Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/0061(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0249/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0249/2013

Συζήτηση :

PV 15/04/2014 - 14
CRE 15/04/2014 - 14

Ψηφοφορία :

PV 16/04/2014 - 7.19
CRE 16/04/2014 - 7.19
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0415

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 15 Απριλίου 2014 - Στρασβούργο

14. Απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την επιβολή της οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών [COM(2012)0131 - C7-0086/2012 - 2012/0061(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Danuta Jazłowiecka (A7-0249/2013)

Η Danuta Jazłowiecka παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνουν οι Δημήτριος Κούρκουλας (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και László Andor (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Malcolm Harbour (αναπληρωτής του συντάκτη γνωμοδότησης της IMCO ), Evelyn Regner (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), η οποία αρνείται να απαντήσει σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Krisztina Morvai, Philippe Boulland, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Stephen Hughes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Phil Bennion, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Elisabeth Schroedter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Milan Cabrnoch, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Thomas Händel, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Derek Roland Clark, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Marine Le Pen, μη εγγεγραμμένη, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Marek Henryk Migalski, Verónica Lope Fontagné, Alejandro Cercas, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Claude Turmes, Cecilia Wikström, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jean-Luc Mélenchon, και Karima Delli.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Anthea McIntyre, Patrick Le Hyaric, Bastiaan Belder, Patricia van der Kammen, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Frédérique Ries, Marek Henryk Migalski, Cornelis de Jong, Martin Kastler, Olle Ludvigsson, Olle Schmidt, Regina Bastos, Wojciech Michał Olejniczak, Ole Christensen, Frédéric Daerden και Sergio Gaetano Cofferati.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Sari Essayah, Marc Tarabella, Tarja Cronberg, Krisztina Morvai και Marije Cornelissen.

Παρεμβαίνουν οι László Andor, Δημήτριος Κούρκουλας και Danuta Jazłowiecka.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.4.2014.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου