Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/0061(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0249/2013

Ingediende teksten :

A7-0249/2013

Debatten :

PV 15/04/2014 - 14
CRE 15/04/2014 - 14

Stemmingen :

PV 16/04/2014 - 7.19
CRE 16/04/2014 - 7.19
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0415

Notulen
Dinsdag 15 april 2014 - Straatsburg

14. Terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de handhaving van Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten [COM(2012)0131 - C7-0086/2012 - 2012/0061(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Danuta Jazłowiecka (A7-0249/2013)

Danuta Jazłowiecka leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Dimitrios Kourkoulas (fungerend voorzitter van de Raad) en László Andor (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Malcolm Harbour (ter vervanging van de rapporteur voor advies van de Commissie IMCO ), Evelyn Regner (rapporteur voor advies van de Commissie JURI), die niet wenst in te gaan op een “blauwe kaart”-vraag van Krisztina Morvai, Philippe Boulland, namens de PPE-Fractie, Stephen Hughes, namens de S&D-Fractie, Phil Bennion, namens de ALDE-Fractie, Elisabeth Schroedter, namens de Verts/ALE-Fractie, Milan Cabrnoch, namens de ECR-Fractie, Thomas Händel, namens de GUE/NGL-Fractie, Derek Roland Clark, namens de EFD-Fractie, Marine Le Pen, niet-fractiegebonden lid, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marek Henryk Migalski, Verónica Lope Fontagné, Alejandro Cercas, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Claude Turmes, Cecilia Wikström, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jean-Luc Mélenchon, en Karima Delli.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Anthea McIntyre, Patrick Le Hyaric, Bastiaan Belder, Patricia van der Kammen, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Frédérique Ries, Marek Henryk Migalski, Cornelis de Jong, Martin Kastler, Olle Ludvigsson, Olle Schmidt, Regina Bastos, Wojciech Michał Olejniczak, Ole Christensen, Frédéric Daerden en Sergio Gaetano Cofferati.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Sari Essayah, Marc Tarabella, Tarja Cronberg, Krisztina Morvai en Marije Cornelissen.

Het woord wordt gevoerd door László Andor, Dimitrios Kourkoulas en Danuta Jazłowiecka.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.19 van de notulen van 16.4.2014.

Juridische mededeling - Privacybeleid