Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/0061(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0249/2013

Внесени текстове :

A7-0249/2013

Разисквания :

PV 15/04/2014 - 14
CRE 15/04/2014 - 14

Гласувания :

PV 16/04/2014 - 7.19
CRE 16/04/2014 - 7.19
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0415

Протокол
Вторник, 15 април 2014 г. - Страсбург

14. Командироване на работници в рамките на предоставянето на услуги ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за осигуряване на изпълнението на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги [COM(2012)0131 - C7-0086/2012 - 2012/0061(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Danuta Jazłowiecka (A7-0249/2013)

Danuta Jazłowiecka представи доклада.

Изказаха се: Dimitrios Kourkoulas (действащ председател на Съвета) и László Andor (член на Комисията).

Изказаха се: Malcolm Harbour (в качеството на заместник на докладчика по становище на комисията IMCO ), Evelyn Regner (докладчик по становището на комисията JURI), която отказа да отговори на въпрос, зададен с вдигане на „синя карта“ от Krisztina Morvai, Philippe Boulland, от името на групата PPE, Stephen Hughes, от името на групата S&D, Phil Bennion, от името на групата ALDE, Elisabeth Schroedter, от името на групата Verts/ALE, Milan Cabrnoch, от името на групата ECR, Thomas Händel, от името на групата GUE/NGL, Derek Roland Clark, от името на групата EFD, Marine Le Pen, независим член на ЕП, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marek Henryk Migalski, Verónica Lope Fontagné, Alejandro Cercas, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Claude Turmes, Cecilia Wikström, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jean-Luc Mélenchon, и Karima Delli.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Изказаха се: Anthea McIntyre, Patrick Le Hyaric, Bastiaan Belder, Patricia van der Kammen, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Frédérique Ries, Marek Henryk Migalski, Cornelis de Jong, Martin Kastler, Olle Ludvigsson, Olle Schmidt, Regina Bastos, Wojciech Michał Olejniczak, Ole Christensen, Frédéric Daerden и Sergio Gaetano Cofferati.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Sari Essayah, Marc Tarabella, Tarja Cronberg, Krisztina Morvai и Marije Cornelissen.

Изказаха се: László Andor, Dimitrios Kourkoulas и Danuta Jazłowiecka.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.19 от протокола от 16.4.2014.

Правна информация - Политика за поверителност