Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 15 април 2014 г. - Страсбург

17. Време за гласуване
Пълни стенографски протоколи

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


17.1. Подобряване на мобилността на работниците чрез подобряване на преносимостта на правата на допълнителна пенсия ***II (гласуване)

17.2. Законодателство в обласста на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал, продуктите за растителна защита ***I (гласуване)

17.3. Здравеопазване на животните ***I (гласуване)

17.4. Защитни мерки срещу вредителите по растенията ***I (гласуване)

17.5. Безопасността на потребителските продукти ***I (гласуване)

17.6. Надзора на пазара на продукти ***I (гласуване)

17.7. Пазари на финансови инструменти и изменение на регламента EMIR за извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции ***I (окончателно гласуване)

17.8. Пазари на финансови инструменти и отмяна на Директива 2004/39/ЕО ***I (окончателно гласуване)

17.9. Статистика, свързана с търговията ***I (окончателно гласуване)

17.10. Сетълмент на ценни книжа и централни депозитари на ценни книжа ***I (гласуване)

17.11. Морско оборудване ***I (гласуване)

17.12. Съоръжения под налягане ***I (гласуване)

17.13. Съдебни решения по граждански и търговски дела ***I (гласуване)

17.14. Извадково изследване на работната сила ***I (гласуване)

17.15. Европейската агенция за морска безопасност в областта на реагирането на замърсяване ***I (гласуване)

17.16. Благоприятна среда за предприятията и дружествата, включително новосъздадените дружества с цел разкриването на работни места (гласуване)

17.17. Нови технологии и общодостъпни образователни ресурси (гласуване)
Правна информация - Политика за поверителност