Zoznam 
Zápisnica
PDF 256kWORD 193k
Pondelok, 14. apríla 2014 - Štrasburg
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Vyhlásenia predsedníctva
 3.In memoriam
 4.Schválenie zápisníc z predchádzajúcich rokovaní
 5.Delegované akty (článok 87a ods. 6 rokovacieho poriadku)
 6.Korigendá (článok 216 rokovacieho poriadku)
 7.Výklad rokovacieho poriadku
 8.Zloženie Parlamentu
 9.Zloženie politických skupín
 10.Zloženie výborov a delegácií
 11.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 74 rokovacieho poriadku)
 12.Petície
 13.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 14.Predloženie dokumentov
 15.Program práce
 16.Infraštruktúra pre alternatívne palivá ***I (rozprava)
 17.Rozmery a hmotnosť vozidiel prevádzkovaných v Spoločenstve ***I (rozprava)
 18.Zavedenie prevádzkových obmedzení súvisiacich s hlukom na letiskách Európskej únie ***II (rozprava)
 19.Potravinové a krmivové právo, pravidlá pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a rastlinný rozmnožovací materiál a pre prípravky na ochranu rastlín ***I - Zdravie zvierat ***I - Ochranné opatrenia proti škodcom rastlín ***I (rozprava)
 20.Medziinštitucionálna dohoda o registri transparentnosti (rozprava)
 21.Priaznivé prostredie pre podniky, podnikateľské subjekty a začínajúce podniky na tvorbu nových pracovných miest - Opatrenia Komisie v nadväznosti na konzultáciu právnych predpisov EÚ s MSP pod názvom "desať naj" (rozprava)
 22.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 23.Rokovania o VFR na roky 2014 – 2020: získavanie skúseností a ďalší postup (stručná prezentácia)
 24.Program rokovania na nasledujúci deň
 25.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Rokovanie sa začalo o 17.00 h.


2. Vyhlásenia predsedníctva

Predseda urobil vyhlásenie, v ktorom vyjadril znepokojenie Parlamentu nad situáciou na Ukrajine. Parlament trvá na územnej celistvosti a ukrajinskej zvrchovanosti a vyzýva Rusko, aby dodržiavalo zásady medzinárodného práva a stiahlo svojich vojakov z ukrajinského územia. Predseda spresnil, že Európsky parlament prijme vo štvrtok uznesenie o Ukrajine a vyšle do krajiny pozorovateľskú misiu počas ukrajinských prezidentských volieb, ktoré sa majú konať v máji 2014.

°
° ° °

Predseda urobil vyhlásenie pri príležitosti 20. výročia genocídy v Rwande.


3. In memoriam

Predseda uctil v mene Parlamentu pamiatku Dominiquea Baudisa, obhajcu práv vo Francúzsku a bývalého poslanca EP.

Parlament si uctil minútou ticha jeho pamiatku a pamiatku obetí genocídy v Rwande.


4. Schválenie zápisníc z predchádzajúcich rokovaní

Zápisnice z rokovaní, ktoré sa konali 2. apríla 2014 a 3. apríla 2014, boli schválené.

°
° ° °

Marian Harkin bola prítomná na rokovaní 13. marca 2014 a 2. apríla 2014, no jej meno nie je uvedené na prezenčných listinách.

Gaston Franco bol prítomný na rokovaní 2. a 3. apríla 2014, no jeho meno nie je uvedené na prezenčných listinách.


5. Delegované akty (článok 87a ods. 6 rokovacieho poriadku)

Odporúčanie výboru EMPL nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 223/2014 z 11. marca 2014 o Fonde európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (C(2014)1627 – 2014/2676(DEA)) (B7-0273/2014) bolo oznámené na plenárnej schôdzi 2. apríla 2014 (bod 5 zápisnice zo dňa 2.4.2014).

Voči tomuto odporúčaniu nebola v lehote 24 hodín stanovenej v článku 87a ods. 6 rokovacieho poriadu vznesená žiadna námietka.

Toto odporúčanie sa preto považuje za schválené s účinnosťou od 3. apríla 2014 a rozhodnutie bude zverejnené v textoch prijatých na zasadnutí 15. apríla 2014 (P7_TA(2014)0340).


6. Korigendá (článok 216 rokovacieho poriadku)

Korigendá P6_TA(2009)0275(COR01), P7_TA-PROV(2013)0461(COR01), P7_TA-PROV(2013)0342(COR01) a P7_TA-PROV(2014)0057(COR01) boli oznámené na plenárnej schôdzi v stredu 2. apríla 2014 (bod 6 zápisnice zo dňa 2.4.2014).

Keďže žiadna politická skupina ani skupina najmenej štyridsiatich poslancov nepožiadala v súlade s článkom 216 ods. 4 rokovacieho poriadku o hlasovanie, tieto korigendá sa považujú za schválené.

°
° ° °

Gestorské výbory predložili nasledujúce korigendá k textom prijatým Európskym parlamentom:

- Korigendum (P7_TA-PROV(2013)0492(COR02)) k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671) (pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 20. novembra 2013 na účely prijatia uvedeného nariadenia (P7_TA-PROV(2013)0492) (COM(2011)0626 – C7-0339/2011– COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD))

- Korigendum (P7_TA-PROV(2014)0168(COR01)) k pozícii Európskeho parlamentu prijatej v prvom čítaní 27. februára 2014 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady 2014/.../EÚ, ktorým sa zavádza zjednodušený režim kontroly osôb na vonkajších hraniciach vychádzajúci z jednostranného uznávania niektorých dokladov [Bulharskom], Chorvátskom, Cyprom [a Rumunskom] za rovnocenné ich národným vízam na účel tranzitu cez ich územie alebo zamýšľaného pobytu na ich území, ktorého trvanie počas akéhokoľvek obdobia 180 dní neprekročí 90 dní a ktorým sa zrušujú rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 895/2006/ES a č. 582/2008/ES (P7_TA-PROV(2014)0168) (COM(2013)0441 – C7-0186/2013 – 2013/0210(COD))

- Korigendum (P7_TA-PROV(2014)0169(COR01)) k pozícii Európskeho parlamentu prijatej v prvom čítaní 27. februára 2014 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2014, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (P7_TA-PROV(2014)0169) (COM(2012)0650 – C7-0371/2012 – 2012/0309(COD))

- Korigendum (P7_TA-PROV(2014)0024(COR01)) k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 1) (pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 15. januára 2014 na účely prijatia uvedenej smernice (P7_TA-PROV(2014)0024)) (COM(2011)0897 – C7-0004/2012 – 2011/0437(COD)).

Korigendá sú k dispozícii na internetových stránkach „Séance en direct“ po dobu trvania tejto schôdze.

V súlade s článkom 216 ods. 4 rokovacieho poriadku sa tieto korigendá považujú za schválené, ak najneskôr do dvadsiatich štyroch hodín nepredloží politická skupina alebo aspoň štyridsať poslancov žiadosť, aby sa o nich hlasovalo.


7. Výklad rokovacieho poriadku

Predseda v súlade s článkom 211 ods. 3 rokovacieho poriadku informoval Parlament o tom, že Výbor pre ústavné veci, ktorý bol poverený posúdením výkladu článku 166, článku 167 ods. 1 a článku 195 ods. 3 rokovacieho poriadku, predložil tento výklad:

„Ustanovenia článku 166, článku 167 ods. 1 a článku 195 ods. 3 týkajúce sa hlasovania podľa mien sa neuplatňujú na správy uvedené v článku 6b ods. 2 a v článku 7 ods. 3, 6 a 8 v rámci konaní o poslaneckej imunite.“

Ak politická skupina alebo najmenej štyridsať poslancov nevznesie proti tomuto výkladu námietku v súlade s článkom 211 ods. 4 rokovacieho poriadku do otvorenia zajtrajšieho rokovania, utorka 15. apríla 2014, považuje sa za prijatý. V opačnom prípade sa výklad predloží na hlasovanie v Parlamente.


8. Zloženie Parlamentu

Ivari Padar bol vymenovaný za ministra poľnohospodárstva Estónska s účinnosťou od 7. apríla 2014.

Harlem Désir bol vymenovaný za štátneho tajomnika Francúzska s účinnosťou od 9. apríla 2014.

Maria Da Graça Carvalho bude s účinnosťou od 1. mája 2014 vykonávať funkciu nezlučiteľnú s výkonom mandátu poslankyne Európskeho parlamentu.

Parlament v súlade s článkom 4 ods. 1 rokovacieho poriadku oznámil uvoľnenie mandátu Ivariho Padara s účinnosťou od 7. apríla 2014, mandátu Harlema Désira s účinnosťou od 9. apríla 2014 a mandátu Marie Da Graçaovej Carvalhovej s účinnosťou od 1. mája 2014 a informoval o tom príslušné vnútroštátne orgány.

Príslušné estónske úrady oznámili, že Katrin Saks bola s účinnosťou od 7. apríla 2014 zvolená za poslankyňu Európskeho parlamentu a vo funkcii nahrádza Ivariho Padara.

Parlament v súlade s článkom 7 ods. 1 Aktu z 20. septembra 1976 o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu a s článkom 4 ods. 1 a 4 rokovacieho poriadku vzal na vedomie vymenovanie Katrin Saksovej s účinnosťou od 7. apríla 2014.

Podľa čl. 3 ods. 2 rokovacieho poriadku sa až do preskúmania osvedčení o zvolení za poslankyňu alebo do rozhodnutia prípadného sporu Katrin Saks zúčastňuje na rokovaniach Parlamentu a jeho orgánov a požíva všetky práva s tým spojené za predpokladu, že vopred predložila vyhlásenie, v ktorom je uvedené, že nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s výkonom mandátu poslankyne Európskeho parlamentu.


9. Zloženie politických skupín

Angelika Werthmann už nie je členkou skupiny ALDE a s účinnosťou od 8. apríla 2014 zasadá medzi nezaradenými poslancami.


10. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupiny S&D tieto žiadosti o menovania:

výbor ECON: Katrin Saks

Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ-Kazachstan, EÚ-Kirgizstan a EÚ-Uzbekistan a delegácia pre vzťahy s Tadžikistanom, Turkménskom a Mongolskom: Katrin Saks.

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.


11. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 74 rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady podpíše v stredu 16. apríla 2014 tieto akty prijaté v súlade s riadnym legislatívnym postupom:

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Fonde pre azyl, migráciu a integráciu a o nástroji pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia (00139/2013/LEX - C7-0173/2014 - 2011/0367(COD))

- Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa Európskej investičnej banke poskytuje záruka EÚ za straty z finančných operácií na podporu investičných projektov mimo Únie (00003/2014/LEX - C7-0172/2014 - 2013/0152(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o dovoze ryže s pôvodom v Bangladéši, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3491/90 (00040/2014/LEX - C7-0171/2014 - 2012/0085(COD))

- Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady o Európskom roku rozvoja (2015) (00043/2014/LEX - C7-0170/2014 - 2013/0238(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o znížení alebo odstránení ciel na tovar s pôvodom na Ukrajine (00073/2014/LEX - C7-0169/2014 - 2014/0090(COD))

- Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady ktorým sa zriaďuje Fond pre azyl, migráciu a integráciu, a ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2008/381/ES a ruší rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 573/2007/ES, rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 575/2007/ES a rozhodnutie Rady 2007/435/ES (00142/2013/LEX - C7-0168/2014 - 2011/0366(COD))

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2006/43/ES o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok (00006/2014/LEX - C7-0167/2014 - 2011/0389(COD))

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady o trestných sankciách za zneužívanie trhu (smernica o zneužívaní trhu) (00008/2014/LEX - C7-0166/2014 - 2011/0297(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a rady o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (00078/2013/LEX - C7-0165/2014 - 2011/0295(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu a zrušení rozhodnutia Komisie 2005/909/ES (00005/2014/LEX - C7-0164/2014 - 2011/0359(COD))

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady o elektronickej fakturácii vo verejnom obstarávaní (00021/2014/LEX - C7-0163/2014 - 2013/0213(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ako súčasť Fondu pre vnútornú bezpečnosť zriaďuje nástroj pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 2007/125/SVV (00135/2013/LEX - C7-0162/2014 - 2011/0368(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení smernica 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve s cieľom vykonať do roku 2020 medzinárodnú dohodu, ktorou sa na emisie z medzinárodnej leteckej dopravy uplatňuje jednotné globálne trhové opatrenie (00018/2014/LEX - C7-0161/2014 - 2013/0344(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o klinickom skúšaní liekov na humánne použitie, a ktorým sa zrušuje smernica 2001/20/ES (00002/2014/LEX - C7-0160/2014 - 2012/0192(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ako súčasť Fondu pre vnútornú bezpečnosť zriaďuje nástroj pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 574/2007/ES (00141/2013/LEX - C7-0159/2014 - 2011/0365(COD))

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach na uľahčenie výkonu práv udelených pracovníkom v súvislosti so slobodou pohybu pracovníkov (00004/2014/LEX - C7-0158/2014 - 2013/0124(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú obchodné opatrenia uplatniteľné na určitý tovar vznikajúci spracovaním poľnohospodárskych výrobkov a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 1216/2009 a (ES) č. 614/2009 (00124/2013/LEX - C7-0157/2014 - 2013/0063(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 691/2011 o európskych environmentálnych ekonomických účtoch (00037/2014/LEX - C7-0156/2014 - 2013/0130(COD))

- Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje rámec na podporu dohľadu nad kozmickým priestorom a sledovania tohto priestoru (00031/2014/LEX - C7-0155/2014 - 2013/0064(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 428/2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím (00086/2014/LEX - C7-0154/2014 - 2011/0310(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o pravidlách a postupoch zavádzania prevádzkových obmedzení súvisiacich s hlukom na letiskách Únie v rámci vyváženého prístupu, ktorým sa zrušuje smernica 2002/30/ES (00085/2014/LEX - C7-0153/2014 - 2011/0398(COD))

- Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje činnosť Únie na podporu iniciatívy Európske hlavné mestá kultúry na roky 2020 až 2033 a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1622/2006/ES (00084/2014/LEX - C7-0152/2014 - 2012/0199(COD))

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady o systémoch ochrany vkladov (prepracované znenie) (00082/2014/LEX - C7-0151/2014 - 2010/0207(COD))

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady o minimálnych požiadavkách na posilnenie mobility pracovníkov medzi členskými štátmi zlepšením nadobúdania a zachovávania doplnkových dôchodkových práv (00087/2014/LEX - C7-0150/2014 - 2005/0214(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 812/2004, ktorým sa stanovujú opatrenia týkajúce sa náhodných úlovkov veľrybovitých cicavcov (veľrýb) v loviskách rýb (00083/2014/LEX - C7-0149/2014 - 2012/0216(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o hladine zvuku motorových vozidiel a o náhradných systémoch tlmenia hluku a zmene smernice 2007/46/ES a zrušení smernice 70/157/EHS (00081/2014/LEX - C7-0148/2014 - 2011/0409(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach na zaistenie súladu pre používateľov Nagojského protokolu o prístupe ku genetickým zdrojom a spravodlivom a rovnocennom spoločnom využívaní prínosov vyplývajúcich z ich používania v Únii (00131/2013/LEX - C7-0143/2014 - 2012/0278(COD))

- Smernica Európskeho Parlamentu a Rady o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania rádiových zariadení na trhu, a ktorou sa zrušuje smernica 1999/5/ES (00017/2014/LEX - C7-0142/2014 - 2012/0283(COD))

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (00015/2014/LEX - C7-0141/2014 - 2012/0297(COD))

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/51/EÚ, ktorou sa menia smernice 2003/71/ES a 2009/138/ES a nariadenia (ES) č. 1060/2009, (EÚ) č. 1094/2010 a (EÚ) č. 1095/2010 v súvislosti s právomocami európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) (00007/2014/LEX - C7-0140/2014 - 2011/0006(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa s účinnosťou od 1. júla 2012 upravujú odmeny a dôchodky úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie, ako aj opravné koeficienty, ktoré sa vzťahujú na tieto odmeny a dôchodky (00057/2014/LEX - C7-0139/2014 - 2013/0439(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 912/2010 o zriadení Agentúry pre európsky GNSS (00133/2013/LEX - C7-0138/2014 - 2013/0022(COD))

- Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady o fluórovaných skleníkových plynoch, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 842/2006 (00001/2014/LEX - C7-0137/2014 - 2012/0305(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa s účinnosťou od 1. júla 2011 upravujú odmeny a dôchodky úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie, ako aj opravné koeficienty, ktoré sa vzťahujú na tieto odmeny a dôchodky (00056/2014/LEX - C7-0136/2014 - 2013/0438(COD)).


12. Petície

V súlade s čl. 201 ods. 6 rokovacieho poriadku boli v uvedených dňoch zaregistrované a pridelené príslušnému výboru tieto petície:

Dňa 9. apríla 2014

Lorenzo Croce (č. 0714/2014); Bruno Terriou (č. 0715/2014); dr. Nagy Marianna (č. 0716/2014); (meno je utajené) (č. 0717/2014); (meno je utajené) (č. 0718/2014); (meno je utajené) (č. 0719/2014); Raffaele Postiglione (č. 0720/2014); (meno je utajené) (č. 0721/2014); Danièle Favari (č. 0722/2014); (meno je utajené) (č. 0723/2014); (meno je utajené) (č. 0724/2014); (meno je utajené) (č. 0725/2014); (meno je utajené) (č. 0726/2014); (meno je utajené) (č. 0727/2014); (meno je utajené) (č. 0728/2014); (meno je utajené) (č. 0729/2014); Laurenţiu Vasilescu (č. 0730/2014); Francesc d'Assís Rossell i Taberner (č. 0731/2014); Barbara Chiodi (č. 0732/2014); Gregorian Bivolaru (č. 0733/2014); Cristian Stanciu (č. 0734/2014); (meno je utajené) (č. 0735/2014); Christian Bosco (č. 0736/2014); Marian Laurenţiu Statache (č. 0737/2014); Rudolf Görke (č. 0738/2014); (meno je utajené) (č. 0739/2014); José Pereira (8 podpisov) (č. 0740/2014); (meno je utajené) (č. 0741/2014); (meno je utajené) (č. 0742/2014); (meno je utajené) (č. 0743/2014); (meno je utajené) (č. 0744/2014); Joseph-Christos Kondylakis (č. 0745/2014); (meno je utajené) (č. 0746/2014); (meno je utajené) (č. 0747/2014); (meno je utajené) (č. 0748/2014); (meno je utajené) (č. 0749/2014); (meno je utajené) (č. 0750/2014); (meno je utajené) (č. 0751/2014); (meno je utajené) (č. 0752/2014).


13. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Poslanci predložili tieto otázky na ústne zodpovedanie (článok 115 rokovacieho poriadku):

- (O-000032/2014), ktorú položil Brian Simpson, v mene výboru TRAN, pre Komisiu: Presadzovanie nariadenia (ES) č. 1071/2009 (2014/2700(RSP)) (B7-0113/2014);

- (O-000050/2014), ktorú položil Alain Lamassoure, v mene výboru BUDG, pre Radu: Alarmujúci nedostatok prostriedkov na financovanie vonkajšej pomoci EÚ (2014/2697(RSP)) (B7-0114/2014);

- (O-000051/2014), ktorú položil Alain Lamassoure, v mene výboru BUDG, pre Komisiu: Alarmujúci nedostatok prostriedkov na financovanie vonkajšej pomoci EÚ (2014/2697(RSP)) (B7-0115/2014);

- (O-000053/2014), ktorú položila Eva Joly, v mene výboru DEVE, pre Radu: Alarmujúci nedostatok prostriedkov na financovanie vonkajšej pomoci EÚ (2014/2697(RSP)) (B7-0116/2014);

- (O-000054/2014), ktorú položila Eva Joly, v mene výboru DEVE, pre Komisiu: Alarmujúci nedostatok prostriedkov na financovanie vonkajšej pomoci EÚ (2014/2697(RSP)) (B7-0117/2014);

- (O-000049/2014), ktorú položil Paul Rübig, v mene výboru ITRE, pre Komisiu: Konzultačný postup "desať naj" (top ten) a zmiernenie záťaže právnych predpisov EÚ, pokiaľ ide o MSP (2013/2711(RSP)) (B7-0118/2014).


14. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o činnostiach a dohľade nad inštitúciami zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (prepracované znenie) (COM(2014)0167 - C7-0112/2014 - 2014/0091(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

FEMM, EMPL, JURI

- Návrh opravného rozpočtu č. 1 k všeobecnému rozpočtu na rok 2014: pozícia Rady z 9. apríla 2014 (08219/2014 - C7-0146/2014 - 2014/2018(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

ITRE

2) parlamentných výborov

2.1) správy:

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu (COM(2013)0516 - C7-0217/2013 - 2013/0239(COD)) - výbor ENVI - Spravodajca: Bart Staes (A7-0069/2014)

- ***I Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o rozšírení spolupráce medzi verejnými službami zamestnanosti (VSZ) (COM(2013)0430 - C7-0177/2013 - 2013/0202(COD)) - výbor EMPL - Spravodajca: Frédéric Daerden (A7-0072/2014)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002, ktorým sa zriaďuje fond solidarity Európskej únie (COM(2013)0522 - C7-0231/2013 - 2013/0248(COD)) - výbor REGI - Spravodajkyňa: Rosa Estaràs Ferragut (A7-0078/2014)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o monitorovaní, nahlasovaní a overovaní emisií oxidu uhličitého z námornej dopravy a o zmene nariadenia (EÚ) č. 525/2013 (COM(2013)0480 - C7-0201/2013 - 2013/0224(COD)) - výbor ENVI - Spravodajca: Theodoros Skylakakis (A7-0080/2014)

- *Správa o návrhu nariadenia Rady o spoločnom podniku Čisté nebo 2 (COM(2013)0505 - C7-0255/2013 - 2013/0244(NLE)) - výbor ITRE - Spravodajca: Christian Ehler (A7-0083/2014)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (prepracované znenie) (COM(2012)0403 - C7-0197/2012 - 2012/0196(COD)) - výbor ENVI - Spravodajca: Matthias Groote (A7-0087/2014)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prevencii a riadení introdukcie a šírenia cudzích inváznych druhov (COM(2013)0620 - C7-0264/2013 - 2013/0307(COD)) - výbor ENVI - Spravodajca: Pavel Poc (A7-0088/2014)

- * Správa o návrhu nariadenia Rady o spoločnom podniku v odvetviach biopriemyslu (COM(2013)0496 - C7-0257/2013 - 2013/0241(NLE)) - výbor ITRE - Spravodajca: Lambert van Nistelrooij (A7-0092/2014)

- * Správa o návrhu nariadenia Rady o spoločnom podniku pre palivové články a vodík 2 (COM(2013)0506 - C7-0256/2013 - 2013/0245(NLE)) - výbor ITRE - Spravodajca: Vladko Todorov Panayotov (A7-0094/2014)

- * Správa Návrh nariadenia Rady o spoločnom podniku pre druhú iniciatívu pre inovačné lieky 2 (COM(2013)0495 - C7-0259/2013 - 2013/0240(NLE)) - výbor ITRE - Spravodajkyňa: Teresa Riera Madurell (A7-0105/2014)

- ***I Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinančnej pomoci Tuniskej republike (COM(2013)0860 - C7-0437/2013 - 2013/0416(COD)) - výbor INTA - Spravodajca: Vital Moreira (A7-0110/2014)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zdraví zvierat (COM(2013)0260 - C7-0124/2013 - 2013/0136(COD)) - výbor AGRI - Spravodajkyňa: Marit Paulsen (A7-0129/2014)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 718/1999 o pláne kapacity flotily Spoločenstva na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy (COM(2013)0621 - C7-0265/2013 - 2013/0303(COD)) - výbor TRAN - Spravodajkyňa: Corien Wortmann-Kool (A7-0142/2014)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej plavby a ktorou sa zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/87/ES (COM(2013)0622 - C7-0266/2013 - 2013/0302(COD)) - výbor TRAN - Spravodajkyňa: Corien Wortmann-Kool (A7-0145/2014)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie 2005/681/SVV o zriadení Európskej policajnej akadémie (EPA) (17043/2013 - C7-0435/2013 - 2013/0812(COD)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Kinga Gál (A7-0146/2014)

- ***I Správa Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín (COM(2013)0267 - C7-0122/2013 - 2013/0141(COD)) - výbor AGRI - Spravodajca: Hynek Fajmon (A7-0147/2014)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a rastlinný rozmnožovací materiál a pre prípravky na ochranu rastlín a o zmene nariadení (ES) č. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, nariadení (EÚ) č. 1151/2012, [….]/2013 a smerníc 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES, 2008/120/ES a 2009/128/ES (nariadenie o úradných kontrolách) (COM(2013)0265 - C7-0123/2013 - 2013/0140(COD)) - výbor ENVI - Spravodajca: Mario Pirillo (A7-0162/2014)

- Správa o ochrane spotrebiteľa – ochrane spotrebiteľov pri poskytovaní dodávateľských služieb (2013/2153(INI)) - výbor IMCO - Spravodajca: Josef Weidenholzer (A7-0163/2014)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody medzi Európskou úniou a Lichtenštajnským kniežatstvom o dojednaní foriem jeho účasti na činnosti Európskeho podporného úradu pre azyl (18116/2013 - C7-0091/2014 - 2013/0423(NLE)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Roberta Metsola (A7-0168/2014)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín v rámci vnútropodnikového presunu (COM(2010)0378 - C7-0179/2010 - 2010/0209(COD)) - výbor LIBE - Spravodajca: Salvatore Iacolino (A7-0170/2014)

- ***I Správa k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 525/2013, pokiaľ ide o technické vykonávanie Kjótskeho protokolu k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (COM(2013)0769 - C7-0393/2013 - 2013/0377(COD)) - výbor ENVI - Spravodajca: Vladimir Urutchev (A7-0171/2014)

- ***I Správa Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o nových psychoaktívnych látkach (COM(2013)0619 - C7-0272/2013 - 2013/0305(COD)) - výbor LIBE - Spravodajca: Jacek Protasiewicz (A7-0172/2014)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení vymedzenie pojmu „droga“ obsiahnuté v rámcovom rozhodnutí Rady 2004/757/SVV z 25. októbra 2004, ktorým sa stanovujú minimálne ustanovenia o znakoch skutkových podstát trestných činov a trestov v oblasti nezákonného obchodu s drogami (COM(2013)0618 - C7-0271/2013 - 2013/0304(COD)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A7-0173/2014)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov s cieľom znížiť spotrebu ľahkých plastových tašiek (COM(2013)0761 - C7-0392/2013 - 2013/0371(COD)) - výbor ENVI - Spravodajkyňa: Margrete Auken (A7-0174/2014)

- Správa o zmene Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu s cieľom umožniť používanie elektronických podpisov (2014/2011(REG)) - výbor AFCO - Spravodajca: György Schöpflin (A7-0175/2014)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Protokolu medzi Európskou úniou a Komorským zväzom, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa platnej dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi týmito dvoma stranami, v mene Európskej únie (16130/2013 - C7-0011/2014 - 2013/0388(NLE)) - výbor PECH - Spravodajca: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0177/2014)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu dohodnutého medzi Európskou úniou a Madagaskarskou republikou, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa platnej dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi týmito dvoma stranami (14164/1/2012 - C7-0408/2012 - 2012/0238(NLE)) - výbor PECH - Spravodajca: Crescenzio Rivellini (A7-0178/2014)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej o rámcovej dohode medzi Európskou úniou a Gruzínskom o všeobecných zásadách účasti Gruzínska na programoch Únie (16612/2013 - C7-0486/2013 - 2013/0257(NLE)) - výbor AFET - Spravodajca: Krzysztof Lisek (A7-0191/2014)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie a jej členských štátov Protokolu k Dohode o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Čiernohorskou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii (14187/2013 - C7-0007/2014 - 2013/0262(NLE)) - výbor AFET - Spravodajca: Charles Tannock (A7-0192/2014)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení, v mene Európskej únie, protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Seychelskou republikou (16651/2013 - C7-0020/2014 - 2013/0375(NLE)) - výbor PECH - Spravodajkyňa: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0201/2014)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskych dlhodobých investičných fondoch (COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)) - výbor ECON - Spravodajkyňa: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0211/2014)

- * Správa o odporúčaní pre rozhodnutie Rady o pristúpení Chorvátska k Dohovoru z 23. júla 1990 o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou ziskov združených podnikov (COM(2013)0586 - C7-0381/2013 - 2013/0308(CNS)) - výbor ECON - Spravodajca: Sławomir Nitras (A7-0214/2014)

- ***I Správa Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o informačných a propagačných akciách na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách (COM(2013)0812 - C7-0416/2013 - 2013/0398(COD)) - výbor AGRI - Spravodajkyňa: Esther Herranz García (A7-0217/2014)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 515/97 z 13. marca 1997 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach (COM(2013)0796 - C7-0421/2013 - 2013/0410(COD)) - výbor IMCO - Spravodajca: António Fernando Correia de Campos (A7-0241/2014)

- Správa s odporúčaním Európskeho parlamentu Rade, Komisii a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť o rokovaniach o dohode o strategickom partnerstve medzi EÚ a Japonskom (2014/2021(INI)) - výbor AFET - Spravodajca: Alojz Peterle (A7-0244/2014)

- ***ISpráva o zmenenom návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (kodifikované znenie) (COM(2013)0932 - C7-0006/2014 - 2010/0095(COD)) - výbor JURI - Spravodajca: Francesco Enrico Speroni (A7-0247/2014)

- Správa o nových technológiách a otvorených vzdelávacích zdrojoch (2013/2182(INI)) - výbor CULT - Spravodajca: Cătălin Sorin Ivan (A7-0249/2014)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o boji proti podvodom poškodzujúcim finančné záujmy Únie prostredníctvom trestného práva (COM(2012)0363 - C7-0192/2012 - 2012/0193(COD)) - výbor CONT - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Ingeborg Gräßle - Spravodajca: Juan Fernando López Aguilar (A7-0251/2014)

- Správa o zmene článku 90 rokovacieho poriadku Parlamentu o medzinárodných dohodách (2013/2259(REG)) - výbor AFCO - Spravodajca: David Martin (A7-0253/2014)

- Správa o rokovaniach o VFR na roky 2014 – 2020: získavanie skúseností a ďalší postup (2014/2005(INI)) - výbor BUDG - Spravodajkyne: Jean-Luc Dehaene, Ivailo Kalfin (A7-0254/2014)

- Správa o vzťahoch medzi Európsky parlamentom s národnými parlamentmi (2013/2185(INI)) - výbor AFCO - Spravodajca: Carlo Casini (A7-0255/2014)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Rady 96/53/ES z 25. júla 1996, ktorou sa v Spoločenstve stanovujú najväčšie prípustné rozmery niektorých vozidiel vo vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej doprave a maximálna povolená hmotnosť v medzinárodnej cestnej doprave (COM(2013)0195 - C7-0102/2013 - 2013/0105(COD)) - výbor TRAN - Spravodajca: Jörg Leichtfried (A7-0256/2014)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Nórskym kráľovstvom o dojednaní foriem jeho účasti na činnosti Európskeho podporného úradu pre azyl (18141/2013 - C7-0107/2014 - 2013/0427(NLE)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Roberta Metsola (A7-0257/2014)

- Správa o úprave medziinštitucionálnej dohody o registri transparentnosti (2014/2010(ACI)) - výbor AFCO - Spravodajca: Roberto Gualtieri (A7-0258/2014)

- * Správa k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa zriaďuje spoločný podnik Shift2Rail (COM(2013)0922 - C7-0034/2014 - 2013/0445(NLE)) - výbor ITRE - Spravodajkyňa: Josefa Andrés Barea (A7-0259/2014)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2012/004 ES/Grupo Santana – Španielsko) (COM(2014)0116 - C7-0101/2014 - 2014/2027(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: Frédéric Daerden (A7-0260/2014)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, o spolupráci v rozpočtových otázkach a o riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2012/007 IT/VDC Technologies z Talianska) (COM(2014)0119 - C7-0089/2014 - 2014/2025(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: Frédéric Daerden (A7-0261/2014)

- * Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa Portugalsku povoľuje uplatňovať zníženú sadzbu spotrebnej dane v autonómnej oblasti Madeira na tam vyrábaný a spotrebúvaný rum a likéry a v autonómnej oblasti Azory na tam vyrábané a spotrebúvané likéry a vínne destiláty (COM(2014)0117 - C7-0104/2014 - 2014/0064(CNS)) - výbor REGI - Spravodajkyňa: Danuta Maria Hübner (A7-0262/2014)

- * Správa o návrhu rozhodnutia Rady o dani AIEM uplatniteľnej na Kanárskych ostrovoch (COM(2014)0171 - C7-0106/2014 - 2014/0093(CNS)) - výbor REGI - Spravodajkyňa: Danuta Maria Hübner (A7-0263/2014)

- * Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení rozhodnutie 2004/162/ES o systéme tzv. octroi de mer (námornej dane) vo francúzskych zámorských departementoch, pokiaľ ide o dĺžku jeho uplatňovania (COM(2014)0181 - C7-0129/2014 - 2014/0101(CNS)) - výbor REGI - Spravodajkyňa: Danuta Maria Hübner (A7-0264/2014)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Rámcovej dohody medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej, s výnimkou otázok týkajúcich sa readmisie (05287/2014 - C7-0044/2014 - 2013/0267B(NLE)) - výbor AFET - Spravodajkyňa: Norica Nicolai (A7-0265/2014)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie a jej členských štátov Protokolu k Dohode o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Albánskou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii (14783/2013 - C7-0075/2014 - 2013/0311(NLE)) - výbor AFET - Spravodajca: Nikola Vuljanić (A7-0266/2014)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Rámcovej dohody medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej, pokiaľ ide o otázky týkajúce sa readmisie (05290/2014 - C7-0046/2014 - 2013/0267A(NLE)) - výbor LIBE - Spravodajca: Hubert Pirker (A7-0267/2014)

- * Správa o návrhu nariadenia Rady o metódach a postupe sprístupňovania tradičných vlastných zdrojov a vlastného zdroja založeného na DPH a HND a o opatreniach na zabezpečenie požiadaviek na pokladničnú hotovosť (prepracované znenie) (05603/2014 - C7-0037/2014 - 2011/0185(CNS)) - výbor BUDG - Spravodajkyne: Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene (A7-0268/2014)

- Odporúčanie o návrhu nariadenia Rady (EÚ, Euratom), ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia týkajúce sa systému vlastných zdrojov Európskej únie (05600/2014 - C7-0047/2014 - 2011/0184(APP)) - výbor BUDG - Spravodajkyne: Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene (A7-0269/2014)

- Správa o vykonávacích opatreniach týkajúcich sa systému vlastných zdrojov Európskej únie (2014/2020(INI)) - výbor BUDG - Spravodajkyne: Jean-Luc Dehaene, Anne E. Jensen (A7-0270/2014)

- * Správa k návrhu rozhodnutia Rady o systéme vlastných zdrojov Európskej únie (05602/2014 - C7-0036/2014 - 2011/0183(CNS)) - výbor BUDG - Spravodajkyne: Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene (A7-0271/2014)

- Správa o žiadosti o ochranu imunity a výsad Alexandra Mirského (2014/2026(IMM)) - výbor JURI - Spravodajkyňa: Marielle Gallo (A7-0273/2014)

- Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 1/2014 na rozpočtový rok 2014, oddiel III – Komisia (08219/2014 - C7-0146/2014 - 2014/2018(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajkyňa: Anne E. Jensen (A7-0276/2014)

- Správa o odhadoch príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2015 (2014/2003(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: Salvador Garriga Polledo (A7-0277/2014)

2.2) odporúčania do druhého čítania

- ***II Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o systémoch ochrany vkladov (prepracované znenie) (05199/1/2014 - C7-0094/2014 - 2010/0207(COD)) - výbor ECON - Spravodajca: Peter Simon (A7-0216/2014)

- ***II Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 812/2004, ktorým sa stanovujú opatrenia týkajúce sa náhodných úlovkov veľrybovitých cicavcov (veľrýb) v loviskách rýb (06103/1/2014 - C7-0100/2014 - 2012/0216(COD)) - výbor PECH - Spravodajca: Raül Romeva i Rueda (A7-0272/2014)

- ***II Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o pravidlách a postupoch zavádzania prevádzkových obmedzení súvisiacich s hlukom na letiskách Únie v rámci vyváženého prístupu a o zrušení smernice 2002/30/ES (05560/2/2014 - C7-0133/2014 - 2011/0398(COD)) - výbor TRAN - Spravodajca: Jörg Leichtfried (A7-0274/2014)

- ***II Odporúčanie do druhého čítania o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje akcia Únie s názvom Európske hlavné mestá kultúry na roky 2020 až 2033 a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1622/2006/ES (05793/1/2014 - C7-0132/2014 - 2012/0199(COD)) - výbor CULT - Spravodajca: Marco Scurria (A7-0275/2014).


15. Program práce

Ďalším bodom programu bol program práce Parlamentu.

Bol rozdaný konečný návrh programu druhej aprílovej schôdze 2014 (PE 531.857/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 140 rokovacieho poriadku).

°
° ° °

Vystúpili títo poslanci: Ewald Stadler, ktorý uviedol, že Hannes Swoboda predniesol 10. apríla 2014 v Bruseli v súvislosti s európskou iniciatívou občanov Jeden z nás výroky, ktoré sú nezlučiteľné s článkom 9 ods. 2 rokovacieho poriadku, a vyzval predsedu, aby prijal opatrenia v súlade s článkami 152, 153 a 154 rokovacieho poriadku (predseda mu odpovedal, že sa touto vecou bude zaoberať) a Hannes Swoboda k tomuto vystúpeniu.

Vystúpili títo poslanci: Michael Theurer (predseda výboru CONT), aby vyjadril nesúhlas s rozhodnutím predsedu vyhlásiť v súlade s článkom 20 rokovacieho poriadku bod 47 správy o absolutóriu za rok 2012: Európsky parlament (A7-0246/2014), ktorú predkladá Cătălin Sorin Ivan a ktorá je zaradená na stredajšie hlasovanie, za neprípustný, Bernd Posselt k vystúpeniu, ktoré urobili Hannes Swoboda, Ingeborg Gräßle a Bart Staes, k rozhodnutiu predsedu.

Pondelok

Žiadosť skupiny PPE, aby bola do programu zaradená spoločná rozprava o správe, ktorú predkladá Anthea McIntyre, (A7-0101/2014) a o otázke na ústne zodpovedanie O-000049/2014: Konzultačný postup "desať naj" (top ten) a zmiernenie záťaže právnych predpisov EÚ, pokiaľ ide o MSP (2013/2711(RSP)) (B7-0118/2014).

Vystúpili títo poslanci: Paul Rübig v mene skupiny PPE, aby zdôvodnil žiadosť, a Bendt Bendtsen v prospech žiadosti.

Parlament schválil žiadosť v EH (105 za, 85 proti, 5 sa zdržalo).

Utorok

Žiadosť skupiny Verts/ALE, aby bolo hlasovanie o správe o námornom priestorovom plánovaní a integrovanom manažmente pobrežnej zóny, ktorú predkladá Gesine Meissner, (A7-0379/2013) odložené na štvrtkové zasadnutie.

Vystúpili títo poslanci: Keith Taylor v mene skupiny Verts/ALE, aby zdôvodnil žiadosť, Francesco Enrico Speroni a Guy Verhofstadt, aby podporil žiadosť.

Parlament žiadosť schválil.

Vystúpili títo poslanci: Hannes Swoboda a Pervenche Berès k plánovanému spôsobu hlasovania o správe o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín v rámci vnútropodnikového presunu, ktorú predkladá Salvatore Iacolino (A7-0170/2014).

V rozprave vystúpila Ingeborg Gräßle.

Streda, štvrtok

Bez zmeny.

Týmto bol stanovený program práce.


16. Infraštruktúra pre alternatívne palivá ***I (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá [COM(2013)0018 - C7-0022/2013 - 2013/0012(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Carlo Fidanza (A7-0444/2013)

Mathieu Grosch (v zastúpení spravodajkyne) uviedol správu.

PREDSEDNÍCTVO: Gianni PITTELLA
podpredseda

V rozprave vystúpil Siim Kallas (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Georges Bach v mene skupiny PPE, Ismail Ertug v mene skupiny S&D, Gesine Meissner v mene skupiny ALDE, Keith Taylor v mene skupiny Verts/ALE, Jaromír Kohlíček v mene skupiny GUE/NGL, Peter Liese, Inés Ayala Sender a Patrizia Toia.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Miroslav Mikolášik, Tonino Picula, Phil Bennion, Krisztina Morvai a Spyros Danellis.

Vystúpili: Siim Kallas a Mathieu Grosch.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.12 zápisnice zo dňa 15.4.2014.


17. Rozmery a hmotnosť vozidiel prevádzkovaných v Spoločenstve ***I (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Rady 96/53/ES z 25. júla 1996, ktorou sa v Spoločenstve stanovujú najväčšie prípustné rozmery niektorých vozidiel vo vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej doprave a maximálna povolená hmotnosť v medzinárodnej cestnej doprave [COM(2013)0195 - C7-0102/2013- 2013/0105(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Jörg Leichtfried (A7-0256/2014)

Jörg Leichtfried uviedol správu.

V rozprave vystúpil Siim Kallas (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Mathieu Grosch v mene skupiny PPE, Saïd El Khadraoui v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Philippe De Backer, Phil Bennion v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položil Jacqueline Foster a Peter van Dalen, Eva Lichtenberger v mene skupiny Verts/ALE, Peter van Dalen v mene skupiny ECR, Dieter-Lebrecht Koch a Ismail Ertug.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Peter van Dalen, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Ismail Ertug, ktorý odpovedal na otázku, Philippe De Backer, Jacqueline Foster, Hubert Pirker a Oldřich Vlasák.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Bendt Bendtsen, Silvia-Adriana Ţicău, Gesine Meissner, Michael Cramer a Miroslav Mikolášik.

Vystúpili: Siim Kallas a Jörg Leichtfried.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.13 zápisnice zo dňa 15.4.2014.


18. Zavedenie prevádzkových obmedzení súvisiacich s hlukom na letiskách Európskej únie ***II (rozprava)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o pravidlách a postupoch zavádzania prevádzkových obmedzení súvisiacich s hlukom na letiskách Únie v rámci vyváženého prístupu a o zrušení smernice 2002/30/ES [05560/2/2014 - C7-0133/2014 - 2011/0398(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Jörg Leichtfried (A7-0274/2014)

Jörg Leichtfried uviedol odporúčanie do druhého čítania.

V rozprave vystúpil Siim Kallas (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Michael Gahler v mene skupiny PPE, Bogusław Liberadzki v mene skupiny S&D, Gesine Meissner v mene skupiny ALDE, Eva Lichtenberger v mene skupiny Verts/ALE, Jacqueline Foster v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, a Marian-Jean Marinescu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Miroslav Mikolášik a Silvia-Adriana Ţicău.

Vystúpili: Siim Kallas a Jörg Leichtfried.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.16 zápisnice zo dňa 16.4.2014.


19. Potravinové a krmivové právo, pravidlá pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a rastlinný rozmnožovací materiál a pre prípravky na ochranu rastlín ***I - Zdravie zvierat ***I - Ochranné opatrenia proti škodcom rastlín ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a rastlinný rozmnožovací materiál a pre prípravky na ochranu rastlín a o zmene nariadení (ES) č. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, nariadení (EÚ) č. 1151/2012, [….]/2013 a smerníc 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES, 2008/120/ES a 2009/128/ES (nariadenie o úradných kontrolách) [COM(2013)0265 - C7-0123/2013 - 2013/0140(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Mario Pirillo (A7-0162/2014)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zdraví zvierat [COM(2013)0260 - C7-0124/2013 - 2013/0136(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajkyňa: Marit Paulsen (A7-0129/2014)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín [COM(2013)0267 - C7-0122/2013 - 2013/0141(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Hynek Fajmon (A7-0147/2014)

Mario Pirillo, Marit Paulsen a Hynek Fajmon uviedli svoje správy.

V rozprave vystúpil Tonio Borg (člen Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Gianni PITTELLA
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Oreste Rossi (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Kartika Tamara Liotard (spravodajkyňa výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Britta Reimers (spravodajkyňa výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Isabella Lövin (spravodajkyňa výboru PECH požiadaného o stanovisko), Horst Schnellhardt v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Christa Klaß, Giovanni Barbagallo v mene skupiny S&D, Bart Staes v mene skupiny Verts/ALE, Julie Girling v mene skupiny ECR, Martina Anderson v mene skupiny GUE/NGL, Giancarlo Scottà v mene skupiny EFD, Elisabeth Jeggle, Daciana Octavia Sârbu, Alyn Smith, Janusz Wojciechowski, Bastiaan Belder, Pilar Ayuso, Åsa Westlund, James Nicholson, Peter Liese, Justas Vincas Paleckis, Albert Deß a Iratxe García Pérez.

PREDSEDNÍCTVO: Isabelle DURANT
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Zofija Mazej Kukovič a Ewald Stadler.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Miroslav Mikolášik, Marusya Lyubcheva, Christa Klaß, Tonino Picula a Andrew Henry William Brons.

Vystúpili: Tonio Borg, Mario Pirillo, Marit Paulsen a Hynek Fajmon.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 17.2, zápisnice zo dňa 15.4.2014, bod 17.3 zápisnice zo dňa 15.4.2014 a bod 17.4 zápisnice zo dňa 15.4.2014.


20. Medziinštitucionálna dohoda o registri transparentnosti (rozprava)

Správa o úprave medziinštitucionálnej dohody o registri transparentnosti [2014/2010(ACI)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajca: Roberto Gualtieri (A7-0258/2014)

Roberto Gualtieri uviedol správu.

V rozprave vystúpil Tonio Borg (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: György Schöpflin v mene skupiny PPE, Sandra Petrović Jakovina v mene skupiny S&D, Anneli Jäätteenmäki v mene skupiny ALDE, Gerald Häfner v mene skupiny Verts/ALE, Rina Ronja Kari v mene skupiny GUE/NGL, Jaroslav Paška v mene skupiny EFD, Evelyn Regner, Andrew Duff, Claude Turmes a Zita Gurmai.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Paul Rübig, Silvia-Adriana Ţicău, Carl Schlyter, Nikola Vuljanić, Krisztina Morvai a Seán Kelly.

Vystúpili: Tonio Borg a Roberto Gualtieri.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.36 zápisnice zo dňa 15.4.2014.


21. Priaznivé prostredie pre podniky, podnikateľské subjekty a začínajúce podniky na tvorbu nových pracovných miest - Opatrenia Komisie v nadväznosti na konzultáciu právnych predpisov EÚ s MSP pod názvom "desať naj" (rozprava)

Správa o tom, ako môže Európska únia prispievať k vytváraniu priaznivého prostredia pre podniky, podnikateľské subjekty a začínajúce podniky na tvorbu nových pracovných miest [2013/2176(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Anthea McIntyre (A7-0101/2014)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000049/2014), , ktorú položil Paul Rübig, v mene výboru ITRE, pre Komisiu: Konzultačný postup "desať naj" (top ten) a zmiernenie záťaže právnych predpisov EÚ, pokiaľ ide o MSP (2013/2711(RSP)) (B7-0118/2014)

Anthea McIntyre uviedla správu.

Paul Rübig rozvinul otázku.

PREDSEDNÍCTVO: Jacek PROTASIEWICZ
podpredseda

V rozprave vystúpila Silvia-Adriana Ţicău, aby zdvihnutím modrej karty položila otázku Paulovi Rübigovi, ktorý odpovedal na otázku.

V rozprave vystúpil Antonio Tajani (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Karin Kadenbach (spravodajkyňa výboru REGI požiadaného o stanovisko), Sari Essayah v mene skupiny PPE, Philippe De Backer v mene skupiny ALDE a Krisztina Morvai – nezaradená poslankyňa.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Monika Panayotova, Ruža Tomašić, Phil Bennion, Miloslav Ransdorf a Nicole Sinclaire.

Vystúpili: Antonio Tajani a Anthea McIntyre.

Návrh uznesenia, ktorý sa predloží podľa článku 108 ods. 5 rokovacieho poriadku, sa oznámi neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 17.16 zápisnice zo dňa 15.4.2014.

Hlasovanie o uznesení: bod 9.15 zápisnice zo dňa 17.4.2014.

V rozprave vystúpil Seán Kelly, k postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye). (Predseda vysvetlil dôvody svojho rozhodnutia).


22. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Na základe čl. 150 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci:

Edit Bauer, András Gyürk, Mário David, Juan Andrés Naranjo Escobar, Seán Kelly, Catherine Stihler, María Irigoyen Pérez, George Sabin Cutaş, Jorgo Chatzimarkakis, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Alda Sousa, Gerard Batten, Hans-Peter Martin, Miroslav Mikolášik, Czesław Adam Siekierski, Ioan Enciu, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Tatjana Ždanoka, Martina Anderson, Slavi Binev, Andrew Henry William Brons, Dubravka Šuica, Ivailo Kalfin, Claudio Morganti, Zdravka Bušić, Petru Constantin Luhan, Biljana Borzan a Cristian Dan Preda.


23. Rokovania o VFR na roky 2014 – 2020: získavanie skúseností a ďalší postup (stručná prezentácia)

Správa o rokovaniach o VFR na roky 2014 – 2020: získavanie skúseností a ďalší postup [2014/2005(INI)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajcovia: Jean-Luc Dehaene a Ivailo Kalfin (A7-0254/2014)

Reimer Böge (v zastúpení spravodajkyne) a Ivailo Kalfin uviedli správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Andrej Plenković, Silvia-Adriana Ţicău, Jan Mulder, Younous Omarjee a Ivana Maletić.

V rozprave vystúpil Janusz Lewandowski (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 8.38 zápisnice zo dňa 15.4.2014.


24. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 531.857/OJMA).


25. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.05 h.

Klaus Welle

Isabelle Durant

generálny tajomník

podpredsedníčka


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arlacchi, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldini, Balz, Balzani, Barbagallo, Bartolozzi, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonanini, Bonsignore, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Bové, Bowles, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costello, Cottigny, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Fisas Ayxela, Flasarová, Flašíková Beňová, Flautre, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardini, Gauzès, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Koewius, Kohlíček, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lamberts, Lambsdorff, Lange, Langen, Le Brun, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mazej Kukovič, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Metsola, Michels, Migalski, Mikolášik, Mitchell, Mizzi, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nilsson, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Ouzký, Oviir, Pack, Paksas, Paleckis, Panayotov, Panayotova, Papadopoulou, Paşcu, Paška, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Riera Madurell, Rinaldi, Rochefort, Rodust, Roithová, Romeva i Rueda, Ross, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Saks, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Tănăsescu, Tarabella, Tarand, Tatarella, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Ulmer, Ulvskog, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Vanhecke, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zamfirescu, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Bufton, Dehaene, Kleva Kekuš, Papastamkos, Scurria

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia