Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0221(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0008/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0008/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/04/2014 - 17.12
CRE 15/04/2014 - 17.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0390

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 15 Απριλίου 2014 - Στρασβούργο

17.12. Διαθεσιμότητα του εξοπλισμού υπό πίεση στην αγορά ***I (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα του εξοπλισμού υπό πίεση στην αγορά (αναδιατύπωση) [COM(2013)0471 - C7-0203/2013 - 2013/0221(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Zuzana Roithová (A7-0008/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 50)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0390)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0390)

Παρεμβάσεις

Zuzana Roithová (εισηγήτρια), πριν την ψηφοφορία.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου