Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0202(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0072/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0072/2014

Συζήτηση :

PV 15/04/2014 - 15
CRE 15/04/2014 - 15

Ψηφοφορία :

PV 16/04/2014 - 14.5
CRE 16/04/2014 - 14.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0435

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 15 Απριλίου 2014 - Στρασβούργο

15. Eνισχυμένη συνεργασία των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ενισχυμένη συνεργασία των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ) [COM(2013)0430 - C7-0177/2013 - 2013/0202(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Frédéric Daerden (A7-0072/2014)

Ο Frédéric Daerden παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο László Andor (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Heinz K. Becker, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Emer Costello, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Phil Bennion, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Inês Cristina Zuber, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Sari Essayah, Evelyn Regner, Danuta Jazłowiecka και Sergio Gaetano Cofferati.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Brian Crowley.

Παρεμβαίνουν οι László Andor και Frédéric Daerden.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 14.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.4.2014.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου