenia porządku prac.

Rozdano końcowy projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych w drugiej sesji kwietniowej w 2014 r. (PE 531.857/PDOJ), w którym zaproponowano następujące zmiany (art. 140 Regulaminu).

°
° ° °

Głos zabrali: Ewald Stadler, który stwierdził, że Hannes Swoboda w dniu 10 kwietnia 2014 r. wypowiedział na temat europejskiej inicjatywy obywatelskiej Jeden z nasuwagi niezgodne z art. 9 ust. 2 Regulaminu, i zwrócił się do Przewodniczącego o podjęcie środków przewidzianych w art. 152, 153 i 154 Regulaminu (Przewodniczący odpowiedział, że zajmie się tą sprawą) i Hannes Swoboda w sprawie tego wystąpienia.

Głos zabrali: Michael Theurer (przewodniczący komisji CONT), aby sprzeciwić się decyzji Przewodniczącego o ogłoszeniu, zgodnie z art. 20 Regulaminu, niedopuszczalnym ust. 47 sprawozdania Cătălina Sorina Ivana w sprawie absolutorium za rok 2012: Parlament Europejski (A7-0246/2014), przewidzianego do poddania pod głosowanie w środę, Bernd Posselt, w sprawie wystąpienia Hannesa Swobody, Ingeborg Gräßle i Bart Staes, w sprawie decyzji przewodniczącego.

Poniedziałek

Wniosek grupy PPE o włączenie do porządku obrad wspólnej debaty w sprawie sprawozdania Anthei McIntyre (A7-0101/2014) oraz w sprawie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej O-000049/2014: Proces konsultacji dotyczący dziesięciu najbardziej obciążających regulacji oraz zmniejszenie obciążeń MŚP regulacjami UE (2013/2711(RSP)) (B7-0118/2014).

Głos zabrali: Paul Rübig w imieniu grupy PPE, który umotywował wniosek, oraz Bendt Bendtsen, za wnioskiem.

W głosowaniu elektronicznym (przy 105 głosach za, 85 głosach przeciw, 5 wstrzymujących się od głosu), Parlament przyjął wniosek.

Wtorek

Wniosek grupy Verts/ALE o przełożenie na czwartek głosowania nad sprawozdaniem Gesine Meissner w sprawie planowania przestrzennego obszarów morskich oraz zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną (A7-0379/2013).

Głos zabrali: Keith Taylor w imieniu grupy Verts/ALE, który umotywował wniosek, Francesco Enrico Speroni i Guy Verhofstadt, popierający wniosek.

Parlament przyjął wniosek.

Głos zabrali: Hannes Swoboda i Pervenche Berès w sprawie przewidzianego sposobu głosowania nad sprawozdaniem Salvatora Iacolino w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa (A7-0170/2014).

Głos zabrała Ingeborg Gräßle.

Środa, czwartek

Bez zmian.

Niniejszym porządek obrad został ustalony.


16. Infrastruktura paliw alternatywnych ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rozmieszczania infrastruktury paliw alternatywnych [COM(2013)0018 - C7-0022/2013 - 2013/0012(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Carlo Fidanza (A7-0444/2013)

Mathieu Grosch (zastępca sprawozdawcy) przedstawił sprawozdanie.

PRZEWODNICTWO: Gianni PITTELLA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Siim Kallas (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Georges Bach w imieniu grupy PPE, Ismail Ertug w imieniu grupy S&D, Gesine Meissner w imieniu grupy ALDE, Keith Taylor w imieniu grupy Verts/ALE, Jaromír Kohlíček w imieniu grupy GUE/NGL, Peter Liese, Inés Ayala Sender i Patrizia Toia.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Miroslav Mikolášik, Tonino Picula, Phil Bennion, Krisztina Morvai i Spyros Danellis.

Głos zabrali: Siim Kallas i Mathieu Grosch.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.12 protokołu z dnia 15.4.2014.


17. Wymiary i obciążenia dla pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 r. ustanawiającą dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym [COM(2013)0195 - C7-0102/2013- 2013/0105(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Jörg Leichtfried (A7-0256/2014)

Jörg Leichtfried przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Siim Kallas (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Mathieu Grosch w imieniu grupy PPE, Saïd El Khadraoui w imieniu grupy S&D, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Philippe'a De Backera, Phil Bennion w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jacqueline Foster i Petera van Dalena, Eva Lichtenberger w imieniu grupy Verts/ALE, Peter van Dalen w imieniu grupy ECR, Dieter-Lebrecht Koch i Ismail Ertug.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Peter van Dalen, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Ismailowi Ertugowi, który udzielił odpowiedzi, Philippe De Backer, Jacqueline Foster, Hubert Pirker i Oldřich Vlasák.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Bendt Bendtsen, Silvia-Adriana Ţicău, Gesine Meissner, Michael Cramer i Miroslav Mikolášik.

Głos zabrali: Siim Kallas i Jörg Leichtfried.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.13 protokołu z dnia 15.4.2014.


18. Wprowadzenie ograniczeń odnoszących się do poziomu hałasu w portach lotniczych Unii ***II (debata)

Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia zasad i procedur w odniesieniu do wprowadzenia ograniczeń działalności odnoszących się do poziomu hałasu w portach lotniczych Unii w ramach zrównoważonego podejścia oraz uchylającego dyrektywę 2002/30/WE [05560/2/2014 - C7-0133/2014 - 2011/0398(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Jörg Leichtfried (A7-0274/2014)

Jörg Leichtfried przedstawił zalecenie do drugiego czytania.

Głos zabrał Siim Kallas (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Michael Gahler w imieniu grupy PPE, Bogusław Liberadzki w imieniu grupy S&D, Gesine Meissner w imieniu grupy ALDE, Eva Lichtenberger w imieniu grupy Verts/ALE, Jacqueline Foster w imieniu grupy ECR, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga, i Marian-Jean Marinescu.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Miroslav Mikolášik i Silvia-Adriana Ţicău.

Głos zabrali: Siim Kallas i Jörg Leichtfried.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.16 protokołu z dnia 16.4.2014.


19. Prawo żywnościowe i paszowe oraz zasady dotyczące zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin, materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin i środków ochrony roślin ***I - Zdrowie zwierząt ***I - Środki ochronne przeciwko agrofagom roślin ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin, materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin i środków ochrony roślin, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, [….]/2013 oraz dyrektywy 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE, 2008/120/WE i 2009/128/WE (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) [COM(2013)0265 - C7-0123/2013 - 2013/0140(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Mario Pirillo (A7-0162/2014)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zdrowia zwierząt [COM(2013)0260 - C7-0124/2013 - 2013/0136(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawczyni: Marit Paulsen (A7-0129/2014)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin [COM(2013)0267 - C7-0122/2013 - 2013/0141(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Hynek Fajmon (A7-0147/2014)

Mario Pirillo, Marit Paulsen i Hynek Fajmon przedstawili sprawozdania.

Głos zabrał Tonio Borg (członek Komisji).

PRZEWODNICTWO: Gianni PITTELLA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Oreste Rossi (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI), Kartika Tamara Liotard (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ENVI), Britta Reimers (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AGRI), Isabella Lövin (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej PECH), Horst Schnellhardt w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Christę Klaß, Giovanni Barbagallo w imieniu grupy S&D, Bart Staes w imieniu grupy Verts/ALE, Julie Girling w imieniu grupy ECR, Martina Anderson w imieniu grupy GUE/NGL, Giancarlo Scottà w imieniu grupy EFD, Elisabeth Jeggle, Daciana Octavia Sârbu, Alyn Smith, Janusz Wojciechowski, Bastiaan Belder, Pilar Ayuso, Åsa Westlund, James Nicholson, Peter Liese, Justas Vincas Paleckis, Albert Deß i Iratxe García Pérez.

PRZEWODNICTWO: Isabelle DURANT
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Zofija Mazej Kukovič i Ewald Stadler.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Miroslav Mikolášik, Marusya Lyubcheva, Christa Klaß, Tonino Picula i Andrew Henry William Brons.

Głos zabrali: Tonio Borg, Mario Pirillo, Marit Paulsen i Hynek Fajmon.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 17.2, protokołu z dnia 15.4.2014, pkt 17.3 protokołu z dnia 15.4.2014 i pkt 17.4 protokołu z dnia 15.4.2014.


20. Międzyinstytucjonalne porozumienie w sprawie rejestru służącego przejrzystości (debata)

Sprawozdanie w sprawie zmiany porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie „Rejestru służącego przejrzystości” [2014/2010(ACI)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca: Roberto Gualtieri (A7-0258/2014)

Roberto Gualtieri przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Tonio Borg (członek Komisji).

Głos zabrali: György Schöpflin w imieniu grupy PPE, Sandra Petrović Jakovina w imieniu grupy S&D, Anneli Jäätteenmäki w imieniu grupy ALDE, Gerald Häfner w imieniu grupy Verts/ALE, Rina Ronja Kari w imieniu grupy GUE/NGL, Jaroslav Paška w imieniu grupy EFD, Evelyn Regner, Andrew Duff, Claude Turmes i Zita Gurmai.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Paul Rübig, Silvia-Adriana Ţicău, Carl Schlyter, Nikola Vuljanić, Krisztina Morvai i Seán Kelly.

Głos zabrali: Tonio Borg i Roberto Gualtieri.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.36 protokołu z dnia 15.4.2014.


21. Warunki sprzyjające działalności przedsiębiorstw i ich powstawaniu w celu tworzenia miejsc pracy - Działania Komisji w następstwie konsultacji z MŚP na temat dziesięciu najbardziej obciążających regulacji UE (debata)

Sprawozdanie w sprawie sposobu, w jaki Unia Europejska może przyczynić się do zapewnienia warunków sprzyjających działalności przedsiębiorstw i ich powstawaniu w celu tworzenia miejsc pracy [2013/2176(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Anthea McIntyre (A7-0101/2014)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000049/2014), które skierował Paul Rübig, w imieniu komisji ITRE, do Komisji: Proces konsultacji dotyczący dziesięciu najbardziej obciążających regulacji oraz zmniejszenie obciążeń MŚP regulacjami UE (2013/2711(RSP)) (B7-0118/2014)

Anthea McIntyre przedstawiła sprawozdanie.

Paul Rübig rozwinął pytanie.

PRZEWODNICTWO: Jacek PROTASIEWICZ
Wiceprzewodniczący

Głos zabrała Silvia-Adriana Ţicău, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Paulowi Rübigowi, który udzielił odpowiedzi.

Głos zabrał Antonio Tajani (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Karin Kadenbach (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej REGI), Sari Essayah w imieniu grupy PPE, Philippe De Backer w imieniu grupy ALDE, i Krisztina Morvai niezrzeszona.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Monika Panayotova, Ruža Tomašić, Phil Bennion, Miloslav Ransdorf i Nicole Sinclaire.

Głos zabrali: Antonio Tajani i Anthea McIntyre.

Projekt rezolucji, który ma zostać złożony zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu, zostanie ogłoszony w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 17.16 protokołu z dnia 15.4.2014.

Głosowanie nad rezolucją: pkt 9.15 protokołu z dnia 17.4.2014.

Głos zabrał Seán Kelly, w sprawie procedury pytań z sali (Przewodniczący wyjaśnił powody swojej decyzji).


22. Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych

Na podstawie art. 150 Regulaminu następujący posłowie w jednominutowych wystąpieniach zwrócili uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

Edit Bauer, András Gyürk, Mário David, Juan Andrés Naranjo Escobar, Seán Kelly, Catherine Stihler, María Irigoyen Pérez, George Sabin Cutaş, Jorgo Chatzimarkakis, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Alda Sousa, Gerard Batten, Hans-Peter Martin, Miroslav Mikolášik, Czesław Adam Siekierski, Ioan Enciu, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Tatjana Ždanoka, Martina Anderson, Slavi Binev, Andrew Henry William Brons, Dubravka Šuica, Ivailo Kalfin, Claudio Morganti, Zdravka Bušić, Petru Constantin Luhan, Biljana Borzan i Cristian Dan Preda.


23. Negocjacje w sprawie WRF na lata 2014-2020: wnioski, jakie należy wyciągnąć, oraz dalsze kroki (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie negocjacji dotyczących WRF na lata 2014–2020: wnioski i dalsze działania [2014/2005(INI)] - Komisja Budżetowa. Współsprawozdawcy: Jean-Luc Dehaene i Ivailo Kalfin (A7-0254/2014)

Reimer Böge (zastępca sprawozdawcy) i Ivailo Kalfin dokonali prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Andrej Plenković, Silvia-Adriana Ţicău, Jan Mulder, Younous Omarjee i Ivana Maletić.

Głos zabrał Janusz Lewandowski (członek Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 8.38 protokołu z dnia 15.4.2014.


24. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 531.857/OJMA).


25. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 23.05.

Klaus Welle

Isabelle Durant

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodnicząca


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arlacchi, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldini, Balz, Balzani, Barbagallo, Bartolozzi, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonanini, Bonsignore, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Bové, Bowles, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costello, Cottigny, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Fisas Ayxela, Flasarová, Flašíková Beňová, Flautre, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardini, Gauzès, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Koewius, Kohlíček, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lamberts, Lambsdorff, Lange, Langen, Le Brun, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mazej Kukovič, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Metsola, Michels, Migalski, Mikolášik, Mitchell, Mizzi, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nilsson, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Ouzký, Oviir, Pack, Paksas, Paleckis, Panayotov, Panayotova, Papadopoulou, Paşcu, Paška, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Riera Madurell, Rinaldi, Rochefort, Rodust, Roithová, Romeva i Rueda, Ross, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Saks, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Tănăsescu, Tarabella, Tarand, Tatarella, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Ulmer, Ulvskog, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Vanhecke, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zamfirescu, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Bufton, Dehaene, Kleva Kekuš, Papastamkos, Scurria

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności