Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0371(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0174/2014

Внесени текстове :

A7-0174/2014

Разисквания :

PV 15/04/2014 - 21
CRE 15/04/2014 - 21

Гласувания :

PV 16/04/2014 - 7.21
CRE 16/04/2014 - 7.21
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0417

Протокол
Вторник, 15 април 2014 г. - Страсбург

21. Намаляване на потреблението на леки пластмасови пликове за покупки ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки с цел намаляване на потреблението на леки пластмасови пликове за покупки [COM(2013)0761 - C7-0392/2013 - 2013/0371(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Margrete Auken (A7-0174/2014)

Margrete Auken представи доклада.

Изказа се Janez Potočnik (член на Комисията).

Изказаха се: Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, от името на групата PPE, Judith A. Merkies, от името на групата S&D, Gerben-Jan Gerbrandy, от името на групата ALDE, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, Julie Girling, от името на групата ECR, Jacky Hénin, от името на групата GUE/NGL, John Stuart Agnew, от името на групата EFD, Christa Klaß, Vittorio Prodi, Claude Turmes, Edvard Kožušník, Françoise Grossetête, Åsa Westlund, Satu Hassi, Elisabetta Gardini, Andrés Perelló Rodríguez, Jolanta Emilia Hibner, Biljana Borzan, Gilles Pargneaux, Маруся Любчева, Fabrizio Bertot и Jo Leinen.

Изказаха се: Janez Potočnik и Margrete Auken.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Othmar KARAS
Заместник-председател

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.21 от протокола от 16.4.2014.

Правна информация - Политика за поверителност