Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/0168(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0125/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0125/2013

Συζήτηση :

PV 02/07/2013 - 19
CRE 02/07/2013 - 19

Ψηφοφορία :

PV 03/07/2013 - 8.2
CRE 03/07/2013 - 8.2
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 15/04/2014 - 8.15
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0309
P7_TA(2014)0355

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 15 Απριλίου 2014 - Στρασβούργο

8.15. Διατάξεις σχετικά με τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ V) ***I (τελική ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) όσον αφορά τις λειτουργίες θεματοφύλακα, τις πολιτικές αποδοχών και τις κυρώσεις [COM(2012)0350 - C7-0178/2012- 2012/0168(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Sven Giegold (A7-0125/2013)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 2 Ιουλίου 2013 (σημείο 19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 2.7.2013).

Η ψηφοφορία αναβλήθηκε κατά τη συνεδρίαση της 3ης Ιουλίου 2013 (σημείο 8.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.7.2013).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 15)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0355)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0355)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου