Index 
Proces-verbal
PDF 264kWORD 207k
Luni, 14 aprilie 2014 - Strasbourg
1.Reluarea sesiunii
 2.Declaraţiile Preşedintelui
 3.Omagiu postum
 4.Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor precedente
 5.Acte delegate [articolul 87a alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 6.Rectificări (articolul 216 din Regulamentul de procedură)
 7.Interpretarea Regulamentului de procedură
 8.Componenţa Parlamentului
 9.Componenţa grupurilor politice
 10.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor
 11.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 74 din Regulamentul de procedură)
 12.Petiţii
 13.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 14.Depunere de documente
 15.Ordinea lucrărilor
 16.Infrastructura pentru combustibili alternativi ***I (dezbatere)
 17.Dimensiunile și greutățile autovehiculelor care circulă în Comunitate ***I (dezbatere)
 18.Introducerea restricţiilor de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile din Uniunea Europeană ***II (dezbatere)
 19.Legislația privind alimentele și furajele, normele privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor, materialul de reproducere a plantelor și produsele de protecție a plantelor ***I - Sănătatea animalelor ***I - Măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor ***I (dezbatere)
 20.Acordul interinstituțional privind registrul de transparență (dezbatere)
 21.Mediul favorabil pentru ca întreprinderile, societățile și întreprinderile nou-înființate să creeze locuri de muncă - Măsurile adoptate de către Comisie în urma consultărilor „Top 10” ale IMM-urilor cu privire la reglementările europene (dezbatere)
 22.Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante
 23.Negocierile privind CFM 2014-2020: învățăminte și perspective (prezentare succintă)
 24.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 25.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENŢĂ


A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Preşedinte

1. Reluarea sesiunii

Şedinţa a fost deschisă la ora 17.00.


2. Declaraţiile Preşedintelui

Preşedintele a făcut o declarație în care a exprimat preocuparea Parlamentului cu privire la situația din Ucraina. Parlamentul insistă asupra importanței integrității teritoriale și suveranității Ucrainei și solicită Rusiei să respecte principiile dreptului internațional și să-și retragă trupele de pe teritoriul ucrainean. Preşedintele a precizat că Parlamentul va adopta joi o rezoluție privind Ucraina și că va trimite o misiune de observare a alegerilor prezidențiale ucrainene, prevăzute pentru mai 2014.

°
° ° °

Preşedintele a făcut o declarație cu ocazia comemorării a 20 de ani de la genocidul din Rwanda.


3. Omagiu postum

Preşedintele a adus, în numele Parlamentului, un omagiu memoriei lui Dominique Baudis, apărător al drepturilor în Franța și fost deputat în Parlamentul European.

Parlamentul a ținut un moment de reculegere în memoria sa și în memoria victimelor genocidului din Rwanda.


4. Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor precedente

Procesele-verbale ale şedinţelor din 2 aprilie 2014 şi 3 aprilie 2014 au fost aprobate.

°
° ° °

Marian Harkin a fost prezentă la ședințele din 13 martie 2014 și 2 aprilie 2014, dar numele său nu figurează pe lista de prezență.

Gaston Franco a fost prezent la ședințele din 2 și 3 aprilie 2014, dar numele său nu figurează pe lista de prezență.


5. Acte delegate [articolul 87a alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Recomandarea Comisiei EMPL de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 223/2014 din 11 martie 2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (C(2014)1627 – 2014/2676(DEA)) (B7-0273/2014) a fost anunțată în plen la 2 aprilie 2014 (punctul 5 al PV din 2.4.2014).

Nu a fost formulată nicio obiecțiune la această recomandare în termenul de 24 de ore stabilit prin articolul 87a alineatul (6) din Regulamentul de procedură.

În consecință, această recomandare se consideră aprobată, cu efect de la 3 aprilie 2014, iar decizia va fi publicată în texte adoptate pentru ședința din 15 aprilie 2014 (P7_TA(2014)0340).


6. Rectificări (articolul 216 din Regulamentul de procedură)

Rectificările P6_TA(2009)0275(COR01), P7_TA-PROV(2013)0461(COR01), P7_TA-PROV(2013)0342(COR01) şi P7_TA-PROV(2014)0057(COR01) au fost anunțate în plen miercuri, 2 aprilie 2014 (punctul 6 al PV din 2.4.2014).

Având în vedere că nu au facut obiectul unei solicitări de supunere la vot din partea unui grup politic sau a cel puţin 40 de deputaţi [articolul 216 alineatul (4) din Regulamentul de procedură], aceste rectificări sunt considerate adoptate.

°
° ° °

Comisiile competente au transmis următoarele rectificări la textele adoptate de Parlamentul European:

- Rectificarea (P7_TA-PROV(2013)0492(COR02)) la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 671) (poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 20 noiembrie 2013 în vederea adoptării regulamentului menţionat mai sus (P7_TA-PROV(2013)0492) (COM(2011)0626 – C7-0339/2011– COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD))

- Rectificarea (P7_TA-PROV(2014)0168(COR01)) la poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 27 februarie 2014 în vederea adoptării Deciziei 2014/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului de introducere a unui regim simplificat de control al persoanelor la frontierele externe, bazat pe recunoașterea unilaterală de către [Bulgaria], Croația, Cipru [și România] a anumitor documente ca fiind echivalente cu vizele naționale ale acestora pentru tranzitul sau șederea preconizată pe teritoriile lor pentru o perioadă care nu depășește 90 de zile în decursul unei perioade de 180 de zile și de abrogare a Deciziilor nr. 895/2006/CE și 582/2008/CE ale Parlamentului European și ale Consiliulu (P7_TA-PROV(2014)0168) (COM(2013)0441 – C7-0186/2013 – 2013/0210(COD))

- Rectificarea (P7_TA-PROV(2014)0169(COR01)) la poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 27 februarie 2014 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 al Consiliului de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (P7_TA-PROV(2014)0169) (COM(2012)0650 – C7-0371/2012 – 2012/0309(COD))

- Rectificarea (P7_TA-PROV(2014)0024(COR01)) la Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune (JO L 94, 28.3.2014, p. 1) (poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 15 ianuarie 2014 în vederea adoptării directivei menţionate mai sus (P7_TA-PROV(2014)0024)) (COM(2011)0897 – C7-0004/2012 – 2011/0437(COD)).

În perioada de sesiune în curs, rectificările sunt disponibile pe site-ul Séance en direct.

În conformitate cu articolul 216 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, aceste rectificări se consideră aprobate, cu excepţia cazului în care, în următoarele 24 de ore, un grup politic sau un număr de cel puţin patruzeci de deputaţi solicită supunerea lor la vot.


7. Interpretarea Regulamentului de procedură

Preşedintele a informat Parlamentul, în conformitate cu articolul 211 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarea interpretare a articolului 166, a articolului 167 alineatul (1) și a articolului 195 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, dată de Comisia pentru afaceri constituţionale, care a fost sesizată cu privire la aplicarea dispoziţiei respective:

„Dispozițiile articolului 166, ale articolului 167 alineatul (1) și ale articolului 195 alineatul (3), privind votul prin apel nominal, nu se aplică rapoartelor prevăzute la articolul 6b alineatul (2) și la articolul 7 alineatele (3), (6) și (8), în cadrul procedurilor privind imunitatea unui deputat.”

În cazul în care nu face obiectul unei opoziţii din partea unui grup politic sau a cel puţin 40 de deputaţi, în conformitate cu articolul 211 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, înainte de deschiderea şedinţei de mâine, marţi, 15 aprilie 2014, această interpretare este considerată adoptată. În caz contrar, ea va fi supusă la vot în Parlament.


8. Componenţa Parlamentului

Ivari Padar a fost numit Ministru al agriculturii în Estonia cu efect de la 7 aprilie 2014.

Harlem Désir a fost numit Secretar de stat în Franța cu efect de la 9 aprilie 2014.

Maria Da Graça Carvalho va deține o funcție incompatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European cu efect de la 1 mai 2014.

În conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Parlamentul a constatat că locul dlui Ivari Padar este vacant cu efect de la 7 aprilie 2014, că locul dlui Harlem Désir este vacant cu efect de la 9 aprilie 2014 și că locul dnei Mariei Da Graça Carvalho este vacant cu efect de la 1 mai 2014 și a informat autoritățile naționale responsabile.

Autorităţile estoniene competente au comunicat alegerea în Parlamentul European a lui Katrin Saks, în locul lui Ivari Padar, ca deputată în Parlament, cu efect de la 7 aprilie 2014.

În conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din Actul din 20 septembrie 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct și cu articolul 4 alineatele (1) și (4) din Regulamentul de procedură, Parlamentul a luat act de alegerea dnei Katrin Saks cu efect de la 7 aprilie 2014.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele sale nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestaţie, Katrin Saks se bucură de exercitarea deplină a drepturilor sale în Parlament şi în organele acestuia, cu condiţia să fi declarat în prealabil că nu exercită o funcţie incompatibilă cu cea de deputată în Parlamentul European.


9. Componenţa grupurilor politice

Angelika Werthmann nu mai este membră a Grupului ALDE, devenind deputată neafiliată cu efect de la 8 aprilie 2014.


10. Componenţa comisiilor şi delegaţiilor

Preşedintele a primit din partea Grupului S&D următoarele cereri de numire:

Comisia ECON: Katrin Saks

Delegaţia la Comisiile parlamentare de cooperare UE-Kazahstan, UE-Kirghistan şi UE-Uzbekistan şi pentru relaţiile cu Tadjikistan, Turkmenistan şi Mongolia: Katrin Saks.

Aceste numiri se consideră ratificate dacă nu se prezintă nicio obiecţie până la aprobarea prezentului proces-verbal.


11. Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 74 din Regulamentul de procedură)

Preşedintele a anunţat că, împreună cu preşedintele Consiliului, va semna, miercuri 16 aprilie 2014, următoarele acte adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară:

- Regulamentul al Parlamentului european și al Consiliului de stabilire a dispozițiilor generale privind Fondul pentru azil, migrație și integrare, precum și instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor (00139/2013/LEX - C7-0173/2014 - 2011/0367(COD))

- Decizia a Parlamentului european și a Consiliului de acordare a unei garanții a UE Băncii Europene de Investiții pentru pierderile rezultate din operațiuni de finanțare care sprijină proiecte de investiții în afara Uniunii (00003/2014/LEX - C7-0172/2014 - 2013/0152(COD))

- Regulamentul al Parlamentului european și al Consiliului privind importurile de orez originar din Bangladesh și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3491/90 al Consiliului (00040/2014/LEX - C7-0171/2014 - 2012/0085(COD))

- Decizia a Parlamentului european și a Consiliului privind Anul european pentru dezvoltare (2015) (00043/2014/LEX - C7-0170/2014 - 2013/0238(COD))

- Regulamentul al Parlamentului european şi al Consiliului privind reducerea sau eliminarea taxelor vamale aplicabile mărfurilor originare din Ucraina (00073/2014/LEX - C7-0169/2014 - 2014/0090(COD))

- Regulamentul al Parlamentului european și al Consiliului de instituire a Fondului pentru azil, migrație și integrare, de modificare a Deciziei 2008/381/CE a Consiliului şi de abrogare a Deciziilor 573/2007/CE şi 575/2007/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi a Deciziei 2007/435/CE a Consiliului (00142/2013/LEX - C7-0168/2014 - 2011/0366(COD))

- Directiva a Parlamentului european și a Consiliului de modificare a Directivei 2006/43/CE privind auditul legal al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare consolidate (00006/2014/LEX - C7-0167/2014 - 2011/0389(COD))

- Directiva a Parlamentului european și a Consiliului privind sancțiunile penale pentru abuzul de piață (directiva privind abuzul de piaţă) (00008/2014/LEX - C7-0166/2014 - 2011/0297(COD))

- Regulamentul al Parlamentului european și al Consiliului privind abuzul de piață (regulamentul privind abuzul de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE și 2004/72/CE ale Comisiei (00078/2013/LEX - C7-0165/2014 - 2011/0295(COD))

- Regulamentul al Parlamentului european și al Consiliului privind cerințe specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public și de abrogare a Deciziei 2005/909/CE a Comisiei (00005/2014/LEX - C7-0164/2014 - 2011/0359(COD))

- Directiva a Parlamentului european și a Consiliului privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice (00021/2014/LEX - C7-0163/2014 - 2013/0213(COD))

- Regulamentul al Parlamentului european și al Consiliului de instituire, în cadrul Fondului pentru securitate internă, a instrumentului de sprijin financiar pentru cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor și de abrogare a Deciziei 2007/125/JAI a Consiliului (00135/2013/LEX - C7-0162/2014 - 2011/0368(COD))

- Regulamentul al Parlamentului european și al Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității în vederea punerii în aplicare, din 2020, a unui acord internațional privind aplicarea unei măsuri unice globale bazate pe piață pentru emisiile generate de aviația internațională (00018/2014/LEX - C7-0161/2014 - 2013/0344(COD))

- Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind studiile clinice intervenționale cu medicamente de uz uman și de abrogare a Directivei 2001/20/CE (00002/2014/LEX - C7-0160/2014 - 2012/0192(COD))

- Regulamentul al Parlamentului european și al Consiliului de instituire, în cadrul Fondului pentru securitate internă, a instrumentului de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize și de abrogare a Deciziei nr. 574/2007/CE (00141/2013/LEX - C7-0159/2014 - 2011/0365(COD))

- Directiva a Parlamentului European și a Consiliului privind măsurile de facilitare a exercitării drepturilor conferite lucrătorilor în contextul liberei circulații a lucrătorilor (00004/2014/LEX - C7-0158/2014 - 2013/0124(COD))

- Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a regimului comercial aplicabil anumitor mărfuri rezultate din transformarea produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1216/2009 și (CE) nr. 614/2009 ale Consiliului (00124/2013/LEX - C7-0157/2014 - 2013/0063(COD))

- Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 691/2011 privind conturile economice de mediu europene (00037/2014/LEX - C7-0156/2014 - 2013/0130(COD))

- Decizie a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui cadru de sprijin pentru supravegherea și urmărirea spațială (00031/2014/LEX - C7-0155/2014 - 2013/0064(COD))

- Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 428/2009 al Consiliului de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare (00086/2014/LEX - C7-0154/2014 - 2011/0310(COD))

- Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor și a procedurilor cu privire la introducerea restricțiilor de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile din Uniune în cadrul unei abordări echilibrate și de abrogare a Directivei 2002/30/CE (00085/2014/LEX - C7-0153/2014 - 2011/0398(COD))

- Decizia a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unei acțiuni a Uniunii în favoarea evenimentului „Capitale europene ale culturii” pentru anii 2020-2033 și de abrogare a Deciziei nr. 1622/2006/CE (00084/2014/LEX - C7-0152/2014 - 2012/0199(COD))

- Directiva a Parlamentului European și a Consiliului privind schemele de garantare a depozitelor (reformare) (00082/2014/LEX - C7-0151/2014 - 2010/0207(COD))

- Directiva a Parlamentului și a Consiliului privind cerințele minime de creștere a mobilității lucrătorilor între statele membre prin îmbunătățirea dobândirii și a păstrării drepturilor la pensie suplimentară (00087/2014/LEX - C7-0150/2014 - 2005/0214(COD))

- Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 812/2004 al Consiliului de stabilire a unor măsuri privind capturile accidentale de cetacee în activitățile de pescuit (00083/2014/LEX - C7-0149/2014 - 2012/0216(COD))

- Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind nivelul sonor al autovehiculelor și al amortizoarelor de zgomot de înlocuire, de modificare a Directivei 2007/46/CE și de abrogare a Directivei 70/157/CEE (00081/2014/LEX - C7-0148/2014 - 2011/0409(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de conformitate destinate utilizatorilor prevăzute în Protocolul de la Nagoya privind accesul la resursele genetice și împărțirea corectă și echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora în Uniune (00131/2013/LEX - C7-0143/2014 - 2012/0278(COD))

- Directiva Parlamentului European și a Consiliului privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio și de abrogare a Directivei 1999/5/CE (00017/2014/LEX - C7-0142/2014 - 2012/0283(COD))

- Directiva Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (00015/2014/LEX - C7-0141/2014 - 2012/0297(COD))

- Directiva Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 2003/71/CE și 2009/138/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009, (UE) nr. 1094/2010 și (UE) nr. 1095/2010 în ceea ce privește competențele Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaționale) și ale Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) (00007/2014/LEX - C7-0140/2014 - 2011/0006(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de ajustare, începând cu 1 iulie 2012, a remunerațiilor și a pensiilor funcționarilor și ale celorlalți agenți ai Uniunii Europene, precum și a coeficienților corectori aferenți (00057/2014/LEX - C7-0139/2014 - 2013/0439(COD))

- Regulamentul Parlamentului european și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 912/2010 de instituire a Agenției GNSS European (00133/2013/LEX - C7-0138/2014 - 2013/0022(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind gazele fluorurate cu efect de seră și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 842/2006 (00001/2014/LEX - C7-0137/2014 - 2012/0305(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de ajustare, începând cu 1 iulie 2011, a remunerațiilor și a pensiilor funcționarilor și ale celorlalți agenți ai Uniunii Europene, precum și a coeficienților corectori aferenți (00056/2014/LEX - C7-0136/2014 - 2013/0438(COD)).


12. Petiţii

Următoarele petiţii, înscrise în registrul general la datele indicate mai jos în conformitate cu articolul 201 alineatul (6) din Regulamentul de procedură, au fost trimise comisiei competente:

9 aprilie 2014

Lorenzo Croce (nr. 0714/2014); Bruno Terriou (nr. 0715/2014); dr. Nagy Marianna (nr. 0716/2014); (nume confidențial) (nr. 0717/2014); (nume confidențial) (nr. 0718/2014); (nume confidențial) (nr. 0719/2014); Raffaele Postiglione (nr. 0720/2014); (nume confidențial) (nr. 0721/2014); Danièle Favari (nr. 0722/2014); (nume confidențial) (nr. 0723/2014); (nume confidențial) (nr. 0724/2014); (nume confidențial) (nr. 0725/2014); (nume confidențial) (nr. 0726/2014); (nume confidențial) (nr. 0727/2014); (nume confidențial) (nr. 0728/2014); (nume confidențial) (nr. 0729/2014); Laurenţiu Vasilescu (nr. 0730/2014); Francesc d'Assís Rossell i Taberner (nr. 0731/2014); Barbara Chiodi (nr. 0732/2014); Gregorian Bivolaru (nr. 0733/2014); Cristian Stanciu (nr. 0734/2014); (nume confidențial) (nr. 0735/2014); Christian Bosco (nr. 0736/2014); Marian Laurenţiu Statache (nr. 0737/2014); Rudolf Görke (nr. 0738/2014); (nume confidențial) (nr. 0739/2014); José Pereira (8 signatures) (nr. 0740/2014); (nume confidențial) (nr. 0741/2014); (nume confidențial) (nr. 0742/2014); (nume confidențial) (nr. 0743/2014); (nume confidențial) (nr. 0744/2014); Joseph-Christos Kondylakis (nr. 0745/2014); (nume confidențial) (nr. 0746/2014); (nume confidențial) (nr. 0747/2014); (nume confidențial) (nr. 0748/2014); (nume confidențial) (nr. 0749/2014); (nume confidențial) (nr. 0750/2014); (nume confidențial) (nr. 0751/2014); (nume confidențial) (nr. 0752/2014).


13. Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)

Deputaţii au depus următoarele întrebări cu solicitare de răspuns oral (articolul 115 din Regulamentul de procedură):

- (O-000032/2014) adresată de Brian Simpson, în numele Comisiei TRAN, adresată Comisiei: Aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 (2014/2700(RSP)) (B7-0113/2014);

- (O-000050/2014) adresată de Alain Lamassoure, în numele Comisiei BUDG, adresată Consiliului: Un deficit alarmant al plăților pentru finanțarea ajutorului extern acordat de UE (2014/2697(RSP)) (B7-0114/2014);

- (O-000051/2014) adresată de Alain Lamassoure, în numele Comisiei BUDG, adresată Comisiei: Un deficit alarmant al plăților pentru finanțarea ajutorului extern acordat de UE (2014/2697(RSP)) (B7-0115/2014);

- (O-000053/2014) adresată de Eva Joly, în numele Comisiei DEVE, adresată Consiliului: Un deficit alarmant al plăților pentru finanțarea ajutorului extern acordat de UE (2014/2697(RSP)) (B7-0116/2014);

- (O-000054/2014) adresată de Eva Joly, în numele Comisiei DEVE, adresată Comisiei: Un deficit alarmant al plăților pentru finanțarea ajutorului extern acordat de UE (2014/2697(RSP)) (B7-0117/2014);

- (O-000049/2014) adresată de Paul Rübig, în numele Comisiei ITRE, adresată Comisiei: Procesul de consultare TOP 10 și reducerea sarcinii normative a UE impusă IMM-urilor (2013/2711(RSP)) (B7-0118/2014).


14. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu şi Comisie:

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale (reformare) (COM(2014)0167 - C7-0112/2014 - 2014/0091(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

ECON

aviz :

FEMM, EMPL, JURI

- Proiect de buget rectificativ nr. 1 la bugetul general 2014: Poziția Consiliului din data de 9 aprilie 2014 (08219/2014 - C7-0146/2014 - 2014/2018(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

ITRE

2) de comisiile parlamentare:

2.1) rapoarte

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 privind transferurile de deșeuri (COM(2013)0516 - C7-0217/2013 - 2013/0239(COD)) - ENVI - Raportor: Bart Staes (A7-0069/2014)

- ***I Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind cooperarea consolidată între serviciile publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM) (COM(2013)0430 - C7-0177/2013 - 2013/0202(COD)) - EMPL - Raportor: Frédéric Daerden (A7-0072/2014)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului de instituire a Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (COM(2013)0522 - C7-0231/2013 - 2013/0248(COD)) - REGI - Raportoare: Rosa Estaràs Ferragut (A7-0078/2014)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de dioxid de carbon generate de transportul maritim și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 (COM(2013)0480 - C7-0201/2013 - 2013/0224(COD)) - ENVI - Raportor: Theodoros Skylakakis (A7-0080/2014)

- * Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind întreprinderea comună Clean Sky 2 (COM(2013)0505 - C7-0255/2013 - 2013/0244(NLE)) - ITRE - Raportor: Christian Ehler (A7-0083/2014)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea (reformare) (COM(2012)0403 - C7-0197/2012 - 2012/0196(COD)) - ENVI - Raportor: Matthias Groote (A7-0087/2014)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive (COM(2013)0620 - C7-0264/2013 - 2013/0307(COD)) - ENVI - Raportor: Pavel Poc (A7-0088/2014)

- * Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind întreprinderea comună pentru bioindustrii (COM(2013)0496 - C7-0257/2013 - 2013/0241(NLE)) - ITRE - Raportor: Lambert van Nistelrooij (A7-0092/2014)

- * Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen 2” (COM(2013)0506 - C7-0256/2013 - 2013/0245(NLE)) - ITRE - Raportor: Vladko Todorov Panayotov (A7-0094/2014)

- * Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind întreprinderea comună referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 (COM(2013)0495 - C7-0259/2013 - 2013/0240(NLE)) - ITRE - Raportoare: Teresa Riera Madurell (A7-0105/2014)

- ***I Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei asistențe macrofinanciare Republicii Tunisia (COM(2013)0860 - C7-0437/2013 - 2013/0416(COD)) - INTA - Raportor: Vital Moreira (A7-0110/2014)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind sănătatea animalelor (COM(2013)0260 - C7-0124/2013 - 2013/0136(COD)) - AGRI - Raportoare: Marit Paulsen (A7-0129/2014)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 718/1999 privind politica capacității flotei Comunității cu scopul de a promova transportul pe căile navigabile interioare (COM(2013)0621 - C7-0265/2013 - 2013/0303(COD)) - TRAN - Raportoare: Corien Wortmann-Kool (A7-0142/2014)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară și de abrogare a Directivei 2006/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului (COM(2013)0622 - C7-0266/2013 - 2013/0302(COD)) - TRAN - Raportoare: Corien Wortmann-Kool (A7-0145/2014)

- ***I Raport referitor la proiectul de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Deciziei 2005/681/JAI de instituire a Colegiului European de Poliție (CEPOL) (17043/2013 - C7-0435/2013 - 2013/0812(COD)) - LIBE - Raportoare: Kinga Gál (A7-0146/2014)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor (COM(2013)0267 - C7-0122/2013 - 2013/0141(COD)) - AGRI - Raportor: Hynek Fajmon (A7-0147/2014)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor, materialul de reproducere a plantelor, produsele de protecție a plantelor, precum și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, a Regulamentelor (UE) nr. 1151/2012, [….]/2013 și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE și 2009/128/CE (Regulamentul privind controalele oficiale) (COM(2013)0265 - C7-0123/2013 - 2013/0140(COD)) - ENVI - Raportor: Mario Pirillo (A7-0162/2014)

- Raport referitor la protecția consumatorilor - protecția consumatorilor în cadrul serviciilor de utilități (2013/2153(INI)) - IMCO - Raportor: Josef Weidenholzer (A7-0163/2014)

- *** Recomandare privind proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Principatul Liechtenstein privind modalitățile de participare a acestuia la Biroul European de Sprijin pentru Azil (18116/2013 - C7-0091/2014 - 2013/0423(NLE)) - LIBE - Raportoare: Roberta Metsola (A7-0168/2014)

- ***I Raport referitor la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe în contextul unui transfer în cadrul aceleiași companii (COM(2010)0378 - C7-0179/2010 - 2010/0209(COD)) - LIBE - Raportor: Salvatore Iacolino (A7-0170/2014)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 în ceea ce privește punerea în aplicare la nivel tehnic a Protocolului de la Kyoto la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (COM(2013)0769 - C7-0393/2013 - 2013/0377(COD)) - ENVI - Raportor: Vladimir Urutchev (A7-0171/2014)

- ***I Raport referitor la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind noile substanțe psihoactive (COM(2013)0619 - C7-0272/2013 - 2013/0305(COD)) - LIBE - Raportor: Jacek Protasiewicz (A7-0172/2014)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei-cadru 2004/757/JAI a Consiliului din 25 octombrie 2004 de stabilire a dispozițiilor minime privind elementele constitutive ale infracțiunilor și sancțiunile aplicabile în domeniul traficului ilicit de droguri, în ceea ce privește definirea termenului „drog” (COM(2013)0618 - C7-0271/2013 - 2013/0304(COD)) - LIBE - Raportoare: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A7-0173/2014)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje în vederea reducerii consumului de pungi de transport din plastic subțiri (COM(2013)0761 - C7-0392/2013 - 2013/0371(COD)) - ENVI - Raportoare: Margrete Auken (A7-0174/2014)

- Raport privind modificarea Regulamentului de procedură al Parlamentului European pentru a permite folosirea semnăturii electronice (2014/2011(REG)) - AFCO - Raportor: György Schöpflin (A7-0175/2014)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului între Uniunea Europeană și Uniunea Comorelor de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului în vigoare între cele două părți (16130/2013 - C7-0011/2014 - 2013/0388(NLE)) - PECH - Raportor: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0177/2014)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea protocolului convenit între Uniunea Europeană și Republica Madagascar de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului în vigoare între cele două părți (14164/1/2012 - C7-0408/2012 - 2012/0238(NLE)) - PECH - Raportor: Crescenzio Rivellini (A7-0178/2014)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui protocol la Acordul de parteneriat și cooperare între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte, referitor la un acord-cadru între Uniunea Europeană și Georgia privind principiile generale pentru participarea Georgiei la programele Uniunii (16612/2013 - C7-0486/2013 - 2013/0257(NLE)) - AFET - Raportor: Krzysztof Lisek (A7-0191/2014)

- *** Recomandare referitoare la Decizia Consiliului privind încheierea în numele Uniunii Europene și al statelor sale membre a Protocolului la Acordul de stabilizare și de asociere între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Muntenegru, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (14187/2013 - C7-0007/2014 - 2013/0262(NLE)) - AFET - Raportor: Charles Tannock (A7-0192/2014)

- *** Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Seychelles (16651/2013 - C7-0020/2014 - 2013/0375(NLE)) - PECH - Raportoare: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0201/2014)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind fondurile europene de investiții pe termen lung (COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)) - ECON - Raportoare: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0211/2014)

- * Raport referitor la recomandarea de decizie a Consiliului referitoare la aderarea Croației la Convenția din 23 iulie 1990 privind eliminarea dublei impuneri în legătură cu ajustarea profiturilor întreprinderilor asociate (COM(2013)0586 - C7-0381/2013 - 2013/0308(CNS)) - ECON - Raportor: Sławomir Nitras (A7-0214/2014)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind acțiunile de informare și pentru produsele agricole pe piața internă și în țările terțe (COM(2013)0812 - C7-0416/2013 - 2013/0398(COD)) - AGRI - Raportoare: Esther Herranz García (A7-0217/2014)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 515/97 al Consiliului din 13 martie 1997 privind asistența reciprocă între autoritățile administrative ale statelor membre și cooperarea dintre acestea și Comisie în vederea asigurării aplicării corespunzătoare a legislației din domeniile vamal și agricol (COM(2013)0796 - C7-0421/2013 - 2013/0410(COD)) - IMCO - Raportor: António Fernando Correia de Campos (A7-0241/2014)

- Raport conținând recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și Serviciului European de Acțiune Externă privind negocierile pentru Acordul de parteneriat strategic UE-Japonia (2014/2021(INI)) - AFET - Raportor: Alojz Peterle (A7-0244/2014)

- ***I Raport referitor la propunerea modificată de directivă a Parlamentului European și Consiliului referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale (text codificat) (COM(2013)0932 - C7-0006/2014 - 2010/0095(COD)) - JURI - Raportor: Francesco Enrico Speroni (A7-0247/2014)

- Raport referitor la noile tehnologii și resursele educaționale deschise (2013/2182(INI)) - CULT - Raportor: Cătălin Sorin Ivan (A7-0249/2014)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin intermediul dreptului penal (COM(2012)0363 - C7-0192/2012 - 2012/0193(COD)) - CONT - LIBE - Raportoare: Ingeborg Gräßle - Raportor: Juan Fernando López Aguilar (A7-0251/2014)

- Raport privind modificarea articolului 90 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European referitor la acordurile internaționale (2013/2259(REG)) - AFCO - Raportor: David Martin (A7-0253/2014)

- Raport referitor la negocierile privind CFM 2014-2020: învățăminte și perspective (2014/2005(INI)) - BUDG - Raportoare: Jean-Luc Dehaene, Ivailo Kalfin (A7-0254/2014)

- Raport referitor la relațiile dintre Parlamentul European și parlamentele naționale (2013/2185(INI)) - AFCO - Raportor: Carlo Casini (A7-0255/2014)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 96/53/CE din 25 iulie 1996 de stabilire, pentru anumite vehicule rutiere care circulă în interiorul Comunității, a dimensiunilor maxime autorizate în traficul național și internațional și a greutății maxime autorizate în traficul internațional (COM(2013)0195 - C7-0102/2013 - 2013/0105(COD)) - TRAN - Raportor: Jörg Leichtfried (A7-0256/2014)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei privind modalitățile de participare a acestuia la Biroul European de Sprijin pentru Azil (18141/2013 - C7-0107/2014 - 2013/0427(NLE)) - LIBE - Raportoare: Roberta Metsola (A7-0257/2014)

- Raport referitor la modificarea Acordului interinstituțional privind registrul de transparență (2014/2010(ACI)) - AFCO - Raportor: Roberto Gualtieri (A7-0258/2014)

- * Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului de instituire a întreprinderii comune Shift2Rail (COM(2013)0922 - C7-0034/2014 - 2013/0445(NLE)) - ITRE - Raportoare: Josefa Andrés Barea (A7-0259/2014)

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2012/004 ES/Grupo Santana prezentată de Spania) (COM(2014)0116 - C7-0101/2014 - 2014/2027(BUD)) - BUDG - Raportor: Frédéric Daerden (A7-0260/2014)

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2012/007 IT/VDC Technologies, prezentată de Italia) (COM(2014)0119 - C7-0089/2014 - 2014/2025(BUD)) - BUDG - Raportor: Frédéric Daerden (A7-0261/2014)

- * Raport referitor la propunerea de Decizie a Consiliului de autorizare a Portugaliei în vederea aplicării unei rate reduse a accizei pentru romul și lichiorurile produse și consumate pe plan local în regiunea autonomă Madeira și pentru lichiorurile și rachiul produse și consumate pe plan local în regiunea autonomă Azore (COM(2014)0117 - C7-0104/2014 - 2014/0064(CNS)) - REGI - Raportoare: Danuta Maria Hübner (A7-0262/2014)

- * Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind taxa AIEM aplicabilă în Insulele Canare (COM(2014)0171 - C7-0106/2014 - 2014/0093(CNS)) - REGI - Raportoare: Danuta Maria Hübner (A7-0263/2014)

- * Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei 2004/162/CE privind taxele de andocare în departamentele franceze de peste mări în ceea ce privește perioada de aplicare a acesteia (COM(2014)0181 - C7-0129/2014 - 2014/0101(CNS)) - REGI - Raportoare: Danuta Maria Hübner (A7-0264/2014)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului-cadru dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Coreea, pe de altă parte, cu excepția chestiunilor legate de readmisie (05287/2014 - C7-0044/2014 - 2013/0267B(NLE)) - AFET - Raportoare: Norica Nicolai (A7-0265/2014)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea în numele Uniunii Europene și al statelor sale membre a Protocolului la Acordul de stabilizare și de asociere între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Albania, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (14783/2013 - C7-0075/2014 - 2013/0311(NLE)) - AFET - Raportor: Nikola Vuljanić (A7-0266/2014)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului-cadru între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Coreea, pe de altă parte, în ceea ce privește chestiunile legate de readmisie (05290/2014 - C7-0046/2014 - 2013/0267A(NLE)) - LIBE - Raportor: Hubert Pirker (A7-0267/2014)

- * Raport referitor la proiectul de regulament al Consiliului privind metodele și procedura de punere la dispoziție a resurselor proprii tradiționale și a resurselor proprii bazate pe TVA și pe VNB și privind măsurile pentru a răspunde necesităților trezoreriei (reformare) (05603/2014 - C7-0037/2014 - 2011/0185(CNS)) - BUDG - Raportoare: Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene (A7-0268/2014)

- Recomandare referitoare la propunerea de regulament al Consiliului (UE, Euratom) de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a sistemului de resurse proprii al Uniunii Europene (05600/2014 - C7-0047/2014 - 2011/0184(APP)) - BUDG - Raportoare: Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene (A7-0269/2014)

- Raport referitor la măsurile de punere în aplicare a sistemului de resurse proprii al Uniunii Europene (2014/2020(INI)) - BUDG - Raportoare: Jean-Luc Dehaene, Anne E. Jensen (A7-0270/2014)

- * Raport referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind sistemul de resurse proprii al Uniunii Europene (05602/2014 - C7-0036/2014 - 2011/0183(CNS)) - BUDG - Raportoare: Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene (A7-0271/2014)

- Raport privind cererea de apărare a imunității și privilegiilor lui Alexander Mirsky (2014/2026(IMM)) - JURI - Raportoare: Marielle Gallo (A7-0273/2014)

- Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 1/2014 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014, secțiunea III – Comisia (08219/2014 - C7-0146/2014 - 2014/2018(BUD)) - BUDG - Raportoare: Anne E. Jensen (A7-0276/2014)

- Raport referitor la estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2015 (2014/2003(BUD)) - BUDG - Raportor: Salvador Garriga Polledo (A7-0277/2014)

2.2) recomandări pentru a doua lectură

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului privind sistemele de garantare a depozitelor (reformare) (05199/1/2014 - C7-0094/2014 - 2010/0207(COD)) - ECON - Raportor: Peter Simon (A7-0216/2014)

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 812/2004 al Consiliului de stabilire a unor măsuri privind capturile accidentale de cetacee în activitățile de pescuit (06103/1/2014 - C7-0100/2014 - 2012/0216(COD)) - PECH - Raportor: Raül Romeva i Rueda (A7-0272/2014)

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor și a procedurilor cu privire la introducerea restricțiilor de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile din Uniune în cadrul unei abordări echilibrate și de abrogare a Directivei 2002/30/CE (05560/2/2014 - C7-0133/2014 - 2011/0398(COD)) - TRAN - Raportor: Jörg Leichtfried (A7-0274/2014)

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării deciziei Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unei acțiuni a Uniunii în favoarea evenimentului „Capitale europene ale culturii” pentru anii 2020-2033 și de abrogare a Deciziei nr. 1622/2006/CE (05793/1/2014 - C7-0132/2014 - 2012/0199(COD)) - CULT - Raportor: Marco Scurria (A7-0275/2014)


15. Ordinea lucrărilor

În conformitate cu ordinea de zi, s-a stabilit ordinea lucrărilor.

Proiectul definitiv de ordine de zi al şedinţelor plenare din perioada de sesiune aprilie II 2014 (PE 531.857/PDOJ) a fost distribuit şi au fost propuse următoarele modificări ale acestuia (articolul 140 din Regulamentul de procedură).

Au intervenit: Ewald Stadler, care a precizat că este de părere că, la 10 aprile 2014, la Bruxelles, Hannes Swoboda a făcut afirmații cu privire la inițiativa cetățenească europeană «Unul dintre noi», care sunt incompatibile cu articolul 9 alineatul (2) din Regulamentul de procedură și a cerut Președintelui să ia măsuri în conformitate cu articolele 152, 153 și 154 din Regulamentul de procedură (Președintele a răspuns că se va ocupa de această chestiune) și Hannes Swoboda, cu privire la această intervenție.

Au intervenit: Michael Theurer (preşedintele Comisiei CONT), care s-a opus deciziei Președintelui de a declara inadmisibil, în conformitate cu articolul 20 din Regulamentul de procedură, punctul 47 din Raportul lui Cătălin Sorin Ivan referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugeteului aferent exercițiului financiar 2012, secțiunea I - Parlamentul European (A7-0246/2014), înscris pentru votarea de miercuri, Bernd Posselt, cu privire la intervenția lui Hannes Swoboda, Ingeborg Gräßle şi Bart Staes, cu privire la decizia Președintelui

Luni

Cererea Grupului PPE de a înscrie pe ordinea de zi o dezbatere comună privind raportul lui Anthea McIntyre (A7-0101/2014) și întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000049/2014: Procesul de consultare TOP 10 și reducerea sarcinii normative a UE impusă IMM-urilor (2013/2711(RSP)) (B7-0118/2014).

Au intervenit: Paul Rübig, în numele Grupului PPE, care a motivat cererea și Bendt Bendtsen, în favoarea cererii.

Cu VE (105 pentru, 85 împotrivă, 5 abțineri), Parlamentul a aprobat cererea.

Marţi

Cererea Grupului Verts/ALE de a amâna pentru ședința de joi votarea Raportului lui Gesine Meissner referitor la amenajarea spațiului maritim și managementul integrat al zonelor costiere (A7-0379/2013).

Au intervenit: Keith Taylor, în numele Grupului Verts/ALE, care a motivat cererea, Francesco Enrico Speroni şi Guy Verhofstadt, care a susținut cererea.

Parlamentul a aprobat cererea.

Au intervenit: Hannes Swoboda şi Pervenche Berès cu privire la modalitățile prevăzute de votare a Raportului lui Salvatore Iacolino referitor la condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe în contextul unui transfer în cadrul aceleiași companii (A7-0170/2014).

A intervenit Ingeborg Gräßle.

Miercuri, joi

Nu s-a propus nicio modificare.

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.


16. Infrastructura pentru combustibili alternativi ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi [COM(2013)0018 - C7-0022/2013 - 2013/0012(COD)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportor: Carlo Fidanza (A7-0444/2013)

Mathieu Grosch (supleantul raportorului) şi-a prezentat raportul.

A PREZIDAT: Gianni PITTELLA
Vicepreşedinte

A intervenit Siim Kallas (vicepreşedinte al Comisiei).

Au intervenit: Georges Bach, în numele Grupului PPE, Ismail Ertug, în numele Grupului S&D, Gesine Meissner, în numele Grupului ALDE, Keith Taylor, în numele Grupului Verts/ALE, Jaromír Kohlíček, în numele Grupului GUE/NGL, Peter Liese, Inés Ayala Sender şi Patrizia Toia.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Miroslav Mikolášik, Tonino Picula, Phil Bennion, Krisztina Morvai şi Spyros Danellis.

Au intervenit: Siim Kallas şi Mathieu Grosch.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.12 al PV din 15.4.2014.


17. Dimensiunile și greutățile autovehiculelor care circulă în Comunitate ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 96/53/CE din 25 iulie 1996 de stabilire, pentru anumite vehicule rutiere care circulă în interiorul Comunității, a dimensiunilor maxime autorizate în traficul național și internațional și a greutății maxime autorizate în traficul internațional [COM(2013)0195 - C7-0102/2013- 2013/0105(COD)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportor: Jörg Leichtfried (A7-0256/2014)

Jörg Leichtfried şi-a prezentat raportul.

A intervenit Siim Kallas (vicepreşedinte al Comisiei).

Au intervenit: Mathieu Grosch, în numele Grupului PPE, Saïd El Khadraoui, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Philippe De Backer, Phil Bennion, în numele Grupului ALDE, pentru a răspunde, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Jacqueline Foster şi Peter van Dalen, Eva Lichtenberger, în numele Grupului Verts/ALE, Peter van Dalen, în numele Grupului ECR, Dieter-Lebrecht Koch şi Ismail Ertug.

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreşedinte

Au intervenit: Peter van Dalen, pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru”, Ismail Ertug, care a răspuns, Philippe De Backer, Jacqueline Foster, Hubert Pirker şi Oldřich Vlasák.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Bendt Bendtsen, Silvia-Adriana Ţicău, Gesine Meissner, Michael Cramer şi Miroslav Mikolášik.

Au intervenit: Siim Kallas şi Jörg Leichtfried.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.13 al PV din 15.4.2014.


18. Introducerea restricţiilor de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile din Uniunea Europeană ***II (dezbatere)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor și a procedurilor cu privire la introducerea restricțiilor de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile din Uniune în cadrul unei abordări echilibrate și de abrogare a Directivei 2002/30/CE [05560/2/2014 - C7-0133/2014 - 2011/0398(COD)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportor: Jörg Leichtfried (A7-0274/2014)

Jörg Leichtfried a prezentat recomandarea pentru a doua lectură.

A intervenit Siim Kallas (vicepreşedinte al Comisiei).

Au intervenit: Michael Gahler, în numele Grupului PPE, Bogusław Liberadzki, în numele Grupului S&D, Gesine Meissner, în numele Grupului ALDE, Eva Lichtenberger, în numele Grupului Verts/ALE, Jacqueline Foster, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Paul Rübig, și Marian-Jean Marinescu.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Miroslav Mikolášik şi Silvia-Adriana Ţicău.

Au intervenit: Siim Kallas şi Jörg Leichtfried.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.16 al PV din 16.4.2014.


19. Legislația privind alimentele și furajele, normele privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor, materialul de reproducere a plantelor și produsele de protecție a plantelor ***I - Sănătatea animalelor ***I - Măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor, materialul de reproducere a plantelor, produsele de protecție a plantelor, precum și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, a Regulamentelor (UE) nr. 1151/2012, [….]/2013 și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE și 2009/128/CE (Regulamentul privind controalele oficiale) [COM(2013)0265 - C7-0123/2013 - 2013/0140(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportor: Mario Pirillo (A7-0162/2014)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind sănătatea animalelor [COM(2013)0260 - C7-0124/2013 - 2013/0136(COD)] - Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Raportoare: Marit Paulsen (A7-0129/2014)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind măsurile de protecţie împotriva organismelor dăunătoare plantelor [COM(2013)0267 - C7-0122/2013 - 2013/0141(COD)] - Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Raportor: Hynek Fajmon (A7-0147/2014)

Mario Pirillo, Marit Paulsen şi Hynek Fajmon îşi prezintă rapoartele.

A intervenit Tonio Borg (membru al Comisiei).

A PREZIDAT: Gianni PITTELLA
Vicepreşedinte

Au intervenit: Oreste Rossi (raportorul pentru aviz al Comisiei ENVI), Kartika Tamara Liotard (raportoarea pentru aviz a Comisiei ENVI), Britta Reimers (raportoarea pentru aviz a Comisiei AGRI), Isabella Lövin (raportoarea pentru aviz a Comisiei PECH), Horst Schnellhardt, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Christa Klaß, Giovanni Barbagallo, în numele Grupului S&D, Bart Staes, în numele Grupului Verts/ALE, Julie Girling, în numele Grupului ECR, Martina Anderson, în numele Grupului GUE/NGL, Giancarlo Scottà, în numele Grupului EFD, Elisabeth Jeggle, Daciana Octavia Sârbu, Alyn Smith, Janusz Wojciechowski, Bastiaan Belder, Pilar Ayuso, Åsa Westlund, James Nicholson, Peter Liese, Justas Vincas Paleckis, Albert Deß şi Iratxe García Pérez.

A PREZIDAT: Isabelle DURANT
Vicepreşedintă

Au intervenit: Zofija Mazej Kukovič şi Ewald Stadler.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Miroslav Mikolášik, Marusya Lyubcheva, Christa Klaß, Tonino Picula şi Andrew Henry William Brons.

Au intervenit: Tonio Borg, Mario Pirillo, Marit Paulsen şi Hynek Fajmon.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 17.2, al PV din 15.4.2014, punctul 17.3 al PV din 15.4.2014 şi punctul 17.4 al PV din 15.4.2014.


20. Acordul interinstituțional privind registrul de transparență (dezbatere)

Raport referitor la modificarea Acordului interinstituțional privind registrul de transparență [2014/2010(ACI)] - Comisia pentru afaceri constituţionale. Raportor: Roberto Gualtieri (A7-0258/2014)

Roberto Gualtieri şi-a prezentat raportul.

A intervenit Tonio Borg (membru al Comisiei).

Au intervenit: György Schöpflin, în numele Grupului PPE, Sandra Petrović Jakovina, în numele Grupului S&D, Anneli Jäätteenmäki, în numele Grupului ALDE, Gerald Häfner, în numele Grupului Verts/ALE, Rina Ronja Kari, în numele Grupului GUE/NGL, Jaroslav Paška, în numele Grupului EFD, Evelyn Regner, Andrew Duff, Claude Turmes şi Zita Gurmai.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Paul Rübig, Silvia-Adriana Ţicău, Carl Schlyter, Nikola Vuljanić, Krisztina Morvai şi Seán Kelly.

Au intervenit: Tonio Borg şi Roberto Gualtieri.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.36 al PV din 15.4.2014.


21. Mediul favorabil pentru ca întreprinderile, societățile și întreprinderile nou-înființate să creeze locuri de muncă - Măsurile adoptate de către Comisie în urma consultărilor „Top 10” ale IMM-urilor cu privire la reglementările europene (dezbatere)

Raport referitor la modul în care poate contribui Uniunea Europeană la crearea unui mediu favorabil pentru ca întreprinderile, societățile și întreprinderile nou-înființate să creeze locuri de muncă [2013/2176(INI)] - Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale. Raportoare: Anthea McIntyre (A7-0101/2014)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000049/2014), adresată de Paul Rübig, în numele Comisiei ITRE, adresată Comisiei: Procesul de consultare TOP 10 și reducerea sarcinii normative a UE impusă IMM-urilor (2013/2711(RSP)) (B7-0118/2014)

Anthea McIntyre şi-a prezentat raportul.

Paul Rübig a dezvoltat întrebarea.

A PREZIDAT: Jacek PROTASIEWICZ
Vicepreşedinte

A intervenit Silvia-Adriana Ţicău, pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” Paul Rübig, care a răspuns.

A intervenit Antonio Tajani (vicepreşedinte al Comisiei).

Au intervenit: Karin Kadenbach (raportoarea pentru aviz a Comisiei REGI), Sari Essayah, în numele Grupului PPE, Philippe De Backer, în numele Grupului ALDE, şi Krisztina Morvai, neafiliată.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Monika Panayotova, Ruža Tomašić, Phil Bennion, Miloslav Ransdorf şi Nicole Sinclaire.

Au intervenit: Antonio Tajani şi Anthea McIntyre.

Propunerea de rezoluţie, care urmează să fie depusă în conformitate cu articolul 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, va fi anunţată ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 17.16 al PV din 15.4.2014.

Votarea rezoluției: punctul 9.15 al PV din 17.4.2014.

A intervenit Seán Kelly, privind procedura „catch-the-eye” (Preşedintele a explicat motivele alegerii sale).


22. Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante

Au luat cuvântul, în conformitate cu articolul 150 din Regulamentul de procedură, pentru intervenţii de un minut, următorii deputaţi, care doresc să atragă atenţia Parlamentului în special asupra unor chestiuni politice importante:

Edit Bauer, András Gyürk, Mário David, Juan Andrés Naranjo Escobar, Seán Kelly, Catherine Stihler, María Irigoyen Pérez, George Sabin Cutaş, Jorgo Chatzimarkakis, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Alda Sousa, Gerard Batten, Hans-Peter Martin, Miroslav Mikolášik, Czesław Adam Siekierski, Ioan Enciu, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Tatjana Ždanoka, Martina Anderson, Slavi Binev, Andrew Henry William Brons, Dubravka Šuica, Ivailo Kalfin, Claudio Morganti, Zdravka Bušić, Petru Constantin Luhan, Biljana Borzan și Cristian Dan Preda.


23. Negocierile privind CFM 2014-2020: învățăminte și perspective (prezentare succintă)

Raport referitor la negocierile privind CFM 2014-2020: învățăminte și perspective [2014/2005(INI)] - Comisia pentru bugete. Raportori: Jean-Luc Dehaene şi Ivailo Kalfin (A7-0254/2014)

Reimer Böge (supleantul raportorului) și Ivailo Kalfin au făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Andrej Plenković, Silvia-Adriana Ţicău, Jan Mulder, Younous Omarjee și Ivana Maletić.

A intervenit Janusz Lewandowski (membru al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 8.38 al PV din 15.4.2014.


24. Ordinea de zi a următoarei şedinţe

A fost stabilită ordinea de zi a şedinţei din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 531.857/OJMA).


25. Ridicarea şedinţei

Şedinţa a fost ridicată la 23.05.

Klaus Welle

Isabelle Durant

Secretar General

Vicepreşedintă


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Prezenți

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arlacchi, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldini, Balz, Balzani, Barbagallo, Bartolozzi, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonanini, Bonsignore, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Bové, Bowles, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costello, Cottigny, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Fisas Ayxela, Flasarová, Flašíková Beňová, Flautre, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardini, Gauzès, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Koewius, Kohlíček, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lamberts, Lambsdorff, Lange, Langen, Le Brun, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mazej Kukovič, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Metsola, Michels, Migalski, Mikolášik, Mitchell, Mizzi, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nilsson, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Ouzký, Oviir, Pack, Paksas, Paleckis, Panayotov, Panayotova, Papadopoulou, Paşcu, Paška, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Riera Madurell, Rinaldi, Rochefort, Rodust, Roithová, Romeva i Rueda, Ross, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Saks, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Tănăsescu, Tarabella, Tarand, Tatarella, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Ulmer, Ulvskog, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Vanhecke, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zamfirescu, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Bufton, Dehaene, Kleva Kekuš, Papastamkos, Scurria

Aviz juridic - Politica de confidențialitate