Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0162(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0058/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0058/2014

Συζήτηση :

PV 15/04/2014 - 20
CRE 15/04/2014 - 20

Ψηφοφορία :

PV 16/04/2014 - 7.20
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0416

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 15 Απριλίου 2014 - Στρασβούργο

20. Επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που έχουν απομακρυνθεί παράνομα από το έδαφος κράτους μέλους ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που έχουν απομακρυνθεί παράνομα από το έδαφος κράτους μέλους (αναδιατύπωση) [COM(2013)0311 - C7-0147/2013 - 2013/0162(COD)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγήτρια: Marie-Christine Vergiat (A7-0058/2014)

Η Marie-Christine Vergiat παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνουν οι Ευάγγελος Βενιζέλος (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Antonio Tajani (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Piotr Borys, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Tonino Picula, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Charles Goerens, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Marek Henryk Migalski, Marek Henryk Migalski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Nikola Vuljanić, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Csaba Sógor, Mitro Repo και Ruža Tomašić.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Dubravka Šuica, Silvia Costa, Jorgo Chatzimarkakis, Αντιγόνη Παπαδοπούλου και Marino Baldini.

Παρεμβαίνει ο Antonio Tajani.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"η Marie-Thérèse Sanchez-Schmid.

Παρεμβαίνουν οι Ευάγγελος Βενιζέλος και Marie-Christine Vergiat.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.20 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.4.2014.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου