Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/0061(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0249/2013

Predkladané texty :

A7-0249/2013

Rozpravy :

PV 15/04/2014 - 14
CRE 15/04/2014 - 14

Hlasovanie :

PV 16/04/2014 - 7.19
CRE 16/04/2014 - 7.19
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0415

Zápisnica
Utorok, 15. apríla 2014 - Štrasburg

14. Vysielanie pracovníkov v rámci poskytovania služieb ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o presadzovaní smernice 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb [COM(2012)0131 - C7-0086/2012 - 2012/0061(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Danuta Jazłowiecka (A7-0249/2013)

Danuta Jazłowiecka uviedla správu.

Vystúpili: Dimitrios Kourkoulas (úradujúci predseda Rady) a László Andor (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Malcolm Harbour (zastupujúci spravodajcu výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Evelyn Regner (spravodajkyňa výboru JURI požiadaného o stanovisko), ktorá odmietla odpovedať na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Krisztina Morvai, Philippe Boulland v mene skupiny PPE, Stephen Hughes v mene skupiny S&D, Phil Bennion v mene skupiny ALDE, Elisabeth Schroedter v mene skupiny Verts/ALE, Milan Cabrnoch v mene skupiny ECR, Thomas Händel v mene skupiny GUE/NGL, Derek Roland Clark v mene skupiny EFD, Marine Le Pen – nezaradená poslankyňa, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marek Henryk Migalski, Verónica Lope Fontagné, Alejandro Cercas, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Claude Turmes, Cecilia Wikström, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jean-Luc Mélenchon, a Karima Delli.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Anthea McIntyre, Patrick Le Hyaric, Bastiaan Belder, Patricia van der Kammen, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Frédérique Ries, Marek Henryk Migalski, Cornelis de Jong, Martin Kastler, Olle Ludvigsson, Olle Schmidt, Regina Bastos, Wojciech Michał Olejniczak, Ole Christensen, Frédéric Daerden a Sergio Gaetano Cofferati.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Sari Essayah, Marc Tarabella, Tarja Cronberg, Krisztina Morvai a Marije Cornelissen.

Vystúpili: László Andor, Dimitrios Kourkoulas a Danuta Jazłowiecka.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.19 zápisnice zo dňa 16.4.2014.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia