Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0061(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0249/2013

Ingivna texter :

A7-0249/2013

Debatter :

PV 15/04/2014 - 14
CRE 15/04/2014 - 14

Omröstningar :

PV 16/04/2014 - 7.19
CRE 16/04/2014 - 7.19
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0415

Protokoll
Tisdagen den 15 april 2014 - Strasbourg

14. Utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om genomförande av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster [COM(2012)0131 - C7-0086/2012 - 2012/0061(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Danuta Jazłowiecka (A7-0249/2013)

Danuta Jazłowiecka redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Dimitrios Kourkoulas (rådets tjänstgörande ordförande) och László Andor (ledamot av kommissionen).

Talare: Malcolm Harbour (som ersatte föredraganden av yttrande från IMCO-utskottet), Evelyn Regner (föredragande av yttrande från utskottet JURI), som inte godtog att besvara en fråga (”blått kort”) från Krisztina Morvai; Philippe Boulland för PPE-gruppen, Stephen Hughes för S&D-gruppen, Phil Bennion för ALDE-gruppen, Elisabeth Schroedter för Verts/ALE-gruppen, Milan Cabrnoch för ECR-gruppen, Thomas Händel för GUE/NGL-gruppen, Derek Roland Clark för EFD-gruppen, Marine Le Pen, grupplös, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marek Henryk Migalski; Verónica Lope Fontagné, Alejandro Cercas, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Claude Turmes; Cecilia Wikström, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jean-Luc Mélenchon; Karima Delli.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Anthea McIntyre, Patrick Le Hyaric, Bastiaan Belder, Patricia van der Kammen, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Frédérique Ries, Marek Henryk Migalski, Cornelis de Jong, Martin Kastler, Olle Ludvigsson, Olle Schmidt, Regina Bastos, Wojciech Michał Olejniczak, Ole Christensen, Frédéric Daerden och Sergio Gaetano Cofferati.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Sari Essayah, Marc Tarabella, Tarja Cronberg, Krisztina Morvai och Marije Cornelissen.

Talare: László Andor, Dimitrios Kourkoulas och Danuta Jazłowiecka.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.19 i protokollet av den 16.4.2014.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy