Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 15. apríla 2014 - Štrasburg

17. Hlasovanie
Doslovný zápis

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


17.1. Posilnenie mobility pracovníkov zlepšením nadobúdania a zachovávania doplnkových dôchodkových práv ***II (hlasovanie)

17.2. Potravinové a krmivové právo, pravidlá pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a rastlinný rozmnožovací materiál a pre prípravky na ochranu rastlín ***I (hlasovanie)

17.3. Zdravie zvierat ***I (hlasovanie)

17.4. Ochranné opatrenia proti škodcom rastlín ***I (hlasovanie)

17.5. Bezpečnosť spotrebiteľských výrobkov ***I (hlasovanie)

17.6. Dohľad nad trhom s výrobkami ***I (hlasovanie)

17.7. Trhy s finančnými nástrojmi a zmena a doplnenie nariadenia [EMIR] o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov ***I (záverečné hlasovanie)

17.8. Trhy s finančnými nástrojmi a zrušenie smernice 2004/39/ES ***I (záverečné hlasovanie)

17.9. Štatistika o obchodovaní ***I (záverečné hlasovanie)

17.10. Zúčtovanie cenných papierov a centrálne depozitáre cenných papierov ***I (hlasovanie)

17.11. Vybavenie námorných lodí ***I (hlasovanie)

17.12. Tlakové zariadenia ***I (hlasovanie)

17.13. Rozsudky v občianskych a obchodných veciach ***I (hlasovanie)

17.14. Výberové zisťovanie pracovných síl ***I (hlasovanie)

17.15. Európska námorná bezpečnostná agentúra a boj proti znečisťovaniu životného prostredia ***I (hlasovanie)

17.16. Priaznivé prostredie pre podniky, podnikateľské subjekty a začínajúce podniky na tvorbu nových pracovných miest (hlasovanie)

17.17. Nové technológie a otvorené vzdelávacie zdroje (hlasovanie)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia