Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0298(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0306/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0306/2012

Συζήτηση :

PV 25/10/2012 - 17
CRE 25/10/2012 - 17

Ψηφοφορία :

PV 26/10/2012 - 6.7
CRE 26/10/2012 - 6.7
PV 15/04/2014 - 17.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0406
P7_TA(2014)0386

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 15 Απριλίου 2014 - Στρασβούργο

17.8. Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, και κατάργηση της οδηγίας 2004/39/ΕΚ ***I (τελική ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την κατάργηση της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (αναδιατύπωση) [COM(2011)0656 - C7-0382/2011 - 2011/0298(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Markus Ferber (A7-0306/2012)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 25 Οκτωβρίου 2012 (σημείο 17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.10.2012).

Η ψηφοφορία αναβλήθηκε κατά τη συνεδρίαση της 26 Οκτωβρίου 2012 (σημείο 6.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.10.2012).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 46)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0386)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0386)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου